Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invokana (canagliflozin) – Označavanje - A10BX11

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInvokana
ATK šifraA10BX11
Tvarcanagliflozin
ProizvođačJanssen-Cilag International N.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Invokana 100 mg filmom obložene tablete Invokana 300 mg filmom obložene tablete kanagliflozin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 100 mg kanagliflozina. Jedna tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 300 mg kanagliflozina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta.

10 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/884/001 (100 mg - 10 tableta)

EU/1/13/884/002 (100 mg - 30 tableta)

EU/1/13/884/003 (100 mg - 90 tableta)

EU/1/13/884/004 (100 mg - 100 tableta)

EU/1/13/884/005 (300 mg - 10 tableta)

EU/1/13/884/006 (300 mg - 30 tableta)

EU/1/13/884/007 (300 mg - 90 tableta)

EU/1/13/884/008 (300 mg - 100 tableta)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invokana 100 mg invokana 300 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Invokana 100 mg tablete Invokana 300 mg tablete kanagliflozin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept