Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intanza (influenza virus (inactivated, split)...) – Označavanje - J07BB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIntanza
ATK šifraJ07BB02
Tvarinfluenza virus (inactivated, split) of the following strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain (A/California/7/2009, NYMC X-179A)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like strain (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)B/Brisbane/60/2008 - like strain (
ProizvođačSanofi Pasteur Europe

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU Pakovanje od 1,10 ili 20 napunjenih štrcaljki s mikroinjekcijskim sustavom

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

INTANZA 15 mikrograma/soj suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano)

Sojevi 2016/2017

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Virus influence (inaktiviran, fragmentiran) sljedećih sojeva:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - sličan soj

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - sličan soj

B/Brisbane/60/2008 - sličan soj

15 µg hemaglutinina po soju po dozi od 0,1 ml

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, kalijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, kalijev dihidrogenfosfat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju

1 napunjena štrcaljka (0,1ml) s mikroinjekcijskim sustavom

10 napunjenih štrcaljki (0,1ml) s mikroinjekcijskim sustavom

20 napunjenih štrcaljki (0,1ml) s mikroinjekcijskim sustavom

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u kožu

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne smije se zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Sanofi Pasteur Europe

2 Avenue Pont Pasteur

69007 Lyon

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/08/505/004 - pakiranje od 1 napunjene štrcaljke s mikroinjekcijskim sustavom EU/1/08/505/005 - pakiranje od 10 napunjenih štrcaljki s mikroinjekcijskim sustavom EU/1/08/505/006 - pakiranje od 20 napunjenih štrcaljki s mikroinjekcijskim sustavom

13.BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

Tekst na naljepnici za napunjenu štrcaljku

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

INTANZA 15 µg/soj 2016/2017

Cjepivo protiv influence

Za primjenu u kožu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

0,1 ml

6.DRUGO

Sanofi Pasteur Europe

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept