Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – Označavanje - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaImatinib Teva
ATK šifraL01XE01
Tvarimatinib
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete imatinib

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 100 mg imatiniba (u obliku imatinibmesilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta.

20x1 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

60x1 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

120x1 filmom obloženih tableta

180x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/808/001

20 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/12/808/002

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/12/808/004

120 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/12/808/005

120 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/808/006

180 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/808/007

20 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/12/808/008

60 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/12/808/010

120 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/808/012

180 x 1 filmom obložena tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete imatinib

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 400 mg filmom obložene tablete imatinib

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 400 mg imatiniba (u obliku imatinibmesilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta.

30 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

90x1 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/808/013

30 filmom obloženih tableta

 

EU/1/12/808/014

30 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/808/015

90 filmom obloženih tableta

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/808/017

30 filmom obloženih tableta

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/808/019

90 filmom obloženih tableta

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 filmom obložena tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imatinib Teva 400 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 400 mg filmom obložene tablete imatinib

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule imatinib

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 100 mg imatiniba (u obliku imatinibmesilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapsula, tvrda

20x1 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

60x1 tvrdih kapsula

120 tvrdih kapsula

120x1 tvrdih kapsula

180x1 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/808/021

20 x 1 tvrda kapsula

 

EU/1/12/808/022

60 tvrdih kapsula

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 tvrda kapsula

 

EU/1/12/808/024

120 tvrdih kapsula

 

 

EU/1/12/808/025

120 x 1 tvrda kapsula

EU/1/12/808/026

180 x 1 tvrda kapsula

EU/1/12/808/027

20 x 1 tvrda kapsula

 

EU/1/12/808/028

60 tvrdih kapsula

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 tvrda kapsula

 

EU/1/12/808/030

120 tvrdih kapsula

 

 

EU/1/12/808/031

120 x 1 tvrda kapsula

EU/1/12/808/032

180 x 1 tvrda kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN UZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule imatinib

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule imatinib

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 400 mg imatiniba (u obliku imatinibmesilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapsula, tvrda

30 tvrdih kapsula

30x1 tvrdih kapsula

90 tvrdih kapsula

90x1 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/808/033

30 tvrdih kapsula

 

EU/1/12/808/034

30 x 1 tvrda kapsula

EU/1/12/808/035

90 tvrdih kapsula

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 tvrda kapsula

EU/1/12/808/037

30 tvrdih kapsula

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 tvrda kapsula

EU/1/12/808/039

90 tvrdih kapsula

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 tvrda kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule imatinib

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept