Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – Označavanje - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIncrelex
ATK šifraH01AC03
Tvarmecasermin
ProizvođačIpsen Pharma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

INCRELEX 10 mg/ml otopina za injekciju mekasermin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaki ml sadrži 10 mg mekasermina.

Svaka bočica sadrži 40 mg mekasermina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: benzilni alkohol, natrijev klorid, polisorbat 20, ledena acetatna kiselina, natrijev acetat i voda za injekcije.

Pogledajte uputu o lijeku za daljnje informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju.

Jedna bočica za višestruku primjenu od 4 ml.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Potkožna primjena.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku od 30 dana.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/402/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

INCRELEX

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

INCRELEX 10 mg/ml injekcija mekasermin

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept