Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGrepid
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel besilate
ProizvođačPharmathen S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za blistere s 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 ili 100 filmom obloženih tableta

1.NAZIV LIJEKA

Grepid 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbesilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obložene tablete

50 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUG O(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C (za PVC/ PE /PVDC/aluminijske blistere) Ili

Nema posebnih uvjeta čuvanja (za aluminijske blistere)

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Grčka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/535/001-16

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Grepid 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER / 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 ili 100 filmom obloženih tableta

1. NAZIV LIJEKA

Grepid 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmathen S.A.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Dani u tjednu

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept