Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iressa (gefitinib) – Označavanje - L01XE02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIressa
ATK šifraL01XE02
Tvargefitinib
ProizvođačAstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

IRESSA 250 mg filmom obložene tablete gefitinib

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadržava 250 mg gefitiniba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat, za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/526/001

EU/1/09/526/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

iressa

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER/OMOT OD SLOJEVITE ALUMINIJSKE FOLIJE

1. NAZIV LIJEKA

IRESSA 250 mg tablete gefitinib

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept