Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invanz (ertapenem sodium) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J01DH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInvanz
ATK šifraJ01DH03
Tvarertapenem sodium
ProizvođačMerck Sharp

1.NAZIV LIJEKA

INVANZ 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 1,0 g ertapenema.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Jedna doza od 1,0 g sadrži približno 6,0 mEq natrija (približno 137 mg).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

Bijeli do bjelkasti prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje

INVANZ je indiciran u pedijatrijskih bolesnika (u dobi od 3 mjeseca do 17 godina) i u odraslih za liječenje sljedećih infekcija ako su uzrokovane bakterijama koje su sigurno ili vrlo vjerojatno osjetljive na ertapenem i kada je potrebna parenteralna terapija (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1):

intraabdominalnih infekcija

izvanbolnički stečene pneumonije

akutnih ginekoloških infekcija

infekcija kože i mekih tkiva kod dijabetičkog stopala (vidjeti dio 4.4)

Prevencija

INVANZ je u odraslih indiciran za profilaksu infekcije operativnog područja nakon elektivnog kolorektalnog kirurškog zahvata (vidjeti dio 4.4).

Treba uzeti u obzir službene preporuke u vezi primjerene primjene antimikrobnih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Liječenje

Odrasli i adolescenti (13 do 17 godina): Doza lijeka INVANZ je 1 gram (g) jedanput na dan, primijenjeno intravenskim putem (vidjeti dio 6.6).

Dojenčad i djeca (3 mjeseca do 12 godina): Doza lijeka INVANZ je 15 mg/kg dvaput na dan (ne smije prijeći 1 g na dan), primijenjeno intravenskim putem (vidjeti dio 6.6).

Prevencija

Odrasli: Kako bi se spriječile infekcije operativnog područja nakon elektivnog kolorektalnog kirurškog zahvata, preporučeno doziranje je 1 g primijenjeno kao jednokratna intravenska doza koju treba završiti unutar 1 sata prije kirurške incizije.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka INVANZ u djece mlađe od 3 mjeseca nisu još ustanovljene. Nema podataka o primjeni u djece.

Oštećenje funkcije bubrega

INVANZ se može primjenjivati u liječenju infekcija u odraslih bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega. U bolesnika u kojih klirens kreatinina iznosi > 30 ml/min/1,73 m2 nije potrebna prilagodba doze. Podaci o sigurnosti primjene i djelotvornosti ertapenema u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega nisu dovoljni da bi se na temelju njih mogla preporučiti odgovarajuća doza. Stoga se tim bolesnicima ne treba davati ertapenem (vidjeti dio 5.2). Nema podataka o primjeni u djece i adolescenata s oštećenjem bubrega.

Hemodijaliza

Podaci o sigurnosti primjene i djelotvornosti ertapenema u bolesnika na hemodijalizi nisu dovoljni da bi se na temelju njih mogla preporučiti odgovarajuća doza. Stoga se tim bolesnicima ne treba davati ertapenem.

Oštećenje funkcije jetre

Ne preporučuje se prilagodba doze u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dio 5.2).

Starije osobe

Treba primijeniti preporučenu dozu lijeka INVANZ, osim u slučajevima teškog oštećenja bubrega (vidjeti Oštećenje funkcije bubrega).

Način primjene

Intravenska primjena: INVANZ treba davati u infuziji tijekom 30 minuta.

Trajanje terapije lijekom INVANZ obično iznosi od 3 do 14 dana, ali može varirati ovisno o vrsti i težini infekcije te njezinu uzročnom patogenu (patogenima). Ako je to klinički indicirano, nakon kliničkog poboljšanja može se prijeći na odgovarajući peroralni antibiotik.

Za uputu o pripremi lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3

Kontraindikacije

 

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

 

Preosjetljivost na bilo koji drugi antibiotik iz skupine karbapenema

 

Teška preosjetljivost (npr. anafilaktička reakcija, teška kožna reakcija) na bilo koji drugu vrstu

 

beta-laktamskih antibiotika (npr. peniciline ili cefalosporine).

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

U bolesnika liječenih beta-laktamima prijavljene su ozbiljne reakcije preosjetljivosti (anafilaktičke reakcije) koje su u nekim slučajevima imale smrtni ishod. Vjerojatnije je da će te reakcije nastupiti u bolesnika koji u anamnezi imaju preosjetljivost na više alergena. Prije započinjanja terapije ertapenemom potrebno je prikupiti detaljne podatke o prethodnim reakcijama preosjetljivosti na peniciline, cefalosporine, ostale beta-laktame i druge alergene (vidjeti dio 4.3). Ako nastupi alergijska reakcija na ertapenem (vidjeti dio 4.8), liječenje treba odmah prekinuti. Ozbiljne reakcije preosjetljivosti zahtijevaju hitno liječenje.

Superinfekcija

Dugotrajna primjena ertapenema može dovesti do prekomjernog rasta neosjetljivih mikroorganizama. Neophodno je ponovno procijeniti stanje bolesnika. Ako se tijekom liječenja pojavi superinfekcija, treba poduzeti odgovarajuće mjere.

Kolitis povezan s primjenom antibiotika

Prilikom liječenja ertapenemom prijavljeni su kolitis povezan s primjenom antibiotika i pseudomembranozni kolitis, koji mogu biti različitog intenziteta, od blagog do po život opasnog. Stoga je važno ovu dijagnozu uzeti u obzir kod bolesnika kod kojih se nakon primjene antibiotika pojavi proljev. Treba razmotriti prekid liječenja lijekom INVANZ te primjenu specifičnog liječenja za Clostridium difficile. Ne smiju se davati lijekovi koji inhibiraju peristaltiku.

Napadaji

Tijekom kliničkih ispitivanja u odraslih bolesnika liječenih ertapenemom (1 g jedanput na dan) napadaji su prijavljeni za vrijeme liječenja ili u 14-dnevnom razdoblju praćenja. Napadaji su bili češći u starijih bolesnika i u bolesnika s postojećim poremećajima središnjeg živčanog sustava

(npr. moždanim lezijama ili napadajima u anamnezi) i/ili kompromitiranom funkcijom bubrega. Slična su bila zapažanja i nakon stavljanja lijeka u promet.

Istodobna primjena s valproatnom kiselinom

Ne preporučuje se istodobna primjena ertapenema i valproatne kiseline/natrijevog valproata (vidjeti dio 4.5).

Suboptimalna izloženost

Na temelju dostupnih podataka ne može se isključiti da bi u malom broju kirurških zahvata koji traju dulje od 4 sata koncentracije ertapenema kojima su bolesnici izloženi mogle biti manje od optimalnih, s posljedičnim rizikom od mogućeg neuspješnog liječenja. Stoga je u takvim neuobičajenim slučajevima potreban oprez.

Pomoćna tvar

Ovaj lijek sadrži približno 6,0 mEq (približno 137 mg) natrija po dozi od 1,0 g, o čemu treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

Napomene za primjenu u određenim populacijama

Iskustvo s primjenom ertapenema u liječenju teških infekcija je ograničeno. U kliničkim ispitivanjima liječenja izvanbolnički stečene pneumonije u odraslih osoba, 25% bolesnika liječenih ertapenemom koje je bilo moguće ocijeniti imalo je težak oblik bolesti (definiran kao indeks težine

pneumonije >III). U kliničkom ispitivanju liječenja akutnih ginekoloških infekcija u odraslih osoba, 26% bolesnica koje je bilo moguće ocijeniti i koje su liječene ertapenemom imalo je težak oblik infekcije (definirano kao tjelesna temperatura ≥39°C i/ili bakterijemija); u deset bolesnica ustanovljena je bakterijemija. U kliničkom ispitivanju liječenja intraabdominalnih infekcija u odraslih, 30% bolesnika liječenih ertapenemom koje je bilo moguće ocijeniti imalo je generalizirani peritonitis, a 39% infekciju drugih organa osim crvuljka, uključujući želudac, dvanaesnik, tanko crijevo, debelo crijevo i žučni mjehur; broj bolesnika obuhvaćenih procjenom koji su pri uključivanju u ispitivanje imali rezultat ≥15 prema bodovnom sustavu APACHE II bio je ograničen pa nije utvrđena djelotvornost u tih bolesnika.

Nije utvrđena djelotvornost lijeka INVANZ u liječenju izvanbolnički stečene pneumonije uzrokovane bakterijom Streptococcus pneumoniae rezistentnom na penicilin.

Nije utvrđena djelotvornost ertapenema u liječenju infekcija dijabetičkog stopala praćenih osteomijelitisom.

Relativno je malo iskustva s primjenom ertapenema u djece mlađe od dvije godine. U ovoj dobnoj skupini s osobitom pozornošću treba utvrditi osjetljivost uzročnika infekcije na ertapenem. Nema podataka o primjeni u djece mlađe od 3 mjeseca.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Interakcije uzrokovane inhibicijom klirensa lijekova iz organizma posredovanim P-glikoproteinom ili CYP enzimima nisu vjerojatne (vidjeti dio 5.2).

Pri istodobnoj primjeni valproatne kiseline i lijekova iz skupine karbapenema prijavljene su snižene razine valproatne kiseline koje mogu pasti i ispod terapijskog raspona. Snižene koncentracije valproatne kiseline mogu dovesti do neadekvatne kontrole napadaja; stoga se istodobna primjena ertapenema i valproatne kiseline/natrijevog valproata ne preporučuje te je potrebno razmotriti primjenu zamjenskog antibiotika ili antikonvulziva.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu provedene adekvatne i dobro kontrolirane studije u trudnica. Istraživanja na životinjama ne ukazuju na izravne niti neizravne štetne učinke na trudnoću, embriofetalni razvoj, okot i postnatalni razvoj. Međutim, ertapenem se ne bi trebao uzimati u trudnoći osim u slučaju da moguća korist od liječenja nadilazi mogući rizik za plod.

Dojenje

Ertapenem se izlučuje u majčino mlijeko. Zbog mogućih nuspojava u dojenčeta, majke ne bi trebale dojiti dok primaju ertapenem.

Plodnost

Nema adekvatnih i dobro kontroliranih studija učinka ertapenema na plodnost muškaraca i žena. Pretkliničke studije ne ukazuju na izravne niti neizravne štetne učinke na plodnost (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedene studije o učincima lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

INVANZ može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Bolesnike treba obavijestiti da su pri primjeni lijeka INVANZ prijavljene omaglica i somnolencija (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Odrasli

Ukupan broj bolesnika liječenih ertapenemom u kliničkim studijama bio je veći od 2200, a od njih je više od 2150 primilo dozu od 1 g ertapenema. Nuspojave (tj. one reakcije čiju je povezanost s lijekom ispitivač smatrao mogućom, vjerojatnom ili sigurnom) su prijavljene u približno 20% bolesnika liječenih ertapenemom. Liječenje je zbog nuspojava prekinuto u 1,3% bolesnika. Dodatnih

476 bolesnika primilo je ertapenem u jednokratnoj dozi od 1 g prije operacije, u kliničkoj studiji profilakse infekcije operativnog područja nakon kolorektalnog kirurškog zahvata.

U bolesnika koji su primali samo INVANZ najčešće nuspojave prijavljene za vrijeme terapije i praćenja tijekom 14 dana nakon završetka liječenja bile su: proljev (4,8%), komplikacije na veni u koju je davana infuzija (4,5%) i mučnina (2,8%).

U bolesnika koji su primali samo INVANZ najčešće prijavljena odstupanja od normalnih vrijednosti laboratorijskih pretraga i njihova stopa incidencije za vrijeme terapije i tijekom 14 dana nakon prestanka liječenja bila su: povišene vrijednosti ALT-a (4,6%), AST-a (4,6%), alkalne fosfataze (3,8%) i broja trombocita (3,0%).

Pedijatrijska populacija (3 mjeseca do 17 godina):

U kliničkim ispitivanjima ertapenemom su liječena ukupno 384 bolesnika. Ukupan sigurnosni profil bio je usporediv s onim u odraslih bolesnika. Nuspojave (tj. one reakcije čiju je povezanost s lijekom ispitivač smatrao mogućom, vjerojatnom ili sigurnom) bile su prijavljene u približno 20,8% bolesnika liječenih ertapenemom. Liječenje je zbog nuspojava prekinuto u 0,5% bolesnika.

U bolesnika koji su primali samo INVANZ najčešće nuspojave prijavljene za vrijeme terapije i praćenja tijekom 14 dana nakon završetka liječenja bile su: proljev (5,2%) i bol na mjestu infuzije (6,1%).

U bolesnika koji su primali samo INVANZ najčešće prijavljena odstupanja od normalnih vrijednosti laboratorijskih pretraga za vrijeme terapije i praćenja tijekom 14 dana nakon prestanka liječenja bila su: snižen broj neutrofila (3,0%) i povišene vrijednosti ALT-a (2,9%) i AST-a (2,8%).

Tablični prikaz nuspojava

U bolesnika koji su primali samo INVANZ, za vrijeme terapije i praćenja tijekom 14 dana nakon prestanka liječenja prijavljene su sljedeće nuspojave:

Često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

 

Odrasli u dobi od 18 godina i

Djeca i adolescenti

 

stariji

(3 mjeseca do 17 godina)

Infekcije i infestacije

Manje često: oralna kandidijaza,

 

 

kandidijaza, gljivična infekcija,

 

 

pseudomembranozni enterokolitis,

 

 

vaginitis

 

 

Rijetko: pneumonija,

 

 

dermatomikoza, postoperativna

 

 

infekcija rane, infekcija

 

 

mokraćnih puteva

 

Poremećaji krvi i limfnog

Rijetko: neutropenija,

 

sustava

trombocitopenija

 

Poremećaji imunološkog

Rijetko: alergija

 

sustava

Nepoznato: anafilaksa uključujući

 

 

anafilaktoidne reakcije

 

Poremećaji metabolizma i

Manje često: anoreksija

 

prehrane

Rijetko: hipoglikemija

 

Psihijatrijski poremećaji

Manje često: nesanica, konfuzija

Nepoznato: promjene

 

Rijetko: agitiranost, anksioznost,

mentalnog stanja (uključujući

 

depresija

agresivnost)

 

Nepoznato: promijenjeno psihičko

 

 

stanje (uključujući agresivnost,

 

 

delirij, dezorijentiranost, promjene

 

 

psihičkog stanja)

 

Poremećaji živčanog sustava

Često: glavobolja

Manje često: glavobolja

 

Manje često: omaglica,

Nepoznato: halucinacije

 

somnolencija, promjena osjeta

 

 

okusa, napadaji (vidjeti dio 4.4)

 

 

Rijetko: tremor, sinkopa

 

 

Nepoznato: halucinacije,

 

 

smanjena razina svijesti,

 

 

diskinezija, mioklonus, poremećaj

 

 

hoda

 

Poremećaji oka

Rijetko: poremećaj bjeloočnice

 

Srčani poremećaji

Manje često: sinusna bradikardija

 

 

Rijetko: aritmija, tahikardija

 

Krvožilni poremećaji

Često: komplikacije na veni u

Manje često: navale vrućine,

 

koju je davana infuzija,

hipertenzija

 

flebitis/tromboflebitis

 

 

Manje često: hipotenzija

 

 

Rijetko: hemoragija, povišen krvni

 

 

tlak

 

 

Odrasli u dobi od 18 godina i

Djeca i adolescenti

 

stariji

(3 mjeseca do 17 godina)

Poremećaji dišnog sustava,

Manje često: dispneja, neugoda u

 

prsišta i sredoprsja

ždrijelu

 

 

Rijetko: kongestija nosa, kašalj,

 

 

epistaksa, pucketanje/hriptanje pri

 

 

disanju, piskanje pri disanju

 

Poremećaji probavnog

Često: proljev, mučnina,

Često: proljev

sustava

povraćanje

Manje često: promjena boje

 

Manje često: konstipacija,

stolice, melena

 

regurgitacija želučane kiseline,

 

 

suha usta, dispepsija, bol u

 

 

abdomenu

 

 

Rijetko: disfagija, inkontinencija

 

 

stolice, pelvični peritonitis

 

 

Nepoznato: mrlje na zubima

 

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko: kolecistitis, žutica,

 

 

poremećaj jetre

 

Poremećaji kože i potkožnog

Često: osip, svrbež

Često: pelenski dermatitis

tkiva

Manje često: eritem, urtikarija

Manje često: eritem, osip,

 

Rijetko: dermatitis, deskvamacija

petehije

 

Nepoznato: osip izazvan lijekom

 

 

uz eozinofiliju i sustavne

 

 

simptome (DRESS sindrom)

 

Poremećaji mišićno-koštanog

Rijetko: grčevi u mišićima, bol u

 

sustava i vezivnog tkiva

ramenu

 

 

Nepoznato: mišićna slabost

 

Poremećaji bubrega i

Rijetko: insuficijencija bubrega,

 

mokraćnog sustava

akutna insuficijencija bubrega

 

 

 

 

Stanja vezana uz trudnoću,

Rijetko: pobačaj

 

babinje i perinatalno

 

 

razdoblje

 

 

Poremećaji reproduktivnog

Rijetko: genitalno krvarenje

 

sustava i dojki

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često: ekstravazacija,

Često: bol na mjestu infuzije

mjestu primjene

astenija/umor, vrućica,

Manje često: pečenje na

 

edem/oticanje, bol u prsima

mjestu infuzije, svrbež na

 

Rijetko: induracija na mjestu

mjestu infuzije, eritem na

 

injiciranja, malaksalost

mjestu infuzije, eritem na

 

 

mjestu injiciranja, toplina na

 

 

mjestu infuzije

Pretrage

 

 

Biokemija

Često: povišene vrijednosti

Često: povišene vrijednosti

 

ALT-a, AST-a, alkalne fosfataze

ALT-a i AST-a

 

Manje često: povišene vrijednosti:

 

 

ukupnog bilirubina, direktnog

 

 

bilirubina, indirektnog bilirubina,

 

 

kreatinina, ureje i glukoze u

 

 

serumu

 

 

Rijetko: snižene vrijednosti

 

 

bikarbonata, kreatinina i kalija u

 

 

serumu; povišene vrijednosti

 

 

LDH-a, fosfora i kalija u serumu

 

 

Odrasli u dobi od 18 godina i

Djeca i adolescenti

 

stariji

(3 mjeseca do 17 godina)

Hematologija

Često: povišen broj trombocita

Često: snižen broj neutrofila

 

Manje često: snižen broj

Manje često: povišen broj

 

leukocita, trombocita,

trombocita, produljeno

 

segmentiranih neutrofila, snižen

aktivirano parcijalno

 

hemoglobin i hematokrit; povišen

tromboplastinsko vrijeme,

 

broj eozinofila, produljeno

produljeno protrombinsko

 

aktivirano parcijalno

vrijeme, snižene vrijednosti

 

tromboplastinsko vrijeme,

hemoglobina

 

produljeno protrombinsko

 

 

vrijeme, povišen broj

 

 

segmentiranih neutrofila i

 

 

leukocita

 

 

Rijetko: snižen broj limfocita;

 

 

povišen broj nesegmentiranih

 

 

neutrofila, limfocita,

 

 

metamijelocita, monocita,

 

 

mijelocita; atipični limfociti

 

Analiza mokraće

Manje često: povišen broj

 

 

bakterija, leukocita, epitelnih

 

 

stanica i eritrocita u mokraći;

 

 

prisutnost kvasca u mokraći

 

 

Rijetko: povišene vrijednosti

 

 

urobilinogena

 

Razno

Manje često: pozitivan nalaz

 

 

toksina Clostridium difficile

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu dostupne specifične informacije o liječenju predoziranja ertapenemom. Predoziranje ertapenemom nije vjerojatno. Intravenska primjena ertapenema u dozi od 3 g na dan tijekom 8 dana u zdravih odraslih dobrovoljaca nije izazvala značajnu toksičnost. Kliničke studije u odraslih pokazale su da nenamjeran unos ertapenema do 3 g na dan ne izaziva klinički važne nuspojave. U kliničkim studijama pedijatrijske populacije primjena jednokratne intravenske (i.v.) doze od 40 mg/kg, do najviše 2 g, nije dovela do toksičnosti.

Ipak, u slučaju predoziranja potrebno je prekinuti liječenje lijekom INVANZ i primijeniti opće suportivno liječenje sve dok se lijek ne eliminira putem bubrega.

Ertapenem se u određenoj mjeri može ukloniti hemodijalizom (vidjeti dio 5.2), no nema podataka o primjeni hemodijalize za liječenje predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Opća svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu, karbapenemi, ATK oznaka: J01DH03

Mehanizam djelovanja

Ertapenem se veže na penicilin-vežuće proteine (engl. penicillin binding proteins, PBP) te inhibira sintezu stanične stijenke bakterije. Escherichia coli ima najjači afinitet za PBP-2 i PBP-3.

Farmakokinetički/farmakodinamički (PK/PD) odnos

Slično kao i kod drugih beta-laktamskih antibiotika, pretkliničke studije farmakokinetike i farmakodinamike pokazale su da vrijeme tijekom kojega je koncentracija ertapenema u plazmi viša od minimalne inhibicijske koncentracije (MIK) za danog uzročnika najbolje odgovara njegovoj djelotvornosti.

Mehanizam rezistencije

U studijama praćenja provedenima u Europi, vrste za koje se smatra da su osjetljive na ertapenem obično nisu pokazivale rezistenciju na ovaj lijek. Rezistencija na ostale antibiotike iz skupine karbapenema opažena je u nekih, ali ne i svih rezistentnih izolata. Ertapenem je vrlo stabilan na hidrolizu većinom enzima iz skupine beta-laktamaza, uključujući penicilinaze, cefalosporinaze i beta- laktamaze proširenog spektra, ali ne i metalo-beta-laktamaze.

Stafilokoki rezistentni na meticilin i enterokoki su rezistentni i na ertapenem zahvaljujući neosjetljivosti na ciljni PBP. P. aeruginosa i druge nefermentativne bakterije općenito su rezistentne, vjerojatno zahvaljujući ograničenoj propusnosti i snažnom efluksu.

Rezistencija je manje česta kod roda Enterobacteriaceae, tako da je ertapenem generalno djelotvoran protiv onih vrsta koje luče beta-laktamaze proširenog spektra. Rezistencija se, međutim, može uočiti kada je uz beta-laktamaze proširenog spektra ili druge snažne beta-laktamaze (npr. AmpC tipa) prisutna i ograničena propusnost za lijek uslijed gubitka jednog ili više porina na vanjskoj membrani ili povećan efluks. Rezistencija također može proizaći iz stjecanja beta-laktamaza koje snažno hidroliziraju karbapeneme (npr. metalo-beta-laktamaze tipa IMP i VIM ili karbapenemaze tipa KPC), premda su one rijetke.

Mehanizam djelovanja ertapenema razlikuje se od ostalih skupina antibiotika poput kinolona, aminoglikozida, makrolida i tetraciklina. Između ertapenema i ovih tvari nema križne rezistencije povezane s mjestom djelovanja. Međutim, mikroorganizmi mogu biti rezistentni na više od jedne skupine antibiotika ako mehanizam rezistencije obuhvaća nepropusnost za neke spojeve i/ili efluks pumpu.

Granične vrijednosti

Europski odbor za testiranje osjetljivosti na antibiotike (EUCAST) utvrdio je sljedeće granične vrijednosti MIK-a:

Enterobacteriaceae: S ≤0,5 mg/l i R >1 mg/l

Streptococcus A,B,C,G: S ≤ 0,5 mg/l i R >0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae: S ≤0,5 mg/l i R >0,5 mg/l

Haemophilus influenzae: S ≤0,5 mg/l i R >0,5 mg/l

M. catarrhalis: S ≤0,5 mg/l i R >0,5 mg/l

Gram-negativni anaerobi: S ≤1 mg/l i R >1 mg/l

Granične vrijednosti nespecifične za vrstu: S ≤0,5 mg/l i R >1 mg/l

(Napomena: Osjetljivost stafilokoka na ertapenem zaključena je na temelju osjetljivosti na meticilin.)

Upućuju se propisivači da usporede i lokalne vrijednosti MIK-a, ako su dostupne.

Mikrobiološka osjetljivost

Prevalencija stečene rezistencije za određene vrste može se razlikovati po zemljopisnim regijama i vremenskim razdobljima te je poželjno imati lokalne podatke o rezistenciji, osobito kod liječenja teških infekcija. U Europskoj uniji prijavljeno je lokalizirano grupiranje infekcija uzrokovanih organizmima rezistentnima na karbapeneme. Niže navedeni podaci predstavljaju samo približne smjernice o vjerojatnoj osjetljivosti pojedinih mikroorganizama na ertapenem.

Vrste koje su obično osjetljive:

Gram-pozitivni aerobi:

Stafilokoki osjetljivi na meticilin (uključujući Staphylococcus aureus)*

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus pneumoniae*†

Streptococcus pyogenes

Gram-negativni aerobi:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli*

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Moraxella catarrhalis*

Morganella morganii

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Serratia marcescens

Anaerobi:

vrste roda Clostridium (osim C. difficile)* vrste roda Eubacterium*

vrste roda Fusobacterium* vrste roda Peptostreptococcus*

Porphyromonas asaccharolytica* vrste roda Prevotella*

Vrste kod kojih stečena rezistencija može predstavljati problem:

Gram-pozitivni aerobi:

Stafilokoki rezistentni na meticilin +#

Anaerobi:

Bacteroides fragilis i vrste iz skupine B. fragilis*

Organizmi s urođenom rezistencijom:

Gram-pozitivni aerobi:

Corynebacterium jeikeium

Enterokoki uključujući Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium

Gram-negativni aerobi: vrste roda Aeromonas vrste roda Acinetobacter Burkholderia cepacia Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerobi:

vrste roda Lactobacillus

Vrste koje su obično osjetljive:

Ostali:

vrste roda Chlamydia vrste roda Mycoplasma vrste roda Rickettsia vrste roda Legionella

* Aktivnost je zadovoljavajuće dokazana u kliničkim studijama.

† Nije utvrđena djelotvornost lijeka INVANZ u liječenju izvanbolnički stečene pneumonije uzrokovane bakterijom Streptococcus pneumoniae rezistentne na penicilin.

+ Učestalost stečene rezistencije je >50% u nekim državama članicama.

# Stafilokoki rezistentni na meticilin (uključujući MRSA) uvijek su rezistentni na beta-laktame.

Podaci iz kliničkih studija

Djelotvornost u pedijatrijskim studijama

U randomiziranim, usporednim, multicentričnim studijama u bolesnika u dobi od 3 mjeseca

do 17 godina primarno se ispitivala sigurnost primjene ertapenema u pedijatrijskoj populaciji, a sekundarno njegova djelotvornost.

Udio bolesnika s povoljnim kliničkim odgovorom na kontrolnom pregledu nakon liječenja, iz prilagođene kliničke populacije predviđene za liječenje, prikazan je u sljedećoj tablici:

Bolest

Dob

Ertapenem

Ceftriakson

n/m

%

n/m

%

Izvanbolnički stečena

3 do 23 mjeseca

31/35

88,6

13/13

100,0

pneumonija

 

 

 

 

 

 

2 do 12 godina

55/57

96,5

16/17

94,1

 

13 do 17 godina

100,0

100,0

 

 

 

 

Bolest

Dob

Ertapenem

Tikarcilin/klavulanat

n/m

%

n/m

%

Intraabdominalne infekcije

2 do 12 godina

28/34

82,4

77,8

 

13 do 17 godina

15/16

93,8

66,7

Akutne infekcije zdjelice

13 do 17 godina

25/25

100,0

100,0

Obuhvaća 9 bolesnika iz skupine na ertapenemu (7 s izvanbolnički stečenom pneumonijom i 2 s intraabdominalnom infekcijom), 2 bolesnika iz skupine na ceftriaksonu (oba s izvanbolnički stečenom pneumonijom) te 1 bolesnika iz skupine na tikarcilinu/klavulanatu s intraabdominalnom infekcijom koji su prilikom ulaska u ispitivanje imali sekundarnu bakterijemiju.

5.2Farmakokinetička svojstva

Koncentracije u plazmi

Prosječne koncentracije ertapenema u plazmi nakon jednokratne 30-minutne intravenske infuzije doze od 1 g u zdravih mlađih odraslih osoba (25 do 45 godina) iznosile su 155 mikrograma/ml (Cmax) pola sata nakon doze (nakon isteka infuzije), 9 mikrograma/ml 12 sati nakon doze te 1 mikrogram/ml

24 sata nakon doze.

Površina ispod krivulje (AUC) koncentracije ertapenema u plazmi u odraslih povećava se gotovo proporcionalno dozi u rasponu doza od 0,5 do 2 g.

Nakon višekratnih intravenskih doza u rasponu od 0,5 do 2 g na dan u odraslih osoba ne dolazi do kumulacije ertapenema.

U bolesnika u dobi od 3 do 23 mjeseca, prosječne koncentracije ertapenema u plazmi nakon jednokratne 30-minutne intravenske infuzije doze od 15 mg/kg (do maksimalne doze od 1 g), bile su 103,8 mikrograma/ml (Cmax) pola sata nakon doziranja (nakon isteka infuzije), 13,5 mikrograma/ml 6 sati nakon doze te 2,5 mikrograma/ml 12 sati nakon doze.

U bolesnika u dobi od 2 do 12 godina, prosječne koncentracije ertapenema u plazmi nakon jednokratne 30-minutne intravenske infuzije doze od 15 mg/kg (do maksimalne doze od 1 g), iznosile su 113,2 mikrograma/ml (Cmax) pola sata nakon doziranja (nakon isteka infuzije), 12,8 mikrograma/ml 6 sati nakon doze te 3,0 mikrograma/ml 12 sati nakon doze.

U bolesnika u dobi od 13 do 17 godina, prosječne koncentracije ertapenema u plazmi nakon jednokratne 30-minutne intravenske infuzije doze od 20 mg/kg (do maksimalne doze od 1 g), iznosile su 170,4 mikrograma/ml (Cmax) pola sata nakon doziranja (nakon isteka infuzije), 7,0 mikrograma/ml 12 sati nakon doze te 1,1 mikrograma/ml 24 sata nakon doze.

Nakon jednokratne 30-minutne intravenske infuzije doze od 1 g u tri bolesnika u dobi

od 13 do 17 godina, prosječne koncentracije ertapenema u plazmi iznosile su 155,9 mikrograma/ml (Cmax) pola sata nakon doziranja (nakon isteka infuzije) odnosno 6,2 mikrograma/ml 12 sati nakon doze.

Distribucija

Ertapenem se snažno veže na proteine u ljudskoj plazmi. U zdravih mlađih odraslih osoba (u dobi

od 25 do 45 godina) vezanje ertapenema na proteine smanjuje se s povećanjem koncentracije u plazmi, i to sa otprilike 95% vezanja pri približnoj koncentraciji od < 50 mikrograma/ml do približno 92% vezanog ertapenema pri koncentraciji od oko 155 mikrograma/ml (prosječna koncentracija postignuta na kraju intravenske infuzije od 1 g).

Volumen distribucije (Vdss) ertapenema iznosi približno 8 litara (0,11 l/kg) u odraslih osoba, približno 0,2 l/kg u djece od 3 mjeseca do 12 godina te približno 0,16 l/kg u pedijatrijskih bolesnika u dobi

od 13 do 17 godina.

Koncentracije ertapenema u tekućini iz mjehurića na koži u odraslih pri svakom su uzimanju uzorka trećeg dana liječenja intravenskom dnevnom dozom od 1 g ertapenema pokazivale omjer između AUC-a u tekućini iz kože: AUC-a u plazmi od 0,61.

In vitro studije ukazuju da ertapenem ima malen učinak na vezivanje za proteine plazme onih lijekova koji se snažno vežu na te proteine (varfarin, etinilestradiol i noretindron). Promjena u vezivanju bila je < 12% pri vršnoj koncentraciji ertapenema u plazmi nakon doze od 1 g. In vivo je probenecid (500 mg svakih 6 sati) smanjio vezanu frakciju ertapenema u plazmi na kraju infuzije u ispitanika kojima je primijenjena jednokratna intravenska doza ertapenema od 1 g sa približno 91% na približno 87%. Predviđa se da je učinak ove promjene prolazan. Nije vjerojatna klinički značajna interakcija uslijed toga što bi ertapenem istisnuo drugi lijek s mjesta vezanja, ili obrnuto.

Istraživanja in vitro ukazuju da ertapenem ne inhibira transport digoksina i vinblastina posredovan P-glikoproteinom, kao i da ertapenem nije supstrat za transport posredovan P-glikoproteinom.

Biotransformacija

U zdravih mlađih odraslih osoba (u dobi od 23 do 49 godina), nakon intravenske infuzije doze od 1 g radioaktivno obilježenog ertapenema, radioaktivnost u plazmi sastoji se pretežno (94%) od ertapenema. Glavni metabolit ertapenema je derivat otvorenog prstena nastao hidrolizom beta- laktamskog prstena posredovanom dehidropeptidazom-I.

In vitro studije na humanim jetrenim mikrosomima pokazuju da ertapenem ne inhibira metabolizam posredovan bilo kojim od šest glavnih CYP izoformi: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4.

Eliminacija

Nakon primjene radioaktivno obilježene intravenske doze od 1 g ertapenema u zdravih mlađih odraslih osoba (u dobi od 23 do 49 godina) približno 80% se pronađe u mokraći, a 10% u fecesu. Od 80% ertapenema pronađenog u mokraći, otprilike 38% izluči se u nepromijenjenom obliku, a 37% kao metabolit otvorenog prstena.

U zdravih mlađih osoba (u dobi od 18 do 49 godina) i u bolesnika od 13 do 17 godina koji su primili intravensku dozu od 1 g, prosječno poluvrijeme u plazmi iznosi otprilike 4 sata. Prosječno poluvrijeme u plazmi u djece od 3 mjeseca do 12 godina života iznosi približno 2,5 sata. Prosječna koncentracija ertapenema u mokraći premašuje 984 mikrograma/ml tijekom razdoblja od 0 do 2 sata nakon doze te 52 mikrograma/ml u razdoblju od 12 do 24 sata nakon davanja lijeka.

Posebne populacije

Spol

Koncentracije ertapenema u plazmi u žena usporedive su s onima u muškaraca.

Starije osobe

Koncentracije u plazmi nakon primjene intravenske doze od 1 g i 2 g nešto su više (približno 39%, odnosno 22%) u zdravih starijih osoba ( 65 godina), u odnosu na mlađe odrasle osobe ( 65 godina). Osim u slučaju teškog oštećenja funkcije bubrega, nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Koncentracije ertapenema u plazmi u djece u dobi od 13 do 17 godina nakon primjene intravenske doze od 1 g na dan usporedive su s onima u odraslih osoba.

Nakon primjene doze od 20 mg/kg (do maksimalne doze od 1 g), vrijednosti farmakokinetičkih parametara u bolesnika u dobi od 13 do 17 godina uglavnom su bili slične onima u zdravih mlađih odraslih osoba. Procjena farmakokinetičkih podataka temelji se na izračunima prilagođenima za dozu od 1 g uz pretpostavku linearnosti, ne bi li se tako dobili podaci kao da su svi bolesnici u toj dobnoj skupini primili dozu od 1 g. Usporedba rezultata pokazuje da ertapenem u dozi od 1 g na dan u djece od 13 do 17 godina postiže sličan farmakokinetički profil kao u odraslih osoba. Omjer između skupine ispitanika od 13 do 17 godina i odraslih iznosio je 0,99 za AUC, 1,20 za koncentraciju na kraju infuzije te 0,84 za koncentraciju na polovici intervala doziranja.

Koncentracije ertapenema u plazmi na polovici intervala doziranja u bolesnika u dobi od 3 mjeseca do 12 godina nakon jednokratne intravenske doze od 15 mg/kg bile su usporedive s koncentracijama u plazmi na polovici intervala doziranja u odraslih osoba nakon intravenske doze od 1 g na dan (vidjeti Koncentracije u plazmi). Klirens ertapenema iz plazme (ml/min/kg) u bolesnika od 3 mjeseca

do 12 godina starosti bio je oko dva puta veći nego u odraslih. Kod primjene doze od 15 mg/kg, AUC i koncentracije lijeka u plazmi na polovici intervala doziranja u djece od 3 mjeseca do 12 godina starosti bili su usporedivi s onima u zdravih mlađih odraslih osoba koje su primile jednu intravensku dozu od 1 g ertapenema.

Oštećenje funkcije jetre

Nije utvrđena farmakokinetika ertapenema u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre. S obzirom na ograničenu metabolizaciju ertapenema u jetri ne očekuje se da bi poremećaj funkcije jetre utjecao na njegovu farmakokinetiku. Stoga se ne preporučuje prilagodba doze u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre.

Oštećenje funkcije bubrega

Nakon jednokratne intravenske doze od 1 g ertapenema, AUC ukupnog ertapenema (vezanog i nevezanog) kao i AUC nevezanog ertapenema u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije bubrega (Clcr 60 do 90 ml/min/1,73 m2) slični su onima u zdravih ispitanika (u dobi od 25 do 82 godine). AUC ukupnog ertapenema u bolesnika s umjerenim oštećenjem funkcije bubrega (Clcr 31 do

59 ml/min/1,73 m2) je oko 1,5 puta, a AUC nevezanog ertapenema oko 1,8 puta veći nego u zdravih ispitanika. AUC ukupnog ertapenema u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (Clcr 5 do 30 ml/min/1,73 m2) je oko 2,6 puta, a AUC nevezanog ertapenema oko 3,4 puta veći nego u zdravih ispitanika. U bolesnika kojima je potrebna hemodijaliza, AUC ukupnog ertapenema između dijaliza

približno je 2,9 puta veći nego u zdravih ispitanika, dok je AUC nevezanog ertapenema u tih bolesnika 6,0 puta veći. Nakon jednokratne intravenske doze od 1 g ertapenema primijenjene neposredno prije hemodijalize, otprilike 30% doze pronađeno je u dijalizatu. Nema podataka o primjeni lijeka u pedijatrijskih bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega.

Podaci o sigurnosti i djelotvornosti ertapenema u bolesnika s uznapredovalim oštećenjem funkcije bubrega i u bolesnika kojima je potrebna hemodijaliza nisu dovoljni da bi se na temelju njih mogla preporučiti odgovarajuća doza. Stoga se tim bolesnicima ne bi trebao davati ertapenem.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti. Međutim, kod štakora koji su primili visoke doze ertapenema zabilježen je snižen broj neutrofila, što se ne smatra značajnim rizikom za sigurnost primjene lijeka.

Nisu provedena dugotrajna istraživanja na životinjama koja bi ispitala karcinogeni potencijal ertapenema.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev hidrogenkarbonat (E500)

natrijev hidroksid (E524) za prilagodbu pH na 7,5

6.2Inkompatibilnosti

Za rekonstituciju i primjenu ertapenema ne smiju se koristiti otapala niti infuzijske tekućine koje sadrže glukozu.

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon rekonstitucije: Razrijeđena otopina se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme čuvanja do primjene odgovornost je korisnika. Razrijeđene otopine (približno 20 mg/ml ertapenema) su fizikalno i kemijski stabilne tijekom 6 sati na sobnoj temperaturi (25°C), odnosno 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C (u hladnjaku). Otopine se moraju primijeniti unutar 4 sata od vađenja iz hladnjaka. Ne zamrzavati otopine lijeka INVANZ.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Staklene bočice volumena 15 ml (staklo tip I) sa sivim čepom od butil gume i bijelom plastičnom kapicom na obojanom aluminijskom prstenu.

Dostupno u pakiranju od 1 bočice ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Upute za uporabu:

Samo za jednokratnu uporabu.

Rekonstituirana otopina mora se razrijediti u otopini natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%) neposredno nakon pripreme.

Priprema za intravensku primjenu:

INVANZ se prije primjene mora rekonstituirati, a zatim razrijediti.

Odrasli i adolescenti (u dobi od 13 do 17 godina) Rekonstitucija

Rekonstituirajte sadržaj jedne bočice lijeka INVANZ od 1 g u 10 ml vode za injekcije ili otopine natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%), kako biste dobili rekonstituiranu otopinu koncentracije približno 100 mg/ml. Dobro protresite da se otopi. (Vidjeti dio 6.4.)

Razrjeđivanje

Za vrećicu s otapalom volumena 50 ml: za pripremu doze od 1 g, sadržaj rekonstituirane bočice odmah prebacite u 50-mililitarsku vrećicu s otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%); ili

Za bočicu s otapalom volumena 50 ml: za pripremu doze od 1 g, iz 50-mililitarske bočice s otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%) izvucite 10 ml i bacite ih. Prebacite sadržaj rekonstituirane bočice lijeka INVANZ od 1 g u 50-mililitarsku bočicu otopine natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%).

Infuzija

Primijenite infuzijom tijekom 30 minuta.

Djeca (u dobi od 3 mjeseca do 12 godina) Rekonstitucija

Rekonstituirajte sadržaj jedne bočice lijeka INVANZ od 1 g u 10 ml vode za injekcije ili otopine natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%), kako biste dobili rekonstituiranu otopinu koncentracije približno 100 mg/ml. Dobro protresite da se otopi. (Vidjeti dio 6.4)

Razrjeđivanje

Za vrećicu s otapalom: prebacite volumen lijeka koji odgovara dozi od 15 mg/kg tjelesne težine (ne više od 1 g/dan) u vrećicu s otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%), kako biste dobili konačnu koncentraciju od 20 mg/ml ili manje; ili

Za bočicu s otapalom: prebacite volumen lijeka koji odgovara dozi od 15 mg/kg tjelesne težine (ne više od 1 g/dan) u bočicu s otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%), kako biste dobili konačnu koncentraciju od 20 mg/ml ili manje.

Infuzija

Primijenite infuzijom tijekom 30 minuta.

Dokazana je kompatibilnost lijeka INVANZ s otopinama za intravensku primjenu koje sadrže heparinnatrij i kalijev klorid.

Prije primjene rekonstituirane otopine potrebno je provjeriti moguću prisutnost čestica i promjenu boje kad god je to moguće s obzirom na spremnik. Otopine lijeka INVANZ mogu biti bezbojne do blijedožute boje. Nijanse boje unutar ovog raspona ne utječu na djelotvornost lijeka.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/216/001

EU/1/02/216/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 18. travnja 2002.

Datum posljednje obnove: 22. prosinca 2011.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept