Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Teva (irbesartan) – Označavanje - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIrbesartan Teva
ATK šifraC09CA04
Tvarirbesartan
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg irbesartana

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

80 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

50 x 1 filmom obložena tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/576/001 7 tableta

EU/1/09/576/002 14 tableta

EU/1/09/576/003 28 tableta

EU/1/09/576/004 30 tableta

EU/1/09/576/005 56 tableta

EU/1/09/576/006 60 tableta

EU/1/09/576/007 80 tableta

EU/1/09/576/008 84 tableta

EU/1/09/576/009 90 tableta

EU/1/09/576/010 98 tableta

EU/1/09/576/011 100 tableta

EU/1/09/576/012 50 x 1 tableta (jedinična doza)

EU/1/09/576/013 56 x 1 tableta (jedinična doza)

EU/1/09/576/040 28 tableta (kalendarsko pakiranje)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Teva 75 mg filmom obložene tablete

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

KALENDARSKI BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg irbesartana

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

80 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

50 x 1 filmom obložena tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/576/014 7 tableta

EU/1/09/576/015 14 tableta

EU/1/09/576/016 28 tableta

EU/1/09/576/017 30 tableta

EU/1/09/576/018 56 tableta

EU/1/09/576/019 60 tableta

EU/1/09/576/020 80 tableta

EU/1/09/576/021 84 tableta

EU/1/09/576/022 90 tableta

EU/1/09/576/023 98 tableta

EU/1/09/576/024 100 tableta

EU/1/09/576/025 50 x 1 tableta (jedinična doza)

EU/1/09/576/026 56 x 1 tableta (jedinična doza)

EU/1/09/576/041 28 tableta (kalendarsko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Teva 150 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

KALENDARSKI BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

2.NAVOĐNJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložema tableta sadrži 300 mg irbesartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

80 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

50 x 1 filmom obložena tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/576/027 7 tableta

EU/1/09/576/028 14 tableta

EU/1/09/576/029 28 tableta

EU/1/09/576/030 30 tableta

EU/1/09/576/031 56 tableta

EU/1/09/576/032 60 tableta

EU/1/09/576/033 80 tableta

EU/1/09/576/034 84 tableta

EU/1/09/576/035 90 tableta

EU/1/09/576/036 98 tableta

EU/1/09/576/037 100 tableta

EU/1/09/576/038 50 x 1 tableta (jedinična doza)

EU/1/09/576/039 56 x 1 tableta (jedinična doza)

EU/1/09/576/042 28 tableta (kalendarsko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Teva 300 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

KALENDARSKI BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Teva 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept