Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivemend (fosaprepitant) – Označavanje - A04AD12

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIvemend
ATK šifraA04AD12
Tvarfosaprepitant
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA 150 mg

1.NAZIV LIJEKA

IVEMEND 150 mg prašak za otopinu za infuziju fosaprepitant

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 150 mg fosaprepitanta u obliku fosaprepitantdimeglumina, što odgovara 130,5 mg aprepitanta. Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, 1 ml otopine sadrži 1 mg fosaprepitanta (1 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Dinatrijev edetat, polisorbat 80, laktoza, bezvodna, natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina, razrijeđena (za podešavanje pH)

Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

prašak za otopinu za infuziju 1 bočica

10 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Nije potrebna primjena peroralnog aprepitanta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja: 24 sata na 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/437/003 1 x 1 bočica

EU/1/07/437/004 1 x 10 bočica

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

IVEMEND 150 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE 150 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

IVEMEND 150 mg prašak za otopinu za infuziju fosaprepitant

Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept