Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insuman (insulin human) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A10ABCD01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInsuman
ATK šifraA10ABCD01
Tvarinsulin human
ProizvođačSanofi-aventis Deutschland GmbH

1.NAZIV LIJEKA

Insuman Rapid 40 IU/ml otopina za injekciju u bočici Insuman Rapid 100 IU/ml otopina za injekciju u bočici Insuman Rapid 100 IU/ml otopina za injekciju u ulošku

Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Rapid 40 IU/ml otopina za injekciju u bočici

Jedan ml sadrži 40 IU humanog inzulina (što odgovara 1,4 mg).

Jedna bočica sadrži 10 ml otopine za injekciju, što odgovara 400 IU inzulina.

Insuman Rapid 100 IU/ml otopina za injekciju u bočici

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 5 ml otopine za injekciju, što odgovara 500 IU inzulina, ili 10 ml otopine za injekciju, što odgovara 1000 IU inzulina.

Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku, Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak ili brizgalica sadrži 3 ml otopine za injekciju, što odgovara 300 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Rapid je otopina neutralnog inzulina (običnog inzulina).

*Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom. Insuman Rapid je također prikladan za liječenje hiperglikemijske kome i ketoacidoze te za postizanje stabilizacije u bolesnika sa šećernom bolešću prije, za vrijeme i nakon kirurškog zahvata.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi, inzulinski pripravci koji će se primjenjivati te režim doziranja inzulina (doze i vrijeme primjene) moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi

40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Insuman Rapid se injicira supkutano 15 do 20 minuta prije obroka.

Insuman Rapid 40 IU/ml u bočici, Insuman Rapid 100 IU/ml u bočici, Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku

U liječenju teške hiperglikemije i posebno ketoacidoze, primjena inzulina dio je složenog režima liječenja koji uključuje mjere zaštite bolesnika od mogućih teških komplikacija do kojih dolazi zbog relativno brzog snižavanja razine glukoze u krvi. Taj režim zahtijeva intenzivan nadzor (metabolički status, acido-bazni status i status elektrolita, vitalni parametri itd.) u jedinici intenzivnog liječenja ili u sličnom okruženju.

Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Brizgalicom SoloStar može se odabrati doza inzulina u rasponu od 1 do 80 jedinica, odmjeravanjem po 1 jedinicu. Jedna brizgalica sadrži više doza lijeka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Rapid ne smije se primjenjivati u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama niti u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima.

Insuman Rapid primjenjuje se supkutano.

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto injiciranja mora se promijeniti kod svake injekcije unutar preporučenog područja davanja.

Insuman Rapid 40 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (40 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Rapid 100 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (100 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Rapid može se primijeniti i intravenski. Liječenje intravenskim inzulinom načelno se mora provoditi u jedinici intenzivnog liječenja ili u uvjetima koji omogućuju sličan nadzor i liječenje (vidjeti "Dnevne doze i vrijeme primjene").

Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku

Insuman Rapid može se primijeniti i intravenski. Liječenje intravenskim inzulinom načelno se mora provoditi u jedinici intenzivnog liječenja ili u uvjetima koji omogućuju sličan nadzor i liječenje (vidjeti "Dnevne doze i vrijeme primjene").

Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Rapid i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Rapid, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Rapid

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija

hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku

Brizgalice koje se moraju koristiti s Insuman Rapid ulošcima

Insuman Rapid ulošci smiju se upotrebljavati samo sa sljedećim brizgalicama:

-JuniorSTAR, kojim se može dozirati lijek Insuman Rapid u koracima od 0,5 jedinica

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar PRO kojima se može dozirati lijek Insuman Rapid u koracima od 1 jedinice.

Ovi ulošci ne smiju se upotrebljavati niti s jednom drugom brizgalicom za višekratnu primjenu jer je preciznost doziranja utvrđena samo s navedenim brizgalicama.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Rukovanje brizgalicom

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku. SoloStar se mora koristiti sukladno preporukama u tim Uputama za uporabu (vidjeti dio 6.6).

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije, potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Rapid može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija;

metabolizma i prehrane

 

 

retencija natrija

Poremećaji oka

 

 

proliferativna retinopatija;

 

 

 

dijabetička retinopatija;

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu injekcije;

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

bol na mjestu injekcije;

primjene

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije;

 

 

 

eritem na mjestu injekcije;

 

 

 

oticanje na mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim,intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje brzog djelovanja, ATK oznaka: A10AB01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Rapid je inzulin s brzim početkom i kratkim trajanjem djelovanja. Nakon supkutane injekcije lijek počinje djelovati unutar 30 minuta, faza maksimalnog djelovanja doseže se između 1 i 4 sata nakon injekcije, a vrijeme trajanja djelovanja iznosi 7 do 9 sati.

5.2Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. U ispitivanjima lokalne podnošljivosti nakon supkutane i intramuskularne primjene u kunića nisu dobiveni nikakvi značajni nalazi. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Metakrezol,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicerol,

natrijev hidroksid,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Rapid ne smije se miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Rapid 40 IU/ml u bočici, Insuman Rapid 100 IU/ml u bočici

Insuman Rapid se ne smije miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Rapid se ne smije miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima. Ne smiju se miješati inzulini različitih koncentracija (npr. 100 IU/ml i 40 IU/ml).

Potreban je oprez kako u otopinu inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku

Insuman Rapid se ne smije miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Rapid se ne smije miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u otopinu inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Insuman Rapid se ne smije miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u otopinu inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška, brizgalice

Uložak u uporabi (u inzulinskoj brizgalici) ili rezervni uložak, brizgalica u uporabi ili rezervna brizgalica mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićeni od izvora topline i izravne svjetlosti.

Brizgalica koja sadrži uložak ili brizgalice u uporabi ne smiju se odlagati u hladnjak.

Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice mora se vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci, neupotrijebljene brizgalice Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Rapid se ne smije staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Bočicu, uložak ili napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u uporabi, brizgalice u uporabi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Rapid 40 IU/ml u bočici

10 ml otopine u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja. Insuman Rapid 100 IU/ml u bočici

5 ml otopine u bočici i 10 ml otopine u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku, Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

3 ml otopine u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (bromobutilna guma (tipa 1)) i zatvaračem s rubnikom (aluminij) s čepom (bromobutilna guma ili poliizoprenski laminat i bromobutilna guma (tipa 1)).

Napunjena brizgalica

Uložak je ugrađen u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

Igle za injekciju nisu uključene u pakiranje.

Veličine pakiranja

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 uložaka.

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Rapid 40 IU/ml u bočici, Insuman Rapid 100 IU/ml u bočici

Prije prvog izvlačenja inzulina iz bočice uklonite plastični zaštitni zatvarač.

Bočicu nemojte snažno tresti jer može doći do pjenjenja. Pjena može ometati točno odmjeravanje doze.

Insuman Rapid smije se koristiti samo ako je otopina bistra, bezbojna, vodenasta i ako nema vidljivih krutih čestica.

Insuman Rapid ne smije se primjenjivati u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama niti u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima.

Morate imati na umu da pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije neutralnog običnog inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Rapid može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Ako se u jednu štrcaljku za injekciju moraju uvući dva različita inzulina, preporučuje se uvući prvo kratkodjelujući inzulin kako bi se spriječila kontaminacija bočice dugodjelujućim inzulinom. Preporučuje se injicirati inzulin odmah nakon miješanja.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Rapid 100 IU/ml u ulošku

Inzulinska brizgalica

Insuman Rapid ulošci smiju se upotrebljavati samo s brizgalicama OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO ili JuniorSTAR (vidjeti dio 4.4). Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Brizgalica se mora koristiti sukladno preporukama proizvođača tog medicinskog proizvoda.

Moraju se pažljivo slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle za injekciju te primjenu injekcije inzulina.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

Ako brizgalica ne radi ispravno (vidjeti upute za uporabu brizgalice), otopina inzulina se može iz uloška uvući u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Ulošci

Prije umetanja u brizgalicu Insuman Rapid se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata. Prije uporabe pregledajte uložak. Insuman Rapid smije se koristiti samo ako je otopina bistra, bezbojna, vodenasta i ako nema vidljivih krutih čestica.

Prije injekcije iz uloška se moraju ukloniti mjehurići zraka (vidjeti upute za uporabu brizgalice). Prazni ulošci ne smiju se ponovno puniti.

Insuman Rapid ne smije se primjenjivati u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama niti u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima.

Morate imati na umu da pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije neutralnog običnog inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Rapid može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Insuman Rapid ulošci oblikovani su tako da ne omogućuju miješanje drugih inzulina u ulošku.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Rapid SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgaliciInsuman Rapid smije se koristiti samo ako je otopina bistra, bezbojna, vodenasta i ako nema vidljivih krutih čestica.

Prazne brizgalice nikada se ne smiju ponovno upotrebljavati i moraju se odgovarajuće zbrinuti.

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik.

Morate imati na umu da pri pH od približno 4,5 do 6,5 dolazi do precipitacije neutralnog običnog inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/028

EU/1/97/030/029

EU/1/97/030/030

EU/1/97/030/031

EU/1/97/030/032

EU/1/97/030/055

EU/1/97/030/056

EU/1/97/030/085

EU/1/97/030/090

EU/1/97/030/095

EU/1/97/030/140

EU/1/97/030/141

EU/1/97/030/142

EU/1/97/030/143

EU/1/97/030/144

EU/1/97/030/145

EU/1/97/030/196

EU/1/97/030/197

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Basal 40 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Basal 100 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Basal 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku

Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Basal 40 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 40 IU humanog inzulina (što odgovara 1,4 mg).

Jedna bočica sadrži 10 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 400 IU inzulina.

Insuman Basal 100 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 5 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 500 IU inzulina, ili 10 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 1000 IU inzulina.

Insuman Basal 100 IU/ml u ulošku, Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak ili brizgalica sadrži 3 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 300 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Basal je suspenzija izofan inzulina.

*Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Nakon resuspenzije, mliječno bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi, inzulinski pripravci koji će se primjenjivati te režim doziranja inzulina (doze i vrijeme primjene) moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi 40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Insuman Basal se injicira supkutano 45 do 60 minuta prije obroka.

Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Brizgalicom SoloStar može se odabrati doza inzulina u rasponu od 1 do 80 jedinica, odmjeravanjem po 1 jedinicu. Jedna brizgalica sadrži više doza lijeka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Basal ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Insuman Basal primjenjuje se supkutano. Insuman Basal nikada se ne smije injicirati intravenski.

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto injiciranja mora se promijeniti kod svake injekcije unutar preporučenog područja davanja.

Insuman Basal 40 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (40 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Basal 100 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (100 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Basal i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Basal, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Basal

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Insuman Basal 100 IU/ml u ulošku

Brizgalice koje se moraju koristiti s Insuman Basal ulošcima

Insuman Basal ulošci smiju se upotrebljavati samo sa sljedećim brizgalicama:

-JuniorSTAR, kojim se može dozirati lijek Insuman Basal u koracima od 0,5 jedinica

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar PRO, kojima se može dozirati lijek Insuman Basal u koracima od 1 jedinice.

Ovi ulošci ne smiju se upotrebljavati niti s jednom drugom brizgalicom za višekratnu primjenu jer je preciznost doziranja utvrđena samo s navedenim brizgalicama.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Rukovanje brizgalicom

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku. SoloStar se mora koristiti sukladno preporukama u tim Uputama za uporabu (vidjeti dio 6.6).

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Basal može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija

metabolizma i

 

 

retencija natrija

prehrane

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

injekcije

primjene

 

 

bol na mjestu injekcije

 

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije

 

 

 

eritem na mjestu

 

 

 

injekcije, oticanje na

 

 

 

mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje srednjedugog djelovanja, ATK oznaka: A10AC01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Basal (suspenzija izofan inzulina) je inzulin s postupnim početkom i dugim trajanjem djelovanja. Nakon supkutane injekcije lijek počinje djelovati unutar 60 minuta, faza maksimalnog djelovanja doseže se između 3 i 4 sata nakon injekcije, a vrijeme trajanja djelovanja iznosi 11 do 20 sati.

5.2 Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Protaminsulfat,

metakrezol,

fenol,

cinkov klorid,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicerol,

natrijev hidroksid,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2 Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Basal ne smije se miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Basal 40 IU/ml u bočici, Insuman Basal 100 IU/ml u bočici

Insuman Basal se ne smije miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Basal se ne smije miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima. Ne smiju se miješati inzulini različitih koncentracija (npr. 100 IU/ml i 40 IU/ml).

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Basal 100 IU/ml u ulošku

Insuman Basal se ne smije miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Basal se ne smije miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Insuman Basal se ne smije miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška, brizgalice

Uložak u uporabi (u inzulinskoj brizgalici) ili rezervni uložak, brizgalica u uporabi ili rezervna brizgalica mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićeni od izvora topline i izravne svjetlosti.

Brizgalica koja sadrži uložak ili brizgalice u uporabi ne smiju se odlagati u hladnjak.

Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice mora se vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci, neupotrijebljene brizgalice Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Basal se ne smije staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Bočicu, uložak ili napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u uporabi, brizgalice u uporabi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Basal 40 IU/ml u bočici

10 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Basal 100 IU/ml u bočici

5 ml suspenzije u bočici i 10 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Basal 100 IU/ml u ulošku, Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

3 ml suspenzije u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (brombutilna guma (tipa 1)) te zatvaračem s rubnikom (aluminij) s čepom (bromobutilna guma ili poliizoprenski laminat i bromobutilna guma (tipa 1)).

Jedan uložak sadrži 3 kuglice (nehrđajući čelik).

Napunjena brizgalica

Uložak je ugrađen u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

Igle za injekciju nisu uključene u pakiranje.

Veličina pakiranja

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 uložaka.

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Basal 40 IU/ml u bočici, Insuman Basal 100 IU/ml u bočici

Prije prvog izvlačenja inzulina iz bočice uklonite plastični zaštitni zatvarač.

Inzulin se mora resuspendirati neposredno prije izvlačenja iz bočice u štrcaljku za injekciju. To je najbolje učiniti trljanjem bočice između dlanova pod kutom. Bočicu nemojte snažno tresti jer može doći do promjena u suspenziji (bočica se može doimati zamrznutom, vidjeti u nastavku) i pjenjenja. Pjena može ometati točno odmjeravanje doze.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Basal ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno bočice. Zbog tih promjena bočica ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova bočica s jednolikom suspenzijom. Nova se bočica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Insuman Basal ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da se kristali inzulina s protaminom otapaju pri kiselom pH.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Basal može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Ako se u jednu štrcaljku za injekciju moraju uvući dva različita inzulina, preporučuje se uvući prvo kratkodjelujući inzulin kako bi se spriječila kontaminacija bočice dugodjelujućim inzulinom. Preporučuje se injicirati inzulin odmah nakon miješanja.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Basal 100 IU/ml u ulošku

Inzulinska brizgalica

Insuman Basal ulošci smiju se upotrebljavati samo s brizgalicama OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO ili JuniorSTAR (vidjeti dio 4.4). Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Brizgalica se mora koristiti sukladno preporukama proizvođača tog medicinskog proizvoda.

Moraju se pažljivo slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle za injekciju te primjenu injekcije inzulina.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

Ako brizgalica ne radi ispravno (vidjeti upute za uporabu brizgalice), suspenzija inzulina se može iz uloška uvući u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Ulošci

Prije umetanja u brizgalicu Insuman Basal se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati uložak naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja.

Kasnije, kada se uložak već nalazi u brizgalici, inzulin se mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta).

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Basal ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti novi uložak s jednolikom suspenzijom. Novi se uložak mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prije injekcije iz uloška se moraju ukloniti mjehurići zraka (vidjeti upute za uporabu brizgalice). Prazni ulošci ne smiju se ponovno puniti.

Insuman Basal ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da se kristali inzulina s protaminom otapaju pri kiselom pH.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Basal može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Insuman Basal ulošci oblikovani su tako da ne omogućuju miješanje drugih inzulina u ulošku.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije prve uprabe Insuman Basal se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja. Kasnije se inzulin mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Basal ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad

može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova brizgalica s jednolikom suspenzijom. Nova se brizgalica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prazne brizgalice nikada se ne smiju ponovno upotrebljavati i moraju se odgovarajuće zbrinuti.

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik.

Morate imati na umu da se kristali inzulina s protaminom otapaju pri kiselom pH.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/033

EU/1/97/030/034

EU/1/97/030/035

EU/1/97/030/036

EU/1/97/030/037

EU/1/97/030/057

EU/1/97/030/058

EU/1/97/030/086

EU/1/97/030/091

EU/1/97/030/096

EU/1/97/030/146

EU/1/97/030/147

EU/1/97/030/148

EU/1/97/030/149

EU/1/97/030/150

EU/1/97/030/151

EU/1/97/030/198

EU/1/97/030/199

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Comb 15 100 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Comb 15 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Comb 15 100 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 5 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 500 IU inzulina.

Insuman Comb 15 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak ili brizgalica sadrži 3 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 300 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Comb 15 je suspenzija bifazičnoga izofan inzulina koja sadrži 15% otopljenog inzulina i 85% inzulina kristaliziranog s protaminom.

* Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Nakon resuspenzije, mliječno bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi, inzulinski pripravci koji će se primjenjivati te režim doziranja inzulina (doze i vrijeme primjene) moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi 40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Insuman Comb 15 se injicira supkutano 30 do 45 minuta prije obroka.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Brizgalicom SoloStar može se odabrati doza inzulina u rasponu od 1 do 80 jedinica odmjeravanjem po 1 jedinice. Jedna brizgalica sadrži više doza lijeka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Comb 15 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 15 primjenjuje se supkutano. Insuman Comb 15 nikada se ne smije injicirati intravenski.

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto injiciranja mora se promijeniti kod svake injekcije unutar preporučenog područja davanja.

Insuman Comb 15 100 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (100 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Comb 15 i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Comb 15, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Comb 15

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Insuman Comb 15 100 IU/ml u ulošku

Brizgalice koje se moraju koristiti s Insuman Comb 15 ulošcima

Insuman Comb 15 ulošci smiju se upotrebljavati samo sa sljedećim brizgalicama:

-JuniorSTAR, kojim se može dozirati lijek Insuman Comb 15 u koracima od 0,5 jedinica

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar PRO, kojima se može dozirati lijek Insuman Comb 15 u koracima od 1 jedinice.

Ovi ulošci ne smiju se upotrebljavati niti s jednom drugom brizgalicom za višekratnu primjenu jer je

preciznost doziranja utvrđena samo s navedenim brizgalicama.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Rukovanje brizgalicom

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku. SoloStar se mora koristiti sukladno preporukama u tim Uputama za uporabu (vidjeti dio 6.6).

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Comb 15 može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija

metabolizma i

 

 

retencija natrija

prehrane

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

injekcije

primjene

 

 

bol na mjestu injekcije

 

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije

 

 

 

eritem na mjestu

 

 

 

injekcije, oticanje na

 

 

 

mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje srednjedugog djelovanja s brzim nastankom učinka, ATK oznaka: A10AD01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Comb 15 (suspenzija bifazičnoga izofan inzulina s 15% otopljenoga inzulina) je inzulin s postupnim početkom i dugim trajanjem djelovanja. Nakon supkutane injekcije lijek počinje djelovati unutar 30 do 60 minuta, faza maksimalnog djelovanja doseže se između 2 i 4 sata nakon injekcije, a vrijeme trajanja djelovanja iznosi 11 do 20 sati.

5.2 Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Protaminsulfat,

metakrezol,

fenol,

cinkov klorid,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicerol,

natrijev hidroksid,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2 Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Comb 15 ne smije se miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Comb 15 100 IU/ml u bočici

Insuman Comb 15 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 15 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Ne smiju se miješati inzulini različitih koncentracija (npr. 100 IU/ml i 40 IU/ml).

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 15 100 IU/ml u ulošku

Insuman Comb 15 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 15 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Insuman Comb 15 se ne smije miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška, brizgalice

Uložak u uporabi (u inzulinskoj brizgalici) ili rezervni uložak, brizgalica u uporabi ili rezervna brizgalica mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićeni od izvora topline i izravne svjetlosti.

Brizgalica koja sadrži uložak ili brizgalica u uporabi ne smije se odlagati u hladnjak.

Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice mora se vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci, neupotrijebljene brizgalice Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Comb 15 ne smije se staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Bočicu, uložak ili napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u upotrebi, brizgalice u upotrebi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Comb 15 100 IU/ml u bočici

5 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Comb 15 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici 3 ml suspenzije u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (brombutilna guma (tipa 1)) te zatvaračem s rubnikom (aluminij) s čepom (bromobutilna guma ili poliizoprenski laminat i bromobutilna guma (tipa 1)).

Jedan uložak sadrži 3 kuglice (nehrđajući čelik).

Napunjene brizgalice

Uložak je ugrađen u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

Igle za injekciju nisu uključene u pakiranje.

Veličina pakiranja

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 uložaka.

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Comb 15 100 IU/ml u bočici

Prije prvog izvlačenja inzulina iz bočice uklonite plastični zaštitni zatvarač.

Inzulin treba resuspendirati neposredno prije izvlačenja iz bočice u štrcaljku za injekciju. To je najbolje učiniti trljanjem bočice između dlanova pod kutom. Bočicu nemojte snažno tresti jer može doći do promjena u suspenziji (bočica se može doimati zamrznutom, vidjeti u nastavku) i pjenjenja. Pjena može ometati točno odmjeravanje doze.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 15 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno bočice. Zbog tih promjena bočica ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova bočica s jednolikom suspenzijom. Nova se bočica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Insuman Comb 15 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 15 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Ako se u jednu štrcaljku za injekciju moraju uvući dva različita inzulina, preporučuje se uvući prvo kratkodjelujući inzulin kako bi se spriječila kontaminacija bočice dugodjelujućim inzulinom. Preporučuje se injicirati inzulin odmah nakon miješanja.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 15 100 IU/ml u ulošku

Inzulinska brizgalica

Insuman Comb 15 ulošci smiju se upotrebljavati samo s brizgalicama OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO ili JuniorSTAR (vidjeti dio 4.4). Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Brizgalica se mora koristiti sukladno preporukama proizvođača tog medicinskog proizvoda.

Moraju se pažljivo slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle za injekciju te primjenu injekcije inzulina.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

Ako brizgalica ne radi ispravno (vidjeti upute za uporabu brizgalice), suspenzija inzulina se može iz

uloška uvući u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Ulošci

Prije umetanja u brizgalicu Insuman Comb 15 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati uložak naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja.

Kasnije, kada se uložak već nalazi u brizgalici, inzulin se mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta).

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 15 se ne smije upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti novi uložak s jednolikom suspenzijom. Novi se uložak mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prije injekcije iz uloška se moraju ukloniti mjehurići zraka (vidjeti upute za uporabu brizgalice). Prazni ulošci ne smiju se ponovno puniti.

Insuman Comb 15 se ne smije primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 15 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Insuman Comb 15 ulošci oblikovani su tako da ne omogućuju miješanje drugih inzulina u ulošku.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije prve uporabe Insuman Comb 15 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja. Kasnije se inzulin mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 15 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova brizgalica s jednolikom suspenzijom. Nova se brizgalica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prazne brizgalice nikada se ne smiju ponovno upotrebljavati i moraju se odgovarajuće zbrinuti.

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/038

EU/1/97/030/039

EU/1/97/030/040

EU/1/97/030/059

EU/1/97/030/060

EU/1/97/030/087

EU/1/97/030/092

EU/1/97/030/097

EU/1/97/030/152

EU/1/97/030/153

EU/1/97/030/154

EU/1/97/030/155

EU/1/97/030/156

EU/1/97/030/157

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Comb 25 40 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Comb 25 100 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Comb 25 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Comb 25 40 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Jedan ml sadrži 40 IU humanog inzulina (što odgovara 1,4 mg).

Jedna bočica sadrži 10 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 400 IU inzulina.

Insuman Comb 25 100 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 5 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 500 IU inzulina.

Insuman Comb 25 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak ili brizgalica sadrži 3 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 300 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Comb 25 je suspenzija bifazičnoga izofan inzulina koja sadrži 25% otopljenog inzulina i 75% inzulina kristaliziranog s protaminom.

* Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Nakon resuspenzije, mliječno bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi, inzulinski pripravci koji će se primjenjivati te režim doziranja inzulina (doze i vrijeme primjene) moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi 40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Insuman Comb 25 se injicira supkutano 30 do 45 minuta prije obroka.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Brizgalicom SoloStar može se odabrati doza inzulina u rasponu od 1 do 80 jedinica, odmjeravanjem po 1 jedinicu. Jedna brizgalica sadrži više doza lijeka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Comb 25 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 25 primjenjuje se supkutano. Insuman Comb 25 nikada se ne smije injicirati intravenski.

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto injiciranja mora se promijeniti kod svake injekcije unutar preporučenog područja davanja.

Insuman Comb 25 40 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (40 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Comb 25 100 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (100 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Comb 25 i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Comb 25, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Comb 25

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Insuman Comb 25 100 IU/ml u ulošku

Brizgalice koje se moraju koristiti s Insuman Comb 25 ulošcima

Insuman Comb 25 ulošci smiju se upotrebljavati samo sa sljedećim brizgalicama:

-JuniorSTAR, kojim se može dozirati lijek Insuman Comb 25 u koracima od 0,5 jedinica

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar PRO, kojima se može dozirati lijek Insuman Comb 25 u koracima od 1 jedinice.

Ovi ulošci ne smiju se upotrebljavati niti s jednom drugom brizgalicom za višekratnu primjenu jer je preciznost doziranja utvrđena samo s navedenim brizgalicama.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Rukovanje brizgalicom

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku. SoloStar se mora koristiti sukladno preporukama u tim Uputama za uporabu (vidjeti dio 6.6).

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Comb 25 može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija

metabolizma i

 

 

retencija natrija

prehrane

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

injekcije

primjene

 

 

bol na mjestu injekcije

 

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije

 

 

 

eritem na mjestu

 

 

 

injekcije, oticanje na

 

 

 

mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje srednjedugog djelovanja s brzim nastankom učinka, ATK oznaka: A10AD01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Comb 25 (suspenzija bifazičnoga izofan inzulina s 25% otopljenoga inzulina) je inzulin s postupnim početkom i dugim trajanjem djelovanja. Nakon supkutane injekcije lijek počinje djelovati unutar 30 do 60 minuta, faza maksimalnog djelovanja doseže se između 2 i 4 sata nakon injekcije, a vrijeme trajanja djelovanja iznosi 12 do 19 sati.

5.2 Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Protaminsulfat,

metakrezol,

fenol,

cinkov klorid,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicerol,

natrijev hidroksid,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2 Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Comb 25 ne smije se miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Comb 25 40 IU/ml u bočici,Insuman Comb 25 100 IU/ml u bočici

Insuman Comb 25 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 25 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Ne smiju se miješati inzulini različitih koncentracija (npr. 100 IU/ml i 40 IU/ml).

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 25 100 IU/ml u ulošku

Insuman Comb 25 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 25 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Insuman Comb 25 se ne smije miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška, brizgalice

Uložak u uporabi (u inzulinskoj brizgalici) ili rezervni uložak, brizgalica u uporabi ili rezervna brizgalica mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićeni od izvora topline i izravne svjetlosti.

Brizgalica koja sadrži uložak ili brigalica u uporabi ne smiju se odlagati u hladnjak.

Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice mora se vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci, neupotrijebljene brizgalice Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Comb 25 ne smije se staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Bočicu, uložak ili napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u uporabi, brizgalice u uporabi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Comb 25 40 IU/ml u bočici

10 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Comb 25 100 IU/ml u bočici

5 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Comb 25 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici 3 ml suspenzije u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (bromobutilna guma (tipa 1)) i zatvaračem s rubnikom (aluminij) s čepom (bromobutilna guma ili poliizoprenski laminat i bromobutilna guma (tipa 1)).

Jedan uložak sadrži 3 kuglice (nehrđajući čelik).

Napunjena brizgalica

Uložak je ugrađen u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

Igle za injekciju nisu uključene u pakiranje.

Veličina pakiranja

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 uložaka.

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Comb 25 40 IU/ml u bočici, Insuman Comb 25 100 IU/ml u bočici

Prije prvog izvlačenja inzulina iz bočice uklonite plastični zaštitni zatvarač.

Inzulin treba resuspendirati neposredno prije izvlačenja iz bočice u štrcaljku za injekciju. To je najbolje učiniti trljanjem bočice između dlanova pod kutom. Bočicu nemojte snažno tresti jer može doći do promjena u suspenziji (bočica se može doimati zamrznutom, vidjeti u nastavku) i pjenjenja. Pjena može ometati točno odmjeravanje doze.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 25 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno bočice. Zbog tih promjena bočica ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova bočica s jednolikom suspenzijom. Nova se bočica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Insuman Comb 25 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 25 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Ako se u jednu štrcaljku za injekciju moraju uvući dva različita inzulina, preporučuje se uvući prvo kratkodjelujući inzulin kako bi se spriječila kontaminacija bočice dugodjelujućim inzulinom. Preporučuje se injicirati inzulin odmah nakon miješanja.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 25 100 IU/ml u ulošku

Inzulinska brizgalica

Insuman Comb 25 ulošci smiju se upotrebljavati samo s brizgalicama OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO ili JuniorSTAR (vidjeti dio 4.4). Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Brizgalica se mora koristiti sukladno preporukama proizvođača tog medicinskog proizvoda.

Moraju se pažljivo slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle za injekciju te primjenu injekcije inzulina.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

Ako brizgalica ne radi ispravno (vidjeti upute za uporabu brizgalice), suspenzija inzulina se može iz uloška uvući u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Ulošci

Prije umetanja u brizgalicu Insuman Comb 25 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati uložak naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja.

Kasnije, kada se uložak već nalazi u brizgalici, inzulin se mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta).

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 25 se ne smije upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti novi uložak s jednolikom suspenzijom. Novi se uložak mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prije injekcije iz uloška se moraju ukloniti mjehurići zraka (vidjeti upute za uporabu brizgalice). Prazni ulošci ne smiju se ponovno puniti.

Insuman Comb 25 se ne smije primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 25 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Insuman Comb 25 ulošci oblikovani su tako da ne omogućuju miješanje drugih inzulina u ulošku.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije prve uporabe Insuman Comb 25 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja. Kasnije se inzulin mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 25 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova brizgalica s jednolikom suspenzijom. Nova se brizgalica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prazne brizgalice nikada se ne smiju ponovno upotrebljavati i moraju se odgovarajuće zbrinuti.

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/043

EU/1/97/030/044

EU/1/97/030/045

EU/1/97/030/046

EU/1/97/030/047

EU/1/97/030/061

EU/1/97/030/062

EU/1/97/030/088

EU/1/97/030/093

EU/1/97/030/098

EU/1/97/030/158

EU/1/97/030/159

EU/1/97/030/160

EU/1/97/030/161

EU/1/97/030/162

EU/1/97/030/163

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Comb 30 100 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Comb 30 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Comb 30 100 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 5 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 500 IU inzulina, ili 10 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 1000 IU inzulina.

Insuman Comb 30 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak ili brizgalica sadrži 3 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 300 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Comb 30 je suspenzija bifazičnoga izofan inzulina koja sadrži 30% otopljenog inzulina i 70% inzulina kristaliziranog s protaminom.

* Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Nakon resuspenzije, mliječno bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi, inzulinski pripravci koji će se primjenjivati te režim doziranja inzulina (doze i vrijeme primjene) moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi 40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Insuman Comb 30 se injicira supkutano 30 do 45 minuta prije obroka.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Brizgalicom SoloStar može se odabrati doza inzulina u rasponu od 1 do 80 jedinica, odmjeravanjem po 1 jedinicu. Jedna brizgalica sadrži više doza lijeka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Comb 30 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 30 primjenjuje se supkutano. Insuman Comb 30 nikada se ne smije injicirati intravenski.

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto injiciranja mora se promijeniti kod svake injekcije unutar preporučenog područja davanja.

Insuman Comb 30 100 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (100 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Comb 30 i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Comb 30, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Comb 30

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Insuman Comb 30 100 IU/ml u ulošku

Brizgalice koje se moraju koristiti s Insuman Comb 30 ulošcima

Insuman Comb 30 ulošci smiju se upotrebljavati samo sa sljedećim brizgalicama:

-JuniorSTAR, kojim se može dozirati lijek Insuman Comb 30 u koracima od 0,5 jedinica

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar PRO, kojima se može dozirati lijek Insuman Comb 30 u koracima od 1 jedinice.

Ovi ulošci ne smiju se upotrebljavati niti s jednom drugom brizgalicom za višekratnu primjenu jer je preciznost doziranja utvrđena samo s navedenim brizgalicama.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Rukovanje brizgalicom

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku. SoloStar se mora koristiti sukladno preporukama u tim Uputama za uporabu (vidjeti dio 6.6).

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Comb 30 može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija

metabolizma i

 

 

retencija natrija

prehrane

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

injekcije

primjene

 

 

bol na mjestu injekcije

 

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije

 

 

 

eritem na mjestu

 

 

 

injekcije, oticanje na

 

 

 

mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje srednjedugog djelovanja s brzim nastankom učinka, ATK oznaka: A10AD01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Comb 30 (suspenzija bifazičnoga izofan inzulina s 30% otopljenoga inzulina) je inzulin s postupnim početkom i dugim trajanjem djelovanja. Nakon supkutane injekcije lijek počinje djelovati unutar 30 do 60 minuta, faza maksimalnog djelovanja doseže se između 2 i 4 sata nakon injekcije, a vrijeme trajanja djelovanja iznosi 12 do 19 sati.

5.2 Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Protaminsulfat,

metakrezol,

fenol,

cinkov klorid,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicerol,

natrijev hidroksid,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2 Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Comb 30 ne smije se miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Comb 30 100 IU/ml u bočici

Insuman Comb 30 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 30 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Ne smiju se miješati inzulini različitih koncentracija (npr. 100 IU/ml i 40 IU/ml).

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 30 100 IU/ml u ulošku

Insuman Comb 30 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 30 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Insuman Comb 30 ne smije se miješati s drugim humanim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška, brizgalice

Uložak u uporabi (u inzulinskoj brizgalici) ili rezervni uložak, brizgalica u uporabi ili rezervna brizgalica mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićeni od izvora topline i izravne svjetlosti.

Brizgalica koja sadrži uložak ili brizgalice u uporabi ne smiju se odlagati u hladnjak.

Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice mora se vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci, neupotrijebljene brizgalice Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Comb 30 ne smije se staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Bočicu, uloške ili napunjene brizgalice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u uporabi, brizgalice u uporabi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Comb 30 100 IU/ml u bočici

5 ml suspenzije u bočici i 10 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Comb 30 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici 3 ml suspenzije u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (brombutilna guma (tipa 1)) te zatvaračem s rubnikom (aluminij) s čepom (bromobutilna guma ili poliizoprenski laminat i bromobutilna guma (tipa 1)).

Jedan uložak sadrži 3 kuglice (nehrđajući čelik).

Napunjene brizgalice

Uložak je ugrađen u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

Igle za injekciju nisu uključene u pakiranje.

Veličine pakiranja

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 uložaka.

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Comb 30 100 IU/ml u bočici

Prije prvog izvlačenja inzulina iz bočice uklonite plastični zaštitni zatvarač.

Inzulin treba resuspendirati neposredno prije izvlačenja iz bočice u štrcaljku za injekciju. To je najbolje učiniti trljanjem bočice između dlanova pod kutom. Bočicu nemojte snažno tresti jer može doći do promjena u suspenziji (bočica se može doimati zamrznutom, vidjeti u nastavku) i pjenjenja. Pjena može ometati točno odmjeravanje doze.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 30 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno bočice. Zbog tih promjena bočica ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova bočica s jednolikom suspenzijom. Nova se bočica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Insuman Comb 30 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 30 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Ako se u jednu štrcaljku za injekciju moraju uvući dva različita inzulina, preporučuje se uvući prvo kratkodjelujući inzulin kako bi se spriječila kontaminacija bočice dugodjelujućim inzulinom. Preporučuje se injicirati inzulin odmah nakon miješanja.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 100 IU/ml u ulošku

Inzulinska brizgalica

Insuman Comb 30 ulošci smiju se upotrebljavati samo s brizgalicama OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO ili JuniorSTAR (vidjeti dio 4.4). Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Brizgalica se mora koristiti sukladno preporukama proizvođača tog medicinskog proizvoda.

Moraju se pažljivo slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle za injekciju te primjenu injekcije inzulina.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

Ako brizgalica ne radi ispravno (vidjeti upute za uporabu brizgalice), suspenzija inzulina se može iz uloška uvući u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Ulošci

Prije umetanja u brizgalicu Insuman Comb 30 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati uložak naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja.

Kasnije, kada se uložak već nalazi u brizgalici, inzulin se mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta).

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 30 se ne smije upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti novi uložak s jednolikom suspenzijom. Novi se uložak mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prije injekcije iz uloška se moraju ukloniti mjehurići zraka (vidjeti upute za uporabu brizgalice). Prazni ulošci ne smiju se ponovno puniti.

Insuman Comb 30 se ne smije primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 30 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Insuman Comb 30 ulošci oblikovani su tako da ne omogućuju miješanje drugih inzulina u ulošku.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije prve uporabe Insuman Comb 30 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja. Kasnije se inzulin mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 30 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova brizgalica s jednolikom suspenzijom. Nova se brizgalica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prazne brizgalice nikada se ne smiju ponovno upotrebljavati i moraju se odgovarajuće zbrinuti.

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/170

EU/1/97/030/171

EU/1/97/030/172

EU/1/97/030/173

EU/1/97/030/174

EU/1/97/030/175

EU/1/97/030/176

EU/1/97/030/177

EU/1/97/030/190

EU/1/97/030/191

EU/1/97/030/192

EU/1/97/030/193

EU/1/97/030/194

EU/1/97/030/195

EU/1/97/030/200

EU/1/97/030/201

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Comb 50 40 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Comb 50 100 IU/ml suspenzija za injekciju u bočici Insuman Comb 50 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Comb 50 40 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 40 IU humanog inzulina (što odgovara 1,4 mg).

Jedna bočica sadrži 10 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 400 IU inzulina.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 5 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 500 IU inzulina.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak ili brizgalica sadrži 3 ml suspenzije za injekciju, što odgovara 300 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Comb 50 je suspenzija bifazičnoga izofan inzulina koja sadrži 50% otopljenog inzulina i 50% inzulina kristaliziranog s protaminom.

* Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Nakon resuspenzije, mliječno bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi, inzulinski pripravci koji će se primjenjivati te režim doziranja inzulina (doze i vrijeme primjene) moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi

40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Insuman Comb 50 se injicira supkutano 20 do 30 minuta prije obroka.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Brizgalicom SoloStar može se odabrati doza inzulina u rasponu od 1 do 80 jedinica, odmjeravanjem po 1 jedinicu. Jedna brizgalica sadrži više doza lijeka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Comb 50 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 50 primjenjuje se supkutano. Insuman Comb 50 nikada se ne smije injicirati intravenski.

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto injiciranja mora se promijeniti kod svake injekcije unutar preporučenog područja davanja.

Insuman Comb 50 40 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (40 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Comb 50 100 IU/ml u bočici

Smiju se koristiti samo štrcaljke za injekciju namijenjene za primjenu navedene jačine inzulina (100 IU/ml). Štrcaljke za injekciju ne smiju sadržavati nijedan drugi lijek niti ostatke lijekova (npr. heparin u tragovima).

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Comb 50 i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Comb 50, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Comb 50

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u ulošku

Brizgalice koje se moraju koristiti s Insuman Comb 50 ulošcima

Insuman Comb 50 ulošci smiju se upotrebljavati samo sa sljedećim brizgalicama:

-JuniorSTAR, kojim se može dozirati lijek Insuman Comb 50 u koracima od 0,5 jedinica

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar PRO, kojima se može dozirati lijek Insuman Comb 50 u koracima od 1 jedinice.

Ovi ulošci ne smiju se upotrebljavati niti s jednom drugom brizgalicom za višekratnu primjenu jer je preciznost doziranja utvrđena samo s navedenim brizgalicama.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Rukovanje brizgalicom

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku. SoloStar se mora koristiti sukladno preporukama u tim Uputama za uporabu (vidjeti dio 6.6).

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Comb 50 može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija

metabolizma i

 

 

retencija natrija

prehrane

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

injekcije

primjene

 

 

bol na mjestu injekcije

 

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije

 

 

 

eritem na mjestu

 

 

 

injekcije, oticanje na

 

 

 

mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje srednjedugog djelovanja s brzim nastankom učinka, ATK oznaka: A10AD01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Comb 50 (suspenzija bifazičnoga izofan inzulina s 50% otopljenoga inzulina) je inzulin s brzim početkom i srednjedugim trajanjem djelovanja. Nakon supkutane injekcije lijek počinje djelovati unutar 30 minuta, faza maksimalnog djelovanja doseže se između 1,5 i 4 sata nakon injekcije, a vrijeme trajanja djelovanja iznosi 12 do 16 sati.

5.2 Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Protaminsulfat,

metakrezol,

fenol,

cinkov klorid,

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicerol,

natrijev hidroksid,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2 Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Comb 50 ne smije se miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Comb 50 40 IU/ml u bočici, Insuman Comb 50 100 IU/ml u bočici

Insuman Comb 50 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 50 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Ne smiju se miješati inzulini različitih koncentracija (npr. 100 IU/ml i 40 IU/ml).

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u ulošku

Insuman Comb 50 ne smije se miješati s formulacijama humanog inzulina koje su posebno namijenjene za primjenu u inzulinskim pumpama.

Insuman Comb 50 ne smije se miješati ni s inzulinima životinjskog podrijetla niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Insuman Comb 50 se ne smije miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u suspenziju inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška, brizgalice

Uložak u uporabi (u inzulinskoj brizgalici) ili rezervni uložak, brizgalica u uporabi ili rezervna brizgalica mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićeni od izvora topline i izravne svjetlosti.

Brizgalica koja sadrži uložak ili brizgalica u uporabi ne smiju se odlagati u hladnjak.

Nakon svake injekcije zatvarač brizgalice mora se vratiti na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci, neupotrijebljene brizgalice Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Comb 50 ne smije se staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Bočicu, uložak ili napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u uporabi, brizgalice u uporabi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Comb 50 40 IU/ml u bočici

10 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u bočici

5 ml suspenzije u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u ulošku, Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici 3 ml suspenzije u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (brombutilna guma (tipa 1)) te zatvaračem s rubnikom (aluminij) s čepom (bromobutilna guma ili poliizoprenski laminat i bromobutilna guma (tipa 1)).

Jedan uložak sadrži 3 kuglice (nehrđajući čelik).

Napunjena brizgalica

Uložak je ugrađen u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

Igle za injekciju nisu uključene u pakiranje.

Veličina pakiranja

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 uložaka.

Dostupna su pakiranja od 3, 4, 5, 6, 9 ili 10 brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Comb 50 40 IU/ml u bočici, Insuman Comb 50 100 IU/ml u bočici

Prije prvog izvlačenja inzulina iz bočice uklonite plastični zaštitni zatvarač.

Inzulin treba resuspendirati neposredno prije izvlačenja iz bočice u štrcaljku za injekciju. To je najbolje učiniti trljanjem bočice između dlanova pod kutom. Bočicu nemojte snažno tresti jer može doći do promjena u suspenziji (bočica se može doimati zamrznutom, vidjeti u nastavku) i pjenjenja. Pjena može ometati točno odmjeravanje doze.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 50 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno bočice. Zbog tih promjena bočica ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova bočica s jednolikom suspenzijom. Nova se bočica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Insuman Comb 50 ne smije se primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 50 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Ako se u jednu štrcaljku za injekciju moraju uvući dva različita inzulina, preporučuje se uvući prvo kratkodjelujući inzulin kako bi se spriječila kontaminacija bočice dugodjelujućim inzulinom. Preporučuje se injicirati inzulin odmah nakon miješanja.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 50 100 IU/ml u ulošku

Inzulinska brizgalica

Insuman Comb 50 ulošci smiju se upotrebljavati samo s brizgalicama OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO ili JuniorSTAR (vidjeti dio 4.4). Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Brizgalica se mora koristiti sukladno preporukama proizvođača tog medicinskog proizvoda.

Moraju se pažljivo slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle za injekciju te primjenu injekcije inzulina.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

Ako brizgalica ne radi ispravno (vidjeti upute za uporabu brizgalice), suspenzija inzulina se može iz uloška uvući u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Ulošci

Prije umetanja u brizgalicu Insuman Comb 50 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati uložak naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja.

Kasnije, kada se uložak već nalazi u brizgalici, inzulin se mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta).

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 50 se ne smije upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti novi uložak s jednolikom suspenzijom. Novi se uložak mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prije injekcije iz uloška se moraju ukloniti mjehurići zraka (vidjeti upute za uporabu brizgalice). Prazni ulošci ne smiju se ponovno puniti.

Insuman Comb 50 se ne smije primijeniti intravenski i ne smije se primjenjivati u infuzijskim pumpama niti u vanjskim ili ugrađenim inzulinskim pumpama.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Miješanje inzulina

Insuman Comb 50 može se miješati sa svim formulacijama humanog inzulina, ali ne i s onima koji su posebno namijenjeni za primjenu u inzulinskim pumpama. Za inkompatibilnosti s drugim inzulinima vidjeti dio 6.2.

Insuman Comb 50 ulošci oblikovani su tako da ne omogućuju miješanje drugih inzulina u ulošku.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IU/ml u napunjenoj brizgalici

Prije prve uporabe Insuman Comb 50 se mora čuvati na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata, a zatim resuspendirati kako bi se pregledao sadržaj. Najbolji način da se to učini je nježno naginjati brizgalicu naprijed-natrag (najmanje deset puta). Jedan uložak sadrži tri male metalne kuglice koje omogućuju brzo i temeljito miješanje sadržaja. Kasnije se inzulin mora ponovno resuspendirati prije svake injekcije.

Nakon resuspenzije tekućina mora biti jednoliko mliječna. Insuman Comb 50 ne smije se upotrijebiti ako se to ne može postići, tj. ako suspenzija, primjerice, ostane bistra ili ako se u inzulinu nalaze grudice, čestice ili pahuljice koje se mogu slijepiti za stijenke ili dno uloška. Zbog tih promjena uložak ponekad može izgledati zamrznuto. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti nova brizgalica s jednolikom suspenzijom. Nova se brizgalica mora upotrijebiti i ako se značajno promijeni potreba za inzulinom.

Prazne brizgalice nikada se ne smiju ponovno upotrebljavati i moraju se odgovarajuće zbrinuti.

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik.

Morate imati na umu da:

-pri kiselom pH dolazi do otapanja kristala inzulina s protaminom,

-pri pH od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije topljivoga dijela inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Prije uporabe brizgalice SoloStar moraju se pažljivo pročitati Upute za uporabu koje su sastavni dio Upute o lijeku.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/048

EU/1/97/030/049

EU/1/97/030/050

EU/1/97/030/051

EU/1/97/030/052

EU/1/97/030/063

EU/1/97/030/064

EU/1/97/030/089

EU/1/97/030/094

EU/1/97/030/099

EU/1/97/030/164

EU/1/97/030/165

EU/1/97/030/166

EU/1/97/030/167

EU/1/97/030/168

EU/1/97/030/169

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Infusat 100 IU/ml otopina za injekciju u bočici

Insuman Infusat 100 IU/ml otopina za injekciju u ulošku

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Insuman Infusat 100 IU/ml u bočici

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedna bočica sadrži 10 ml otopine za injekciju, što odgovara 1000 IU inzulina.

Insuman Infusat 100 IU/ml uložak

Jedan ml sadrži 100 IU humanog inzulina (što odgovara 3,5 mg).

Jedan uložak sadrži 3,15 ml otopine za injekciju, što odgovara 315 IU inzulina.

Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina*.

Insuman Infusat je otopina neutralnog inzulina (običnog inzulina).

* Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna otopina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Šećerna bolest kod koje je potrebno liječenje inzulinom.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Insuman Infusat posebno je namijenjen za primjenu u vanjskim prijenosnim inzulinskim pumpama. Posebno je stabiliziran kako bi se minimizirao gubitak djelotvornosti do kojega bi moglo doći uslijed mehaničkog i toplinskog oštećenja u takvim pumpama. Insuman Infusat je stoga prikladan i za kontinuiranu inzulinsku infuziju primjenom drugih, standardnih pumpi sa štrcaljkom.

Željene razine glukoze u krvi te režim doziranja inzulina moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Kada se primjenjuje u vanjskim prijenosnim inzulinskim pumpama, dio dnevne doze inzulina kontinuirano se infundira (“bazalna razina”), a ostatak se daje u obliku bolusnih injekcija prije obroka. Pročitajte upute za uporabu za detaljnije informacije o infuzijskoj pumpi, njezinim funkcijama i nužnim mjerama opreza.

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Međutim, prosječna potreba za inzulinom često se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 IU po kg tjelesne težine na dan. Bazalna metabolička potreba iznosi

40% do 60% ukupne dnevne potrebe. Stoga se približno 40% do 60% dnevne doze primjenjuje u obliku bazalne razine, a ostatak se daje u obliku bolusnih injekcija prije obroka.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

-se promijeni tjelesna težina bolesnika,

-se promijeni način života bolesnika,

-nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici ( 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Način primjene

Insuman Infusat ne smije se primjenjivati u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima. Vidjeti tehnički priručnik za kontraindikacije vezane uz primjenu inzulinskih pumpi.

Insuman Infusat može se infundirati supkutano. Namijenjen je za primjenu u inzulinskim pumpama Hoechst Infusor i H-Tron.

Insuman Infusat u bočicimože se primjenjivati i u drugim inzulinskim pumpama za koje je utvrđeno da su prikladne za ovaj inzulin (vidjeti priručnik za uporabu pumpe).

Insuman Infusat u ulošku može se primjenjivati i u drugim inzulinskim pumpama za koje je utvrđeno da su prikladne za ovaj inzulin i ovu vrstu uloška (vidjeti priručnik za uporabu pumpe).

Smiju se koristiti samo tetrafluoroetilenski i polietilenski kateteri. Insuman Infusat ne smije se primjenjivati u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima.

Inzulin se uvijek mora infundirati u aseptičkim uvjetima, što se postiže uporabom posebne opreme koja je dostupna za primjenu s inzulinskim pumpama (npr. kateteri, kanile).

Apsorpcija inzulina, a samim time i učinak doze na snižavanje razine glukoze u krvi, može se razlikovati od jednoga područja injiciranja do drugoga (npr. stijenka abdomena u usporedbi s bedrom). Mjesto uboda mora se redovito mijenjati unutar preporučenog područja davanja (u načelu svakih

1-3 dana).

Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Infusat i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili moraju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Infusat, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju hipoglikemije inzulinska pumpa mora se privremeno isključiti, barem dok se bolesniku potpuno ne povrati svijest.

U slučaju nedostatne kontrole glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja i mjesta injiciranja, pravilne tehnike injiciranja te sve ostale važne čimbenike.

Prijelaz na Insuman Infusat

Prijelaz bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim liječničkim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente, dugodjelujući itd.), podrijetlu (životinjski, ljudski, analog ljudskog inzulina) i/ili načinu proizvodnje mogu rezultirati potrebom prilagodbe doze.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

-koji su prethodno već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi,

-koji su skloni hipoglikemiji,

-kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili u sličnom okruženju.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

-u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana,

-u kojih se hipoglikemija razvija postupno,

-starije životne dobi,

-koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin,

-u kojih je prisutna autonomna neuropatija,

-koji već dugo boluju od šećerne bolesti,

-koji pate od neke psihijatrijske bolesti,

-koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

-promjenu područja injiciranja,

-poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa),

-povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao,

-interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev),

-nedovoljan unos hrane,

-propuštanje obroka,

-konzumaciju alkohola,

-neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),

-istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Kvar inzulinske pumpe

Ako dođe do potpunog začepljenja katetera pumpe, mogu se unutar nekoliko sati razviti hiperglikemija, ketoacidoza i koma. Kad god bolesnik primijeti nagli porast razine glukoze u krvi koji ne odgovara na bolusnu dozu, mora provjeriti je li kateter možda začepljen.

U slučaju kvara pumpe, bolesnici moraju uvijek na raspolaganju imati pomagala za injiciranje (injekcijsku štrcaljku ili brizgalicu) i inuzlin za supkutanu injekciju. Za pojedinosti o mjerama sigurnosti kod primjene inzulinskih pumpi vidjeti priručnik za uporabu.

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata, čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada su slučajno primijenjene druge formulacije lijeka Insuman ili drugi inzulini. Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina.

Kombinacija lijeka Insuman i pioglitazona

Prijavljeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Insuman. U slučaju primjene ove kombinacije potrebno je nadzirati bolesnike i pratiti pojave znakova i simptoma zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom mora se prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin],

salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru. Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Infusat može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. U kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet učestalost varira s obzirom na skupinu bolesnika i režim doziranja. Stoga se ne može navesti točna učestalost.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave povezane s primjenom lijeka zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥ 1/10); često

(≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije);

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

edem

 

hipoglikemija

metabolizma i

 

 

retencija natrija

prehrane

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji kože i

 

 

lipodistrofija

potkožnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

urtikarija na mjestu

upala na mjestu

reakcije na mjestu

injekcije

injekcije

injekcije

primjene

 

 

bol na mjestu injekcije

 

 

 

pruritus na mjestu

 

 

 

injekcije

 

 

 

eritem na mjestu

 

 

 

injekcije, oticanje na

 

 

 

mjestu injekcije

Opis odabranih nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Primjena inzulina može uzrokovati stvaranje protutijela na inzulin. U rijetkim slučajevima prisustvo protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Na mjestu injekcije može doći do lipodistrofije koja može odgoditi lokalnu apsorpciju inzulina. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar preporučenih područja injiciranja može pomoći u ublažavanju ili sprečavanju takvih reakcija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Većina manjih reakcija na inzulin na mjestu injiciranja obično se povlači u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje brzog djelovanja, ATK oznaka: A10AB01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

-snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke,

-povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima i jetri te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenolizu i glukoneogenezu,

-povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu,

-potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina,

-povećava unos kalija u stanice.

Farmakodinamički učinci

Insuman Infusat je inzulin s brzim početkom i kratkim trajanjem djelovanja.

5.2 Farmakokinetička svojstva

U zdravih ispitanika poluvijek inzulina u serumu iznosi približno 4 do 6 minuta. Poluvijek je dulji u bolesnika s teškom insuficijencijom bubrega. Međutim, mora se napomenuti da farmakokinetika inzulina ne odražava njegovo metaboličko djelovanje.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka. U ispitivanjima lokalne podnošljivosti nakon supkutane i intramuskularne primjene u kunića nisu dobiveni nikakvi značajni nalazi. Ispitivanja farmakodinamičkih učinaka nakon supkutane primjene u kunića i pasa ukazala su na očekivane hipoglikemijske reakcije.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Fenol, cinkov klorid, trometamol,

poloksamer 171, glicerol,

kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

6.2 Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Insuman Infusat se ne smije miješati s otopinama koje sadrže reducirajuće tvari poput tiola i sulfita.

Miješanje inzulina

Insuman Infusat se ne smije miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u otopinu inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

Insuman Infusat 100 IU/ml u bočici 2 godine.

Inzulin koji je stavljen u spremnik pumpe može se primjenjivati sljedeća dva tjedna.

Rok valjanosti nakon prve uporabe bočice

Lijek se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C, zaštićen od izvora topline i izravne svjetlosti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Preporučuje se na naljepnici naznačiti datum prve uporabe.

Insuman Infusat 100 IU u ulošku 2 godine.

Rok valjanosti nakon prve uporabe uloška

Lijek (ulošci u uporabi koji se nalaze u pumpi) se može čuvati najdulje 2 tjedna.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice, neotvoreni ulošci Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Insuman Infusat se ne smije staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak. Bočicu ili uložak čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otvorene bočice, ulošci u uporabi

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Insuman Infusat 100 IU/ml u bočici

10 ml otopine u bočici (bezbojno staklo tipa 1) sa zatvaračem s rubnikom (aluminij), čepom (klorobutilna guma (tip 1)) i zatvaračem koji se otkida (polipropilen).

Dostupna su pakiranja od 3 bočice.

Insuman Infusat 100 IU/ml u ulošku

3,15 ml otopine u ulošku (bezbojno staklo tipa 1) s klipom (guma obložena fluoropolimerom (tipa 1, mješavina klorbutilne i prirodne gume)), zatvaračem s rubnikom (aluminij) te čepom s rupicom (brombutilna guma (tipa 1)), stožastim “luer” nastavkom (bezbojni polietilen) i “luer” kapicom (bezbojni polietilen).

Dostupna su pakiranja od 5 uložaka.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Insuman Infusat 100 IU/ml u bočici

Insuman Infusat smije se koristiti samo ako je otopina bistra, bezbojna, vodenasta i ako nema vidljivih krutih čestica.

Za primjenu u infuzijskoj pumpi Insuman Infusat se stavlja u sterilni uložak pumpe. Uložak se smije upotrijebiti samo jedanput.

Prije primjene napunjeni uložak mora se čuvati na sobnoj temperaturi tijekom 1-2 sata. Prije početka infuzije moraju se ukloniti mjehurići zraka (vidjeti priručnik za uporabu pumpe).

Ako dođe do kvara infuzijske pumpe, otopina se može izvući iz uloška u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Insuman Infusat se ne smije primjenjivati u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima. Za kontraindikacije vezane uz inzulinske pumpe pročitajte tehnički priručnik.

Morate imati na umu da pri pH vrijednosti od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije neutralnog običnog inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Insuman Infusat 100 IU/ml u ulošku

Insuman Infusat smije se koristiti samo ako je otopina bistra, bezbojna, vodenasta i ako nema vidljivih krutih čestica.

Insuman Infusat se prije primjene mora čuvati na sobnoj temperaturi tijekom 1-2 sata. Prije početka infuzije moraju se ukloniti mjehurići zraka (vidjeti priručnik za uporabu pumpe).

Ako dođe do kvara infuzijske pumpe, otopina se može izvući iz uloška u štrcaljku za injekciju (prikladnu za inzulin jačine 100 IU/ml) i injicirati.

Insuman Infusat se ne smije primjenjivati u peristaltičkim pumpama sa silikonskim cijevima. Za kontraindikacije vezane uz inzulinske pumpe pročitajte tehnički priručnik.

Morate imati na umu da pri pH vrijednosti od približno 4,5-6,5 dolazi do precipitacije neutralnog običnog inzulina.

Prije svake injekcije uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene humanog inzulina i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/053

EU/1/97/030/054

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 1997.

Datum posljednje obnove: 21. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Insuman Implantable 400 IU/ml otopina za infuziju

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 400 IU humanog inzulina (što odgovara 14 mg).

Jedna bočica od 10 ml otopine sadrži 4000 IU inzulina. Jedna IU (internacionalna jedinica) odgovara 0,035 mg bezvodnog humanog inzulina.

Insuman Implantable je otopina neutralnog inzulina (običnog inzulina).

*Humani inzulin proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK na bakteriji Escherichia coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za infuziju (infuzija).

Bistra, bezbojna otopina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Insuman Implantable je indiciran za liječenje odraslih bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 u kojih se glikemija ne može regulirati liječenjem inzulinom za supkutanu primjenu (uključujući pumpu) i u kojih se često javlja neobjašnjiva i teška hiperglikemija i/ili hipoglikemija.

4.2 Doziranje i način primjene

Propisivanje ovog lijeka ograničeno je na centre koje je Medtronic certificirao nakon propisne obuke za uporabu Medtronic MiniMed pumpe za implantaciju.

Insuman Implantable mora se primjenjivati pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju šećerne bolesti i osposobljenog za intraperitonejsku primjenu inzulina.

Doziranje

Željene razine glukoze u krvi te režim doziranja inzulina moraju se odrediti za svakog bolesnika pojedinačno i prilagoditi bolesnikovoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života. Prvih nekoliko tjedana nakon ugradnje pumpe često je potrebno učestalo prilagođavanje doze inzulina pod strogim liječničkim nadzorom.

Budući da pumpa nije povezana s mjeračem glukoze, bolesnicima se savjetuje da dobro provode samokontrolu šećerne bolesti te da provjeravaju razinu glukoze u krvi najmanje četiri puta na dan kako bi se otkrio mogući kvar pumpe, nadzirala regulacija glikemije i odredile potrebne doze inzulina.

Dnevne doze i vrijeme primjene

Nema strogih pravila za režim doziranja inzulina. Dio dnevne doze inzulina ("bazalna razina") kontinuirano se infundira pumpom za implantaciju, a ostatak dnevne doze bolesnik si daje samostalno istom tom pumpom u obliku bolusnih injekcija prije obroka. Bazalna metabolička potreba obično iznosi 40% do 60% ukupne dnevne potrebe za inzulinom. Promjene bazalnih i bolusnih doza kontroliraju se malom, ručnom jedinicom (osobnim daljinskim upravljačem za pumpu) koja se s pumpom povezuje radiovalovima. Detaljne upute o rukovanju pumpom za implantaciju, njezinim

funkcijama i nužnim mjerama opreza opisane su u Priručniku za liječnike, koji je priložen uz infuzijsku pumpu.

Vrijeme nadopunjavanja inzulinske pumpe

Pumpu treba nadopuniti svakih 40 do 45 dana. Zbog stabilnosti inzulina u uporabi, vrijeme između dvaju nadopunjavanja ne smije biti dulje od 45 dana. Ovisno o njihovoj potrebi za inzulinom, u nekih će bolesnika pumpu možda trebati nadopunjavati i češće.

Prijelaz na Insuman Implantable

Kada bolesnici prelaze s jednog inzulinskog pripravka na drugi, mogu biti potrebne prilagodbe u režimu doziranja. To je, primjerice, potrebno pri prijelazu:

sa životinjskog inzulina (osobito goveđeg inzulina) na humani inzulin,

s jednog pripravka humanog inzulina na drugi,

s režima doziranja u kojem se primjenjuje samo običan inzulin na režim u kojem se primjenjuje

inzulin s duljim djelovanjem.

Potreba za prilagođavanjem (npr. smanjenjem) doze može može se ukazati odmah nakon prijelaza ili se može pojaviti postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Nakon prijelaza sa životinjskog inzulina na humani inzulin može biti potrebno smanjenje doze, naročito u bolesnika:

koji su već bili regulirani na relativno niskim razinama glukoze u krvi

koji su skloni hipoglikemiji

kojima su prethodno trebale visoke doze inzulina zbog prisutnosti protutijela na inzulin.

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se strogi nadzor metabolizma.

U bolesnika kojima su potrebne visoke doze inzulina, zbog prisutnosti protutijela na inzulin, mora se razmotriti prijelaz pod liječničkim nadzorom u bolnici ili sličnom okruženju.

Sekundarno prilagođavanje doze

Poboljšana regulacija metabolizma može uzrokovati pojačanu osjetljivost na inzulin i tako dovesti do smanjenja potrebe za inzulinom. Prilagodba doze može također biti potrebna, primjerice, ako:

se promjeni tjelesna težina bolesnika

se promjeni način života bolesnika

nastanu druge okolnosti koje mogu dovesti do povećane podložnosti hipoglikemiji ili hiperglikemiji (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici (≥ 65 godina)

U starijih osoba progresivno pogoršanje bubrežne funkcije može dovesti do stalnog smanjenja potrebe za inzulinom.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog usporenog metabolizma inzulina.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre potrebe za inzulinom mogu biti smanjene zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze i usporenog metabolizma inzulina.

Pedijatrijska populacija

Nema podataka o primjeni u djece. Stoga sigurnost i djelotvornost lijeka Insuman Implantable (za intraperitonejsku primjenu) u pedijatrijskih bolesnika nisu ustanovljene. Insuman Implantable je kontraindiciran u bolesnika koji nisu dosegli odrasli stas (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

Način primjene

Insuman Implantable smije se primjenjivati samo u Medtronic MiniMed pumpi za implantaciju.

Insuman Implantable namijenjen je isključivo za intraperitonejsku primjenu. Drugi putovi primjene (npr. injekcijom) su kontraindicirani.

Insuman Implantable oblikovan je isključivo za intraperitonejsku primjenu u Medtronic MiniMed pumpi za implantaciju, koju proizvodi Medtronic MiniMed i kojom se inzulin primjenjuje izravno u trbušnu šupljinu.

Insuman Implantable ne smije se primjenjivati ni u jednoj drugoj pumpi (bilo za vanjsku uporabu ili za implantaciju), osim Medtronic MiniMed pumpe za implantaciju, niti uz pomoć drugih medicinskih proizvoda, uključujući štrcaljke (vidjeti dio 6.6).

Nadopunjavanje pumpe

Pumpa se mora nadopuniti primjenom sterilne tehnike u centrima koje je certificirao Medtronic. Postupak nadopunjavanja spremnika mora provoditi obučeno i kvalificirano osoblje u skladu s uputama proizvođača pumpe. Pri pripremi kože moraju se slijediti standardni sterilni operativni postupci koje propisuje zdravstvena institucija kako bi se izbjegla kontaminacija mikrobima i infekcija. Prije nadopunjavanja spremnika, sve otopine koje se unose u pumpu moraju se propisno otpliniti kako bi se izbjegla agregacija inzulina i primjena premale doze. Bočice inzulina prije primjene treba izvaditi iz hladnjaka i čuvati na sobnoj temperaturi u vanjskom pakiranju, zaštićene od svjetlosti, tijekom najmanje 4 sata, ali ne dulje od 24 sata. Otopina inzulina mora se zatim otpliniti u skladu s postupkom otplinjavanja opisanom u Priručniku za liječnike.

Tijekom tog postupka nadopunjavanja iz pumpe se mora ukloniti preostali inzulin, a zatim pumpu treba nadopuniti novim inzulinom. Spremnik se mora potpuno napuniti (približno 15 ml ili

6000 jedinica lijeka Insuman Implantable), neovisno o bolesnikovim potrebama. Rezidualni inzulin i novi inzulin moraju se izvagati kako bi se podaci unijeli u radni list o nadopunjavanju i kako bi se izračunao parametar preciznosti nadopunjavanja. Za više pojedinosti o rukovanju vidjeti dio 6.6 i upute u Priručniku za liječnike.

Ispiranje pumpe

Prije nadopunjavanja spremnika sve otopine koje se unose u pumpu moraju se propisno otpliniti kako bi se izbjegla agregacija inzulina i primjena premale doze.

Kako bi se razgradile naslage inzulina u spremniku pumpe, mehanizmu za pumpanje i bočnom kateteru provodi se postupak ispiranja otopinom natrijeva hidroksida od 0,1 mol/l. Preporučuje se provoditi postupak ispiranja svakih 6 mjeseci.

Ispiranje se može provesti i ranije, primjerice ako se tijekom nadopunjavanja pumpe utvrdi da se primjenjuje premala doza inzulina ili se na to posumnja zbog nedovoljne kontrole glukoze u krvi. Moraju se provesti dijagnostički postupci kako bi se utvrdilo nastaje li problem zbog pumpe ili katetera.

Ako je primjena nedovoljne količine inzulina posljedica začepljenja katetera, bočni se kateter može isprati s 5-10 ml sterilne puferske otopine za ispiranje.

Ako je primjena nedovoljne količine inzulina posljedica problema s pumpom, treba provesti

postupak ispiranja.

Za više pojedinosti o rukovanju vidjeti dio 6.6 i upute u Priručniku za liječnike.

Insuman Implantable je formulacija s visokom koncentracijom inzulina

Insuman Implantable sadrži 400 internacionalnih jedinica inzulina u jednome mililitru.

Prije primjene treba provjeriti naljepnicu na bočici kako biste bili sigurni da je to pravi inzulin za namjeravani put primjene.

Bolesnike treba upozoriti na visoku koncentraciju inzulina u lijeku Insuman Implantable (400 IU/ml) u odnosu na druge inzuline u bočicama ili ulošcima (obično 100 IU/ml).

Miješanje inzulina

Insuman Implantable ne smije se miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

4.3 Kontraindikacije

Insuman Implantable

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 Drugi putovi primjene (npr. injekcijom).

Medtronic MiniMed pumpa za implantaciju

Preosjetljivost na titanijevu leguru, polisulfon ili silikonske materijale koji se koriste u dijelovima pumpe namijenjenima za implantaciju.

Primjena drugih inzulinskih lijekova u Medtronic MiniMed pumpi za implantaciju.

Primjena u bolesnika koji nisu dosegli odrasli stas, zbog veličine pumpe (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4). Implantacija pumpe u bolesnika koji stalno borave na nadmorskoj visini iznad 2439 metara (vidjeti dio 4.4).

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Medtronic MiniMed pumpa za implantaciju ne smije se implantirati bolesnicima s bolestima ili psihičkim stanjima koja im onemogućuju da unose izmjene u program pumpe u skladu s očitanjem razine glukoze u krvi ili da poduzmu odgovarajuće korektivne mjere u slučaju problema sa sustavom pumpe.

Bolesnici kojima se implantira Medtronic MiniMed pumpa za implantaciju moraju dobiti opsežne upute o uporabi pumpe i koracima koje moraju poduzeti u slučaju bolesti, hipoglikemije i hiperglikemije ili kvara pumpe. Bolesnik mora pročitati i slijediti upute navedene u Priručniku za bolesnike, koji je priložen uz infuzijsku pumpu. Za dodatne informacije o rukovanju vidjeti dio 6.6.

Tehnika medicinskog oslikavanja

Medtronic MiniMed pumpa za implantaciju ne smije se implantirati bolesnicima kod kojih se očekuje često ili rutinsko oslikavanje magnetskom rezonancijom ili terapijska primjena ultrazvuka.

Preosjetljivost

Bolesnici koji su preosjetljivi na Insuman Implantable i za koje ne postoji pripravak koji bi bolje podnosili smiju nastaviti s liječenjem samo pod strogim liječničkim nadzorom i – ako je potrebno – u kombinaciji s antialergijskom terapijom.

U bolesnika alergičnih na životinjski inzulin preporučuje se provesti intradermalni kožni test prije prijelaza na Insuman Implantable, jer se u tih bolesnika mogu javiti imunološke križne reakcije.

U slučaju nedostatne kontrole razine glukoze ili sklonosti epizodama hiperglikemije odnosno hipoglikemije, prije razmatranja prilagodbe doze mora se procijeniti pridržava li se bolesnik propisanog režima doziranja te sve ostale važne čimbenike.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom.

Tijekom 4-godišnjeg razdoblja ocjene Medtronic MiniMed pumpe za implantaciju nije primijećena klinički značajna primjena prevelike doze inzulina; međutim, to ne isključuje mogućnost da se to dogodi.

U slučaju teške hipoglikemije bolesnici se odmah moraju obratiti liječniku obučenom za ispitivanje pumpe, a liječnik tada mora provjeriti je li u pumpi možda došlo do začepljenja katetera koje dovodi do nakupljanja inzulina, nakon čega se nakupljeni inzulin mora ispustiti (vidjeti dio 6.6).

Za vrijeme nadopunjavanja pumpe vrlo mala količina inzulina može se supkutano unijeti u organizam, što može dovesti do hipoglikemije. Bolesnike treba upozoriti da moraju pažljivo pratiti razine glukoze u krvi na dan nadopunjavanja pumpe (vidjeti dio 6.6).

Poseban oprez i pojačana kontrola glukoze u krvi preporučuju se u bolesnika u kojih epizode hipoglikemije mogu biti klinički posebno važne, poput bolesnika sa značajnom stenozom koronarnih

arterija ili krvnih žila koje opskrbljuju mozak (rizik od srčanih ili cerebralnih komplikacija hipoglikemije) te bolesnika s proliferativnom retinopatijom, naročito ako nije liječena fotokoagulacijom (rizik od prolazne amauroze uslijed hipoglikemije).

Bolesnici bi trebali biti svjesni okolnosti u kojima su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi. Upozoravajući simptomi hipoglikemije u određenim se rizičnim skupinama mogu promijeniti, biti manje izraženi ili izostati. One obuhvaćaju bolesnike:

u kojih je regulacija glikemije izrazito poboljšana

u kojih se hipoglikemija razvija postupno

starije životne dobi

koji su prešli sa životinjskog inzulina na humani inzulin

u kojih je prisutna autonomna neuropatija

koji već dugo boluju od šećerne bolesti

koji pate od neke psihijatrijske bolesti

koji se istodobno liječe određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5)

Takve okolnosti mogu dovesti do teške hipoglikemije (i mogućeg gubitka svijesti) prije nego li bolesnik postane svjestan pojave hipoglikemije.

Ako se uoče normalne ili snižene vrijednosti glikoziliranog hemoglobina, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave opetovanih, neprepoznatih (posebice noćnih) epizoda hipoglikemije.

Za smanjenje rizika od hipoglikemije neophodno je da se bolesnik pridržava režima doziranja i prehrane, da pravilno primjenjuje inzulin te da prepoznaje simptome hipoglikemije. Čimbenici koji povećavaju sklonost hipoglikemiji traže posebno strog nadzor te prema potrebi i prilagodbu doze. Oni obuhvaćaju:

poboljšanu osjetljivost na inzulin (npr. uklanjanjem čimbenika stresa)

povećanu ili dugotrajnu tjelesnu aktivnost na koju bolesnik nije navikao

interkurentnu bolest (npr. povraćanje, proljev)

nedovoljan unos hrane

propuštanje obroka

konzumaciju alkohola

neke nekompenzirane endokrinološke poremećaje (npr. kod hipotireoze i insuficijencije adenohipofize ili kore nadbubrežne žlijezde)

istodobno liječenje određenim drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5)

Hiperglikemija

Poznato je da inzulin može tvoriti nakupine te vlaknaste i želatinozne strukture kada je izložen kemijskom i/ili fizičkom opterećenju, npr. povišenim temperaturama i trešnji. One mogu uzrokovati začepljenje pumpe za implantaciju i primjenu premale doze inzulina. U slučaju kvara u sustavu pumpe, hiperglikemija, ketoacidoza ili koma mogu nastupiti unutar svega nekoliko sati. Čim bolesnici primijete brzo povećanje razine glukoze u krvi koje nije posljedica primjene bolusne doze inzulina, liječnik obučen za ispitivanje pumpe mora provjeriti je li došlo do začepljenja pumpe.

Bolesnik mora korigirati rezistentnu hiperglikemiju standardnom dozom inzulina za supkutanu primjenu.

Ispiranje pumpe kako bi se izbjegla primjena premale doze inzulina

Kako bi se izbjegla primjena premale doze inzulina, do koje može doći kada se inzulin nataloži u mehanizmu za pumpanje unutar pumpe, preporučuje se provesti postupak ispiranja svakih 6 mjeseci. Ispiranje se može provesti i ranije, primjerice, ako se na temelju izračunate preciznosti nadopunjavanja manje od 85% posumnja na primjenu premale doze inzulina. Moguća primjena premale doze inzulina Medtronic MiniMed pumpom za implantaciju može dovesti do povećanja u programiranoj dnevnoj primjeni inzulina, poteškoća u održavanju euglikemije, refrakterne hiperglikemije i stalnoga smanjenja preciznosti nadopunjavanja. Vidjeti dio 6.6 i Priručnik za liječnike, u kojima se opisuje kako dijagnosticirati moguće probleme sa sustavom pumpe koji mogu uzrokovati primjenu premale doze inzulina te kako ispraviti i spriječiti primjenu premale doze.

Većina nuspojava povezanih s Medtronic MiniMed pumpom za implantaciju može se spriječiti ako liječnici provedu postupak ispiranja. Bolesnici moraju dobro provoditi samokontrolu šećerne bolesti i provjeravati razine glukoze u krvi najmanje 4 puta dnevno kako bi se otkrila i spriječila hiperglikemija i moguća dijabetička ketoacidoza uzrokovana primjenom premale doze pumpom.

Bolesnik igra značajnu ulogu u dijagnosticiranju i korigiranju hiperglikemije povezane s problemima u radu pumpe. Ako dođe do promjena u radu pumpe, bolesnik može primijetiti promjenu u razini glukoze u krvi.

U slučaju kvara pumpe, bolesnici uvijek sa sobom moraju nositi pribor za injiciranje (štrcaljku ili brizgalicu) te inzulin prikladan za supkutanu injekciju.

Putovanje

Medtronic MiniMed pumpa za implantaciju nije namijenjena za primjenu na nadmorskim visinama iznad 2439 metara niti na dubinama ispod 7,6 metara. Uporaba pumpe na tim visinama može dovesti do primjene prevelike ili premale doze.

Pumpa se ne smije implantirati bolesnicima koji stalno borave na nadmorskoj visini iznad 2439 metara (vidjeti dio 4.3).

Bolesnike koji namjeravaju živjeti ili putovati (osim komercijalnim zrakoplovima pod tlakom) na područja čija je nadmorska visina iznad 2439 metara ili roniti na dubini većoj od 7,6 metara treba upozoriti na mjere koje moraju poduzeti. Inzulin se mora ukloniti iz spremnika pumpe i bočnog katetera, a bolesnici si moraju samostalno davati inzulin supkutanom injekcijom za vrijeme trajanja putovanja, dok ponovno ne nadopune spremnik.

Liječnik mora savjetovati bolesnika o tome što učiniti u slučaju putovanja, npr. što učiniti ako se pumpa pokvari, o dostupnosti inzulina i ustanovama u kojima ga može zamijeniti te o tome kome se mora obratiti u hitnom slučaju. Bolesniku također treba dati alternativna sredstva za opskrbu inzulinom, npr. 100 IU/ml inzulina te pomagala i pribor za primjenu supkutanih injekcija.

Infekcija džepa za pumpu

Svi postupci moraju se provoditi u sterilnim uvjetima. Kako bi se izbjegla kontaminacija mikrobima i infekcija, aseptičku pripremu kože treba provesti u skladu sa standardnim sterilnim operativnim postupcima koje propisuje zdravstvena ustanova. Osim toga, prije i nakon implantacija pumpe neophodna je antibiotska profilaksa kako bi se smanjio rizik od infekcije džepa za pumpu. U protivnom može doći do infekcije džepa za pumpu i posljedične eksplantacije pumpe (vidjeti dio 4.8).

Erozija kože

Pumpa za implantaciju može erodirati kroz kožu te tako uzrokovati infekciju na mjestu implantacije i eksplantaciju pumpe. Rizik od erozije kože na mjestu implantacije pumpe može se smanjiti odabirom prikladnog mjesta za implantaciju, održavanjem dobre sterilne tehnike za vrijeme implantacije, antibiotskom profilaksom te stalnim nošenjem trbušnog steznika dok se ne formira ovojnica oko pumpe (približno 1 mjesec) (vidjeti dio 4.8).

Abnormalno cijeljenje

Nakon implantacije uređaja, na mjestu kirurškog reza može doći do abnormalnog cijeljenja. To se može ublažiti stalnim nošenjem trbušnog steznika dok se ne formira ovojnica (približno 1 mjesec) te ograničavanjem bolesnikove tjelesne aktivnosti neposredno nakon implantacije uređaja.

Fokalna steatoza jetre

Fokalna steatoza jetre primijećena je nakon primjene inzulina intraperitonejskim putem kada je kateter bio smješten veoma blizu ili unutar ovojnice jetre. Nakon prekida infuzije inzulina ili uklanjanja ili ponovnog namještanja peritonealnog katetera, fokalna steatoza jetre čini se reverzibilnom i nema kliničke posljedice (vidjeti dio 4.8).

Protutijela na inzulin

Prisutnost protutijela prijavljena je u bolesnika nakon liječenja Medtronic MiniMed pumpom za implantaciju. Postoji vjerojatnost da će primjena inzulina intraperitonejskim putem izazvati nastanak protutijela na inzulin. Prisutnost takvih protutijela na inzulin može uvjetovati prilagođavanje doze inzulina kako bi se umanjila sklonost hiperglikemiji odnosno hipoglikemiji (vidjeti dio 4.8).

Interkurentna bolest

Kod interkurentne bolesti potreban je pojačan nadzor metabolizma. U mnogim slučajevima indicirane su pretrage mokraće na ketone, a često je potrebno prilagoditi dozu inzulina. Potreba za inzulinom često je povećana. Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 moraju nastaviti redovito uzimati barem male količine ugljikohidrata (hrane ili pića), čak i kad nisu u stanju jesti ili jedu vrlo malo, ili kad povraćaju itd., a nikada ne smiju sasvim izostaviti inzulin.

Medikacijske pogreške

Prijavljene su medikacijske pogreške pri primjeni lijekova kada je došlo do zamjene sa supkutanim formulacijama lijeka Insuman ili drugim supkutanim inzulinima. Prije svake primjene uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do medikacijskih pogrešaka u primjeni zbog zamjene lijeka Insuman Implantable i drugih inzulina (vidjeti dio 6.6).

Pedijatrijska populacija

Zbog veličine pumpe za implantaciju, primjena lijeka Insuman Implantable u bolesnika koji nisu dosegli odrasli stas je kontraindicirana (vidjeti dijelove 4.2 i 4.3).

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Brojne tvari utječu na metabolizam glukoze i mogu zahtijevati prilagodbu doze humanog inzulina.

Tvari koje mogu pojačati učinak na snižavanje razine glukoze u krvi i povećati sklonost hipoglikemiji obuhvaćaju oralne antidijabetike, inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), dizopiramid, fibrate, fluoksetin, inhibitore monoamino-oksidaze (MAO), pentoksifilin, propoksifen, salicilate i sulfonamidske antibiotike.

Tvari koje mogu smanjiti učinak na snižavanje razine glukoze u krvi obuhvaćaju kortikosteroide, danazol, diazoksid, diuretike, glukagon, izoniazid, estrogene i progestagene (npr. u oralnim kontraceptivima), derivate fenotiazina, somatropin, simpatomimetike (npr. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), hormone štitnjače, inhibitore proteaze te atipične antipsihotične lijekove (npr. olanzapin i klozapin).

Beta blokatori, klonidin, soli litija ili alkohol mogu pojačati ili oslabiti učinak inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi. Pentamidin može uzrokovati hipoglikemiju, koja ponekad može biti praćena hiperglikemijom.

Osim toga, pod utjecajem simpatolitika, poput beta blokatora, klonidina, gvanetidina i rezerpina, mogu oslabjeti ili potpuno izostati znakovi adrenergičke proturegulacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnicama izloženima supkutano primijenjenom humanom inzulinu. Inzulin ne prolazi kroz placentarnu barijeru.

Za Insuman Implantable primijenjen intraperitonejskom pumpom nije ustanovljen profil sigurnosti u trudnoći.

Žene reproduktivne dobi kojima je pumpa implantirana ili su kandidatkinje za implantaciju moraju obavijestiti liječnika ako razmišljaju o trudnoći.

Potreban je oprez kod propisivanja ovoga lijeka trudnicama. Insuman Implantable se ne smije koristiti u trudnoći osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva liječenje lijekom Insuman Implantable.

Neophodno je da bolesnice s postojećim ili gestacijskim dijabetesom održavaju dobru metaboličku kontrolu tijekom trudnoće. Potrebe za inzulinom mogu se smanjiti tijekom prvog tromjesečja, a u pravilu se povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Neposredno nakon poroda naglo pada potreba za inzulinom (povećan rizik od hipoglikemije). Vrlo je važno strogo kontrolirati razinu glukoze.

Dojenje

Ne očekuje se da bi lijek mogao imati učinak na dojenče. Insuman Implantable može se primjenjivati tijekom dojenja. Dojiljama će možda biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i prehranu.

Plodnost

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja niti ispitivanja na životinjama o učinku humanog inzulina na plodnost u muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reakcije može biti umanjena zbog hipoglikemije ili hiperglikemije ili, primjerice, zbog oštećenja vida. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, upravljanje vozilom ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. Treba razmotriti je li preporučljivo u takvim okolnostima upravljati vozilom ili rukovati strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila:

Hipoglikemija, koja je općenito najčešća nuspojava inzulinske terapije, može nastupiti ako je doza inzulina previsoka u odnosu na potrebu za inzulinom. Učestalost te reakcije varira s obzirom na populaciju bolesnika i režime doziranja.

Tablični prikaz nuspojava:

Na temelju iskustva iz 6-mjesečnog usporednog ispitivanja faze III (HUBIN_L_05335) lijeka Insuman Implantable, koji se primjenjivao Medtronic MiniMed pumpom za implantaciju u 84 bolesnika u dobi od 26 do 80 godina (vidjeti dio 5.1), te na temelju kliničkog iskustva s primjenom humanog inzulina u dozama od 100 IU/ml i 40 IU/ml, primijećene su sljedeće nuspojave.

Sljedeće nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima prikazane su prema organskim sustavima i u padajućem nizu prema učestalosti : vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i

<1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 1: Nuspojave primijećene u ispitivanju HUBIN_L_05335 s humanim inzulinom u dozi od 400 IU/ml te kliničko iskustvo primjene humanog inzulina u dozama od 100 IU/ml i 40 IU/ml

Organski sustav

često

manje često

nepoznato

Poremećaji

 

šok

reakcije preosjetljivosti

imunološkog sustava

 

 

tipa 1 (hipotenzija,

 

 

 

angioneurotski edem,

 

 

 

bronhospazam,

 

 

 

generalizirane kožne

 

 

 

reakcije)

 

 

 

protutijela na inzulin

Poremećaji

hiperglikemija

 

retencija natrija

metabolizma i

hipoglikemija

 

 

prehrane

hipoglikemijski

 

 

 

napadaj

 

 

 

hipoglikemijska

 

 

 

nesvjestica

 

 

 

ketoza

 

 

 

edem

 

 

Poremećaji živčanog

hipoglikemijska koma

 

 

sustava

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

proliferativna

 

 

 

retinopatija

 

 

 

dijabetička retinopatija

 

 

 

poremećaj vida

Poremećaji jetre i žuči

 

 

fokalna steatoza jetre

 

 

 

(1)

(1) nuspojava primijećena kod primjene polusintetskog humanog inzulina Insuplant (400 IU/ml)

Sljedeće nuspojave povezane s lijekom primijećene su kod primjene Medtronic MiniMed pumpe za implantaciju u dva ispitivanja faze III (vidjeti dio 5.1).

Tablica 2: Nuspojave i tehničke pritužbe na proizvod povezane sa sustavom za primjenu lijeka (uključujući nuspojave povezane s kirurškom implantacijom i/ili održavanjem uređaja).

Organski sustav

Često

Infekcije i infestacije

infekcija na mjestu implantacije (vidjeti dio 4.4)

Poremećaji probavnog sustava

bol u abdomenu

 

pupčana hernija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

erozija kože na mjestu implantacije pumpe

 

(vidjeti dio 4.4)

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

začepljenje uređaja

 

bol na mjestu katetera

Operativni i medicinski postupci

promjene na medicinskom proizvodu zbog kvara

 

uređaja

 

blokada uređaja

Opis odabranih nuspojava:

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti tipa 1 na inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Protutijela na inzulin: Malobrojni podaci iz kliničkog ispitivanja intraperitonejske primjene lijeka Insuman Implantable ne ukazuju na to da su povišene razine protutijela na inzulin često povezane sa sindromom protutijela na inzulin ili ozbiljnim štetnim događajima (vidjeti dio 4.4).

Poremećaji metabolizma i prehrane

Teški napadaji hipoglikemije, posebno ako se ponavljaju, mogu uzrokovati neurološka oštećenja. Epizode produljenih ili teških hipoglikemija mogu biti opasne po život.

U mnogih bolesnika znakovi adrenergičke proturegulacije prethode znakovima i simptomima neuroglikopenije. Općenito, što je veći i brži pad razine glukoze u krvi, to je izraženiji fenomen proturegulacije i njegovi simptomi.

Inzulin može dovesti do retencije natrija i edema, pogotovo ako je ranija slaba regulacija metabolizma poboljšana intenziviranim liječenjem inzulinom.

Poremećaji oka

Izražena promjena u regulaciji glikemije može uzrokovati privremeni poremećaj vida zbog privremene promjene napetosti i refrakcijskog indeksa leće.

Dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik od napredovanja dijabetičke retinopatije. Međutim, intenziviranje inzulinskog liječenja te naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije.

Poremećaji jetre i žuči

Fokalna steatoza jetre prijavljena je u malog broja bolesnika koji su primali polusintetski humani inzulin Insuplant kada se kateter nalazio veoma blizu jetre.

Kad se vršak katetera nalazi u ovojnici jetre, primjena inzulina intraperitonejskim putem povezana je s povećanim rizikom od fokalne steatoze jetre (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Simptomi

Predoziranje inzulinom može uzrokovati tešku, a katkada i dugotrajnu te po život opasnu hipoglikemiju.

Liječenje

Blage epizode hipoglikemije obično se mogu liječiti peroralnim uzimanjem ugljikohidrata. Možda će biti potrebne prilagodbe doze lijeka, rasporeda obroka ili tjelesne aktivnosti.

Teže epizode praćene komom, konvulzijama ili neurološkim oštećenjima mogu se liječiti intramuskularnom/supkutanom primjenom glukagona ili intravenskom primjenom koncentrirane glukoze. Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i nadzirati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

Liječnik mora programirati specifična ograničenja za bazalne razine inzulina te količine lijeka koje se primjenjuju bolusno. Ta su ograničenja nužna kako bi se omogućila određena kontrola nad bolesnikovom mogućnošću programiranja vlastitog režima doziranja inzulina te tako izbjegla mogućnost predoziranja. Osim toga, ako bolesnici unutar jednoga sata pokušaju primijeniti količinu lijeka koja je više od 2,5 puta veća od programirane maksimalne bolusne doze, na osobnom daljinskom upravljaču za pumpu pojavljuje se poruka s upozorenjem "PREKORAČENA MAKS. DOZA PO SATU" ("HOURLY MAX EXCEEDED"). Detaljnije upute o programiranju tih ograničenja nalaze se u Priručniku za liječnike.

U slučaju teške hipoglikemije liječnik mora provjeriti je li u pumpi možda došlo do začepljenja katetera koje dovodi do nakupljanja inzulina te ispustiti nakupljeni inzulin (vidjeti dijelove 4.4. i 6.6).

Za vrijeme nadopunjavanja pumpe vrlo mala količina inzulina može se supkutano unijeti u organizam, što može dovesti do hipoglikemije. Bolesnike treba upozoriti da moraju pažljivo pratiti razine glukoze u krvi na dan nadopunjavanja pumpe (vidjeti dio 6.6).

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti; inzulini i analozi za injiciranje brzog djelovanja. ATK oznaka: A10AB01.

Mehanizam djelovanja

Inzulin

snizuje razinu glukoze u krvi, potiče anaboličke učinke te smanjuje kataboličke učinke

povećava prijenos glukoze u stanice i stvaranje glikogena u mišićima te poboljšava utilizaciju piruvata. Inhibira glikogenezu i glukoneogenezu

povećava lipogenezu u jetri i masnom tkivu te inhibira lipolizu

potiče unos aminokiselina u stanice i sintezu proteina

povećava unos kalija u stanice

Farmakodinamički učinci

Insuman Implantable je inzulin s brzim početkom djelovanja i kratkim trajanjem djelovanja.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Provedeno je jednostruko slijepo, randomizirano, 6-mjesečno kontrolirano kliničko ispitivanje (HUBIN_L_05335) u kojem su se ocjenjivale klinička djelotvornost i sigurnost lijeka Insuman Implantable primijenjenoga u Medtronic MiniMed pumpi za implantaciju u usporedbi s polusintetskim humanim inzulinom (400 IU/ml). Ispitivanje je obuhvatilo 168 bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 koji su prethodno liječeni polusintetskim humanim inzulinom. Prije prve implantacije pumpe,

72,4% navedenih bolesnika liječeno je kontinuiranom supkutanom infuzijom inzulina, a 17,8% višestrukim supkutanim injekcijama. Razlozi za uvođenje kontinuirane intraperitonejske infuzije inzulina bili su nestabilna šećerna bolest u 62,7% bolesnika, hipoglikemija u 29,2% bolesnika, periferna rezistencija na inzulin u 5,0% bolesnika te hipoglikemija i nestabilna šećerna bolest u 3,1% bolesnika. Na početku ispitivanja polovica je bolesnika prebačena na Insuman Implantable, a ostali su nastavili primati polusintetski humani inzulin. Dvije primarne mjere ishoda bile su promjena vrijednosti HbA1c u odnosu na početnu vrijednost te preciznost nadopunjavanja pumpe nakon

4 ciklusa nadopunjavanja (162 ± 21 dana). S obzirom na promjenu vrijednosti HbA1c u odnosu na početnu vrijednost, kontrola glikemije u bolesnika liječenih lijekom Insuman Implantable bila je podjednaka onoj u bolesnika liječenih polusintetskim humanim inzulinom (populacija prema protokolu: -0,25 naspram -0,12; [95% CI: -0,36; 0,11]). Osim toga, primjena lijeka Insuman Implantable kontinuiranom intraperitonejskom infuzijom dovela je do stabilne kontrole glikemije u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 (populacija prema protokolu: srednje smanjenje: -0,25 ± 0,67; [95% CI: -0,36; 0,11]) bez povećanja rizika od teške hipoglikemije u usporedbi s polusintetskim humanim inzulinom (14,3% naspram 13,1%). Insuman Implantable primijenjen kontinuiranom intraperitonejskom infuzijom bio je sličan polusintetskom humanom inzulinu i kada je u pitanju parametar preciznosti nadopunjavanja tijekom 4 ciklusa nadopunjavanja (populacija prema protokolu: srednja razlika: -3,15 ± 1,34; [95% CI: -5,81; -0,50]).

Provedeno je i dodatno 12-mjesečno, otvoreno, randomizirano, kontrolirano ispitivanje (MIP 310) u kojem se ocjenjivao učinak intraperitonejske primjene inzulina u usporedbi sa supkutanom primjenom inzulina na kontrolu glikemije i učestalost teške hipoglikemije. Nitko od bolesnika prethodno nije primao inzulin intraperitonejski niti ostvario poboljšanje vrijednosti HbA1c unutar 3 mjeseca intenzivne terapije višestrukim svakodnevnim injekcijama ili kontinuiranom supkutanom infuzijom inzulina. Srednja vrijednost HbA1c na početku ispitivanja iznosila je 8,1%. Bolesnici u skupini liječenoj kontinuiranom intraperitonejskom infuzijom inzulina primali su polusintetski humani inzulin u dozi od 400 IU/ml tijekom 180 dana, a nakon toga Insuman Implantable u dozi od 400 IU/ml još 180 dana. Promjena vrijednosti HbA1c u odnosu na početnu vrijednost bila je podjednaka kod intraperitonejske primjene i kod supkutane primjene inzulina (kontinuirana intraperitonejska primjena: vrijednost HbA1c 360. dana iznosila je 7,78 ± 1,04 naspram 8,06 ± 0,7 na početku ispitivanja;

supkutana primjena: vrijednost HbA1c 360. dana iznosila je 8,19 ± 0,87 naspram 8,12 ± 0,76 na početku ispitivanja).

5.2 Farmakokinetička svojstva

U stručnoj se literaturi navodi da je farmakokinetika inzulina u načelu ponovljiva u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 koji primaju kratkotrajnu i dugotrajnu kontinuiranu intraperitonejsku infuziju inzulina.

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i 2 vršne vrijednosti slobodnog inzulina u plazmi su više, postižu se ranije i traju kraće kod primjene kontinuirane intraperitonejske infuzije inzulina nego kod primjene kontinuirane supkutane infuzije inzulina.

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 kontinuirana infuzija intraperitonejskim i intravenskim putovima (objedinjeni podaci) dovela je do viših vrijednosti Cmax slobodnog inzulina u plazmi nego višestruke svakodnevne supkutane injekcije i kontinuirana supkutana infuzija inzulina vanjskom pumpom (objedinjeni podaci).

Svi nalazi ukazuju na to da je kontinuirana intraperitonejska infuzija inzulina u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1, u usporedbi s kontinuiranom supkutanom infuzijom inzulina i višestrukim svakodnevnim injekcijama, sličnija primijećenoj farmakokinetici endogenog inzulina.

Ne očekuje se utjecaj hrane na vrijednosti Cmax, Tmax i AUC-a nakon kontinuirane intraperitonejske infuzije inzulina.

U ispitivanju faze III (HUBIN_L_05335) u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1, farmakokinetički profil lijeka Insuman Implantable nakon intraperitonejske primjene bolusnog inzulina ocijenjena je u 10 bolesnika nakon intraperitonejske primjene.

Apsorpcija

Nakon intraperitonejske primjene lijeka Insuman Implantable u dozi od 0,15 IU/kg, medijan vrijednosti Tmax iznosio je 0,54 sata, a Cmax u serumu bio je 210 ± 129 µIU/ml.

Srednji farmakokinetički profil prikazan je na slici 1.

Slika 1: Srednji farmakokinetički profil inzulina u serumu u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 nakon primjene lijeka Insuman Implantable u dozi od 0,15 IU/kg.

Eliminacija

Nakon intraperitonejske primjene lijeka Insuman Implantable u dozi od 0,15 IU/kg, inzulin se iz seruma eliminirao uz prividan poluvijek od 2,7 sati.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost humanog inzulina ispitana je nakon supkutane primjene u štakora. Nisu pronađeni dokazi toksičnih učinaka.

Nisu provedena neklinička istraživanja kojima bi se ocijenila potencijalna toksičnost intraperitonejski primijenjenog lijeka Insuman Implantable u dozi od 400 IU/ml. Međutim, provedena su tri istraživanja u štakora u kojima se ispitivala potencijalna toksičnost primjene humanog inzulina intraperitonejskim putem. U ispitivanju jednokratne doze u štakora intraperitonejskom je injekcijom primijenjen polusintetski humani inzulin u formulaciji jačine 400 IU/ml i s pomoćnim tvarima identičnima onima u formulaciji lijeka Insuman Implantable 400 IU/ml. Nisu primijećeni klinički simptomi, makroskopski vidljive promjene niti iritacije u abdominalnoj šupljini. U drugom su ispitivanju štakori primali isti taj polusintetski inzulin u obliku infuzije intraperitonejski implantiranom osmotskom mini pumpom tijekom najviše 6 tjedana. Nije primijećena steatoza jetre. U trećem ispitivanju provedenom u štakora sa šećernom bolešću, primjena drugog humanog inzulina, čija je formulacija slična onoj lijeka Insuman, kroz kateter pričvršćen za ovojnicu jetre pokazala je da intraperitonejska primjena visoke koncentracije inzulina lokalno u ovojnicu jetre može inducirati reverzibilnu fokalnu steatozu jetre.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

fenol

cinkov klorid trometamol poloksamer 171 glicerol

kloridna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Nekompatibilnosti

Ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Miješanje inzulina

Insuman Implantable NE smije se miješati s drugim inzulinima niti inzulinskim analozima.

Potreban je oprez kako u otopinu inzulina ne bi ušao alkohol ili neko drugo sredstvo za dezinfekciju.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti u pumpi

Najviše 45 dana na temperaturi od 37°C.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neotvorene bočice

Čuvati u hladnjaku (2ºC – 8ºC). Ne zamrzavati.

Insuman Implantable se ne smije staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Rok valjanosti u pumpi

Za stabilnost lijeka u uporabi vidjeti dio 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica od bezbojnog stakla (tipa I) sa zatvaračem s rubnikom načinjenim od aluminija i poklopcem koji se otkida te umetnutim zaštitnim pokrovom načinjenim od klorbutilne gume.

Jedna bočica sadrži 10 ml otopine.

Pakiranja od 1 i 5 bočica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Smije se upotrijebiti samo bistra, bezbojna ili gotovo bezbojna otopina u kojoj gotovo da i nema vidljivih krutih čestica.

Prije svake primjene uvijek se mora provjeriti naljepnica na inzulinu kako ne bi došlo do pogrešaka u primjeni zbog zamjene lijeka Insuman Implantable i drugih inzulina (vidjeti dio 4.4).

Insuman Implantable ne smije se primjenjivati ni u jednoj drugoj pumpi (bilo za vanjsku uporabu ili za implantaciju), osim Medtronic MiniMed pumpe za implantaciju, niti uz pomoć drugih medicinskih proizvoda, uključujući štrcaljke (vidjeti dio 4.2).

Svi postupci moraju se provoditi primjenom sterilne tehnike. Kako bi se izbjegla kontaminacija mikrobima i infekcija, aseptičku pripremu kože treba provesti u skladu sa standardnim sterilnim operativnim postupcima koje propisuje zdravstvena ustanova. U protivnom može doći do infekcije džepa za pumpu i posljedične eksplantacije pumpe (vidjeti dio 4.4).

Prije nadopunjavanja spremnika, sve otopine koje se unose u pumpu moraju se propisno otpliniti kako bi se izbjegla agregacija inzulina i primjena premale doze. Bočice inzulina prije primjene treba izvaditi iz hladnjaka i čuvati na sobnoj temperaturi u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti tijekom najmanje 4 sata, ali ne dulje od 24 sata, kako bi se omogućilo daljnje učinkovito otplinjavanje uz pomoć postupaka opisanih u Priručniku za liječnike. Ako se otplinjavanje ne provede pravilno, s tekućinama se u pumpu može unijeti i zrak, što može uzrokovati agregaciju inzulina i primjenu premale doze.

Nadopunjavanje pumpe

U spremnik pumpe stane približno 6000 jedinica inzulina, a treba ga nadopuniti svakih 40 do 45 dana kako bi se održala stabilnost inzulina u uporabi u pumpi. Ovisno o bolesnikovoj potrebi za inzulinom, spremnik se može nadopuniti i ranije.

Ovaj postupak bi uvijek trebalo dogovoriti prije nego što se na osobnom daljinskom upravljaču za pumpu pojavi poruka "spremnik gotovo prazan" ("low reservoir") ili "spremnik prazan" ("empty reservoir").

Za nadopunjavanje sterilnog spremnika pumpe smije se koristiti samo Insuman Implantable, koji je posebno formuliran za primjenu u Medtronic MiniMed pumpi za implantaciju. Potrebne su dvije bočice lijeka Insuman Implantable (2 x 10 ml) da bi se spremnik pumpe potpuno napunio i da bi se onemogućio ulazak zraka u spremnik za vrijeme nadopunjavanja. Neupotrijebljeni inzulin mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima i ne smije se ponovno upotrijebiti.

Za nadopunjavanje spremnika pumpe lijekom Insuman Implantable smiju se koristiti samo set za nadopunjavanje (štrcaljka i ventil), igle za nadopunjavanje i predložak za pronalaženje otvora za nadopunjavanje koje isporučuje Medtronic MiniMed te sterilna puferska otopina za ispiranje koju proizvodi Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Za vrijeme postupka nadopunjavanja, nikada ne smijete pritiskati klip štrcaljke za nadopunjavanje da biste nadopunili pumpu. Kada igla za nadopunjavanje pravilno sjedne u otvor za nadopunjavanje

pumpe, vakuum iz spremnika pumpe pasivno će povući inzulin iz štrcaljke u spremnik pumpe. Ako inzulin ne ulazi u pumpu, možda je spremnik pumpe još uvijek pun. Međutim, to također može značiti i da igla za nadopunjavanje nije pravilno sjela u dovodni ventil pumpe. Uštrcavanje inzulina u takvim okolnostima može dovesti do istjecanja inzulina u supkutano tkivo oko otvora za nadopunjavanje pumpe.

Za vrijeme nadopunjavanja pumpe vrlo mala količina inzulina može se supkutano unijeti u organizam, što može dovesti do hipoglikemije. Bolesnike se mora upozoriti da moraju pažljivo nadzirati razine glukoze u krvi na dan nadopunjavanja pumpe.

Za vrijeme nadopunjavanja važno je podatke o nadopunjavanju unijeti u radni list te izračunati preciznost nadopunjavanja kako bi se ocijenilo funkcioniranje sustava. Izračunata preciznost nadopunjavanja manja od 85% ukazuje na primjenu premale doze inzulina.

Detaljne upute o postupku nadopunjavanja navode se u Priručniku za liječnike.

Primjena premale doze inzulina

Na primjenu premale doze inzulina sumnja se kada:

bolesnik prijavi povećanu primjenu inzulina za održavanje euglikemije. To se može provjeriti pregledom povijesti dnevne primjene inzulina na osobnom daljinskom upravljaču za pumpu pri svakom posjetu,

nastupi refrakterna hiperglikemija,

se tijekom postupka nadopunjavanja izračuna preciznost nadopunjavanja manja od 85%.

Ako se tijekom postupka nadopunjavanja otkrije ili posumnja na primjenu premale doze inzulina na temelju nedostatne kontrole glukoze u krvi, moraju se provesti dijagnostički postupci kako bi se utvrdilo je li problem u pumpi (zaglavljen mehanizam za pumpanje/povrat inzulina u spremnik) ili kateteru (začepljenje katetera). Postupkom mjerenja udarnog volumena ispituje se funkcija pumpe, a postupkom ispiranja katetera ispituje se prohodnost katetera. Udarni volumen od 0,42-0,58 μl bez povrata inzulina u spremnik ukazuje na začepljenje katetera. Udarni volumeni izvan navedenog raspona ili povrat inzulina u spremnik ukazuju na problem s pumpom.

Primjena premale doze inzulina zbog začepljenja katetera

Primjena premale količine zbog začepljenja bočnog katetera može nastupiti naglo ili postupno. Potrošnja inzulina i klinički simptomi mogu biti jednaki kao i kod primjene premale doze zbog problema s pumpom. Osim toga, stvaranje biofilma preko vrška bočnog katetera može uzrokovati latentnu hipoglikemiju jer se programirana količina inzulina s vremenom skuplja u biofilmu i zatim otpušta nakon što se nakupi dovoljna količina inzulina. Začepljenje treba očistiti postupkom ispiranja katetera.

Kateter se ispire s 5-10 ml sterilne puferske otopine za ispiranje.

Za ispiranje katetera kod primjene lijeka Insuman Implantable smiju se koristiti samo set za nadopunjavanje (štrcaljka i ventil), igle za nadopunjavanje i predložak za pronalaženje otvora za nadopunjavanje koje isporučuje Medtronic MiniMed te sterilna puferska otopina za ispiranje koju proizvodi Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Postupak ispiranja katetera smije se provesti tek nakon što se potvrdi izmjerena vrijednost udarnog volumena. U protivnom bi moglo doći do trajnog oštećenja pumpe.

Tijekom postupka ispiranja katetera bolesniku se kroz kateter ručno ubrizgava 13 jedinica inzulina. Bolesnika se mora pažljivo nadzirati zbog moguće pojave hipoglikemije te po potrebi primijeniti intravensku glukozu ili glikogen.

Nakon ispiranja i punjenja pumpe inzulinom, u distalnom dijelu bočnog katetera ostat će približno 13 jedinica sterilne puferske otopine za ispiranje. Ovisno o vrijednostima glukoze u krvi, nužno je programirati primjenu određene količine u bolusu kako bi se sterilna puferska otopina za ispiranje uklonila iz katetera. Razine glukoze u krvi bolesnika moraju se provjeravati najmanje svakih

15 minuta nakon ispiranja. Bolesnika se smije otpustiti tek kada se razine glukoze u krvi unutar sigurnog raspona.

Ako postupak ispiranja ne uspije, obično se provodi kirurški zahvat zamjene katetera. Detaljnije upute o postupku ispiranja bočnog katetera navode se u Priručniku za liječnike.

Primjena premale doze zbog problema s pumpom

Da bi se riješio ovaj problem, provodi se postupak ispiranja pumpe.

Svrha tog postupka je razgraditi naslage inzulina u spremniku pumpe, mehanizmu za pumpanje i bočnom kateteru sterilnom otopinom natrijeva hidroksida od 0,1 mol/l, koja se isporučuje s Medtronic MiniMed pumpom. Postupak ispiranja se preporučuje provoditi svakih 6 mjeseci ili po potrebi, ovisno o parametru preciznosti nadopunjavanja.

Za ispiranje pumpe kod primjene lijeka Insuman Implantable smiju se koristiti samo set za nadopunjavanje, igle za nadopunjavanje, predložak za pronalaženje otvora za nadopunjavanje i sterilna otopina natrijeva hidroksida od 0,1 mol/l koje isporučuje Medtronic MiniMed te sterilna puferska otopina za ispiranje koju proizvodi Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Ako se postupkom ispiranja ne uspiju ponovno uspostaviti udarni volumen i precizna primjena doze, treba provesti produljeni postupak ispiranja.

Kateter se može isprati sterilnom puferskom otopinom za ispiranje, a pumpa nadopuniti inzulinom tek nakon što se ponovno uspostavi željeni udarni volumen,.

Detaljnije upute o postupku ispiranja navode se u Priručniku za liječnike.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka.

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/030/202

EU/1/97/030/203

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept