Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivemend (fosaprepitant) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A04AD12

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIvemend
ATK šifraA04AD12
Tvarfosaprepitant
ProizvođačMerck Sharp

1.NAZIV LIJEKA

IVEMEND 150 mg prašak za otopinu za infuziju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 150 mg fosaprepitanta u obliku fosaprepitantdimeglumina, što odgovara 130,5 mg aprepitanta. Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, 1 ml otopine sadrži 1 mg fosaprepitanta (1 mg/ml) (vidjeti dio 6.6).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za otopinu za infuziju.

Bijeli do bjelkasti amorfni prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Sprječavanje akutne i odgođene mučnine i povraćanja povezanih s izrazito emetogenom kemoterapijom raka zasnovanom na cisplatinu u odraslih.

Sprječavanje mučnine i povraćanja povezanih s umjereno emetogenom kemoterapijom raka u odraslih.

IVEMEND 150 mg primjenjuje se kao dio kombiniranog liječenja (vidjeti dio 4.2).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je 150 mg primijenjena u obliku infuzije u trajanju od 20-30 minuta 1. dana, a primjena započinje oko 30 minuta prije same kemoterapije (vidjeti dio 6.6). IVEMEND se mora primijeniti u kombinaciji s kortikosteroidom i antagonistom 5-HT3, kako je detaljno prikazano u tablicama niže.

Preporučuju se sljedeći režimi liječenja za sprječavanje mučnine i povraćanja povezanih s emetogenom kemoterapijom raka.

Režim pri jako emetogenoj kemoterapiji

 

1. dan

2. dan

3. dan

4. dan

IVEMEND

150 mg intravenski

ništa

ništa

ništa

Deksametazon

12 mg peroralno

8 mg peroralno

8 mg peroralno

8 mg peroralno

 

 

 

dvaput na dan

dvaput na dan

5-HT3

Standardna doza

ništa

ništa

ništa

antagonisti

5-HT3 antagonista.

 

 

 

 

Za pravilno doziranje

 

 

 

 

vidjeti uputu o lijeku

 

 

 

 

odabranih 5-HT3

 

 

 

 

antagonista

 

 

 

Deksametazon treba dati 1. dana liječenja 30 minuta prije kemoterapije, i 2. do 4. dana ujutro. Deksametazon treba dati i 3. i 4. dana navečer. Doza deksametazona uzima u obzir njegove interakcije s drugim lijekovima.

Režim pri umjereno emetogenoj kemoterapiji

 

1. dan

IVEMEND

150 mg intravenski

Deksametazon

12 mg peroralno

5-HT3 antagonisti

Standardna doza

 

5-HT3 antagonista. Za pravilno

 

doziranje vidjeti uputu o lijeku

 

odabranih 5-HT3 antagonista

Deksametazon treba dati 1. dana liječenja 30 minuta prije kemoterapije. Doza deksametazona uzima u obzir njegove interakcije s drugim lijekovima.

Saznanja o djelotvornosti pri istodobnoj primjeni s drugim kortikosteroidima i antagonistima 5-HT3 su ograničena. Za više podataka o istodobnoj primjeni s kortikosteroidima vidjeti dio 4.5.

Za druge 5-HT3 antagoniste koji se daju istodobno s ovim lijekom pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka za taj lijek.

Posebne skupine bolesnika

Starije osobe (≥65 godina)

Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika (vidjeti dio 5.2).

Spol

Nije potrebno prilagođavati dozu s obzirom na spol bolesnika (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije bubrega ili u terminalnoj fazi bolesti bubrega koji su na hemodijalizi (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije jetre. Saznanja o bolesnicima s umjerenim oštećenjem funkcije jetre su ograničena, a nema podataka o bolesnicima s teškim oštećenjem funkcije jetre. Tim bolesnicima IVEMEND treba davati uz oprez (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka IVEMEND u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 5.1 i 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

IVEMEND 150 mg mora se primjenjivati intravenski i ne smije se davati intramuskularno niti supkutano. Najbolje ga je primijeniti intravenskom infuzijom u trajanju od 20-30 minuta (vidjeti dio 6.6). IVEMEND se ne smije primijeniti kao bolus injekcija niti kao nerazrijeđena otopina.

Za upute o rekonstituciji i razrjeđivanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili na polisorbat 80 ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Istodobna primjena s pimozidom, terfenadinom, astemizolom ili cisapridom (vidjeti dio 4.5).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnici s umjerenim do teškim oštećenjem funkcije jetre

Podaci o bolesnicima s umjerenim oštećenjem funkcije jetre su ograničeni, a nema podataka o bolesnicima s teškim oštećenjem funkcije jetre. U tih bolesnika IVEMEND treba primjenjivati uz oprez (vidjeti dio 5.2).

Interakcije s izoenzimima CYP3A4

IVEMEND se mora primjenjivati uz oprez u bolesnika koji istodobno primaju lijekove koji se metaboliziraju prvenstveno putem CYP3A4 i imaju uski terapijski indeks, kao što su ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, derivati ergot alkaloida, fentanil i kinidin (vidjeti dio 4.5). Posebnu pozornost treba obratiti pri istodobnoj primjeni s irinotekanom jer ona može uzrokovati pojačano toksično djelovanje irinotekana.

Istodobna primjena s varfarinom (supstratom CYP2C9)

U bolesnika na kroničnom liječenju varfarinom treba strogo nadzirati međunarodni normalizirani omjer (INR) tijekom 14 dana nakon primjene fosaprepitanta (vidjeti dio 4.5).

Istodobna primjena s hormonskim kontraceptivima

Djelotvornost hormonskih kontraceptiva može biti smanjena tijekom primjene i u razdoblju od 28 dana nakon primjene fosaprepitanta. Dok traje liječenje fosaprepitantom i dva mjeseca nakon uzimanja posljednje doze fosaprepitanta treba dodatno koristiti zamjenske nehormonske metode kontracepcije (vidjeti dio 4.5).

Reakcije preosjetljivosti

Trenutne reakcije preosjetljivosti uključujući navale crvenila, eritem, dispneju i anafilaksiju/anafilaktički šok javile su se tijekom ili ubrzo nakon infuzije fosaprepitanta. Te su se reakcije preosjetljivosti obično povukle nakon prekida infuzije i primjene odgovarajuće terapije. Nije preporučljivo ponovno započinjati infuziju u bolesnika u kojih je nastupila reakcija preosjetljivosti.

Primjena i reakcije na mjestu infuzije

IVEMEND se ne smije davati bolus injekcijom, već ga uvijek treba razrijediti i davati putem spore intravenske infuzije (vidjeti dio 4.2). IVEMEND se ne smije primijeniti intramuskularno niti supkutano (vidjeti dio 5.3). Pri višim dozama zamijećena je blaga tromboza na mjestu davanja infuzije. Pojave li se znakovi ili simptomi lokalne iritacije, treba prekinuti davanje infuzije i ponovno započeti infuziju u drugu venu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nakon intravenske primjene fosaprepitant vrlo brzo prelazi u aprepitant.

Vjerojatno je da će intravenski primijenjen fosaprepitant ući u interakcije s onim lijekovima za koje je poznato da ulaze u interakcije s peroralnim aprepitantom. Sljedeći su podaci dobiveni iz kliničkih

ispitivanja provedenih s peroralnim aprepitantom i iz kliničkih ispitivanja provedenih s intravenskim fosaprepitantom u kombinaciji s deksametazonom, midazolamom ili diltiazemom.

Fosaprepitant 150 mg primijenjen u jednokratnoj dozi je slab inhibitor CYP3A4. Fosaprepitant ne ulazi u interakciju s transporterom P-glikoproteina, na što ukazuje nedostatak interakcije peroralnog aprepitanta s digoksinom. Pretpostavlja se da će fosaprepitant uzrokovati manju ili ne veću indukciju CYP2C9, CYP3A4 i glukuronidaciju od one koju uzrokuje peroralni aprepitant. Nema dovoljno podataka o učincima na CYP2C8 i CYP2C19.

Djelovanje fosaprepitanta na farmakokinetiku drugih djelatnih tvari

Inhibicija CYP3A4

Budući da je slab inhibitor CYP3A4, jednokratna doza fosaprepitanta od 150 mg može uzrokovati prolazno povišenje koncentracije u plazmi onih lijekova koji se metaboliziraju putem CYP3A4, a primjenjuju se istodobno s njime. Ukupna izloženost supstrata CYP3A4 može narasti do dva puta

1. i 2. dana nakon istodobne primjene s jednokratnom dozom fosaprepitanta od 150 mg. Fosaprepitant se ne smije davati istodobno s pimozidom, terfenadinom, astemizolom niti cisapridom. Inhibicija CYP3A4 fosaprepitantom može povisiti koncentracije tih lijekova u plazmi, što može prouzročiti ozbiljne ili za život opasne reakcije (vidjeti dio 4.3). Preporučuje se oprez tijekom primjene fosaprepitanta zajedno s lijekovima koji se metaboliziraju prvenstveno putem CYP3A4 i imaju uski terapijski indeks, kao što su ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanil i kinidin (vidjeti dio 4.4).

Kortikosteroidi

Deksametazon: uobičajenu dozu peroralnog deksametazona 1. i 2. dana liječenja treba sniziti za približno 50% primjenjuje li se istodobno s fosaprepitantom u dozi od 150 mg 1. dana liječenja, kako bi se postigla izloženost deksametazona slična onoj koja se postiže kad se deksametazon primjenjuje bez fosaprepitanta u dozi od 150 mg. Kad je fosaprepitant 150 mg primijenjen u jednokratnoj intravenskoj dozi 1. dana liječenja zajedno s 8 mg deksametazona primijenjenih peroralno

1., 2. i 3. dana liječenja, povisio je AUC0-24hr deksametazona, supstrata CYP3A4, za 100% 1. dana, 86% 2. dana te 18% 3. dana liječenja.

Kemoterapeutici

Nisu provedena ispitivanja interakcija fosaprepitanta u dozi od 150 mg i kemoterapeutika; međutim, na temelju ispitivanja peroralnog aprepitanta s docetakselom i vinorelbinom, ne očekuje se da bi IVEMEND 150 mg ulazio u klinički značajne interakcije s intravenski primijenjenim docetakselom i vinorelbinom. Ne može se isključiti interakcija s peroralnim kemoterapeuticima koji se primarno ili djelomično metaboliziraju putem CYP3A4 (npr. etopozidom ili vinorelbinom). Potrebna je posebna pozornost i dodatni nadzor bolesnika koji primaju lijekove koji se primarno ili djelomično metaboliziraju putem CYP3A4 (vidjeti dio 4.4). Nakon stavljanja lijeka u promet zabilježeni su slučajevi neurotoksičnosti, moguće nuspojave ifosfamida, nakon istodobne primjene aprepitanta i ifosfamida.

Imunosupresivi

Nakon jednokratne doze fosaprepitanta od 150 mg očekuje se prolazni umjereni porast (moguće tijekom dva dana), a nakon njega blagi pad izloženosti imunosupresiva koji se metaboliziraju putem CYP3A4 (npr. ciklosporina, takrolimusa, everolimusa i sirolimusa). Obzirom na kratko trajanje povišene izloženosti, na temelju Praćenja terapijske doze ne preporučuje se smanjivati dozu imunosupresiva na dan primjene i dan nakon primjene lijeka IVEMEND.

Midazolam

Fosaprepitant 150 mg primijenjen u jednokratnoj intravenskoj dozi 1. dana liječenja zajedno s pojedinačnim peroralnim dozama od 2 mg midazolama 1. i 4. dana liječenja, povisio je AUC0-∞ midazolama za 77% 1. dana, a nije imao učinka 4. dana. Fosaprepitant 150 mg primijenjen u jednokratnoj dozi 1. dana liječenja je slab inhibitor CYP3A4, a 4. dana liječenja nije opažena ni inhibicija ni indukcija CYP3A4.

Pri istodobnoj primjeni s lijekom IVEMEND potrebno je razmotriti mogući učinak na povišenje koncentracije midazolama i drugih benzodiazepina koji se metaboliziraju putem CYP3A4 (alprazolama, triazolama) u plazmi.

Diltiazem

Nisu provedena ispitivanja interakcije fosaprepitanta 150 mg i diltiazema; međutim, kod istodobne primjene lijeka IVEMEND 150 mg i diltiazema treba uzeti u obzir ispitivanje provedeno s fosaprepitantom u dozi od 100 mg. U bolesnika s blagom do umjerenom hipertenzijom, 15-minutna infuzija fosaprepitanta u dozi od 100 mg s diltiazemom u dozi od 120 mg triput na dan dovela je do povećanja AUC diltiazema za 1,4 puta te do malog, ali klinički značajnog pada krvnog tlaka, ali nije dovela do klinički značajne promjene u broju otkucaja srca odnosno PR-intervala.

Indukcija

U ispitivanju interakcije s midazolamom, fosaprepitant 150 mg u jednokratnoj dozi nije inducirao CYP3A4 1. i 4. dana liječenja. Pretpostavlja se da će IVEMEND uzrokovati manju ili ne veću indukciju CYP2C9, CYP3A4 i glukuronidacije od one koju uzrokuje trodnevni režim liječenja peroralnim aprepitantom, kod kojeg je opažena prolazna indukcija s najjačim učinkom 6-8 dana nakon prve doze aprepitanta. Trodnevni režim liječenja peroralnim aprepitantom rezultirao je smanjenjem AUC supstrata CYP2C9 za 30-35% te padom najniže koncentracije etinilestradiola za do 64%. Nema podataka o djelovanju lijeka na CYP2C8 i CYP2C19. Treba obratiti pozornost pri istodobnoj primjeni lijeka IVEMEND i varfarina, acenokumarola, tolbutamida, fenitoina ili drugih lijekova za koje se zna da se metaboliziraju putem CYP2C9.

Varfarin

U bolesnika na kroničnom liječenju varfarinom protrombinsko vrijeme (INR) treba strogo nadzirati za vrijeme liječenja te tijekom 14 dana nakon primjene lijeka IVEMEND za sprječavanje mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom (vidjeti dio 4.4).

Hormonski kontraceptivi

Djelotvornost hormonskih kontraceptiva može biti smanjena tijekom primjene i u razdoblju od 28 dana nakon primjene fosaprepitanta. Dok traje liječenje fosaprepitantom i dva mjeseca nakon uzimanja posljednje doze fosaprepitanta treba dodatno koristiti zamjenske nehormonske metode kontracepcije.

Antagonisti 5-HT3

Nisu provedena ispitivanja interakcije fosaprepitanta 150 mg i antagonista 5-HT3; međutim, u kliničkim ispitivanjima interakcija lijekova, režim liječenja peroralnim aprepitantom nije klinički značajno utjecao na farmakokinetiku ondanzetrona, granizetrona niti hidrodolazetrona (aktivnog metabolita dolazetrona), stoga nema dokaza da postoji interakcija kod primjene lijeka IVEMEND 150 mg i antagonista 5-HT3.

Djelovanje drugih lijekova na farmakokinetiku aprepitanta kao rezultat primjene fosaprepitanta 150 mg

Treba pozorno razmotriti istodobnu primjenu fosaprepitanta i djelatnih tvari koje inhibiraju aktivnost CYP3A4 (npr. ketokonazola, itrakonazola, vorikonazola, posakonazola, klaritromicina, telitromicina, nefazodona i inhibitora proteaze) jer se očekuje da bi takva kombinacija mogla višestruko povisiti koncentraciju aprepitanta u plazmi (vidjeti dio 4.4). Ketokonazol je produljio terminalni poluvijek peroralnog aprepitanta oko 3 puta.

Treba izbjegavati istodobnu primjenu fosaprepitanta i snažnih induktora CYP3A4 (npr. rifampicina, fenitoina, karbamazepina, fenobarbitala) jer takva kombinacija može dovesti do sniženja koncentracije aprepitanta u plazmi, a time možda i do smanjene djelotvornosti. Ne preporučuje se istodobna primjena fosaprepitanta i biljnih lijekova koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum). Rifampicin je skratio srednji terminalni poluvijek peroralnog aprepitanta za 68%.

Diltiazem

Nisu provedena ispitivanja interakcije fosaprepitanta 150 mg i diltiazema; međutim, kod istodobne primjene lijeka IVEMEND 150 mg i diltiazema treba uzeti u obzir ispitivanje provedeno s fosaprepitantom u dozi od 100 mg. Infuzija fosaprepitanta u trajanju od 15 minuta u dozi od 100 mg primijenjena zajedno s diltiazemom u dozi od 120 mg triput na dan povećala je AUC aprepitanta za 1,5 puta. Ovo se djelovanje nije smatralo klinički značajnim.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Kontracepcija u muškaraca i žena

Djelotvornost hormonskih kontraceptiva može biti smanjena tijekom primjene i u razdoblju od 28 dana nakon primjene fosaprepitanta. Dok traje liječenje fosaprepitantom i dva mjeseca nakon uzimanja posljednje doze fosaprepitanta treba dodatno koristiti zamjenske nehormonske metode kontracepcije (vidjeti dio 4.4 i 4.5).

Trudnoća

Nema kliničkih podataka o izloženosti fosaprepitantu i aprepitantu u trudnoći. Nije potpuno određena moguća reproduktivna toksičnost fosaprepitanta i aprepitanta jer se u istraživanjima na životinjama nisu mogle postići koncentracije koje bi bile više od terapijskih koncentracija u ljudi. Ta istraživanja nisu ukazala na izravno ili neizravno štetno djelovanje na trudnoću, embriofetalni razvoj, okot niti postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Nije poznato mogu li promjene u regulaciji neurokinina utjecati na reprodukciju. IVEMEND se ne smije uzimati u trudnoći, osim ako to nije nužno.

Dojenje

Aprepitant se izlučuje u mlijeko štakorica nakon intravenske primjene fosaprepitanta i nakon peroralne primjene aprepitanta. Nije poznato izlučuje li se aprepitant u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje dojenje u vrijeme liječenja lijekom IVEMEND.

Plodnost

Nije potpuno određena moguća reproduktivna toksičnost fosaprepitanta i aprepitanta jer se u istraživanjima na životinjama nisu mogle postići koncentracije koje bi bile više od terapijskih koncentracija u ljudi. Ta istraživanja nisu ukazala na izravno ili neizravno štetno djelovanje na učinkovitost parenja, plodnost, embriofetalni razvoj, broj i pokretljivost spermija (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

IVEMEND može malo utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Nakon primjene lijeka IVEMEND mogu se javiti omaglica i umor (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima, fosaprepitant je u različitim formulacijama primijenjen u ukupno 2687 odraslih ispitanika, među kojima je zdravih ispitanika bilo 371, a bolesnika koji su patili od

mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom (engl, chemotherapy induced nausea and vomiting, CINV) bilo je 2084. Budući da se fosaprepitant pretvara u aprepitant, nuspojave povezane s aprepitantom očekuju se i pri primjeni fosaprepitanta. Sigurnosni profil aprepitanta procijenjen je u oko 6500 osoba.

Peroralni aprepitant

Najčešće nuspojave zabilježene s većom incidencijom u odraslih koji su uzimali aprepitant u odnosu na standardnu terapiju u bolesnika koji su primali jako emetogenu kemoterapiju bile su: štucanje (4,6% u odnosu na 2,9%), povišeni ALT (2,8% u odnosu na 1,1%), dispepsija (2,6% u odnosu na 2,0%), konstipacija (2,4% u odnosu na 2,0%), glavobolja (2,0% u odnosu na 1,8%) i smanjeni apetit (2,0% u odnosu na 0,5%). Umor je bio najčešća nuspojava prijavljena s većom incidencijom u bolesnika na umjereno emetogenoj kemoterapiji koji su uzimali aprepitant nego u bolesnika na standardnoj terapiji (1,4% u odnosu na 0,9%).

Tablični popis nuspojava - aprepitant

Sljedeće nuspojave zabilježene su u skupnoj analizi kliničkih ispitivanja jako emetogene kemoterapije i umjereno emetogene kemoterapije u odraslih, s većom incidencijom kod primjene peroralnog aprepitanta nego tijekom primjene standardne terapije ili nakon stavljanja lijeka u promet:

Nuspojave su razvrstane prema učestalosti pojavljivanja, definiranoj kao: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) te nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

Učestalost

Infekcije i infestacije

kandidijaza, stafilokokna infekcija

rijetko

Poremećaji krvi i limfnog

febrilna neutropenija, anemija

manje često

sustava

 

 

Poremećaji imunološkog

reakcije preosjetljivosti uključujući

nepoznato

sustava

anafilaktičke reakcije

 

Poremećaji metabolizma i

smanjeni apetit

često

prehrane

polidipsija

rijetko

Psihijatrijski poremećaji

anksioznost

manje često

 

dezorijentacija, euforija

rijetko

Poremećaji živčanog sustava

glavobolja

često

 

omaglica, somnolencija

manje često

 

kognitivni poremećaj, letargija, disgeuzija

rijetko

Poremećaji oka

konjunktivitis

rijetko

Poremećaji uha i labirinta

tinitus

rijetko

Srčani poremećaji

palpitacije

manje često

 

bradikardija, kardiovaskularni poremećaj

rijetko

Krvožilni poremećaji

navale crvenila

manje često

Poremećaji dišnog sustava,

štucanje

često

prsišta i sredoprsja

orofaringealna bol, kihanje, kašalj, sekrecija iz

rijetko

 

nosa u ždrijelo, nadraženo grlo

 

Poremećaji probavnog sustava

konstipacija, dispepsija

često

 

podrigivanje, mučnina*, povraćanje*,

manje često

 

gastroezofagealna refluksna bolest, bol u

 

 

abdomenu, suha usta, nadutost

 

 

 

 

 

perforacija vrijeda na dvanaesniku, stomatitis,

rijetko

 

distenzija abdomena, tvrda stolica,

 

 

neutropenični kolitis

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

osip, akne

manje često

tkiva

fotoosjetljivost, hiperhidroza, seboreja, kožne

rijetko

 

lezije, osip koji svrbi, Stevens-Johnsonov

 

 

sindrom/toksična epidermalna nekroliza

 

 

pruritus, urtikarija

nepoznato

Poremećaji mišićno-koštanog

mišićna slabost, grčevi u mišićima

rijetko

sustava i vezivnog tkiva

 

 

Poremećaji bubrega i

dizurija

manje često

mokraćnog sustava

polakizurija

rijetko

Opći poremećaji i reakcije na

umor

često

mjestu primjene

astenija, slabost

manje često

 

edem, osjećaj nelagode u prsima, poremećaj

rijetko

 

hoda

 

Pretrage

povišene vrijednosti ALT

često

 

povišene vrijednosti AST, povišene

manje često

 

vrijednosti alkalne fosfataze

 

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

Učestalost

 

eritrociti u urinu, hiponatrijemija, gubitak

rijetko

 

tjelesne težine, smanjeni broj neutrofila,

 

 

glukoza u urinu, učestalo mokrenje

 

*Mučnina i povraćanje uzeti su kao parametri djelotvornosti u prvih pet dana nakon kemoterapije, a tek nakon toga su prijavljeni kao nuspojave.

Opis odabranih nuspojava

Profil nuspojava u višekratnim ciklusima produžetka ispitivanja u odraslih u jako i umjereno emetogenoj kemoterapiji (najviše šest) uglavnom je bio sličan onom zabilježenom u prvom ciklusu kemoterapije.

U drugom ispitivanju s aktivnom kontrolom s 1169 odraslih bolesnika koji su primali aprepitant i jako emetogenu kemoterapiju, profil nuspojava uglavnom je bio sličan onom zabilježenom u ostalim ispitivanjima aprepitanta u jako emetogenoj kemoterapiji.

Sljedeće nuspojave zabilježene su češće u odraslih bolesnika koji su primali aprepitant zbog postoperativne mučnine i povraćanja (engl. postoperative nausea and vomiting, PONV) nego u bolesnika koji su primali ondanzetron: bol u gornjem dijelu abdomena, neobični zvukovi u crijevima, konstipacija*, dizartrija, dispneja, hipoestezija, nesanica, mioza, mučnina, poremećaji osjeta, nelagoda u trbuhu, sub-ileus*, smanjena oštrina vida, piskanje u plućima.

*Prijavljeno u bolesnika koji su uzimali više doze aprepitanta.

Fosaprepitant

U kliničkom ispitivanju s aktivnom kontrolom u odraslih bolesnika koji su primali jako emetogenu kemoterapiju, sigurnost primjene ocijenjena je u 1143 bolesnika koji su primali jednodnevni režim lijeka IVEMEND u dozi od 150 mg u usporedbi s 1169 bolesnika koji su primali trodnevni režim aprepitanta. Uz to, u placebom konroliranom ispitivanju u odraslih bolesnika koji su primali umjereno emetogenu kemoterapiju, sigurnost je bila procijenjena u 504 bolesnika koji su primili jednu dozu lijeka IVEMEND od 150 mg u usporedbi s 497 bolesnika koji su primali kontrolni režim.

Sigurnosni profil uglavnom je bio sličan onom prikazanom u gornjoj tablici za aprepitant.

Tablični popis nuspojava - fosaprepitant

Sljedeće klinički značajne nuspojave zabilježene su u odraslih bolesnika koji su primali fosaprepitant u kliničkim ispitivanjima kao i u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet, a koje nisu zabilježene uz primjenu aprepitanta i već navedene u prethodnoj tablici:

Nuspojave su razvrstane prema učestalosti pojavljivanja, definiranoj kao: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) te nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

Učestalost

Krvožilni poremećaji

navale crvenila, tromboflebitis (pretežno

manje često

 

tromboflebitis na mjestu infuzije)

 

Poremećaji kože i potkožnog

eritem

manje često

tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

eritem na mjestu infuzije, bol na mjestu

manje često

mjestu primjene

infuzije, pruritus na mjestu infuzije,

 

 

induracija na mjestu infuzije

rijetko

 

trenutne reakcije preosjetljivosti uključujući

nepoznato

 

navale crvenila, eritem, dispneju, anafilaktičke

 

 

reakcije/anafilaktički šok

 

Pretrage

povišen krvni tlak

manje često

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U slučaju predoziranja, treba prekinuti primjenu fosaprepitanta, primijeniti uobičajene suportivne mjere liječenja i osigurati nadzor bolesnika. Budući da aprepitant djeluje antiemetički, izazivanje povraćanja primjenom lijekova moglo bi biti neučinkovito.

Aprepitant se ne može ukloniti hemodijalizom.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antiemetici i pripravci za suzbijanje mučnine, ATK oznaka: A04AD12

Fosaprepitant je prolijek aprepitanta koji vrlo brzo prelazi u aprepitant kada se daje intravenski (vidjeti dio 5.2). Nije još potpuno utvrđen doprinos fosaprepitanta ukupnom antiemetičkom djelovanju, ali se ne može isključiti privremeni doprinos u početnoj fazi. Aprepitant je u ljudi selektivan antagonist visokog afiniteta za ljudski receptor neurokinina 1 (NK1) supstancije P. Farmakološki učinak fosaprepitanta pripisuje se aprepitantu.

Jako emetogena kemoterapija

U randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju s aktivnom kontrolom i paralelnim skupinama, lijek IVEMEND 150 mg (N=1147) uspoređen je s trodnevnim režimom liječenja aprepitantom (N=1175) u odraslih bolesnika koji su primali jako emetogenu kemoterapiju cisplatinom (≥70 mg/m2). Režim liječenja fosaprepitantom sastojao se od jedne doze fosaprepitanta od 150 mg

1. dana liječenja, u kombinaciji s ondanzetronom 32 mg primijenjenim intravenski 1. dana liječenja i deksametazonom u dozi od 12 mg 1. dana, 8 mg 2. dana te 8 mg dvaput na dan 3. i 4. dana liječenja. Režim liječenja aprepitantom sastojao se od 125 mg aprepitanta 1. dana te 80 mg/dan 2. i 3. dana liječenja, u kombinaciji s ondanzetronom 32 mg primijenjenim intravenski 1. dana liječenja i deksametazonom u dozi od 12 mg 1. dana te 8 mg 2. do 4. dana liječenja. Kako bi se održalo zaslijepljenje, korištene su kombinacije fosaprepitant placebo, aprepitant placebo i deksametazon placebo (navečer 3. i 4. dana) (vidjeti dio 4.2). Premda se doza od 32 mg ondanzetrona primijenjenog intravenski koristila u kliničkim ispitivanjima, to više nije preporučena doza. Za pravilno doziranje vidjeti uputu o lijeku odabranih 5-HT3 antagonista.

Ocjena djelotvornosti zasnivala se na temelju sljedećih skupnih mjera ishoda: potpunom odgovoru na liječenje tijekom cijelog razdoblja i u kasnijoj fazi te izostanku povraćanja tijekom cijelog razdoblja. IVEMEND 150 mg nije bio manje djelotvoran od trodnevnog režima liječenja aprepitantom. U Tablici 1 prikazane su sažete primarne i sekundarne mjere ishoda.

Tablica 1

Postotak odraslih bolesnika koji su primali jako emetogenu kemoterapiju i koji su reagirali na liječenje, prema terapijskoj skupini i fazi liječenja - 1. ciklus

MJERE ISHODA*

Režim s

Režim s

Razlika

 

fosaprepitantom

aprepitantom

(95% CI)

 

(N =1106) **

(N =1134) **

 

 

%

%

 

Potpuni odgovor

Ukupno§

71,9

72,3

-0,4 (-4,1; 3,3)

Kasnija faza§§

74,3

74,2

0,1 (-3,5; 3,7)

Bez povraćanja

 

 

 

Ukupno§

72,9

74,6

-1,7 (-5,3; 2,0)

*Primarna mjera ishoda označena je masno otisnutim slovima.

**N: Broj bolesnika uključenih u primarnu analizu potpunog odgovora.

Razlika i interval pouzdanosti (CI) izračunati su pomoću metode po Miettinenu i Nurminenu i prilagođene prema spolu.

Potpuni odgovor = bez povraćanja i bez primjene dodatnih lijekova za olakšanje simptoma. §Ukupno = 0 do 120 sati nakon započinjanja kemoterapije cisplatinom.

§§Kasnija faza = 25 do 120 sati nakon započinjanja kemoterapije cisplatinom.

Umjereno emetogena kemoterapija

U randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju s paralelnim skupinama, lijek IVEMEND u dozi od 150 mg (N=502) u kombinaciji s ondanzetronom i deksametazonom bio je uspoređen sa samo ondanzetronom i deksametazonom (kontrolni režim) (N=498) u odraslih bolesnika koji su primali umjereno emetogeni kemoterapijski režim. Režim s fosaprepitantom sastojao se od fosaprepitanta u dozi od 150 mg 1. dana u kombinaciji s peroralno primijenjenim ondanzetronom u dozi od 8 mg za 2 doze i peroralno primijenjenim deksametazonom u dozi od 12 mg. Bolesnici u skupini koja je primala fosaprepitant primili su 2. i 3. dana placebo za ondanzetron svakih 12 sati. Kontrolni režim sastojao se od placeba umjesto fosaprepitanta u dozi od 150 mg primjenjenog intravenski 1. dana u kombinaciji s peroralno primijenjenim ondanzetronom u dozi od 8 mg za 2 doze i peroralno primijenjenim deksametazonom u dozi od 20 mg. Bolesnici u kontrolnoj skupini su 2.i 3. dana peroralno primili 8 mg ondanzetrona svakih 12 sati. Placebo umjesto fosaprepitanta i placebo umjesto deksametazona (1. dana) primijenili su se radi maskiranja režima.

Djelotvornost fosaprepitanta bila je procijenjena na temelju primarnih i sekundarnih mjera ishoda navedenih u Tablici 2 i pokazalo se da je superiorna djelotvornosti kontrolnog režima u pogledu potpunog odgovora u kasnijoj fazi i ukupno svim fazama.

Tablica 2

Postotak odraslih bolesnika koji su primali umjereno emetogenu kemoterapiju i imali odgovor prikazani prema terapijskim skupinama i fazama

MJERE ISHODA*

Režim s

Kontrolni režim

P-vrijednost

 

fosaprepitantom

(N =498) **

 

 

(N =502) **

%

 

 

%

 

 

Potpuni odgovor

 

 

 

Kasnija faza

78,9

68,5

<0,001

Potpuni odgovor

 

 

 

Ukupno§

77,1

66,9

<0,001

Akutna faza§§

93,2

0,184

*Primarna mjera ishoda označena je masno otisnutim slovima.

**N: Broj odraslih bolesnika uključenih u populaciju predviđenu za liječenje.

† Potpuni odgovor = bez povraćanja i bez primjene dodatnih lijekova za olakšanje simptoma.

‡ Kasnija faza = 25 do 120 sati nakon započinjanja kemoterapije. §Ukupno = 0 do 120 sati nakon započinjanja kemoterapije. §§Akutna faza= 0 do 24 sata nakon započinjanja kemoterapije.

Procijenjeno vrijeme do prvog povraćanja prikazano je Kaplan-Meierovom krivuljom na Slici 1.

Postotak bolesnika

Slika 1

Postotak odraslih bolesnika koji su primali umjereno emetogenu kemoterapiju i koji nisu povraćali tijekom vremena

20Režim s fosaprepitantom (N=502) Kontrolni režim (N=498)

Vrijeme (sati) od prve primjene umjereno emetogene kemotrapije

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika, sigurnost i podnošljivost te eksplorativna djelotvornost fosaprepitanta primijenjenog intravenski, istodobno s ondansetronom, sa ili bez deksametazona, procjenjivane su u kliničkom ispitivanju faze I (N=34) u pedijatrijskih bolesnika s rakom koji su primali umjereno ili jako emetogenu kemoterapiju. Međutim, podaci o djelotvornosti i sigurnosti primjene iz ovog malog ispitivanja ne podržavaju zaključak o optimalnom režimu doziranja. Dodatna ispitivanja primjene fosaprepitanta u pedijatrijskih bolesnika su u tijeku.

5.2Farmakokinetička svojstva

Fosaprepitant je prolijek aprepitanta koji nakon intravenske primjene vrlo brzo prelazi u aprepitant. Tijekom 30 minuta od završetka infuzije, koncentracije fosaprepitanta u plazmi snize se ispod mjerljive granice.

Aprepitant nakon primjene fosaprepitanta

Nakon jednokratne 20-minutne infuzije fosaprepitanta u dozi od 150 mg u zdravih odraslih dobrovoljaca, srednji AUC0-∞ aprepitanta iznosio 35,0 μg h/ml, a njegova srednja vršna koncentracija 4,01 μg/ml.

Distribucija

Aprepitant se u visokom postotku veže za proteine, u prosjeku 97%. U ljudi je geometrijska sredina volumena raspodjele aprepitanta u stanju dinamičke ravnoteže (Vdss), prema procjeni iz jednokratne intravenske doze fosaprepitanta od 150 mg iznosi oko 82 l.

Biotransformacija

U in vitro inkubacijama s pripravcima metaboličkih enzima ljudske jetre, fosaprepitant se brzo pretvarao u aprepitant. Osim toga, fosaprepitant se brzo i gotovo potpuno pretvarao u aprepitant u pripravcima sa S9 frakcijom dobivenom iz drugih ljudskih tkiva, uključujući bubreg, pluća i ileum. Iz

toga proizlazi da se fosaprepitant može pretvarati u aprepitant u različitim tkivima. U ljudi, intravenski se fosaprepitant pretvorio u aprepitant unutar 30 minuta od završetka infuzije.

Aprepitant podliježe opsežnom metabolizmu. Unutar 72 sata od jednokratne intravenske primjene [14C]-fosaprepitanta (prolijeka aprepitanta) u dozi od 100 mg u zdravih i mladih odraslih osoba, oko 19% radioaktivnosti u plazmi otpada na aprepitant, što ukazuje na znatnu prisutnost njegovih metabolita u plazmi. U ljudskoj je plazmi utvrđena prisutnost dvanaest metabolita aprepitanta. Aprepitant se pretežno metabolizira oksidacijom na morfolinskom prstenu i njegovim postraničnim lancima, a nastali metaboliti su pokazali tek slabu aktivnost. In vitro ispitivanja na mikrosomima ljudske jetre ukazuju da aprepitant prvenstveno razgrađuje izoenzim CYP3A4, uz tek manji mogući doprinos izoenzima CYP1A2 i CYP2C19.

Svi metaboliti koji se nalaze u mokraći, fecesu i plazmi nakon intravenske primjene 100 mg [14C]-fosaprepitanta bili su prisutni i nakon peroralne primjene [14C]-aprepitanta. Nakon pretvorbe 245,3 mg fosaprepitantdimeglumina (što odgovara 150 mg fosaprepitanta) u aprepitant, oslobađa se 23,9 mg fosforne kiseline i 95,3 mg meglumina.

Eliminacija

Aprepitant se putem mokraće izlučuje samo u promijenjenom obliku. Njegovi se metaboliti izlučuju mokraćom te bilijarnom ekskrecijom putem fecesa. Nakon jednokratne intravenske primjene [14C]-fosaprepitanta u dozi od 100 mg u zdravih osoba, 57% radioaktivnosti nađe se u mokraći, a 45% u fecesu.

Farmakokinetika aprepitanta je nelinearna u rasponu kliničkih doza. Terminalni poluvijek nakon intravenske primjene 150 mg fosaprepitanta bilo je oko 11 sati. Geometrijska sredina klirensa aprepitanta iz plazme nakon intravenske doze fosaprepitanta od 150 mg bila je oko 73 ml/min.

Farmakokinetika u posebnim skupinama bolesnika

Oštećenje funkcije jetre: Fosaprepitant se razgrađuje u različitim tkivima izvan jetre; stoga se ne očekuje da će oštećenje funkcije jetre utjecati na njegovu pretvorbu u aprepitant. Utjecaj blagog oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh stadij A) na farmakokinetiku aprepitanta nije klinički značajan. U bolesnika s blagim oštećenjem funkcije jetre nije potrebno prilagođavati dozu. Iz dostupnih podataka nije moguće izvući zaključke o utjecaju umjerenog oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh stadij B) na farmakokinetiku aprepitanta. Nema kliničkih niti farmakokinetičkih podataka o bolesnicima s teškim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh stadij C).

Oštećenje funkcije bubrega: Bolesnici s teškim oštećenjem funkcije bubrega (CrCl < 30 ml/min), i bolesnici s bolešću bubrega u terminalnoj fazi (ESRD-om) na hemodijalizi primili su jednokratnu dozu od 240 mg peroralnog aprepitanta.

U ispitanika s teškim oštećenjem funkcije bubrega AUC0-∞ ukupnog aprepitanta (slobodnog i vezanog za proteine) snizio se za 21%, a Cmax za 32% u odnosu na zdrave ispitanike. U ispitanika s ESRD-om na hemodijalizi, AUC0-∞ ukupnog aprepitanta snizio se za 42%, a Cmax za 32%. Umjereno smanjeno vezanje aprepitanta za proteine u ispitanika s bubrežnom bolešću nije značajno utjecalo na AUC nevezanog, farmakološki aktivnog lijeka u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega u odnosu na zdrave ispitanike. Hemodijaliza provedena 4 sata ili 48 sati nakon primjene aprepitanta nije značajno utjecala na njegovu farmokinetiku; u dijalizatu je pronađeno tek manje od 0,2% doze.

U bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega niti u bolesnika s ESRD-om koji su na hemodijalizi nije potrebno prilagođavati dozu lijeka.

Pedijatrijska populacija: Nakon intravenske primjene jednokratne doze od 150 mg fosaprepitanta adolescentima (u dobi od 12 do 17 godina), srednja vrijednost Cmax aprepitanta bila je približno

5,9 µg/ml dok je srednja vrijednost AUC0-∞ bila približno 43,6 µg•hr/ml. Nakon intravenske primjene jednokratne doze od 3 mg/kg fosaprepitanta pedijatrijskim bolesnicima u dobi od 6 mjeseci do

<12 godina, srednja vrijednost Cmax aprepitanta bila je približno 2,4 µg/ml, a srednja vrijednost AUC0-∞ bila približno 20,8 µg•hr/ml.

Odnos između koncentracije i djelovanja lijeka

Ispitivanja pomoću pozitronske emisijske tomografije (PET) primjenom obilježivača specifičnog za NK1 receptore u zdravih mladića koji su primili jednokratnu intravensku dozu od 150 mg fosaprepitanta (N=8) pokazala su da je zaokupljenost NK1 receptora u mozgu ≥100% za Tmax ili

24 sata, ≥97% za 48 sati; te između 41% i 75% 120 sati nakon doziranja. Zaokupljenost NK1 receptora u mozgu, u ovom ispitivanju, je dobro povezana s koncentracijom aprepitanta u plazmi.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti jednokratnih i ponovljenih doza, genotoksičnosti (uključujući testove in vitro) te reproduktivne i razvojne toksičnosti intravenske primjene fosaprepitanta i peroralne primjene aprepitanta.

Kancerogeni potencijal u glodavaca ispitan je samo nakon peroralne primjene aprepitanta. Treba, međutim, istaknuti da je vrijednost istraživanja toksičnosti u glodavaca, kunića i majmuna, uključujući i reproduktivnu toksičnost, ograničena jer je sistemska izloženost fosaprepitantu i aprepitantu bila tek slična ili čak i niža od terapijske izloženosti u ljudi. U provedenim ispitivanjima sigurnosne farmakologije i toksičnosti ponovljenih doza na psima, Cmax fosaprepitanta bio je do 3 puta viši, a AUC aprepitanta 40 puta viši od kliničkih vrijednosti.

U ispitivanju toksičnosti u mladih pasa tretiranih fosaprepitantom postnatalno od 14. do 42. dana, u mužjaka je pri primjeni 6 mg/kg/dan zabilježena smanjena težina testisa te smanjena veličina Leydigovih stanica dok je u ženki pri primjeni 4 mg/kg/dan zabilježena povećana težina maternice, hipertrofija maternice i cerviksa, te edem vaginalnog tkiva. U ispitivanju toksičnosti u mladih štakora tretiranih aprepitantom postnatalno od 10. do 63. dana, zabilježeno je preuranjeno vaginalno otvaranje u ženki pri primjeni od 250 mg/kg dvaput na dan, te odgođeno odvajanje prepucija u mužjaka pri primjeni od 10 mg/kg dvaput na dan. Nije bilo učinaka povezanih s liječenjem na parenje, plodnost ili embrionalno/fetalno preživljavanje, te nisu zabilježene patološke promjene na reproduktivnim organima. Nije bilo granica za klinički značajnu izloženost aprepitantu. Za kratkotrajno liječenje, malo je vjerojatno da su ovi nalazi klinički značajni.

Fosaprepitant primijenjen kod laboratorijskih životinja u farmaceutskim oblicima koji nisu bili namijenjeni tržištu, uzrokovao je vaskularnu toksičnost i hemolizu pri koncentracijama nižim od

1 mg/ml naviše, ovisno o farmaceutskom obliku u kojem je primijenjen. Hemoliza je također utvrđena u ljudskim ispranim krvnim stanicama nakon primjene fosaprepitanta u oblicima koji nisu namijenjeni tržištu, i to pri koncentraciji fosaprepitanta od 2,3 mg/ml naviše, iako su testovi s ljudskom punom krvlju bili negativni. S farmaceutskim oblicima fosaprepitanta namijenjenima tržištu u koncentraciji do najviše 1 mg/ml nije utvrđena hemoliza u punoj ljudskoj krvi, odnosno ispranim ljudskim eritrocitima.

U kunića je fosaprepitant nakon paravenske, supkutane i intramuskularne primjene uzrokovao prolaznu lokalnu akutnu upalu. Na kraju razdoblja praćenja (8 dana nakon posljednje doze), blaga lokalna subakutna upala zabilježena je nakon paravenske i intramuskularne primjene; također je nakon intramuskularne primjene lijeka zabilježena umjerena fokalna mišićna degeneracija/nekroza s regeneracijom mišića.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

dinatrijev edetat (E386)

polisorbat 80 (E433) laktoza, bezvodna

natrijev hidroksid (E524) (za podešavanje pH) i/ili kloridna kiselina, razrijeđena (E507) (za podešavanje pH)

6.2Inkompatibilnosti

IVEMEND je inkompatibilan sa svim otopinama koje sadrže dvovalentne katione (npr. Ca2+, Mg2+), što uključuje i Hartmanovu otopinu i Ringerovu otopinu sa laktatom. Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, dokazana kemijsko fizikalna stabilnost lijeka u primjeni iznosi 24 sata pri 25°C.

S mikrobiološkog stajališta, lijek se treba odmah primijeniti. Ne primijeni li se odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije primjene odgovornost su korisnika. To obično ne smije biti dulje od 24 sata pri 2°C

do 8°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije i razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prozirna staklena bočica (staklo tip 1) od 10 ml s klorobutilnim ili bromobutilnim gumenim čepom, aluminijskim prstenom i sivom plastičnom „flip-off“ kapicom.

Veličine pakiranja: 1 ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

IVEMEND se prije primjene mora rekonstituirati, a zatim i razrijediti.

Priprema lijeka IVEMEND 150 mg za intravensku primjenu:

1.U bočicu injekcijom ubrizgajte 5 ml otopine natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%). Pazite da otopinu natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) dodajete niz stijenku bočice kako se ne bi pjenila. Kružnim pokretima nježno zavrtite bočicu. Nemojte tresti bočicu niti naglo ubrizgati otopinu natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%).

2.Pripremite vrećicu za infuziju sa 145 ml otopine natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) (npr. tako što ćete iz infuzijske vrećice sa 250 ml otopine natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) izvući 105 ml otopine natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%)).

3.Izvucite cijeli volumen otopine iz bočice i prenesite ga u vrećicu za infuziju sa 145 ml otopine natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%), kako biste dobili ukupni volumen od 150 ml. Nježno 2-3 puta preokrenite vrećicu.

Lijek se ne smije rekonstituirati niti miješati s otopinama za koje nije utvrđena fizikalna i kemijska kompatibilnost (vidjeti dio 6.2).

Rekonstituirana otopina izgledom mora biti jednaka otapalu.

Rekonstituirani i razrijeđeni lijek treba dobro pregledati prije primjene da ne sadrži čestice i da nije došlo do promjene boje.

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/437/003

EU/1/07/437/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11. siječnja 2008.

Datum posljednje obnove odobrenja: 11. siječnja 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept