Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyQvia (human normal immunoglobulin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J06BA

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHyQvia
ATK šifraJ06BA
Tvarhuman normal immunoglobulin
ProizvođačBaxalta Innovations GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za potkožnu primjenu

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

HyQvia je jedinica s dvostrukom bočicom koja se sastoji od jedne bočice normalnog ljudskog imunoglobulina (imunoglobulin 10% ili IG 10%) i jedne bočice rekombinantne ljudske hijaluronidaze (rHuPH20).

Normalni ljudski imunoglobulin (s.c. Ig)

 

Jedan ml sadrži:

 

Normalni ljudski imunoglobulin..................

100 mg

(čistoće od najmanje 98% IgG-a)

 

Svaka bočica od 25 ml sadrži: 2,5 g normalnog ljudskog imunoglobulina

Svaka bočica od 50 ml sadrži: 5 g normalnog ljudskog imunoglobulina

Svaka bočica od 100 ml sadrži: 10 g normalnog ljudskog imunoglobulina

Svaka bočica od 200 ml sadrži: 20 g normalnog ljudskog imunoglobulina

Svaka bočica od 300 ml sadrži: 30 g normalnog ljudskog imunoglobulina

Raspodjela podvrsta IgG (približne vrijednosti):

IgG1 ≥ 56,9%

IgG2 ≥ 26,6%

IgG3 ≥ 3,4%

IgG4 ≥ 1,7%

Maksimalni sadržaj IgA iznosi 140 mikrograma/ml.

Proizvedeno iz plazme ljudskih davatelja.

Pomoćne tvari s poznatim učincima:

Rekombinantna ljudska hijaluronidaza (rHuPH20)

Rekombinantna ljudska hijaluronidaza je pročišćeni glikoprotein koji sadrži 447 aminokiselina, a proizvedena je tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama ovarija kineskog hrčka (CHO).

Natrij (u obliku klorida i u obliku fosfata).

Ukupan sadržaj natrija u rekombinantnoj ljudskoj hijaluronidazi je 4,03 mg/ml.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za infuziju (infuzija).

IG 10% je bistra ili blago opalescentna i bezbojna ili blijedožuta otopina.

Rekombinantna ljudska hijaluronidaza je bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Nadomjesna terapija u odraslih, djece i adolescenata (0-18 godina):

kod sindroma primarnih imunodeficijencija s nedovoljnom proizvodnjom antitijela (vidjeti dio 4.4),

kod hipogamaglobulinemije i ponavljajućih bakterijskih infekcija u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) u kojih profilaksa antibioticima nije uspjela ili je kontraindicirana,

kod hipogamaglobulinemije i ponavljajućih bakterijskih infekcija u bolesnika oboljelih od multiplog mijeloma (MM),

kod hipogamaglobulinemije u bolesnika prije i poslije alogene transplantacije hematopoetskih matičnih stanica.

4.2Doziranje i način primjene

Nadomjesnu terapiju treba započeti i provoditi pod nadzorom liječnika iskusnog u liječenju imunodeficijencije.

Doziranje

Doza i režim doziranja ovise o indikaciji.

Nadomjesna terapija

Lijek treba primijeniti supkutano.

U nadomjesnoj terapiji možda će biti potrebno individualizirati dozu za svakog bolesnika ovisno o farmakokinetici i kliničkom odgovoru. Stoga postoje sljedeće smjernice o režimu doziranja.

Bolesnici koji nisu nikada prije primali imunoglobuline

Da bi se postigla najniža koncentracija od 6 g/l, potrebna je doza od 0,4-0,8 g/kg tjelesne težine na mjesec. Za održavanje postignutog stanja dinamičke ravnoteže razmak između doziranja varira između 2 i 4 tjedna.

Najnižu koncentraciju treba mjeriti i procijeniti u odnosu na incidenciju infekcija. Kako bi se smanjila stopa infekcije, možda bude potrebno povisiti doziranje s ciljem postizanja viših

najnižih koncentracija (> 6 g/l).

Na početku terapije preporučuje se postupno produljivanje terapijskih razmaka za prve infuzije, s 1 tjedna između doza na 3 ili 4 tjedna. Ukupnu mjesečnu dozu IG-a 10% treba primijeniti u

podijeljenim dozama s razmakom od 1 tjedna, 2 tjedna između doza itd. prema planiranim razmacima terapije lijekom HyQvia.

Bolesnici koji su prethodno liječeni intravenskom primjenom imunoglobulina

Kod bolesnika koji su prešli neposredno s drugog intravenskog imunoglobulinskog pripravka ili koji su prethodno primili intravensku dozu imunoglobulina koja je jasno dokumentirana, treba primijeniti istu dozu lijeka i istom učestalosti kao i u prethodnoj terapiji intravenskim imunoglobulinom. Ako su bolesnici prethodno bili na režimu doziranja s razmakom od 3 tjedna, produžavanje razmaka

na 4 tjedna može se postići primjenom istih tjednih ekvivalenata.

Bolesnici koji su prethodno liječeni supkutanom primjenom imunoglobulina

Kod bolesnika kojima se trenutno imunoglobulin primjenjuje supkutano, početna mjesečna doza lijeka HyQvia ista je kao i kod liječenja supkutano, ali se može prilagoditi razmaku od 3 ili 4 tjedna. Prvu infuziju lijeka HyQvia treba dati tjedan nakon zadnje terapije s prethodnim imunoglobulinom.

Pedijatrijska populacija

Doziranje u djece i adolescenata (0-18 godina) ne razlikuje se od doziranja u odraslih bolesnika jer se doza za svaku indikaciju daje prema tjelesnoj težini i prilagođava kliničkom ishodu gore navedenog stanja. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.8, 5.1 i 5.2.

Način primjene

Ovaj lijek je namijenjen samo za supkutanu primjenu, ne smije se primijeniti intravenski.

Prije primjene vizualno pregledajte obje komponente lijeka HyQvia radi promjene boje i prisutnosti čestica.

Pričekajte da lijek iz hladnjaka postigne sobnu temperaturu prije upotrebe. Ne upotrebljavajte uređaje za zagrijavanje, uključujući mikrovalne uređaje.

Nemojte protresati.

Ovaj lijek sastoji se od dvije bočice. Nemojte miješati komponente ovog lijeka.

Svaka bočica IG-a 10% dolazi s prikladnom odgovarajućom količinom rekombinantne ljudske hijaluronidaze kao što je navedeno u tablici u nastavku. Mora se primijeniti cijeli sadržaj bočice rekombinantne ljudske hijaluronidaze, bez obzira na to je li primijenjen cijeli sadržaj bočice IG-a 10%. Dva sastojka lijeka moraju se primijeniti uzastopno kroz istu iglu, prvo rekombinantna ljudska hijaluronidaza, a zatim IG 10%, kao što je opisano u nastavku.

Shema primjene lijeka HyQvia

Rekombinantna ljudska hijaluronidaza

Normalni ljudski imunoglobulin 10%

Volumen (ml)

Protein (grami)

Volumen (ml)

1,25

2,5

2,5

Tijekom ili nakon potkožne primjene imunoglobulina, uključujući lijek HyQvia, može se pojaviti curenje na mjestu primjene infuzije. Razmotrite korištenje dužih igli i/ili više od jednog mjesta primjene infuzije. Svaku promjenu veličine igle treba nadzirati nadležni liječnik.

Kada se supkutana infuzija lijeka HyQvia koristi za kućno liječenje, terapiju treba započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u savjetovanju bolesnika za kućno liječenje. Bolesnika treba upoznati s tehnikama davanja infuzije, s uporabom infuzijske pumpe ili automatske štrcaljke, s vođenjem dnevnika terapije i prepoznavanjem mogućih teških nuspojava i mjera koje treba poduzeti u slučaju pojave nuspojava.

HyQvia se može upotrebljavati za primjenu pune terapijske doze na jednom ili dva mjesta do svaka četiri tjedna. Prilagodite učestalost i broj mjesta primjene infuzije, uzimajući u obzir volumen, ukupno vrijeme infuzije i podnošljivost tako da bolesnik prima istu tjednu ekvivalentnu dozu. Ako bolesnik propusti dozu, primijenite propuštenu dozu što je prije moguće i potom nastavite s planiranim terapijama kako je primjenjivo.

Obje komponente ovog lijeka moraju se dati infuzijom uz pomoć infuzijske pumpe promjenljive brzine sa supkutanom iglom od najmanje 24 G koja može titrirati protok prema gore i dolje. Za bočicu rekombinantne ljudske hijaluronidaze od 1,25 ml upotrijebite iglu od 18-22 G da izvučete sadržaj bočice kako biste spriječili uguravanje ili drobljenje čepa; za sve ostale veličine bočica, igla ili naprava bez igle mogu se upotrijebiti za izvlačenje sadržaja bočice.

Srednji do gornji dio abdomena i bedra su preporučena mjesta za infuziju lijeka. Ako za infuziju koristite dva mjesta, ona moraju biti na suprotnim stranama tijela. Izbjegavajte koštane izbočine ili područja s ožiljcima. Lijek se ne smije infundirati na ili oko inficiranih ili akutno upaljenih područja zbog potencijalnog rizika od širenja lokalizirane infekcije.

Preporučuje se da se sastojak rekombinantne ljudske hijaluronidaze primijeni konstantnom brzinom i da se brzina primjene IG-a 10% ne povećava iznad preporučenih brzina, posebno kada je bolesnik tek počeo terapiju lijekom HyQvia.

Prvo se infuzijom daje cijela doza rekombinantne ljudske hijaluronidaze, brzinom od 1 do 2 ml/minuta po mjestu primjene infuzije ili ovisno o podnošljivosti. Infundirajte punu dozu IG 10% po mjestu kroz isti komplet supkutane igle u roku od 10 minuta od rekombinantne ljudske hijaluronidaze.

Preporučuju se sljedeće brzine infuzije IG-a 10%:

 

Osobe < 40 kg

Osobe ≥ 40 kg

 

 

 

 

 

 

Prve dvije

Sljedeće

Prve dvije

Sljedeće

Interval/minute

infuzije

2-3 infuzije

infuzije

2-3 infuzije

 

(ml/sat)

(ml/sat)

(ml/sat)

(ml/sat)

10 minuta

 

 

 

 

 

10 minuta

10 minuta

10 minuta

Ostatak infuzije

Ako bolesnik podnosi početne infuzije u punoj dozi po mjestu i uz maksimalnu brzinu, povećanje brzine uzastopnih infuzija može se razmotriti prema odluci liječnika i bolesnika.

Za upute o primjeni lijeka vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

HyQvia se ne smije davati intravenski ili intramuskularno.

Preosjetljivost na djelatnu tvar (IgG) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 (vidjeti dio 4.4).

Preosjetljivost na ljudske imunoglobuline, posebice treba istaknuti vrlo rijetke slučajeve deficijencije IgA u kojima bolesnik ima razvijena protutijela protiv IgA.

Poznata sistemska preosjetljivost na hijaluronidazu ili rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ako se HyQvia slučajno primijeni u krvnu žilu, kod bolesnika može doći do šoka.

Potrebno je pridržavati se preporučene brzine infuzije navedene u dijelu 4.2. Bolesnici se moraju pažljivo nadzirati tijekom infuzije, posebice bolesnici koji započinju liječenje.

Neke se nuspojave javljaju češće kod bolesnika koji prvi puta primaju ljudski normalni imunoglobulin ili, rijetko, kod prijelaza s jednog na drugi normalni ljudski imunoglobulin ili kad je prošlo dugo razdoblje od prethodne infuzije.

Potencijalne komplikacije mogu se često izbjeći:

početnim polaganim davanjem infuzije lijeka (vidjeti dio 4.2),

osiguravajući da su bolesnici pažljivo nadzirani praćenjem svih simptoma tijekom trajanja infuzije. To je posebno važno kod bolesnika koji do tada nisu primali normalni ljudski imunoglobulin, bolesnika koji su prešli s drugog imunoglobulinskog pripravka ili onih kod kojih je prošlo dugo razdoblje od prethodne infuzije. Potrebno ih je pratiti tijekom trajanja prve

infuzije kao i tijekom prvog sata nakon prve infuzije, kako bi se na vrijeme uočile moguće nuspojave.

Sve ostale bolesnike potrebno je nadzirati još barem 20 minuta nakon završetka infuzije.

Kada se terapija primjenjuje kod kuće, mora biti dostupna pomoć druge odgovorne osobe za liječenje nuspojava ili pozivanje pomoći ako se pojave ozbiljne nuspojave. Bolesnici koji se liječe kod kuće i/ili njihovi staratelji moraju također biti upoznati s ranim znakovima reakcija preosjetljivosti.

U slučaju nuspojava potrebno je smanjiti brzinu primjene ili prekinuti infuziju. Potrebno liječenje ovisi o prirodi i težini nuspojave. U slučaju šoka odmah prekinite infuziju i liječite bolesnika od šoka.

U kliničkim ispitivanjima nisu opažene kronične promjene kože. Bolesnike treba podsjetiti da prijave kronične upale, čvoriće ili upale nastale na mjestima primjene infuzije, koje traju dulje od nekoliko dana.

Preosjetljivost na IG 10%

Prave reakcije preosjetljivosti su rijetke. Mogu se osobito javiti u bolesnika s protutijelima na IgA koje treba liječiti uz naročiti oprez. Bolesnici s protutijelima na IgA, u kojih liječenje supkutanim lijekovima s IgG ostaje jedina opcija, smiju se liječiti lijekom HyQvia samo uz poman liječnički nadzor.

Rijetko, normalni ljudski imunoglobulin može uzrokovati pad krvnog tlaka uz anafilaktičku reakciju, čak i kod bolesnika koji su ranije dobro podnosili liječenje normalnim ljudskim imunoglobulinom.

Kod visoko rizičnih bolesnika po pitanju alergijskih reakcija lijek se smije primjenjivati samo kada je dostupna suportivna njega u slučaju po život opasne reakcije.

Bolesnici trebaju poznavati rane znakove anafilaksije/preosjetljivosti (koprivnjača, svrbež, generalizirana urtikarija, stezanje u prsima, piskanje u plućima i hipotenzija).

Ovisno o težini povezanih reakcija i o medicinskoj praksi, premedikacija može spriječiti takvu vrstu reakcije.

Ako je kod bolesnika poznata anafilaktička reakcija ili teška preosjetljivost na ljudski imunoglobulin, mora biti zabilježena u bolesnikov karton.

Preosjetljivost na rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu

Ako postoji bilo kakva sumnja na mogućnost alergijskih reakcija ili reakcija sličnih anafilaktičkoj nakon primjene rekombinantne ljudske hijaluronidaze, potrebno je odmah prekinuti davanje infuzije i, po potrebi, primijeniti standardno liječenje.

Imunogenost rekombinantne ljudske hijalurodinaze

Razvoj ne-neutralizirajućih protutijela na komponentu rekombinantne ljudske hijalurodinaze prijavljen je u bolesnika koji su primali lijek HyQvia u kliničkim ispitivanjima. Za takva protutijela postoji potencijal križne reakcije s endogenim PH20, za koji je poznato da se eksprimira u testisima, epididimisu i spremi odraslih muškaraca. Nije poznato imaju li ta protutijela klinički značaj u ljudi.

Tromboembolija

Arterijski i venski tromboembolijski događaji, uključujući infarkt miokarda, moždani udar, duboku vensku trombozu i plućnu emboliju povezani su s primjenom imunoglobulina. Bolesnici se trebaju dostatno hidrirati prije primjene imunoglobulina. Potreban je oprez u bolesnika s unaprijed postojećim faktorima rizika za nastanak tromboembolijskih događaja (poput visoke dobi, hipertenzije, dijabetesa melitusa i anamneze vaskularnih bolesti ili trombotskih događaja, zatim bolesnici sa stečenim ili naslijeđenim sklonostima zgrušavanju krvi, bolesnici koji su tijekom duljeg razdoblja bili imobilizirani, bolesnici s teškom hipovolemijom, kao i bolesnici koji boluju od bolesti koje dovode do povišene viskoznosti krvi). Praćenje znakova i simptoma tromboze i ocjena viskoznosti krvi u

bolesnika s rizikom od hiperviskoznosti. Također je moguća pojava tromboze u odsutnosti poznatih faktora rizika.

Bolesnike treba informirati o prvim simptomima tromboembolijskih događaja uključujući nedostatak zraka, bol i oticanje uda, žarišne neurološke deficite i bol u prsima te ih treba savjetovati da se hitno jave svome liječniku ako se pojave ti simptomi.

Hemolitička anemija

Imunoglobulini mogu sadržavati protutijela na krvne grupe (npr. A, B, D) koja mogu reagirati kao hemolizini. Ta protutijela mogu se vezati na epitope eritrocita (što se može otkriti kao pozitivan direktan antiglobulinski test [DAT, (Coombsov test)]) i, rjeđe, mogu uzorkovati hemolizu. Primatelje pripravaka imunoglobulina potrebno je promatrati kako bi se uočili klinički znakovi i simptomi hemolize.

Akutno zatajenje bubrega

Prijavljene su teške bubrežne nuspojave kod bolesnika koji su primali intravensku terapiju imunoglobulinom, naročito lijekove koji sadrže saharozu (HyQvia ne sadrži saharozu).

Sindrom aseptičkog meningitisa

Prijavljena je pojava sindroma aseptičkog meningitisa povezanog s intravenskom i supkutanom imunoglobulinskom terapijom; simptomi obično počinju unutar nekoliko sati pa do 2 dana nakon terapije imunoglobulinom. Bolesnike treba informirati o prvim simptomima koji obuhvaćaju tešku glavobolju, ukočenost vrata, omamljenost, vrućicu, fotofobiju, mučninu i povraćanje. Prekid imunoglobulinske terapije može imati za posljedicu remisiju sindroma aseptičkog meningitisa u roku od nekoliko dana bez posljedica. Pleocitoza do nekoliko tisuća stanica po mm3 pretežno granulocitne loze i povišene razine proteina do nekoliko tisuća mg/dl često su prisutne u cerebrospinalnoj tekućini.

Sindrom aseptičkog meningitisa se javlja učestalije kod viših doza (2 g/kg) intravenske imunoglobulinske terapije. Iz podataka prikupljenih nakon stavljanja lijeka u promet nije utvrđena jasna korelacija između sindroma aseptičkog meningitisa i viših doza. Viša incidencija sindroma aseptičkog meningitisa zabilježena je u žena.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka HyQvia

Ovaj lijek ne sadrži šećere.

Sastojak IG 10% sadrži natrij u tragovima. Rekombinantna ljudska hijaluronidaza sadrži 4,03 mg natrija po ml, s maksimalnom dnevnom dozom od približno 120 mg. O tome treba voditi računa u bolesnika na dijeti s kontroliranim (niskim) unosom natrija.

Interferencija sa serološkim pretragama

Nakon davanja infuzije imunoglobulina privremeni porast različitih pasivno prenesenih protutijela u krvi bolesnika može rezultirati lažno pozitivnim rezultatima seroloških pretraga.

Pasivni prijenos protutijela na antigene površine eritrocita (npr. A, B, D) može interferirati s nekim serološkim pretragama za protutijela na crvene krvne stanice, primjerice direktni antiglobulinski test (DAT, direktni Coombsov test).

Infuzije lijekova s imunoglobulinom mogu dovesti do lažno pozitivnih očitanja u testovima koji se temelje na otkrivanju β-D-glukana za dijagnozu gljivičnih infekcija. To može potrajati tijekom nekoliko tjedana nakon infuzije lijeka.

Prenosivi uzročnici

Normalni ljudski imunoglobulin i ljudski serumski albumin (stabilizator rekombinantne ljudske hijaluronidaze) dobivaju se iz ljudske plazme. Standardne mjere prevencije infekcija uzrokovanih korištenjem lijekova pripremljenih od ljudske krvi ili plazme uključuju odabir davatelja, probir pojedinačnih donacija i sakupljenih pulova plazme za određene pokazatelje infekcije i uključivanje koraka učinkovite proizvodnje za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Unatoč svim tim mjerama, pri uporabi lijekova pripravljenih od ljudske krvi ili plazme ne može se posve isključiti mogućnost prijenosa infektivnih uzročnika. To se također odnosi na sve nepoznate ili nove viruse, kao i na ostale patogene.

Poduzete mjere smatraju se učinkovitima za viruse s ovojnicom kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), virus hepatitisa B (HBV) i virus hepatitisa C (HCV) te za viruse bez ovojnice kao što su virus hepatitisa A (HAV) i parvovirus B19.

Klinička iskustva govore protiv prijenosa virusa hepatitisa A ili parvovirusa B19 imunoglobulinima. Štoviše, pretpostavlja se da sadržaj protutijela značajno doprinosi sigurnosti od prijenosa uzročnika virusnih bolesti.

Preporučuje se kod svake primjene lijeka HyQvia bolesniku zabilježiti naziv i broj serije lijeka kako bi se zadržala poveznica između bolesnika i serije lijeka.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se na odrasle i na djecu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Živa atenuirana virusna cjepiva

Primjena imunoglobulina može oslabiti djelotvornost živih atenuiranih virusnih cjepiva poput cjepiva protiv ospica, rubeole, mumpsa i varičele kroz razdoblje od najmanje 6 tjedana do 3 mjeseca. Treba proći 3 mjeseca od primjene ovog lijeka do cijepljenja živim atenuiranim virusnim cjepivom.

Kod ospica ta oslabljenost može trajati do godine dana. Zbog toga je kod bolesnika koji se cijepe protiv ospica potrebno provjeriti stanje protutijela.

Pedijatrijska populacija

Navedena interakcije odnose se na odrasle i na djecu.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima nije utvrđena sigurnost ovog lijeka za primjenu tijekom trudnoće u ljudi i stoga se trudnicama i dojiljama smije davati samo uz oprez.

Pokazalo se da imunoglobulini prelaze placentu, pojačano tijekom trećeg tromjesečja. Kliničko iskustvo s imunoglobulinima upućuje na to da ne treba očekivati štetne učinke na tijek trudnoće niti na fetus ili novorođenče.

Ispitivanja razvojne i reproduktivne toksičnosti provedena su s rekombinantnom ljudskom hijaluronidazom u miševa i kunića. Nikakvi štetni učinci na trudnoću i fetalni razvoj nisu bili povezani s anti-rHuPH20 protutijelima. U tim su ispitivanjima majčina protutijela na rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu prenesena na potomstvo in utero. Učinci protutijela na komponentu rekombinantne ljudske hijaluronidaze lijeka HyQvia na ljudski embrij ili na razvoj fetusa u ljudi trenutno nisu poznati (vidjeti dio 5.3).

Ako žena zatrudni, nadležni liječnik treba je potaknuti na uključivanje u registar trudnoća.

Dojenje

Imunoglobulini se izlučuju u mlijeko i mogu pridonijeti zaštiti novorođenčeta od patogena koji se unose putem sluznica.

Plodnost

Trenutno nisu dostupni klinički podaci o sigurnosti lijeka HyQvia na plodnost.

Prema kliničkom iskustvu s primjenom imunoglobulina ne treba očekivati štetne učinke IG-a 10% na plodnost.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak rekombinantne ljudske hijaluronidaze na reprodukcijski potencijal pri dozama korištenima za olakšavanje primjene IG-a 10% (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Neke nuspojave povezane s lijekom HyQvia mogu negativno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Bolesnici koji osjete nuspojave tijekom liječenja trebaju pričekati da one nestanu prije upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljivane nuspojave lijeka HyQvia bile su lokalne reakcije. Najčešće prijavljivane sistemske nuspojave bile su glavobolja, umor i pireksija. Većina navedenih nuspojava bila je blage do umjerene naravi.

Normalni ljudski imunoglobulin

Povremeno su moguće nuspojave poput zimice, glavobolje, omaglice, vrućice, povraćanja, alergijskih reakcija, mučnine, artralgije, niskog krvnog tlaka i umjerenog bola u donjem dijelu leđa.

Rijetko, primjena normalnih ljudskih imunoglobulina može izazvati nagli pad krvnog tlaka i, u izdvojenim slučajima, anafilaktički šok, čak i kod bolesnika koji prilikom prethodnih primjena nisu pokazivali znakove preosjetljivosti.

Lokalne reakcije na mjestima primjene infuzije: često se mogu pojaviti oticanje, osjetljivost, crvenilo, induracija, lokalni osjećaj topline, svrbež, modrice i osip.

Uz primjenu normalnog ljudskog imunoglobulina opaženi su slučajevi reverzibilnog aseptičkog meningitisa, prolazne hemolitičke anemije/hemolize, porasta razine serumskog kreatinina i/ili akutnog bubrežnog zatajenja, vidjeti dio 4.4.

Uz intravensku i supkutanu primjenu imunoglobulina rijetko se opisuju tromboembolijski događaji poput infarkta miokarda, moždanog udara, plućne embolije i duboke venske tromboze.

Rekombinantna ljudska hijaluronidaza

Najčešće nuspojave prijavljivane tijekom praćenja rekombinantne ljudske hijaluronidaze nakon njenog stavljanja u promet, u sličnim formulacijama, primjenjivanima supkutano radi disperzije i apsorpcije supkutano primjenjivanih tekućina ili lijekova, bile su blage lokalne reakcije na mjestima primjene infuzije poput eritema i boli. Edem je najčešće prijavljivan kod supkutane primjene velikih količina tekućine.

Protutijela protiv rekombinantne ljudske hijaluronidaze

Ukupno 13 od 83 ispitanika koji su sudjelovali u osnovnom ispitivanju razvilo je protutijelo sposobno vezati se na rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu (rHuPH20) najmanje jedanput tijekom kliničkog ispitivanja. Ta protutijela nisu bila sposobna neutralizirati rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu. Nije dokazana vremenska povezanost između nuspojava i prisutnosti protutijela anti-rHuPH20. Nije bilo porasta u incidenciji ili težini nuspojava u bolesnika koji su razvili protutijela na rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu.

Tablični popis nuspojava

Sigurnost lijeka HyQvia procijenjena je u 4 klinička ispitivanja (160602, 160603, 160902 i 161101) u 124 jedinstvenih bolesnika s primarnom imunodeficijencijom koji su primali 3202 infuzije.

Tablica u nastavku u skladu je s klasifikacijom organskih sustava prema MedDRA-i (organski sustav i razina preporučenog pojma).

Učestalosti po infuziji procijenjene su na temelju sljedećih konvencija: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Učestalost nuspojava uz lijek HyQvia

MedDRA

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Klasifikacija

(≥1/10)

(≥1/100 i <1/10)

(≥1/1000 i <1/100)

(≥1/10 000

organskih

 

 

 

i <1/1000)

sustava

 

 

 

 

Poremećaji

 

povraćanje,

distenzija abdomena

 

probavnog

 

mučnina, bol u

 

 

sustava

 

abdomenu

 

 

 

 

(uključujući bol

 

 

 

 

i osjetljivost na

 

 

 

 

dodir u gornjem

 

 

 

 

i donjem dijelu

 

 

 

 

abdomenu),

 

 

 

 

proljev

 

 

Opći poremećaji

lokalne

lokalne reakcije

lokalne reakcije (ukupno):

osjećaj žarenja

i reakcije na

reakcije

(ukupno):

diskoloracija na mjestu

 

mjestu primjene

(ukupno)a:

eritem na

primjene infuzije, modrice

 

 

bol na mjestu

mjestu primjene

na mjestu primjene infuzije

 

 

primjene

infuzije,

(uključujući hematom,

 

 

infuzije

oticanje mjesta

krvarenje), tvorba na

 

 

(uključujući

primjene

mjestu primjene infuzije

 

 

nelagodu,

infuzije

(uključjući nodul), toplina

 

 

osjetljivost na

(uključujući

na mjestu primjene

 

 

dodir, bol u

lokalno oticanje

infuzije, induracija na

 

 

preponama)

i edem),

mjestu primjene infuzije,

 

 

 

pruritus na

gravitacijski

 

 

 

mjestu primjene

edem/genitalno oticanjeb

 

 

 

infuzije

(ukljućujući genitalni

 

 

 

(uključujući

edem, oticanje skrotuma i

 

 

 

vulvogaginalni

vulvovaginalnog dijela)

 

 

 

pruritus)

edem (uključujući

 

 

 

pireksija, stanja

 

 

 

periferni, oticanje), zimica,

 

 

 

astenije

hiperhidroza

 

 

 

(uključujući

 

 

 

 

asteniju, umor,

 

 

 

 

letargiju,

 

 

 

 

malaksalost)

 

 

 

 

 

 

 

Učestalost nuspojava uz lijek HyQvia

MedDRA

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Klasifikacija

(≥1/10)

(≥1/100 i <1/10)

(≥1/1000 i <1/100)

(≥1/10 000

organskih

 

 

 

i <1/1000)

sustava

 

 

 

 

Pretrage

 

 

izravan Coombsov test

 

 

 

 

pozitivan

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

mijalgija,

artralgija, bol u leđima,

 

mišićno-koštanog

 

mišićno-koštana

bolovi u udovima

 

sustava i

 

bol u prsima

 

 

vezivnog tkiva

 

 

 

 

Poremećaji

 

glavobolja

migrena, omaglica

parestezija

živčanog sustava

 

 

 

 

Poremećaji kože

 

 

eritem, osip (uključujući

 

i potkožnog tkiva

 

 

eritematozni, papularni,

 

 

 

 

makulo-papularni osip),

 

 

 

 

pruritus, urtikarija

 

Krvožilni

 

 

hipertenzija, povišeni krvni

 

poremećaji

 

 

tlak

 

Poremećaji

 

 

 

hemosiderinurija

bubrega i

 

 

 

 

mokraćnog

 

 

 

 

sustava

 

 

 

 

a Sljedeće nuspojave nisu navedene, no uračunate su u učestalost lokalnih reakcija: osjećaj vrućine, parestezija na mjestu primjene infuzije.

b Gravitacijski edem/oticanje genitalija primijećeno nakon primjene u niže abdominalne kvadrante.

Osim nuspojava zabilježenih u kliničkim ispitivanja, sljedeće nuspojave prijavljene su nakon stavljanja lijeka u promet (učestalost tih reakcija je nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)):

Poremećaji imunološkog sustava: preosjetljivost

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene: bolest nalik gripi, curenje na mjestu primjene infuzije

Osim nuspojava navedenih gore, sljedeće dodatne nuspojave prijavljene su za supkutano primijenjene imunoglobuline:

anafilaktički šok, anafilaktička/anafilaktoidna reakcija, tremor, tahikardija, hipotenzija, navala crvenila, bljedilo, periferna hladnoća, dispneja, parestezija u ustima, oticanje lica, alergijski dermatitis, mišićno-koštana ukočenost, urtikarija na mjestu primjene injekcije, osip na mjestu primjene injekcije, povišena vrijednost alanin-aminotransferaze.

Opis odabranih nuspojava

Lokalne reakcije opažene tijekom pivotalnih kliničkih ispitivanja uključuju blago oticanje mjesta (prisutno u većini infuzija) zbog primjene velikih količina infuzije, ali se općenito nisu smatrale nuspojavama osim kada bi izazvale nelagodu. Samo dva slučaja lokalnih nuspojava bila su teška, bol na mjestima primjene infuzije i oticanje mjesta primjene infuzije. Bila su dva slučaja reverzibilnog genitalnog edema; jedan se smatrao teškim, a nastao je zbog difuzije lijeka iz mjesta primjene infuzije u abdomen. Nisu opažene promjene na koži koje se nisu povukle tijekom kliničkog ispitivanja.

Pedijatrijska populacija

Rezultati kliničkih ispitivanja pokazali su slične sigurnosne profile kod odrasle i pedijatrijske populacije, uključujući prirodu, učestalost, ozbiljnost i reverzibilnost nuspojava.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Posljedice predoziranja nisu poznate.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina (normalni ljudski imunoglobulin): imunoserumi i imunoglobulini: imunoglobulini, normalni ljudski, ATK oznaka: J06BA

Mehanizam djelovanja

Sastojak IG 10% daje terapijski učinak ovom lijeku. Rekombinantna ljudska hijaluronidaza olakšava disperziju i apsorpciju IG-a 10%.

Normalni ljudski imunoglobulin sadrži uglavnom imunoglobulin G (IgG) sa širokim spektrom opsonizirajućih i neutralizirajućih protutijela protiv infektivnih uzročnika.

Normalni ljudski imunoglobulin sadrži protutijela IgG prisutna u normalnoj populaciji. Obično se priprema iz sakupljene ljudske plazme od najmanje 1000 donacija. Raspodjela podvrsta

imunoglobulina G proporcionalna je onoj u nativnoj ljudskoj plazmi. Odgovarajuće doze normalnog ljudskog imunoglobulina mogu vratiti abnormalno niske vrijednosti IgG-a u normalni raspon.

Rekombinantna ljudska hijaluronidaza je topivi rekombinantni oblik ljudske hijaluronidaze

koji pojačava propusnost potkožnog tkiva privremeno depolimerizirajući hijaluronan. Hijaluronan je polisaharid koji se nalazi u međustaničnom matriksu vezivnog tkiva. Depolimerizira

se hijaluronidazom, enzimom koji se prirodno stvara u organizmu. Za razliku od stabilnih strukturnih komponenti intersticijskog matriksa, hijaluronan se vrlo brzo razgrađuje s poluvijekom od

otprilike 0,5 dana. Rekombinantna ljudska hijaluronidaza lijeka HyQvia djeluje lokalno. Učinci hijaluronidaze su reverzibilni i propusnost potkožnog tkiva ponovno se uspostavlja.

unutar 24 do 48 sati.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost i sigurnost lijeka HyQvia procijenjene su u ispitivanja faze 3 (160603) u 83 bolesnika s primarnom imunodeficijencijom. Bolesnici su liječeni lijekom HyQvia u razmacima od 3 ili 4 tjedna tijekom ukupno 12 mjeseci (nakon kratkog razdoblja titracije). Doza lijeka HyQvia temeljila

se na prethodnom liječenju intravenskim IG-om 10% (od 320 do 1000 mg po kg tjelesne težine tijekom 4 tjedna) i bila je prilagođena pojedincu, čime su osigurane primjerene razine IgG-a tijekom ispitivanja.

Rezultati ispitivanja pokazali su stopu potvrđenih, akutnih, teških bakterijskih infekcija godišnje tijekom terapije lijekom HyQvia od 0,025 (gornja granica 99%-tnog jednostranog intervala pouzdanosti bila je 0,046). Ukupna stopa infekcija bila je niža tijekom primjene lijeka HyQvia nego tijekom tromjesečne intravenske primjene IG-a 10%: procjena jednim brojem anualizirane stope svih infekcija bila je 2,97 (95%-tni CI: od 2,51 do 3,47) za lijek HyQvia i 4,51 (95%-tni CI:

od 3,50 do 5,69) za intravenske infuzije IG-a 10%.

Skoro svi ispitanici uspjeli su dostići isti razmak između doza lijeka HyQvia kakav su imali

za intravensku primjenu. Sedamdeset osam (78) od 83 (94%) ispitanika dostigli su isto doziranje s razmakom od 3 ili 4 tjedna, dok je jedan ispitanik smanjio razmak s 4 na 3 tjedna, jedan

s 4 na 2 tjedna, a jedan s 3 na 2 tjedna (2 ispitanika ispala su iz studije tijekom razdoblja titracije).

Medijan broja mjesta primjene infuzije mjesečno za lijek HyQvia bio je 1,09, što je malo niže od medijana broja mjesta primjene infuzije za intravenski IG 10% koja su korištena u ispitivanju (1,34), a znatno niži od medijana broja mjesta primjene infuzije koja su korištena u ispitivanju supkutane primjene IG-a 10% (21,43).

66 bolesnika koji su dovršili pivotalno ispitivanje faze 3 sudjelovalo je u nastavku ispitivanja (160902) radi procjene dugoročne sigurnosti, podnošljivosti i djelotvornosti lijeka HyQvia u primarnoj imunodeficijenciji. Ukupna kombinirana izloženost bolesnika s primarnom imunodeficijencijom u oba ispitivanja bila je 187,69 bolesnik-godina; najduža izloženost odraslih bila je 3,8 godina, a pedijatrijskih bolesnika 3,3 godine.

Pedijatrijska populacija

HyQvia je procijenjena u 24 pedijatrijskog bolesnika, uključujući 13 bolesnika u dobi između 4 i

< 12 godina i 11 bolesnika u dobi između 12 i < 18 godina, koji su liječeni do 3,3 godine uz ukupno iskustvo u sigurnosti primjene jednako 48,66 bolesnik-godina (kao što je opisano u dijelu Klinička djelotvornost i sigurnost). Nisu opažene značajne razlike u farmakodinamičkom učinku ili u djelotvornosti i sigurnosti lijeka HyQvia između pedijatrijskih i odraslih bolesnika. Vidjeti dijelove 4.2 i 4.8.

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka HyQvia u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju primarne imunodeficijencije kao model za nadomjesnu terapiju. Vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nakon supkutane primjene lijeka HyQvia najviše koncentracije IgG-a u serumu dostignute su u cirkulaciji primatelja nakon približno 3 do 5 dana.

Podaci iz kliničkih ispitivanja primjene lijeka HyQvia pokazali su da se najniže koncentracije IgG-a u serumu mogu održati pri režimima doziranja od 320 do 1000 mg po kg tjelesne težine kroz 4 tjedna davanima u razmacima od 3 ili 4 tjedna.

Farmakokinetika lijeka HyQvia procijenjena je u kliničkom ispitivanju u bolesnika s primarnom imunodeficijencijom u dobi od 12 godina i starijih. Tablica u nastavku prikazuje farmakokinetičke rezultate u usporedbi s podacima o intravenskoj primjeni IG-a 10% dobivenima u istom ispitivanju.

IgG i kompleksi IgG-a razgrađuju se u stanicama retikuloendotelnog sustava.

Farmakokinetički parametri lijeka HyQvia u usporedbi s intravenskom primjenom IG-a 10%

Parametar

 

 

HyQvia

 

i.v. IG 10%

 

 

Medijan (95%-tni IP)

Medijan (95%-tni IP)

 

 

 

N=60

 

N=68

Cmax [g/l]

15,5

(14,5; 17,1)

21,9

(20,7; 23,9)

Cmin [g/l]

10,4

(9,4 do 11,2)

10,1

(9,5 do 10,9)

AUC tjedno [g*dani/l]

90,52 (83,8 do 98,4)

93,9

(89,1 do 102,1)

Tmax [dani]

5,0

(3,3 do 5,1)

0,1 (0,1 do 0,1)

Prividni klirens ili klirens [ml/kg/dan]

1,6

(1,4 do 1,79)

1,4 (1,2 do 1,4)

Terminalni poluvijek [dani]

45,3

(41,0 do 60,2)

35,7

(32,4 do 40,4)

Pedijatrijska populacija

U kliničkom ispitivanju o primjeni lijeka HyQvia nisu opažene razlike u najnižoj koncentraciji IgG-a u plazmi između odraslih i pedijatrijskih bolesnika.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Imunoglobulini su sastavni dio ljudskog tijela.

Sigurnost IG 10% dokazana je u nekoliko nekliničkih ispitivanja. Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije i toksičnosti. Ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i toksičnosti za reprodukciju u životinja ne mogu se provesti zbog indukcije i interferencije protutijela koja se razvijaju na heterologne proteine.

Dugoročna ispitivanja na životinjama radi ispitivanja karcinogenog ili mutagenog potencijala rekombinantne ljudske hijaluronidaze nisu provedena. Nisu primijećeni štetni učinici na plodnost u miševa, kunića i makaki majmuna izloženih protutijelima koja se vežu s rekombinantnom ljudskom hijaluronidazom i hijaluronidazom specifičnom za vrstu. Reverzibilna neplodnost zabilježena je u mužjaka i ženki zamoraca koji su bili imunizirani da proizvode protutijela na hijaluronidazu. Međutim, protutijela na hijaluronidazu nisu utjecala na reprodukciju nakon imunizacije u miševa, kunića, ovaca ili makaki majmuna. Učinci protutijela koja se vežu na rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu na ljudsku plodnost nisu poznati.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Bočica s normalnim ljudskim imunoglobulinom (IG 10%) glicin

voda za injekcije

Bočica s rekombinantnom ljudskom hijaluronidazom (rHuPH20) natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat ljudski albumin

dinatrijeva sol etilendiamintetraoctene kiseline (EDTA) kalcijev klorid

natrijev hidroksid (za podešavanje pH) kloridna kiselina (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica s normalnim ljudskim imunoglobulinom (IG 10%)

25, 50, 100, 200 ili 300 ml otopine u bočici (staklo tipa I) s čepom (bromobutilna guma).

Bočica s rekombinantnom ljudskom hijaluronidazom (rHuPH20)

1,25; 2,5; 5; 10 ili 15 ml otopine u bočici (staklo tipa I) s čepom (bromobutilna guma).

Veličina pakiranja:

Jedna bočica IG-a 10% i jedna bočica rekombinantne ljudske hijaluronidaze u jedinici s dvostrukom bočicom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije uporabe lijek treba dosegnuti sobnu temperaturu. Ne upotrebljavajte uređaje za zagrijavanje, uključujući mikrovalne uređaje.

IG 10% je bistra ili blago opalescentna i bezbojna ili blijedožuta otopina. Rekombinantna ljudska hijaluronidaza je bistra, bezbojna otopina.

Bočice prije primjene treba vizualno pregledati radi prisutnosti čestica i promjene boje. Otopine koje su mutne ili imaju naslage ne smiju se koristiti.

Nemojte protresati.

Nemojte miješati sastojke lijeka HyQvia prije primjene.

Nemojte koristiti ventilne naprave za pristup bočici za vađenje rekombinantne ljudske hijaluronidaze iz bočica.

Koristite se aseptičkom tehnikom prilikom pripreme i primjene lijeka HyQvia. U slučajevima kada je potrebno više od jedne bočice lijeka IG 10% ili više od jedne bočice rekombinantne ljudske hijaluronidaze da bi se dobila potrebna doza za infuziju, IG 10% i/ili rekombinantnu ljudsku hijaluronidazu trebate pripremiti odvojeno u odgovarajuće spremnike za otopinu prije primjene. Djelomično iskorištene bočice trebate baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna, Austrija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/840/001

EU/1/13/840/002

EU/1/13/840/003

EU/1/13/840/004

EU/1/13/840/005

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. svibnja 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept