Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – Označavanje - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInductos
ATK šifraM05BC01
Tvardibotermin alfa
ProizvođačMedtronic BioPharma B.V.

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA ZA PAKIRANJE OD 4 MG

1.NAZIV LIJEKA

InductOs 1,5 mg/ml prašak, otapalo i matrica za matricu implantata dibotermin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 4 mg dibotermina alfa. Nakon rekonstitucije, InductOs sadrži 1,5 mg/ml dibotermina alfa.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari

Prašak: saharoza, glicin, glutamatna kiselina, natrijev klorid, natrijev hidroksid i polisorbat 80 Otapalo: voda za injekcije

Matrica: goveđi kolagen tipa I

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak, otapalo i matrica za matricu implantata sadrži: 1 bočicu s 4 mg dibotermina alfa

1 bočicu s 10 ml vode za injekcije

2 sterilne matrice (2,5 x 5 cm)

2 štrcaljke (5 ml)

2 igle

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Implantacija. Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/226/002

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA ZA GORNJI POKLOPAC PLITICE ZA PAKIRANJE OD 4 MG

1.NAZIV LIJEKA

InductOs 1,5 mg/ml prašak, otapalo i matrica za matricu implantata dibotermin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 4 mg dibotermina alfa. Nakon rekonstitucije sadrži 1,5 mg/ml dibotermina alfa.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari

Prašak: saharoza, glicin, glutamatna kiselina, natrijev klorid, natrijev hidroksid i polisorbat 80 Otapalo: voda za injekcije

Matrica: goveđi kolagen tipa I

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak, otapalo i matrica za matricu implantata sadrži: 1 bočicu s 4 mg dibotermina alfa

1 bočicu s 10 ml vode za injekcije

2 sterilne matrice (2,5 x 5 cm)

2 štrcaljke (5 ml)

2 igle

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Implantacija. Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/226/002

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA UNUTARNJOJ STRANI POKLOPCA PLITICE ZA PAKIRANJE OD 4 MG

Nanesite na matricu i pričekajte 15 minuta.

STERILNO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI S PROTEINIMA ZA PAKIRANJE OD 4 MG

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prašak za InductOs 1,5 mg/ml dibotermin alfa

Implantacija

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4 mg dibotermina alfa

6.DRUGO

Medtronic BioPharma B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI S OTAPALOM ZA PAKIRANJE OD 4 MG

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za InductOs voda za injekcije

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 ml

6.DRUGO

Medtronic BioPharma B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA MATRICU ZA PAKIRANJE OD 4 MG

1.NAZIV LIJEKA

Matrica za InductOs 1,5 mg/ml goveđi kolagen tipa I

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Implantacija. Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: vidjeti na poleđini

4.BROJ SERIJE

Serija: vidjeti na poleđini

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 sterilne matrice (2,5 x 5 cm)

6.DRUGO

7.POLEĐINA

{broj}

{GGGG MM}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA ZA PAKIRANJE OD 12 MG

1.NAZIV LIJEKA

InductOs 1,5 mg/ml prašak, otapalo i matrica za matricu implantata dibotermin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 12 mg dibotermina alfa. Nakon rekonstitucije, InductOs sadrži 1,5 mg/ml dibotermina alfa.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari

Prašak: saharoza, glicin, glutamatna kiselina, natrijev klorid, natrijev hidroksid i polisorbat 80 Otapalo: voda za injekcije

Matrica: goveđi kolagen tipa I

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak, otapalo i matrica za matricu implantata sadrži: 1 bočicu s 12 mg dibotermina alfa

1 bočicu s 10 ml vode za injekcije

1 sterilnu matricu (7,5 x 10 cm)

2 štrcaljke (10 ml)

2 igle

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Implantacija. Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/226/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA ZA GORNJI POKLOPAC PLITICE ZA PAKIRANJE OD 12 MG

1.NAZIV LIJEKA

InductOs 1,5 mg/ml prašak, otapalo i matrica za matricu implantata dibotermin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 12 mg dibotermina alfa. Nakon rekonstitucije sadrži 1,5 mg/ml dibotermina alfa.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari

Prašak: saharoza, glicin, glutamatna kiselina, natrijev klorid, natrijev hidroksid i polisorbat 80 Otapalo: voda za injekcije

Matrica: goveđi kolagen tipa I

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak, otapalo i matrica za matricu implantata sadrži: 1 bočicu s 12 mg dibotermina alfa

1 bočicu s 10 ml vode za injekcije

1 sterilnu matricu (7,5 x 10 cm)

2 štrcaljke (10 ml)

2 igle

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Implantacija. Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/226/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA UNUTARNJOJ STRANI POKLOPCA PLITICE ZA PAKIRANJE OD 12 MG

8,4

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

Nanesite na matricu i pričekajte 15 minuta.

NOSTERILNO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI S PROTEINIMA ZA PAKIRANJE OD 12 MG

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prašak za InductOs 1,5 mg/ml dibotermin alfa

Implantacija

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

12 mg dibotermina alfa

6.DRUGO

Medtronic BioPharma B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI S OTAPALOM ZA PAKIRANJE OD 12 MG

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za InductOs voda za injekcije

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 ml

6.DRUGO

Medtronic BioPharma B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA MATRICU ZA PAKIRANJE OD 12 MG

1.NAZIV LIJEKA

Matrica za InductOs 1,5 mg/ml goveđi kolagen tipa I

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Implantacija. Prije uporabe pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: vidjeti na poleđini

4.BROJ SERIJE

Serija: vidjeti na poleđini

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 sterilna matrica (7,5 x 10 cm)

6.DRUGO

7.POLEĐINA

{broj}

{GGGG MM}

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept