Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivabradine Accord (ivabradine hydrochloride) – Označavanje - C01EB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIvabradine Accord
ATK šifraC01EB17
Tvarivabradine hydrochloride
ProizvođačAccord Healthcare Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Ivabradin Accord 5 mg filmom obložene tablete Ivabradin Accord 7,5 mg filmom obložene tablete ivabradin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg ivabradina (u obliku ivabradinklorida) Jedna filmom obložena tableta sadrži 7,5 mg ivabradina (u obliku ivabradinklorida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

14x1 filmom obložena tableta

28x1 filmom obložena tableta

56x1 filmom obložena tableta

84x1 filmom obložena tableta

98x1 filmom obložena tableta

100x1 filmom obložena tableta

112x1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ivabradin Accord 5 mg filmom obložene tablete

EU/1/17/1190/001

14x1 filmom obložena tableta

EU/1/17/1190/002

28x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/003

56x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/004

84x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/005

98x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/006

100x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/007

112x1 filmom obložena tableta

Ivabradin Accord 7,5 mg filmom obložene tablete

EU/1/17/1190/008

14x1 filmom obložena tableta

EU/1/17/1190/009

28x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/010

56x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/011

84x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/012

98x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/013

100x1 filmom obložena tableta

 

EU/1/17/1190/014

112x1 filmom obložena tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ivabradin Accord 5 mg

Ivabradin Accord 7,5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ivabradin Accord 5 mg filmom obložene tablete Ivabradin Accord 7,5 mg filmom obložene tablete ivabradin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept