Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Holoclar (ex vivo expanded autologous human corneal...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01XA19

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHoloclar
ATK šifraS01XA19
Tvarex vivo expanded autologous human corneal epithelial cells containing stem cells
ProizvođačChiesi Farmaceutici S.p.A.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Holoclar 79 000 - 316 000 stanica/cm2 ekvivalent živoga tkiva

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Ex vivo umnožene autologne epitelne stanice ljudske rožnice koje sadrže matične stanice.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Holoclar se sastoji od prozirnog okruglog listića s 300 000 do 1 200 000 vijabilnih autolognih epitelnih stanica ljudske rožnice (79 000 – 316 000 stanica/cm2), uključujući prosječno 3,5% (0,4 do

16%) limbalnih matičnih stanica, te usmjerene progenitorske stanice i završno diferencirane stanice nastale iz matičnih stanica, pričvršćene na potporni fibrinski sloj promjera 2,2 cm i čuvaju se u transportnoj podlozi.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Ekvivalent živoga tkiva.

Prozirni okrugli listić.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim jednostranim ili obostranim nedostatkom limbalnih matičnih stanica (definiran prisutstvom površinske neovaskularizacije rožnice u najmanje dva kvadranta rožnice sa zahvaćanjem središnjeg dijela rožnice i teškim oštećenjem oštrine vida) zbog fizikalnih ili kemijskih opeklina oka. Za biopsiju je potrebno najmanje 1 - 2 mm2 neoštećenog limbusa.

4.2Doziranje i način primjene

Ovaj lijek namijenjen je samo za autolognu primjenu.

Holoclar mora primijeniti odgovarajuće obučen i osposobljen kirurg i to isključivo u bolnici.

Doziranje

Količina stanica koju treba primijeniti ovisi o veličini (površina u cm²) površine rožnice. Svaki pripravak Holoclara sadrži individualnu terapijsku dozu s dovoljnim brojem stanica za

pokrivanje cijele površine rožnice. Preporučena doza Holoclara je 79 000 – 316 000 stanica/cm², što odgovara 1 cm² lijeka/cm² oštećenja. Svaki pripravak Holoclara namijenjen je za jedan postupak liječenja. Liječenje se može ponoviti ako to smatra indiciranim nadležni liječnik.

Nakon primjene treba uslijediti odgovarajuće antibiotsko i protuupalno liječenje, prema preporuci liječnika (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Starije osobe

Podaci o primjeni Holoclara u populaciji starijih osoba su ograničeni. Nije moguće dati preporuku o doziranju (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Oštećenje jetre i bubrega

Podaci o primjeni Holoclara u bolesnika s oštećenjem jetre i bubrega nisu dostupni.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Holoclara u djece i adolescenata u dobi od 0 do 18 godina nije još ustanovljena. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.8 i 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

Za implantaciju.

Svi tehnički detalji o postupcima povezanima s primjenom Holoclara nalaze se u edukacijskom priručniku.

Biopsija

Za proizvodnju Holoclara potreban je bioptat veličine 1 - 2 mm2 neštećenog limbusa. Biopsija se izvodi uz topikalnu anesteziju. Površina oka ispere se sterilnom fiziološkom otopinom pogodnom za irigaciju oka, a zatim se spojnica odvoji od limbusa kako bi se pristupilo mjestu uzimanja uzorka rožnice. Učini se incizija od 2 x 2 mm kako bi se uzelo bioptat. Bioptat se spremi u isporučenu sterilnu epruvetu s transportnom podlogom. Proizvođač mora primiti bioptat unutar 24 sata od uzimanja.

Liječenje nakon biopsije

Nakon biopsije mora se provesti odgovarajuće profilaktičko antibiotsko liječenje.

U nekim slučajevima postoji mogućnost da se uzete limbalne matične stanice bolesnika ne mogu umnožiti ili nisu postignuti kriteriji za puštanje u promet zbog loše kvalitete bioptata, značajki bolesnika ili greške u proizvodnom postupku. Zbog toga se može dogoditi da se Holoclar ne može dostaviti. Kirurg će biti obaviješten što je prije moguće tijekom proizvodnje te zatim treba odabrati alternativno liječenje za bolesnika.

Implantacija

Holoclar je namijenjen samo za regeneraciju autolognih limbalnih matičnih stanica sukladno odobrenoj terapijskoj indikaciji i treba ga primijeniti u aseptičnim uvjetima zajedno s limbalnom peritomijom, odižući spojnicu, uz eksciziju fibrovaskularnog tkiva rožnice za pripremu ležišta oštećenja. Zatim se umetak postavi pod odignutu spojnicu. Višak umetka se podreže i rub pokrije spojnicom te se načini 2 do 3 šava (suture) koncem Vicryl ili koncem od svile 8/0 kako bi se fizički zatvorila rana i učvrstio implantat. Preko umetka vjeđe treba držati zatvorene ljepljivom trakom (Steri- strip).

Općenito se Holoclar implantira pod topikalnom retrobulbarnom ili parabulbarnom anestezijom. Mogu se primijeniti drugi anesteziološki postupci prema preporuci kirurga.

Liječenje nakon operacije

Nakon implantacije se mora provesti primjereno topikalno i sistemsko protuupalno i profilaktičko antibiotsko liječenje.

Predlaže se sljedeći režim: Treba davati doksiciklin tablete od 100 mg dva puta dnevno (ili amoksicilin od 500 mg dva puta dnevno) i prednizon peroralno u dnevnoj dozi od 0,5 mg/kg (do najveće doze od 25 mg) od dana operacije tijekom 2 tjedna. Nakon 2 tjedna sistemsku primjenu antibiotika treba obustaviti, a dnevnu dozu prednizona smanjiti na 0,25 mg/kg (najviše 12,5 mg) po danu tijekom jednog tjedna, zatim smanjiti na 0,125 mg/kg (najviše 5,0 mg) po danu u sljedećem tjednu i zatim obustaviti.

Dva tjedna nakon operacije treba započeti s topikalnom primjenom kortikosteroida kapima za oči s 0,1% deksametazona bez konzervansa; prva dva tjedna 1 kap tri puta na dan, zatim idući tjedan smanjiti na 1 kap dva puta na dan i zadnji tjedan 1 kap jednom dnevno. U slučaju da upala oka i dalje traje može se nastaviti s topikalnim kortikosteroidima.

Nakon implantacije mora slijediti odgovarajući plan kontrola.

Za uputu o pripremi i rukovanju Holoclarom vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na goveđi serum i mišje 3T3-J2 stanice.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Holoclar je autologni lijek i ni pod kojim uvjetima se ne smije dati nikome osim bolesniku donoru.

Holoclar sadrži letalno ozračene 3T3 mišje fibroblaste i može sadržavati tragove fetalnog goveđeg seruma. Bolesnike s poznatom preosjetljivošću na miševe ili fetalni goveđi serum ne smije se liječiti

(vidjeti dio 4.3).

Holoclar može sadržavati potencijalno inficiran biološki materijal. Ipak, smatra se da je rizik nizak i kontroliran u proizvodnji.

Mjere opreza pri uporabi

Popratna malpozicija vjeđa, ožiljci spojnice sa skraćivanjem forniksa, anestezija rožnice i/ili anestezija spojnice ili teška hipoestezija, pterigij i težak oblik suhog oka mogu biti rizični čimbenici za komplikacije. Popratne očne bolesti, kada je moguće, treba izliječiti prije implantacije Holoclara.

U bolesnika s akutnom upalom ili infekcijama oka zahvat treba odgoditi do dokumentiranog oporavka jer upala može ugroziti uspjeh liječenja.

Postupak primjene Holoclara uključuje primjenu antibiotika i kortikosteroida (vidjeti dio 4.2). Za relevantne informacije o sigurnosti primjene, liječnici bi trebali pročitati sažetak opisa svojstava tih lijekova.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Moraju se izbjegavati kapi za oči koje sadrže benzalkonijev klorid i/ili druge konzervanse. Benzalkonijev klorid (kao i drugi kvarterni amonijevi spojevi) je citotoksičan i kapi za oči koje ga sadrže mogu oštetiti novostvoreni epitel rožnice. Moraju se izbjegavati i druge citotoksične tvari.

Nisu zabilježene interakcije Holoclara s liječenjem nakon biopsije/nakon kirurškog zahvata predloženim u dijelu 4.2.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni Holoclara u trudnica.

Ispitivanja na životinjama s obzirom na reproduktivnu toksičnost nisu dostupna (vidjeti dio 5.3).

Kao mjera opreza i budući da je poslije kirurškog zahvata potrebno farmakološko liječenje, preporučuje se izbjegavati primjenu lijeka Holoclar tijekom trudnoće.

Dojenje

Kao mjera opreza, implantacija Holoclara se ne preporučuje tijekom dojenja.

Plodnost

Nema dostupnih kliničkih podataka o učincima Holoclara na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Kirurška priroda osnovnog postupka implantacije Holoclara značajno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Zbog toga se nakon postupka s Holoclarom upravljanje vozilima i rad sa strojevima mora ograničiti i bolesnici se trebaju pridržavati savjeta nadležnog liječnika.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najozbiljnije nuspojave su perforacija rožnice i ulcerozni keratitis, koje se mogu javiti unutar 3 mjeseca od implantacije Holoclara i povezane su s nestabilnošću epitela rožnice, te vazovagalna sinkopa koja se može javiti prvi dan nakon operacije zbog bola u oku. Najčešće nuspojave su poremećaji oka. Najčešća nuspojava povezana s kirurškim zahvatom bilo je krvarenje spojnice (5%) koje se većinom javljalo prvog dana nakon operacije te je bilo blagog intenziteta i povlačilo se unutar nekoliko dana bez liječenja.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave zabilježene u bolesnika kojima je implantiran Holoclar navedene su u tablici.

Nuspojave su razvrstane u sljedeće kategorije prema učestalosti pojavljivanja: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko

(<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija sustava / organa

Nuspojava

Učestalost

 

 

 

Infekcije i infestacije

infekcija rožnice

manje često

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

vazovagalna sinkopa

manje često

 

 

 

 

blefaritis

vrlo često

 

 

 

 

krvarenje spojnice, krvarenje

 

 

oka, oštećenje epitela rožnice,

 

 

bol u oku, glaukom/povišen

često

Poremećaji oka

intraokularni tlak, ulcerozni

 

keratitis

 

 

 

 

 

 

 

adhezija spojnice, hiperemija

 

 

spojnice, edem rožnice,

manje često

 

perforacija rožnice, iritacija

 

 

 

oka, fotofobija

 

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

potkožno krvarenje

manje često

tkiva

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

metaplazija implantata

manje često

mjestu primjene

 

 

 

 

 

Ozljede, trovanja i

ruptura šavova

manje često

proceduralne komplikacije

 

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

Blefaritis (10,5%) i oštećenje epitela rožnice (3,5%) bile su najčešće pojedinačne nuspojave koje nisu povezane s kirurškim zahvatom. Glaukom (3,5%) je bio najčešća nuspojava koja se smatrala povezanom s kortikosteroidnim liječenjem (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4). Intraokularni tlak koji je nastao kao nuspojava bio je uključen u prijave glaukoma.

Pedijatrijska populacija

Nema podataka o sigurnosti primjene Holoclara u djece u dobi do 7 godina, a o primjeni u bolesnika u dobi od 8 do 17 godina podaci su ograničeni. U pedijatrijskih bolesnika uključenih u ispitivanja HLSTM01 (u dobi od 13, 14 i 16 godina) i HLSTM02 (u dobi od 8 i 14 godina) profil nuspojava nije bio različit od onoga u odrasloj populaciji.

Starije osobe

Postoje samo ograničeni podaci u starih (n=12, u dobi od >65 godina) i vrlo starih (n= 2, u dobi od 75 do 84 godina) bolesnika.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V*.

4.9Predoziranje

Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmologici, ostali oftalmologici, ATK oznaka: S01XA19

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Mehanizam djelovanja Holoclara je nadomještanje epitela rožnice i izgubljenih limbalnih matičnih stanica u bolesnika u kojih je limbus uništen opeklinama oka. Tijekom procesa obnavljanja rožnice primijenjene matične stanice trebale bi se djelomično umnožiti, diferencirati i migrirati kako bi obnovile epitel rožnice, a također i služiti kao zaliha matičnih stanica koje mogu kontinuirano obnavljati epitel rožnice.

Konvencionalna farmakodinamička ispitivanja za Holoclar nisu provedena.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost lijeka procijenjena je u multicentričnom, nekontroliranom, retrospektivnom, kohortnom ispitivanju serije slučajeva u 106 bolesnika (ispitivanje HLSTM01) oba spola, liječenih zbog umjerenog do teškog nedostatka limbalnih matičnih stanica (LSCD, engl. limbal stem cell deficiency). Umjeren do težak LSCD definiran je sukladno urastanju novonastalih površinskih krvnih žila na najmanje dva kvadranta površine rožnice. Ukupno su 104 bolesnika u dobi između 13 i 79 godina (prosjek: 46,8 godina) bila uključena u primarnu analizu djelotvornosti. U vrijeme primjene lijeka, prosjek trajanja stanja nakon ozljede bio je 18 godina (medijan: 10 godina), 99% bolesnika imalo je zamućenje rožnice, a 90% njih imalo je teško oštećenje vida (1/10 ili manje prema Snellenovoj ploči). Uspjeh zahvata procijenjen je na temelju prisutnosti stabilnog epitela rožnice (tj. bez oštećenja epitela) bez značajnog recidiva neovaskularizacije (ne više od jednog kvadranta bez zahvaćenosti središnjeg dijela rožnice) 12 mjeseci nakon intervencije. Ukupno je zabilježeno 75 (72,1%) zahvata s uspješnim ishodom. Ovi su podaci potvrđeni analizom osjetljivosti u kojoj je površinsku neovaskularizaciju procijenio neovisni procjenitelj na maskirani način uz pomoć fotografija očiju bolesnika snimljenih prije i poslije implantacije Holoclara.

Dodatni klinički važni pokazatelji procijenjeni su u sekundarnoj procjeni djelotvornosti.

Udio bolesnika sa simptomima (bol, žarenje ili fotofobija) značajno se smanjio od prijeoperacijskog stanja (40 bolesnika s najmanje jednim simptomom; 38,5%) do godinu dana nakon zahvata (12 bolesnika; 11,5%).

U pedeset i jednog bolesnika (49,0%) došlo je do poboljšanja oštrine vida za najmanje jedan cijeli red na Snellenovoj ploči (ili za jednu kategoriju u slučajevima teških oštećenja). Udio bolesnika s poboljšanjem oštrine vida bio je veći među onima bez ožiljka u stromi rožnice (15/18 bolesnika, 83,3%) nego u onih s ožiljkom (36/81 bolesnika, 44,4%). Kad su kategoričke vrijednosti za oštrinu vida preračunate u logaritam minimalnog kuta rezolucije (LogMAR), u 47% slučajeva (40 od 85 za koje nisu nedostajali podaci) postignuto je poboljšanje jednako ili veće od ekvivalenta 3 reda na Snellenovoj ploči.

Pedeset i sedam bolesnika podvrgnuto je keratoplastici nakon primjene lijeka sa stopom uspješnosti od 42,1% (N=24) (tj. sa stabilnim epitelom rožnice bez značajnog recidiva neovaskularizacije) godinu dana nakon transplantacije rožnice.

Starije osobe

U ispitivanje HLSTM01 bilo je uključeno ukupno sedam bolesnika (6,7% ispitivane populacije) u dobi od 65 ili više godina na početku ispitivanja te je dodatnih sedam (24,1%) bilo uključeno u ispitivanje HLSTM02. Iako ograničeni s obzirom na broj ispitanika, podaci iz oba ispitivanja pokazali su stopu uspjeha od približno 70% liječenih ispitanika u starijoj populaciji. Ta razina djelotvornosti slična je onoj u ukupnom broju liječenih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Holoclar u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju nedostatka limbalnih matičnih stanica zbog opeklina oka (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Ovaj lijek je odobren po shemi takozvanog ‘uvjetnog odobrenja’. To znači da se očekuju dodatni podaci o ovom lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Ovaj lijek je za lokalnu implantaciju.

Priroda i namjena kliničke primjene Holoclara su takve da konvencionalna farmakokinetička ispitivanja apsorpcije, biotransformacije i eliminacije nisu primjenjiva. Imunohistokemijska analiza rožnice uzete od bolesnika s keratoplastikom nakon liječenja Holoclarom pokazala je da transplantirane matične stanice uspostavljaju normalni sloj stratificiranog epitela rožnice, te da ne migriraju i ne invadiraju bazalne strukture oka.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci o sigurnosti primjene bili su ograničeni na in vitro ispitivanje tumorogenosti ljudskih autolognih staničnih kultura. Ta su ispitivanja uključivala kariotipizaciju stanica, stanični rast u mekom agaru i proliferaciju ovisnu o čimbenicima rasta. In vitro ispitivanja nisu dokazala rast neovisan o čvrstoj podlozi koji upućuje na tumorogeni potencijal.

Sigurnost primjene Holoclara dokazana je rezultatima prikupljenim iz dva retrospektivna klinička ispitivanja.

Konvencionalna neklinička ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti ne smatraju se značajnima s obzirom na prirodu i namjenu kliničke primjene autolognog lijeka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Transportna podloga (Eagleova podloga modificirana po Dulbeccu obogaćena L-glutaminom) Fibrinski nosač.

6.2Inkompatibilnosti

Nisu provedena formalna ispitivanja kompatibilnosti s Holoclarom i zato se ovaj lijek ne smije primjenjivati s drugim lijekovima tijekom razdoblja nakon kirurškog zahvata sve dok se cjelovitost epitela rožnice potpuno ne obnovi. Iznimka su ne-topički antibiotici za profilaksu i kortikosteroidi u razdoblju neposredno nakon kirurškog zahvata.

6.3Rok valjanosti

36 sati.

Holoclar se mora primijeniti najkasnije 15 minuta od otvaranja primarnog spremnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi između 15°C i 25°C

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati

Ne ozračivati (npr. X-zrakama) Ne sterilizirati

Čelični primarni spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od bakterijske, gljivične i virusne kontaminacije.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Holoclar se isporučuje kao jedna individualna terapijska doza sadržana u spremniku zatvorenom navojnim zatvaračem. Svaki spremnik sadrži 3,8 cm2 autolognog epitela ljudske rožnice pričvršćenog na fibrinski nosač i prekrivenog transportnom podlogom.

Spremnik je stavljen u sekundarni plastični spremnik koji je zatim stavljen u zapečaćenu sterilnu plastičnu vrećicu. Zapečaćena vrećica spremljena je u nesterilnu termoizolacijsku kutiju za transport organa s prikazom temperature. Naposljetku, termoizolacijska kutija spremljena je u zatvorenu vrećicu sa zip zatvaračem za transport.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Holoclar je namijenjen isključivo za autolognu primjenu. Prije implantacije treba pažljivo provjeriti odgovara li ime bolesnika identifikacijskim podacima bolesnika/donora na dokumentima za otpremu i spremniku s lijekom.

Treba izbjegavati bilo kakvo protresanje, preokretanje ili drugi mehanički pritisak na spremnik s

Holoclarom.

Za dodatne informacije pročitajte edukacijski materijal.

Holoclar se ne smije sterilizirati. Spremnik i zatvarač treba pažljivo pregledati zbog bilo kakvih odstupanja. Ako je primarni spremnik s Holoclarom oštećen, izgled lijeka promijenjen ili su vidljive čestice, lijek se ne smije primijeniti i mora se vratiti proizvođaču. Ako temperatura prikazana na izolacijskoj kutiji odstupa od uvjeta čuvanja, obratite se proizvođaču.

Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal mora se vratiti proizvođaču.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici SPA, Via Palermo 26/A, 43122, Parma,

Italija

Telefon: +3905212791 Telefaks: +390521 774468

elektronička pošta: info@chiesigroup.com

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/987/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17/02/2015

Datum posljednje obnove: 10/12/2015

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept