Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATK šifraJ04AA01
Tvarpara-aminosalicylic acid
ProizvođačLucane Pharma

1.NAZIV LIJEKA

GRANUPAS 4 g želučanootporne granule

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka vrećica sadrži 4 g paraaminosalicilatne kiseline.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Želučanootporne granule

Granule su male prljavo bijele / svjetlo smeđe boje promjera otprilike 1,5 mm.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

GRANUPAS je indiciran za liječenje multirezistentne tuberkuloze kao dio odgovarajuće kombinirane terapijske sheme u odraslih i pedijatrijskih bolesnika u dobi od 28 dana i starijih kada se zbog rezistencije ili nepodnošljivosti lijeka ne mogu koristiti uobičajene kombinacije lijekova (vidjeti dio 4.4).

U obzir se trebaju uzeti i službene smjernice o odgovarajućoj primjeni antibakterijskih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli

4 g (jedna vrećica) tri puta dnevno.

Preporučena doza je 4 g svakih 8 sati. GRANUPAS se može uzimati s hranom. Maksimalna dnevna doza iznosi 12 g. Uobičajeno trajanje liječenja iznosi 24 mjeseca.

Pedijatrijska populacija

Optimalni dozni režim u djece je promjenljiv. Ograničeni farmakokinetički podaci ukazuju da nema značajne razlike između odraslih osoba i djece.

Za dojenčad, djecu i adolescente, doza se treba prilagoditi prema tjelesnoj težini bolesnika, i to 150 mg/kg na dan, podijeljeno u dvije dnevne doze. S lijekom se isporučuje i žlica za doziranje kako bi se omogućilo mjerenje doza manjih od 4g za mlađu djecu.

Sigurnost i djelotvornost lijeka GRANUPAS u nedonoščadi nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Desenzibilizacija

Desenzibilizacija postiže se tako da se liječenje započne s 10 mg paraaminosalicilatne kiseline primijenjenih u jednoj dozi. Doza se zatim udvostručuje svaka 2 dana sve dok se ne postigne ukupna doza od 1 grama, nakon čega se doza treba podijeliti kako bi se pratio redoviti raspored primjene. Ukoliko nastupi blagi porast temperature ili se razvije kožna reakcija, postupno povećanje se mora nazad smanjiti za jednu razinu ili se progresija mora preskočiti tijekom jednog ciklusa povećanja. Reakcije su rijetke nakon ukupne doze od 1,5 g.

Način primjene

Peroralna primjena.

Sadržaj vrećice treba dodati u čašu soka od naranče ili soka od rajčice. Granule se neće otopiti, no miješanjem soka u čaši, granule će se ponovno podići s dna čaše, ukoliko potonu. Sadržaj čaše treba popiti odjednom pazeći da granule nisu ostale u čaši. Ako granule ostanu na dnu čaše, trebaju se odmah progutati s malom količinom tekućine. Manje doze u djece trebaju se izmjeriti žlicom za doziranje i dati posipane na kašicu od jabuke ili jogurt.

Lijek se treba progutati odmah nakon miješanja sa sokom od naranče, sokom od rajčice, kašicom od jabuke ili jogurtom dok su granule još uvijek cijele.

Granule se ne smiju zdrobiti ili žvakati.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Teška bolest bubrega. Bolesnici s teškim oštećenjem funkcije bubrega ne smiju primati GRANUPAS. Bolesnici s teškom bolesti bubrega akumuliraju neaktivan acetil metabolit paraaminosalicilatne kiseline.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Blago do umjereno oštećenje funkcije bubrega

Budući da se metaboliti paraaminosalicilatne kiseline uvelike izlučuju putem glomerularne filtracije, lijek se treba primjenjivati oprezno u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega (vidjeti također dio 4.3).

Ulkus želuca

GRANUPAS se treba oprezno koristiti u bolesnika s peptičkim ulkusom.

Oštećenje funkcije jetre

GRANUPAS se treba oprezno koristiti u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre.

Hepatotoksičnost

Paraaminosalicilatna kiselina može uzrokovati hepatitis. Prvi se simptomi najčešće pojavljuju unutar tri mjeseca od početka terapije, i to kao osip koji je najčešća nuspojava zatim vrućica i mnogo rjeđe gastrointestinalni poremećaji anoreksija, mučnina ili proljev. U ovom slučaju liječenje se mora odmah prekinuti.

Preosjetljivost

Bolesnici se moraju pažljivo pratiti tijekom prva tri mjeseca terapije, a liječenje se mora odmah prekinuti na prvi znak osipa, vrućice ili ostalih najavljujućih simptoma netolerancije.

Vidjeti dio 4.2 o prilagodbi doziranja za potrebe desenzibilizacije.

Hipotireoza u bolesnika istodobno zaraženih HIV-om

Paraaminosalicilatna kiselina može se povezati s povećanim rizikom od hipotireoze u bolesnika istodobno zaraženih HIV-om . Funkciju štitnjače treba pratiti u bolesnika istodobno zaraženih HIV- om prije početka liječenja i redovito tijekom liječenja, posebno kada se paraaminosalicilatna kiselina istodobno primjenjuje s etionamidom/protionamidom.

Bolesnike treba upozoriti da se čestice granula mogu uočiti u stolici.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija s lijekom GRANUPAS.

Rezultati dostupni u literaturi upućuju na sljedeće:

Vitamin B12

Paraaminosalicilatna kiselina može smanjiti apsorpciju vitamina B12 i dovesti do značajnih abnormalnosti u razvoju eritrocita nakon deplecije tog vitamina. Za bolesnike koji se liječe paraaminosalicilatnom kiselinom dulje od mjesec dana treba razmotriti nadomjesno liječenje vitaminom B12.

Sindrom malapsorpcije

Malapsorpcijski sindrom se može razviti u bolesnika liječenih paraaminosalicilatnom kiselinom, no ovaj sindrom najčešće nije potpuno razvijen. Potpuni malapsorpcijski sindrom uključuje steatoreju, abnormalne nalaze tankog crijeva na rendgenskim snimkama, atrofiju crijevnih resica, snižene vrijednosti kolesterola, smanjenu apsorpciju D-ksiloze i željeza. Apsorpcija triglicerida je uvijek očuvana.

Digoksin

Paraaminosalicilatna kiselina može smanjiti gastrointestinalnu apsorpciju digoksina inhibirajući apsorpcijsku funkciju intestinalnih stanica. Potrebno je pratiti koncentraciju digoksina u serumu bolesnika na istovremenoj terapiji.

Etionamid

Istovremena primjena paraaminosalicilatne kiseline i etionamida može pojačati nuspojave paraaminosalicilatne kiseline, i to uglavnom gastrointestinalne, uključujući žuticu, hepatitis, mučninu, povraćanje, proljev, abdominalnu bol i anoreksiju. Ako su navedene nuspojave značajne potrebno je obustaviti primjenu etionamida.

Difenilhidramin

Ovaj lijek smanjuje gastrointestinalnu apsorpciju paraaminosalicilatne kiseline, te se ne smije istovremeno primjenjivati.

Antiretrovirusni lijekovi

Nisu provedena ispitivanja o interakciji lijekova u bolesnika s infekcijom HIV-a koji su uzimali antiretrovirusne lijekove i paraaminosalicilatnu kiselinu. Uzimajući u obzir metabolički put lijeka GRANUPAS, ne očekuju se značajne interakcije.

4.6Plodnost, trudnoća i laktacija

Trudnoća

Ne postoje podaci o primjeni paraaminosalicilatne kiseline u trudnica ili su oni vrlo ograničeni. Ispitivanjima u životinja dokazana je određena embrionalna toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Podaci dostupni u literaturi o primjeni paraaminosalicilatne kiseline u trudnica uvijek navode istovremenu primjenu drugih lijekova. Budući da ne postoje primjerena i dobro kontrolirana ispitivanja paraaminosalicilatne kiseline u ljudi, GRANUPAS se smije primjenjivati u trudnica samo ako je to neophodno.

Dojenje

Paraaminosalicilatna kiselina izlučuje se u majčino mlijeko, te stoga majke koje doje ne smiju dojiti tijekom liječenja.

Plodnost

Ne postoje dokazi o djelovanju paraaminosalicilatne kiseline na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Paraaminosalicilatna kiselina ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave povezane su s gastrointestinalnim sustavom. Kožne reakcije preosjetljivosti također su česte kao i nuspojave povezane sa živčanim sustavom.

Tablični prikaz nuspojava

U niže navedenoj tabeli navedene su sve nuspojave prema klasifikaciji organskih sustava i prema učestalosti. Učestalost je definirana kao vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često

(≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar pojedine skupine učestalosti, nuspojave su poredane od ozbiljnijih prema manje ozbiljnima.

Klasifikaciji organskih

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji krvi i limfnog

Vrlo rijetko

Trombocitopenija, purpura, leukopenija,

sustava

anemija, methemoglobinemija, agranulocitoza

 

Poremećaji metabolizma i

Rijetko

Hipotireoza*

prehrane

Vrlo rijetko

Hipoglikemija

 

Vrlo rijetko

Bolovi u tetivama, glavobolja, smetnje vida,

Poremećaji živčanog sustava

periferalna neuropatija, vrtoglavica

 

 

Često

Omaglica, vestibularni sindrom

 

Često

Abdominalna bol, povraćanje, mučnina,

 

nadutost, proljev, mekane stolice

 

 

Poremećaji probavnog sustava

Manje često

Anoreksija

 

Malapsorpcijski sindrom, peptički ulkus,

 

 

 

Rijetko

gastrointestinalno krvarenje, žutica, metalni

 

 

okus

Poremećaji kože i potkožnog

Često

Kožna preosjetljivost, kožni osip

tkiva

Rijetko

Urtikarija

Poremećaji bubrega i

Vrlo rijetko

Kristalurija

mokraćnog sustava

 

 

 

 

Snižena razina protrombina, hepatocitoliza.

Pretrage

Vrlo rijetko

Povišene vrijednosti alkalne fosfataze u krvi,

Povišene vrijednosti transaminaza, gubitak

 

 

 

 

težine

*Opis odabranih nuspojava

Hipotireoza u bolesnika istodobno zaraženih HIV-om je vrlo čest događaj i pojavljuje se u ≥1/10 osoba, posebno kada se paraaminosalicilatna kiselina (PAS) primjenjuje s etionamidom/protionamidom.

Pedijatrijska populacija

Očekuju se ista učestalost, tip i težina nuspojava u djece kao i u odraslih osoba.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja u odraslih bolesnika ili pedijatrijske populacije. Liječenje je simptomasko i suportivno.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antimikobakterijski lijekovi, lijekovi za liječenje tuberkuloze, ATK oznaka: J04AA01

Mehanizam djelovanja

Aminosalicilatna kiselina je bakteriostatik protiv Mycobacterium tuberculosis. Inhibira razvoj bakterijske rezistencije na streptomicin i izoniazid.

Mehanizam djelovanja paraaminosalicilatne kiseline sličan je sulfonamidima, koji se natječu s paraminobenzoinskom kiselinom (PABA) za sintetazu dihidropteroata (DHP), ključnog enzima u biosintezi folata. No, čini se da je paraaminosalicilatna kiselina slabi inhibitor DHP-a in vitro, pa nije isključeno da ima još neko dodatno mjesto djelovanja. Paraaminosalicilatna kiselina acetilira se u jetri i konvertira se u neaktivan metabolit, N-acetil-paraaminosalicilatnu kiselinu koja nema bakteriostatski učinak. Poluvijek ovog lijeka u plazmi iznosi otprilike 1 sat. Koncentracija nije značajno izmijenjena u slučaju disfunkcije jetre. Koncentracija metabolita može se povisiti u slučaju zatajenja bubrega.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

GRANUPAS je želučanootporan pripravak i ovojnica granula otporna na kiselinu štiti granule od degradacije u želucu sprječavajući tako formiranje metaaminofenola (poznatog hepatotoksina). Male su granule dizajnirane tako da izbjegnu ograničenje izlaska velikih čestica iz želuca. Ovojnica granula otporna na želučanu kiselinu razgrađuje se u vremenu do jedne minute u neutralnim uvjetima kakvi su prisutni u tankom crijevu ili u neutralnoj hrani.

Potreban je oprez pri primjeni ovih granula kako bi se zaštitila acidorezistentna ovojnica, davanjem granula u kiseloj hrani pri primjeni doze.

Budući da su granule presvučene ovojnicom otpornom na želučanu kiselinu, apsorpcija granula ne započinje dok ne napuste želudac. Mekani omotači granula se mogu uočiti u stolici.

U farmakokinetičkom ispitivanju jedne doze (4 grama) u zdravih odraslih dobrovoljaca (N=11), početno vrijeme za postizanje 2 µg/mL razine aminosalicilatne kiseline u serumu bilo je 2 sata s rasponom od 45 minuta do 24 sata; medijan do postizanja vršne koncentracije bio je 6 sati s rasponom od 1,5 do 24 sata; srednja vrijednost vršne koncentracije iznosila je 20 µg/mL s rasponom od 9 do 35µg/mL: razina od 2µg/mL održana je prosječno 8 sati s rasponom od 5 do 9,5 sati, razina od 1 µg/mL održana je prosječno 8,8 sati s rasponom od 6 do 11,5 sati.

Distribucija

Paraaminosalicilatna kiselina distribuira se u različitim tkivima i tekućinama, uključujući pluća, bubrege, jetru i peritonealnu tekućinu. Koncentracije u pleuralnoj ili sinovijskoj tekućine otprilike su jednake onima u plazmi. Lijek ne prolazi kroz krvno-moždanu barijeru u bolesnika, osim ako moždana ovojnica nije upaljena, kada koncentracija paraaminosalicilatne kiseline u cerebrospinalnoj tekućini iznosi otprilike 10 do 50% plazmatske koncentracije. Nije poznato prolazi li kroz placentalnu barijeru. Male količine ovog lijeka distribuirane su u majčinom mlijeku i žuči.

Vezanje za proteine plazme je 50 do 60%, kinetička distribucija ima poluvijek od 0,94 sati i volumen distribucije od 1,001 L/kg.

Biotransformacija

Većina metabolita PAS-a nastaje konjugacijom do glicina u paraaminosaliciluričnoj kiselini (PASU) do 25% doze i do N-acetila u N-acetil paraaminosalicilatnoj kiselini (Ac-PAS) do 70% doze. Zajedno oni čine više od 90% ukupnih metabolita PAS-a prisutnih u urinu.

Eliminacija

U ispitivanju jedne doze, poluvijek u plazmi paraaminosalicilatne kiseline primijenjene kao GRANUPAS iznosio je 1,62±0,85 h.

Paraaminosalicilatna kiselina i njezini metaboliti izlučuju se glomerularnom filtracijom i tubularnom sekrecijom. Kumulativno izlučivanje paraaminosalicilatne kiseline nakon 24 sata iznosi 84% oralne doze od 4 g, i to 21% u obliku paraaminosalicilatatne kiseline i 63% u acetiliranom obliku. Proces acetilacije nije genetički utvrđen kao što je to u slučaju izoniazida.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije i toksičnosti ponovljenih doza.

Podaci dostupni iz ispitivanja embrio-fetalnog razvoja u štakora, u kojima je životinjama davan natrij aminosalicilat (3,85 do 385 mg/kg), bili su ograničeni. Defekti kostiju uočeni su samo pri 77 mg/kg, a povećana težina fetusa uočena je pri višim dozama. Uočene su i druge malformacije, no, točna priroda ovih rezultata nije poznata. Nedostatak odnosa doze i odgovora ukazuje da navedeni rezultati nisu klinički značajni, no isti su uočeni pri dozama manjima od klinički predloženih doza. U kunića, natrij aminosalicilat nije imao učinaka na embrio-fetalni razvoj, no ispitivane doze su bile manje od klinički predloženih.

Natrij aminosalicilatna kiselina nije bila mutagena u Ames testu soja TA 100. U kulturama ljudskih limfocita in vitro nisu uočeni klastogeni učinci akromatskih, kromatidnih, izokromatskih lomova ili kromatidnih translokacija pri 153 ili 600 µg /mL. Međutim, pri 1500 i 3000 µg/mL uočeno je o dozi ovisno povećanje kromosomskih aberacija. Provedena je in vivo studija genotoksičnosti (test mikro- nuklusa) s paraaminosalicilatnom kiselinom. Rezultati pokazuju da se paraaminosalicilatna kiselina ne smatra uzrokom bilo kojeg klastogenog učinka u miševa koji su bili tretirani netoksičnim dozama

(ispitivani u trajanju od 24 sata nakon 2 dana primjene od 312,5 do 1250 mg/kg).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Koloidni silicijev dioksid

Dibutilsebakat

Metakrilatna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1), 30 postotna raspršina

Hipromeloza

Mikrokristalična celuloza

Talk

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Vrećice se mogu čuvati pri temperaturama do 25°C do 24 sata nakon prvog otvaranja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Vrećice od papira/polietilena niske gustoće/aluminijske folije/primera/polietilena niske gustoće.

Kutija sadrži 30 vrećica. Isporučuje se s kalibriranom odmjernom žlicom.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Granule se ne smiju zdrobiti i žvakati.

NE KORISTITE ako je vrećica nabubrila ili ako su granule promijenile boju iz svjetlo smeđe u tamno smeđu ili ljubičastu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Paris Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/896/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 07. travnja 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept