Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprida (amlodipine (as besylate) / valsartan) – Označavanje - C09DB01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaImprida
ATK šifraC09DB01
Tvaramlodipine (as besylate) / valsartan
ProizvođačNovartis Europharm Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 80 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tabletaviše

280 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

98x1 filmom obloženih tabletakoji(jed n čna doza)

280x1 filmom obloženih tableta ( ed n čna doza)

5. NAČIN I LijekPUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe proč ta te Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

nije

odobren

 

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOGodobrenLIJEKA U PROMET7 filmom obloženih tableta14 filmom obloženih tableta28 filmom obloženih tableta30 filmom obloženih tabletaEU/1/06/373/001EU/1/06/373/002EU/1/06/373/003EU/1/06/373/004Velika Britanija

EU/1/06/373/005

56 filmom obloženih tableta

EU/1/06/373/006

90 filmom obloženih tableta

EU/1/06/373/007

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

više

 

 

 

EU/1/06/373/008

280 filmom obloženih tablnijeta

 

EU/1/06/373/025

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/373/026

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/373/027

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

13. BROJ SERIJE

koji

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA

Lijek LIJEKASerija

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imprida 5 mg/80 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 80 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

70 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja,odobrenne smije se prodavati zasebno.

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno. nije

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvatakojidjece.

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

Lijek

 

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/373/034

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

EU/1/06/373/037

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOMvišePISMUImprida 5 mg/80 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 80 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

Višestruko pakovanje: 280

(4 pakovanja od 70) filmom obloženih tableta

 

Višestruko pakovanje: 280

(20 pakovanja od 14) filmom obl ženih tableta

 

 

 

nije

 

 

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvatakojidjece.

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

Lijek

 

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/373/034

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

EU/1/06/373/037

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOMvišePISMUImprida 5 mg/80 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

odobren

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

više

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tabletaviše

280 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

98x1 filmom obloženih tabletakoji(jed n čna doza)

280x1 filmom obloženih tableta ( ed n čna doza)

5. NAČIN I LijekPUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe proč ta te Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

nije

odobren

 

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

odobren

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/009

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/010

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/011

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/012

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/013

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/014

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/015

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/016

280 filmom obloženih tablnijeta

 

 

 

 

EU/1/06/373/028

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/373/029

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/373/030

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

13. BROJ SERIJE

koji

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJALijek LIJEKASerija

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imprida 5 mg/160 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

70 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja,odobrenne smije se prodavati zasebno. 14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno. nije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvatakojidjece.

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

Lijek

 

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/373/035

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

EU/1/06/373/038

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOMvišePISMUImprida 5 mg/160 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

Višestruko pakovanje: 280

(4 pakovanja od 70) filmom obloženih tableta

 

Višestruko pakovanje: 280

(20 pakovanja od 14) filmom obl ženih tableta

 

 

 

nije

 

 

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvatakojidjece.

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

Lijek

 

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/373/035

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

EU/1/06/373/038

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOMvišePISMUImprida 5 mg/160 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

odobren

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

više

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tabletaviše

280 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

98x1 filmom obloženih tabletakoji(jed n čna doza) 280x1 filmom obloženih tableta ( ed n čna doza)

5. NAČIN I LijekPUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe proč ta te Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

nije

odobren

 

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

odobren

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/017

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/018

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/019

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/020

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/021

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/022

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/023

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/024

280 filmom obloženih tablnijeta

 

 

 

 

EU/1/06/373/031

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/373/032

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/373/033

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

13. BROJ SERIJE

koji

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJALijek LIJEKASerija

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Imprida 10 mg/160 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

70 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja,odobrenne smije se prodavati zasebno.

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno. nije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvatakojidjece.

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

Lijek

 

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/373/036

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

EU/1/06/373/039

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOMvišePISMUImprida 10 mg/160 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

Višestruko pakovanje: 280

(4 pakovanja od 70) filmom obloženih tableta

 

Višestruko pakovanje: 280

(20 pakovanja od 14) filmom obl ženih tableta

 

 

 

nije

 

 

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvatakojidjece.

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

Lijek

 

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/373/036

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

EU/1/06/373/039

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOMvišePISMUImprida 10 mg/160 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Imprida 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

odobren

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

više

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept