Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Idelvion (albutrepenonacog alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD04

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaIdelvion
ATK šifraB02BD04
Tvaralbutrepenonacog alfa
ProizvođačCSL Behring GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 250 IU rekombinantnog fuzijskog proteina koagulacijskog faktora IX i albumina (rIX-FP), (INN=albutrepenonakog alfa). Nakon rekonstitucije s 2,5 ml vode za injekcije otopina sadrži 100 IU/ml albutrepenonakoga alfa.

IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 500 IU rekombinantnog fuzijskog proteina koagulacijskog faktora IX i albumina (rIX-FP), (INN=albutrepenonakog alfa). Nakon rekonstitucije s 2,5 ml vode za injekcije otopina sadrži 200 IU/ml albutrepenonakoga alfa.

IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 1000 IU rekombinantnog fuzijskog proteina koagulacijskog faktora IX i albumina (rIX-FP), (INN=albutrepenonakog alfa). Nakon rekonstitucije s 2,5 ml vode za injekcije otopina sadrži 400 IU/ml albutrepenonakoga alfa.

IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 2000 IU rekombinantnog fuzijskog proteina koagulacijskog faktora IX i albumina (rIX-FP), (INN=albutrepenonakog alfa). Nakon rekonstitucije s 5 ml vode za injekcije otopina sadrži 400 IU/ml albutrepenonakoga alfa.

Aktivnost (internacionalne jedinice [IU]) se određuje uz pomoć in vitro jednostupanjskog koagulacijskog testa utemeljenog na aktiviranom parcijalnom tromboplastinskom vremenu (aPTV), koji je kalibriran prema međunarodnom standardu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za koncentrat faktora IX.

Albutrepenonakog alfa je pročišćen protein proizveden tehnologijom rekombinantne DNK, stvoren genskom fuzijom rekombinantnog albumina s rekombinantnim koagulacijskim faktorom IX. Genska fuzija cDNK humanog albumina i cDNK humanog koagulacijskog faktora IX omogućuje proizvodnju proteina u obliku jednog cjelovitog rekombinantnog proteina te osigurava homogenost lijeka izbjegavanjem kemijske konjugacije. Dio koji čini rekombinantni faktor IX identičan je alelnom obliku Thr148 faktora IX dobivenog iz plazme. Raskidiva poveznica između molekule rekombinantnog faktora IX i molekule albumina dobivena je od endogenog “aktivacijskog peptida” u nativnom faktoru IX.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Do 25,8 mg (1,13 mmol) natrija po dozi (tjelesna težina 70 kg).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak svjetložute do bijele boje i bistro, bezbojno otapalo za otopinu za injekciju.

pH: 6,6 – 7,2

Osmolalnost:

IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 175 – 215 mOsm/kg.

IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 260 – 300 mOsm/kg.

IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 260 – 300 mOsm/kg.

IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 260 – 300 mOsm/kg.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom B (urođenim nedostatkom faktora IX).

IDELVION se može koristiti u svim dobnim skupinama.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje se mora provoditi pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije B.

Prethodno neliječeni bolesnici

Sigurnost i djelotvornost lijeka IDELVION u prethodno neliječenih bolesnika još nisu ustanovljene.

Praćenje liječenja

Tijekom liječenja preporučuje se odgovarajuće određivanje vrijednosti faktora IX kako bi se mogla odrediti doza koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja infuzija. Pojedini bolesnici mogu imati različite odgovore na faktor IX, pri čemu se postižu različiti poluvjekovi i različite razine povrata.

Dozu koja se temelji na tjelesnoj težini možda će biti potrebno prilagoditi u pothranjenih bolesnika ili bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom. Osobito u slučaju većih kirurških zahvata, prijeko je potrebno precizno pratiti nadomjesnu terapiju uz pomoć analize koagulacije (određivanja aktivnosti faktora IX u plazmi).

Kada se za određivanje aktivnosti faktora IX u uzorcima krvi bolesnika koristi in vitro jednostupanjski koagulacijski test utemeljen na tromboplastinskom vremenu (aPTV), na rezultate aktivnosti faktora IX u plazmi mogu značajno utjecati i vrsta reagensa za određivanje aPTV-a i referentni standard koji se koriste u testu. Rezultati jednostupanjskog koagulacijskog testa u kojem se za određivanje aPTV-a koristi reagens na bazi kaolina ili reagens Actin FS vjerojatno će pokazati nižu razinu aktivnosti od stvarne. To je osobito važno kod promjene laboratorija i/ili reagensa koji se koriste u testu.

Doziranje

Doza i trajanje nadomjesne terapije ovise o težini nedostatka faktora IX, mjestu i opsegu krvarenja te kliničkom stanju bolesnika.

Broj primijenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (IU), koje su u skladu s važećim standardom SZO-a za lijekove koji sadrže faktor IX. Aktivnost faktora IX u plazmi izražava se ili kao postotak (u odnosu na normalnu vrijednost u ljudskoj plazmi) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor IX u plazmi).

Jedna internacionalna jedinica (IU) aktivnosti faktora IX jednaka je količini faktora IX u jednom ml normalne ljudske plazme.

Liječenje po potrebi

Izračun potrebne doze faktora IX temelji se na empirijskom saznanju da 1 internacionalna jedinica (IU) faktora IX po kg tjelesne težine očekivano povećava cirkulirajuću razinu faktora IX u plazmi za prosječno 1,3 IU/dl (1,3% normalne vrijednosti) u bolesnika u dobi ≥ 12 godina odnosno za 1,0 IU/dl (1,0% normalne vrijednosti) u bolesnika u dobi < 12 godina. Potrebna doza određuje se prema sljedećoj formuli:

Potrebna doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeno povećanje vrijednosti faktora IX (% normalne vrijednosti ili IU/dl) x {recipročna vrijednost primijećenog povrata (IU/kg na IU/dl)}

Očekivano povećanje vrijednosti faktora IX (IU/dl ili % normalne vrijednosti) = doza (IU) x povrat (IU/dl na IU/kg)/tjelesna težina (kg)

Količina koju treba primijeniti i učestalost primjene uvijek se moraju uskladiti s kliničkom učinkovitošću u pojedinom slučaju.

Bolesnici u dobi < 12 godina

Za prirast po jedinici doze od 1 IU/dl na 1 IU/kg, doza se izračunava na sljedeći način: Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeno povećanje vrijednosti faktora IX (IU/dl) x 1 dl/kg

Primjer

1.U bolesnika tjelesne težine 20 kg s teškom hemofilijom B potrebno je postići vršnu vrijednost od 50% normalne vrijednosti. Prikladna doza bila bi 20 kg x 50 IU/dl x 1 dl/kg = 1000 IU.

2.Očekuje se da će doza lijeka IDELVION od 1000 IU, primijenjena bolesniku tjelesne težine 25 kg, dovesti do povećanja vršne vrijednosti faktora IX nakon injekcije za 1000 IU/25 kg x 1,0 (IU/dl na IU/kg) = 40 IU/dl (40% normalne vrijednosti).

Bolesnici u dobi ≥ 12 godina

Za prirast po jedinici doze od 1,3 IU/dl na 1 IU/kg, doza se izračunava na sljedeći način:

Doza (IU) = tjelesna težina (kg) x željeno povećanje vrijednosti faktora IX (IU/dl) x 0,77 dl/kg

Primjer

3.U bolesnika tjelesne težine 80 kg s teškom hemofilijom B potrebno je postići vršnu vrijednost od 50% normalne vrijednosti. Prikladna doza bila bi 80 kg x 50 IU/dl x 0,77 dl/kg = 3080 IU.

4.Očekuje se da će doza lijeka IDELVION od 2000 IU, primijenjena bolesniku tjelesne težine

80 kg, dovesti do povećanja vršne vrijednosti faktora IX nakon injekcije za 2000 IU x 1,3 (IU/dl na IU/kg)/80 kg = 32,5 IU/dl (32,5% normalne vrijednosti).

U slučaju sljedećih događaja krvarenja, aktivnost faktora IX ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izražene u % normalne vrijednosti ili u IU/dl) u odgovarajućem razdoblju. Sljedeća se tablica može koristiti kao vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i kirurških zahvata:

Stupanj krvarenja / vrsta

Potrebna vrijednost

Učestalost doziranja (sati) /

kirurškog zahvata

faktora IX (%) (IU/dl)

trajanje terapije (dani)

Krvarenje

30 – 60

Jedna bi doza trebala biti

Blaga ili umjerena hemartroza,

 

dovoljna kod većine krvarenja.

krvarenje u mišiću (osim bočno-

 

Nakon 24 – 72 sata može se

slabinskog mišića) ili krvarenje u

 

primijeniti doza održavanja

usnoj šupljini

 

ako su i dalje prisutni znakovi

 

 

krvarenja.

Značajno krvarenje

60 – 100

Ponavljati svakih 24 – 72 sata

Krvarenja opasna po život, krvarenje

 

tijekom prvih tjedan dana, a

duboko u mišiću uključujući bočno-

 

zatim primjenjivati dozu

slabinski mišić

 

održavanja jedanput na tjedan

 

 

dok se ne zaustavi krvarenje i

 

 

postigne zacjeljenje.

Manji kirurški zahvat

50 – 80 (početna doza)

Jedna bi doza mogla biti

Uključujući nekomplicirano vađenje

 

dovoljna kod većine manjih

zuba

 

kirurških zahvata. Ako je

 

 

potrebno, nakon 24 – 72 sata

 

 

može se početi primjenjivati

 

 

doza održavanja dok se ne

 

 

zaustavi krvarenje i postigne

 

 

zacjeljenje.

Veći kirurški zahvati

60 – 100

Ponavljati svakih 24 – 72 sata

 

(početna doza)

tijekom prvih tjedan dana, a

 

 

zatim primjenjivati dozu

 

 

održavanja 1 – 2 puta na tjedan

 

 

dok se ne zaustavi krvarenje i

 

 

postigne zacjeljenje.

Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu protiv krvarenja u bolesnika s teškom hemofilijom B uobičajena doza je 35 do 50 IU/kg jednom tjedno.

Neki bolesnici, koji su postigli dobru kontroliu primjenom lijeka jednom tjedno, mogu se liječiti s do 75 IU/kg u intervalu od 10 do 14 dana (vidjeti dio 5.1).

U nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, možda će biti potrebni kraći intervali između doziranja ili veće doze.

Nakon epizode krvarenja tijekom profilakse bolesnici trebaju održavati svoj režim profilakse što je više moguće, s 2 doze lijeka IDELVION primijenjene u razmaku od najmanje 24 sata ali i duže ako se tako smatra prikladnijim za bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Preporučen režim doziranja za rutinsku profilaksu u pedijatrijskih bolesnika je 35 do 50 IU/kg jednom tjedno (vidjeti dio 5.1 i 5.2).

Način primjene

Intravenska primjena.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6. Rekonstituirani pripravak treba primijeniti u obliku spore intravenske injekcije brzinom koja je ugodna za bolesnika i koja ne smije biti veća od 10 ml/min.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar (rekombinantni fuzijski protein koji povezuje koagulacijski faktor IX s albuminom (rIX-FP)) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Poznata alergijska reakcija na protein hrčka.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Kod primjene lijeka IDELVION moguća je pojava reakcija preosjetljivosti alergijskog tipa. Ovaj lijek sadrži proteine hrčka u tragovima. Ako se pojave simptomi preosjetljivosti, bolesnicima treba savjetovati da odmah prestanu primjenjivati lijek i obrate se svom liječniku. Bolesnike treba upoznati s ranim znakovima reakcija preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje pri disanju, hipotenziju i anafilaksiju. Preporučuje se da se, sukladno procjeni nadležnog liječnika, prve primjene faktora IX odvijaju pod liječničkim nadzorom u uvjetima u kojima se može pružiti odgovarajuća medicinska skrb u slučaju alergijskih reakcija.

U slučaju šoka potrebno je primijeniti standardno liječenje za šok.

Inhibitori

Nakon ponovljenog liječenja lijekovima koji sadrže humani koagulacijski faktor IX, bolesnike je potrebno nadzirati zbog mogućeg razvoja neutralizirajućih protutijela (inhibitora), čiju količinu treba odrediti u Bethesda jedinicama (BU) uz pomoć odgovarajućih bioloških testova.

U literaturi su prijavljeni slučajevi koji pokazuju korelaciju između razvoja inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija. Stoga u bolesnika s alergijskim reakcijama treba ispitati moguću prisutnost inhibitora. Treba napomenuti da bolesnici s inhibitorima faktora IX mogu imati povećan rizik od anafilaksije pri ponovnom izlaganju faktoru IX.

Zbog rizika od alergijskih reakcija kod primjene lijekova koji sadrže faktor IX, prve primjene faktora IX, sukladno procjeni nadležnog liječnika, trebaju se odvijati pod liječničkim nadzorom u uvjetima u kojima se može pružiti odgovarajuća medicinska skrb u slučaju alergijskih reakcija.

Tromboembolija

Kada se ovaj lijek primjenjuje u bolesnika s jetrenom bolešću, bolesnika nakon operacije, novorođenčadi ili bolesnika s rizikom za razvoj trombotskih pojava ili diseminirane intravaskularne koagulacije (potrošne koagulopatije), zbog mogućeg rizika od trombotskih komplikacija potrebno je uvesti klinički nadzor kako bi se uočili rani znakovi trombotske i potrošne koagulopatije, uz odgovarajuće biološko testiranje. U svakoj od tih situacija se korist liječenja lijekom IDELVION mora odvagnuti u odnosu na rizik od navedenih komplikacija.

Kardiovaskularni događaji

U bolesnika s postojećim faktorima kardiovaskularnog rizika nadomjesna terapija faktorom IX može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako je potreban centralni venski pristup, treba razmotriti rizik od mogućih komplikacija povezanih s takvim pristupom, uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mjestu uvođenja katetera.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se i na odrasle i na djecu.

Starije osobe

U klinička ispitivanja lijeka IDELVION nisu bili uključeni ispitanici u dobi od 65 ili više godina. Nije poznato odgovaraju li te osobe drugačije od mlađih ispitanika.

Indukcija imunološke tolerancije

Sigurnost i djelotvornost primjene lijeka IDELVION za indukciju imunološke tolerancije nisu ustanovljene.

Sadržaj natrija

Ovaj lijek sadrži do 25,8 mg (1,13 mmol) natrija po dozi (tjelesna težina: 70 kg) ako se primijeni najveća doza (15 ml = 6000 IU). O tome treba voditi računa u bolesnika koji su na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

Zapisivanje primjene

Izrazito se preporučuje pri svakoj primjeni lijeka IDELVION u bolesnikov karton upisati naziv i broj serije lijeka kako bi se održala veza između bolesnika i serije lijeka.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu prijavljene interakcije između lijekova koji sadrže ljudski koagulacijski faktor IX i drugih lijekova.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu provedena ispitivanja učinka faktora IX na reprodukciju u životinja. Budući da se hemofilija B rijetko javlja u žena, iskustva s primjenom faktora IX tijekom trudnoće i dojenja nisu dostupna.

Stoga se tijekom trudnoće i dojenja faktor IX smije primjenjivati samo ako je to jasno indicirano.

Nema podataka o učincima faktora IX na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

IDELVION ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Reakcije preosjetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, pečenje i peckanje na mjestu infuzije, zimicu, navale vrućine, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsištu, trnce, povraćanje, piskanje pri disanju) primijećene su rijetko, a u nekim slučajevima mogu uznapredovati do teške anafilaksije (uključujući šok). U nekim su slučajevima te reakcije uznapredovale do teške anafilaksije, a njihov je nastup bio vremenski blisko povezan s razvojem inhibitora faktora IX (vidjeti i dio 4.4). Prijavljen je nefrotski sindrom nakon pokušaja indukcije imunološke tolerancije u bolesnika oboljelih od hemofilije B koji su imali inhibitore faktora IX i alergijske reakcije u anamnezi.

Kod primjene lijekova koji sadrže faktor IX uzgojen u stanicama jajnika kineskog hrčka vrlo je rijetko primijećen razvoj protutijela na proteine hrčka.

U bolesnika s hemofilijom B mogu se razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitori) na faktor IX. Ako se takvi inhibitori razviju, stanje se manifestira kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim se slučajevima preporučuje kontaktirati specijalizirani centar za liječenje hemofilije.

Postoji mogući rizik od epizoda tromboembolije nakon primjene lijekova koji sadrže faktor IX; taj je rizik viši kod primjene pripravaka niske čistoće. Primjena lijekova koji sadrže faktor IX niske čistoće povezana je sa slučajevima infarkta miokarda, diseminirane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Primjena faktora IX visoke čistoće rijetko se povezuje s takvim nuspojavama.

Tablični prikaz nuspojava

Tijekom četiri otvorena klinička ispitivanja provedena u 107 ispitanika u kojih je najmanje jednom primijenjen lijek IDELVION, prijavljeno je 13 nuspojava u 7 ispitanika.

Tablica u nastavku prikazuje nuspojave prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava (organski sustav i razina preporučenog pojma).

Učestalost pojavljivanja definirana je kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Organski sustav prema MedDRA

Nuspojave

Učestalost po bolesniku

klasifikaciji

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

reakcije na mjestu

često

primjene

injekcije

 

Poremećaji živčanog sustava

glavobolja

često

 

 

 

 

omaglica

manje često

 

 

 

Poremećaji imunološkog sustava

preosjetljivost

manje često

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip

manje često

 

 

 

 

ekcem

manje često

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

Visoki titar inhibitora faktora IX razvio se u jednog prethodno neliječenog bolesnika iz kliničkog ispitivanja koje je još u tijeku. Nema dovoljno podataka da bi se mogle dati informacije o incidenciji inhibitora u prethodno neliječenih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Očekuje se da će učestalost, vrsta i težina nuspojava u djece biti slične kao i u odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije prijavljen nijedan simptom predoziranja lijekom IDELVION.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antihemoragici: Koagulacijski faktor IX.

ATK oznaka: B02BD04

Mehanizam djelovanja

IDELVION (INN: albutrepenonakog alfa) je rekombinantni koagulacijski faktor IX. Produljenje poluvijeka lijeka IDELVION i povećana sistemska izloženost postižu se fuzijom s rekombinantnim albuminom. Albumin je prirodan, inertan prijenosni protein u plazmi, čiji poluvijek iznosi približno

20 dana. Genska fuzija rekombinantnog koagulacijskog faktora IX s rekombinantnim albuminom produljuje poluvijek faktora IX (vidjeti dio 5.2).

IDELVION ostaje u krvotoku u nepromijenjenom obliku sve dok se ne aktivira faktor IX. Nakon toga se albumin odcjepljuje, oslobađajući aktivirani faktor IX (FIXa) kada je on potreban za koagulaciju.

Farmakodinamički učinci

Hemofilija B je spolno vezan nasljedni poremećaj koagulacije krvi uslijed smanjenih vrijednosti faktora IX, a uzrokuje obilno krvarenje u zglobove, mišiće ili unutarnje organe, koje može nastati spontano ili kao posljedica slučajne ili kirurške traume. Nadomjesnom terapijom povećavaju se vrijednosti faktora IX u plazmi, čime se omogućuje privremena korekcija nedostatka faktora te korekcija sklonosti krvarenju.

Za aktivaciju faktora IX u vanjskom putu koagulacije zaslužan je kompleks faktora VII i tkivnog faktora, dok je njegova aktivacija u unutarnjem putu koagulacije posljedica djelovanja faktora XIa. Aktivirani faktor IX, u kombinaciji s aktiviranim faktorom VIII, aktivira faktor X, što naposljetku dovodi do pretvaranja protrombina u trombin. Trombin zatim pretvara fibrinogen u fibrin i tako omogućuje stvaranje krvnog ugruška. U bolesnika s hemofilijom B, aktivnost faktora IX u potpunosti izostaje ili je uvelike smanjena i stoga može biti potrebna nadomjesna terapija.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Faza 1/2 ispitivanja ocjenjivala je djelotvornost liječenja i prevenciju epizoda krvarenja rIX-FP u 17 ispitanika (od 13 do 46 godina), 13 ispitanika u profilaksi liječenja su primali tjednu profilaksu s lijekom IDELVION približno 11 mjeseci, dok su 4 ispitanika u liječenju po potrebi primala lijek IDELVION po nastanku krvarenja. Svih 85 epizoda krvarenja su uspješno bila liječena s 1 ili 2 doze lijeka IDELVION.

Djelotvornost lijeka IDELVION procijenjena je u nekontroliranom dijelu faze 2/3 ispitivanja otvorenog tipa, u kojem je od ukupno 63 prethodno liječenih muških bolesnika između 12 i 61 godine, primalo lijek IDELVION za profilaksu jednom u 7-, 10- i/ili 14-dnevnom intervalu i/ili za liječenje epizoda krvarenja po potrebi. Svi ispitanici su imali tešku (razina faktora IX <1%) ili umjereno tešku (razina faktora IX ≤2%) hemofiliju B. Četrdeset prethodno liječenih bolesnika je primilo lijek

IDELVION za profilaksu.

Bolesnici koji su primili profilaktičko liječenje su krenuli s 35-50 IU/kg jednom tjedno. Podskupina bolesnika bila je prebačena na produljeni interval (svakih 10 ili 14 dana) s preporučenom dozom od 75 IU/kg te individualnom prilagodbom. 21 prethodno liječeni bolesnik ostao je na produljenom 14- dnevnom intervalu profilakse zbog dodatnog trajanja liječenja od 98 do 575 (medijan 386) dana. Od tih bolesnika, njih 8 (38%) je iskusilo barem jedno krvarenje tijekom 14-dnevne profilakse, a nisu imali niti jedan događaj krvarenja tijekom profilakse provođene primjenom lijeka jednom tjedno. Medijan stope krvarenja na godišnjoj razini (ABR, od engl. Annualised Bleeding Rate) 7. dana profilakse s lijekom IDELVION za sva krvarenja bio je 0,0 (raspon 0-6) te 14. dana profilakse 1,08 (raspon 0-9,1). Trenutno dostupni podaci podupiru produljenje intervala liječenja za neke bolesnike iako su potencijalno povezani s povećanim rizikom od krvarenja u usporedbi s režimom primjene jednom tjedno.

Treba spomenuti da ABR nije usporediv između koncentrata različitih faktora i između različitih kliničkih ispitivanja.

Profilaksa i kontrola krvarenja u prethodno liječenih bolesnika ispod 12 godina

Djelotvornost lijeka IDELVION je ocijenjena u ispitivanju faze 3, u kojoj je ukupno 27 prethodno liječenih muških bolesnika između 1. i 10. godine (medijan dobi 6,0 godina), s 12 bolesnika <6 godina, primilo lijek IDELVION u svrhu profilakse i kontrole epizoda krvarenja. Svih 27 bolesnika primali su tjednu profilaksu s lijekom IDELVION sa srednjom vrijednosti vremena ispitivanja od 13,1 mjesec (9,18 mjeseci).

Od 106 epizoda krvarenja, većina (94; 88,7%) je bila liječena s jednom injekcijom, 103; 97,2% su bili liječeni sa 1-2 injekcije. Hemostatska djelotvornost pri rezoluciji krvarenja ocijenjena je izvrsnom ili dobrom u 96% svih epizoda krvarenja.

Klinička ispitivanja sigurnosti i djelotvornosti intervala u liječenju koji su duži od primjenejednom tjedno su u tijeku.

Perioperativna primjena

Sigurnost i djelotvornost kod perioperativnoe primjene procijenjene su u dva pivotalna ispitivanja faze 3 (Ispitivanje 3001 i 3002) te tijekom nastavka ispitivanja sigurnosti primjene, u ispitivanju faze 3 koje još uvijek trake (Ispitivanje 3003). Analiza djelotvornosti po realiziranom protokolu uključila je 15 kirurških zahvata izvedenih u 12 ispitanika između 8. i 51. godine života podvrgnutih većim ili manjim kirurškim, stomatološkim ili drugim kirurškim invazivnim postupcima.

IDELVION je bio primijenjen bolusnom injekcijom.

Tijekom trajanja ispitivanja održavana je hemostaza.

Pedijatrijska populacija

Europska Agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka IDELVION u prethodno neliječenih bolesnika, za indikaciju liječenja i profilakse krvarenja u bolesnika oboljelih od hemofilije B (za podatke o pedijatrijskoj upotrebi vidjeti dio 4.2).

5.2Farmakokinetička svojstva

Populacija odraslih bolesnika

Farmakokinetika lijeka IDELVION ocjenjivala se nakon intravenske injekcije jednokratne doze od 25, 50 i 75 IU/kg. Farmakokinetički parametri nakon jednokratne injekcije lijeka IDELVION u dozi od 50 IU/kg (vidjeti tablicu u nastavku) temeljili su se na plazmatskoj aktivnosti faktora IX izmjerenoj jednostupanjskim koagulacijskim testom. Srednja vrijednost aktivnosti faktora IX nakon jednokratne doze lijeka IDELVION od 50 IU/kg izmjerena 7. i 14. dana iznosila je 13,76% odnosno 6,10%. Ponovljene farmakokinetičke procjene koje su se provodile tijekom razdoblja do 30 tjedana pokazale su stabilan farmakokinetički profil, a prirast po jedinici doze bio je postojan kroz vrijeme.

Za postizanje kontrole krvarenja tijekom profilakse u kliničkim ispitivanjima zabilježene najniže razine iznosile su od 5-10%. Farmakokinetičke simulacije ukazuju da vrijeme potrebno za postizanje 5 % aktivnosti FIX u plazmi nakon jednokratne injekcije od 50 IU/kg lijeka IDELVION za odrasle iznosi 12,5 dana.

Farmakokinetički parametri za bolesnike s teškom hemofilijom (medijan (min, max)) nakon jednokratne injekcije lijeka IDELVION u dozi od 50 IU/kg

Farmakokinetički parametri

IDELVION (50 (IU/kg))

(N=22)

 

 

 

Prirast po jedinici doze

1,18 (0,86, 1,86)

(IU/dl)/(IU/kg)

 

Cmax

62,7 (40,5, 87,0)

(IU/dl)

 

AUC0-inf

6638 (2810, 9921)

(h*IU/dl)

 

Poluvijek eliminacije (t1/2)

95,3 (51,5; 135,7)

(h)

 

CL

0,875 (0,748; 1,294)

(ml/h/kg)

 

AUC = područje ispod krivulje aktivnost vrijeme faktora IX; CL = klirens prilagođen za tjelesnu težinu;

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetički parametri lijeka IDELVION ocjenjivali su se u adolescenata (u dobi od

12 do < 18 godina) i djece (u dobi od 1 do < 12 godina) nakon intravenske injekcije jednokratne doze od 50 IU/kg. Farmakokinetički parametri (navedeni u nastavku) procjenjivali su se na temelju profila plazmatske aktivnosti faktora IX kroz vrijeme, koji se određivao jednostupanjskim koagulacijskim testom.

Usporedba farmakokinetičkih parametara lijeka IDELVION prema dobnim skupinama

(medijan [min, max]) nakon jednokratne injekcije lijeka IDELVION u dozi od 50 IU/kg

Farmakokinetički

1 do < 6 godina

6 do < 12 godina

12 do < 18 godina

parametri

(N=12)

(N=15)

(N=8)

Prirast po jedinici doze

 

 

 

(IU/dl)/(IU/kg)

0,968 (0,660; 1,280)

1,07 (0,70; 1,47)

1,11 (0,84; 1,61)

Cmax

48,2 (33,0; 64,0)

50,5 (34,9; 73,6)

55,3 (40,5; 80,3)

(IU/dl)

AUC0-inf

4301 (2900; 8263)

4663 (3212; 7720)

4804 (2810; 9595)

(h*IU/dl)

Poluvijek eliminacije

 

 

 

(t1/2)

86,2 (72,6; 105,8)

89,0 (62,1; 123,0)

88,8 (51,5; 130,0)

(h)

 

 

 

CLa

 

 

 

(ml/h/kg)

1,16 (0,61; 1,72)

1,07 (0,65; 1,56)

1,04 (0,52; 1,67)

a = procijenjeno vrijeme do medijana aktivnosti faktora IX iznad unaprijed određenog postotka

AUC = područje ispod krivulje aktivnost vrijeme faktora IX ; CL = klirens prilagođen za tjelesnu težinu;

Za postizanje kontrole krvarenja tijekom profilakse u kliničkim ispitivanjima zabilježene najniže razine iznosile su od 5-10%. Farmakokinetičke simulacije ukazuju da vrijeme potrebno za postizanje 5

% aktivnosti FIX u plazmi nakon jednokratne injekcije od 50 IU/kg lijekom IDELVION iznosi 7 dana za 1 - <6 godina, 9 dana za 6 - <12 godina i 11 dana za 12 - <18 godina starosti.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti jednokratne i ponovljenih doza, genotoksičnosti, trombogenosti i lokalne podnošljivosti.

Nisu provedena ispitivanja kancerogenosti i reproduktivne toksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak:

trinatrijev citrat dihidrat, polisorbat 80, manitol, saharoza, HCl (za podešavanje pH).

Otapalo:

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, sredstvima za razrjeđivanje ni otapalima osim onih navedenih u dijelu 6.1.

6.3Rok valjanosti

IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 3 godine

IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 3 godine

IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 3 godine

IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 3 godine

Nakon rekonstitucije kemijska i fizička stabilnost dokazane su tijekom 8 sati na temperaturi od 2 - 25°C. S mikrobiološkog stajališta lijek se mora odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Ne zamrzavati. Bočice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (250 IU) u bočici od 6 ml (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem (aluminij).

2,5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem

(aluminij).

IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (500 IU) u bočici od 6 ml (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem (aluminij).

2,5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem

(aluminij).

IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (1000 IU) u bočici od 6 ml (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem (aluminij).

2,5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem

(aluminij).

IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak (2000 IU) u bočici od 10 ml (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem (aluminij).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I) zatvorenoj čepom (guma), pločicom (plastika) i zatvaračem

(aluminij).

Opis lijeka

Svako pakiranje sadrži:

IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočicu s praškom

1 bočicu s 2,5 ml vode za injekcije

Jedno pakiranje s priborom za primjenu sadrži: 1 sustav za prijenos s filtrom 20/20

1 štrcaljku od 5 ml za jednokratnu uporabu

1 set za venepunkciju

2 tupfera natopljena alkoholom

1 nesterilan flaster

IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočicu s praškom

1 bočicu s 2,5 ml vode za injekcije

Jedno pakiranje s priborom za primjenu sadrži: 1 sustav za prijenos s filtrom 20/20

1 štrcaljku od 5 ml za jednokratnu uporabu

1 set za venepunkciju

2 tupfera natopljena alkoholom

1 nesterilan flaster

IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočicu s praškom

1 bočicu s 2,5 ml vode za injekcije

Jedno pakiranje s priborom za primjenu sadrži: 1 sustav za prijenos s filtrom 20/20

1 štrcaljku od 5 ml za jednokratnu uporabu

1 set za venepunkciju

2 tupfera natopljena alkoholom

1 nesterilan flaster

IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočicu s praškom

1 bočicu s 5 ml vode za injekcije

Jedno pakiranje s priborom za primjenu sadrži: 1 sustav za prijenos s filtrom 20/20

1 štrcaljku od 10 ml za jednokratnu uporabu

1 set za venepunkciju

2 tupfera natopljena alkoholom

1 nesterilan flaster

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Opće upute

-Rekonstituirana otopina mora biti bistra ili blago opalescentna te žuta do bezbojna. Nakon filtriranja/izvlačenja (vidjeti u nastavku), rekonstituirani lijek treba prije primjene vizualno pregledati kako bi se utvrdilo sadrži li vidljive čestice i je li promijenio boju.

-Otopina se ne smije upotrijebiti ako je mutna ili ako sadrži taloge.

-Rekonstitucija i izvlačenje moraju se provesti u aseptičnim uvjetima.

Rekonstitucija

Zagrijte otapalo na sobnu temperaturu (ispod 25°C). Prije otvaranja Mix2Vial (pribor za primjenu) uklonite zatvarače s bočica s lijekom i otapalom te obrišite čepove antiseptičkom otopinom i pričekajte da se osuše.

1. Mix2Vial otvorite odljepljivanjem zaštitnog zatvarača. Nemojte izvaditi Mix2Vial iz blister pakiranja!

2. Bočicu s otapalom stavite na ravnu i čistu površinu i čvrsto je uhvatite. Uzmite Mix2Vial zajedno s blister pakiranjem i gurnite šiljak na kraju plavog nastavka ravno dolje kroz čep bočice s otapalom.

3. Pažljivo uklonite blister pakiranje sa seta

Mix2Vial držeći ga za rub i povlačeći okomito prema gore. Pazite da povučete samo blister pakiranje, a ne i set Mix2Vial.

4. Bočicu s praškom stavite na ravnu i čvrstu površinu. Preokrenite bočicu s otapalom s pričvršćenim setom Mix2Vial i gurnite šiljak na kraju prozirnog nastavka ravno dolje kroz čep bočice s lijekom. Otapalo će automatski početi teći u bočicu lijeka.

5. Jednom rukom uhvatite dio seta Mix2Vial na koji je pričvršćena bočica s praškom, a drugom rukom onaj na koji je pričvršćena bočica s otapalom i pažljivo ga razdvojite na dva dijela odvijanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

Bacite bočicu s otapalom s pričvršćenim plavim

5nastavkom Mix2Vial.

6. Nježno okrećite bočicu s lijekom s pričvršćenim prozirnim nastavkom sve dok se prašak potpuno ne otopi. Nemojte je tresti.

7. Uvucite zrak u praznu, sterilnu štrcaljku. Držeći bočicu s lijekom uspravno, pričvrstite štrcaljku na navojni spoj ('Luer Lock') nastavka Mix2Vial navijanjem u smjeru kazaljke na satu. Istisnite zrak u bočicu s lijekom.

Uvlačenje i primjena

8. Držeći klip štrcaljke pritisnutim, okrenite sustav naopako i izvucite otopinu u štrcaljku polaganim povlačenjem klipa prema unatrag.

9. Nakon što ste izvukli otopinu u štrcaljku, čvrsto uhvatite štrcaljku za tijelo (držeći klip štrcaljke okrenutim prema dolje) i odvojite prozirni nastavak Mix2Vial od štrcaljke odvijanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Za injiciranje lijeka IDELVION treba koristiti samo priložene setove za primjenu; u protivnom liječenje može biti neuspješno zbog adsorpcije faktora IX na unutarnju površinu nekih pribora za injekciju.

Treba paziti da krv ne dospije u štrcaljku s lijekom jer tada postoji rizik da ona u štrcaljki koagulira i da se bolesniku injiciraju fibrinski ugrušci.

IDELVION otopina se ne smije razrjeđivati.

Rekonstituiranu otopinu treba primijeniti sporom intravenskom injekcijom. Brzinu primjene treba odrediti prema razini podnošljivosti u bolesnika, do najviše 5 ml/min..

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1095/001

EU/1/16/1095/002

EU/1/16/1095/003

EU/1/16/1095/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11.svibanj 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept