Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ixiaro (Japanese-encephalitis virus, inactivated...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIxiaro
ATK šifraJ07BA02
TvarJapanese-encephalitis virus, inactivated (attenuated strain SA14-14-2 grown in vero cells)
ProizvođačValneva Austria GmbH

1.NAZIV LIJEKA

IXIARO suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv japanskog encefalitisa (inaktivirano, adsorbirano)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (0,5 ml) cjepiva IXIARO sadrži:

virus japanskog encefalitisa soj SA14 -14-2 (inaktiviran)1,2 6 AU3, što odgovara vrijednosti ≤ 460 ng ED50

1proizveden na Vero stanicama

2adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani (približno 0,25 miligrama Al3+)

3antigen jedinica

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Ovaj lijek sadrži kalij, manje od 1mmol po dozi i natrij, manje od 1mmol po dozi.

Fiziološka otopina s fosfatnim puferom 0,0067 M (u PO4) ima sljedeći sastav fiziološke otopine: NaCl – 9mg/mL

KH2PO4 – 0,144 mg/mL Na2HPO4 – 0,795 mg/mL

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Bistra tekućina s bijelim talogom.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

IXIARO je indiciran za aktivnu imunizaciju protiv japanskog encefalitisa u odraslih, adolescenata, djece i dojenčadi u dobi od 2 mjeseca i starije.

Primjenu cjepiva IXIARO treba razmotriti u osoba izloženih riziku zbog putovanja ili obavljanja poslovnih aktivnosti.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli (18 do 65 godina)

Primarno cijepljenje se sastoji od dvije odvojene doze, svaka od 0,5 ml, koje se primaju prema sljedećem konvencionalnom rasporedu:

Prva doza na nulti (0.) dan.

Druga doza: 28 dana nakon prve doze.

Brzi raspored

Osobe u dobi od 18 - 65 godina mogu primiti cjepivo prema brzom rasporedu kako slijedi: Prva doza na nulti (0.) dan.

Druga doza: 7 dana nakon prve doze.

Bez obzira na primijenjeni raspored, primarna imunizacija trebala bi se dovršiti najmanje jedan tjedan prije potencijalnog izlaganja virusu japanskog encefalitisa (JEV) (vidjeti dio 4.4).

Preporučuje se da osobe koje su primile prvu dozu cjepiva IXIARO i završe primarno cijepljenje s 2. dozom cjepiva IXIARO.

Ako se ne dovrši primarna imunizacija s dvije injekcije, možda se neće postići potpuna zaštita od bolesti.

Postoje podaci da primanje druge injekcije u razdoblju do 11 mjeseci nakon prve doze rezultira visokim stopama serokonverzije (vidjeti dio 5.1).

Docjepljivanje (booster doza)

Docjepljivanje (treća doza) treba se obaviti tijekom druge godine (tj. u razdoblju od 12 do 24 mjeseci) od primarne imunizacije, a prije potencijalne ponovne izloženosti virusu japanskog encefalitisa (JEV).

Osobe koje su izložene stalnom riziku od japanskog encefalitisa (osoblje koje radi u laboratoriju ili osobe koje borave u endemskim područjima) trebaju se docijepiti 12 mjeseci nakon primarne imunizacije (vidjeti dio 5.1).

Prema dugoročnim podacima o seroprotekciji nakon prve booster doze primijenjene 12 do 24 mjeseca nakon primarne imunizacije, drugo docjepljivanje je potrebno obaviti 10 godina nakon prve booster doze, prije potencijalne izloženosti virusu japanskog encefalitisa (JEV).

Starije osobe (≥ 65 godina)

Primarna serija cijepljenja sastoji se od dvije zasebne doze, svaka od po 0,5 ml, u skladu sa sljedećim standardnim rasporedom:

Prva doza na 0. dan.

Druga doza: 28 dana nakon prve doze.

Primarna imunizacija trebala bi se dovršiti najmanje jedan tjedan prije potencijalnog izlaganja virusu japanskog encefalitisa (JEV) (vidjeti dio 4.4).

Preporučuje se da osobe koje su primile prvu dozu cjepiva IXIARO primarno cijepljenje završe tako da i 2. doza bude cjepivo IXIARO.

Ako se ne dovrši primarna imunizacija s dvije injekcije, možda se neće postići potpuna zaštita od bolesti.

Postoje podaci da primanje druge injekcije u razdoblju do 11 mjeseci nakon prve doze rezultira visokim stopama serokonverzije (vidjeti dio 5.1).

Docjepljivanje

Kao i kod mnogih cjepiva, imunološki odgovor na cjepivo IXIARO u starijih osoba je slabiji nego u mlađih odraslih osoba. Trajanje zaštite u starijih osoba neizvjesno je, stoga se prije daljnjeg izlaganja virusu japanskog encefalitisa (JEV) treba razmotriti docjepljivanje (treća doza). Dugoročna seroprotekcija nakon docjepljivanja nije poznata.

Pedijatrijska populacija

Djeca i adolescenti u dobi od 3 godine do < 18 godina

Primarno cijepljenje sastoji se od dvije zasebne doze od po 0,5 ml u skladu sa sljedećim rasporedom: Prva doza na 0. dan.

Druga doza: 28 dana nakon prve doze.

Djeca u dobi od 2 mjeseca do < 3 godine

Primarno cijepljenje sastoji se od dvije zasebne doze od po 0,25 ml u skladu sa sljedećim rasporedom: Prva doza na 0. dan.

Druga doza: 28 dana nakon prve doze.

Za upute o pripremanju doze od 0,25 ml za djecu u dobi od 2 mjeseca do < 3 godine vidjeti dio 6.6.

Preporučuje se da osobe koje su primile prvu dozu cjepiva IXIARO i završe primarno cijepljenje s 2. dozom cjepiva IXIARO.

Docjepljivanje (djeca i adolescenti)

Docjepljivanje (treća doza) treba se obaviti tijekom druge godine (tj. u razdoblju od 12 do 24 mjeseca) od primarne imunizacije, a prije potencijalne ponovne izloženosti virusu japanskog encefalitisa (JEV).

Djeca i adolescenti koji su izloženi stalnom riziku od japanskog encefalitisa (koji borave u endemskim područjima) trebaju se docijepiti 12 mjeseci nakon primarne imunizacije (vidjeti dio 5.1).

Djeca i adolescenti u dobi od 3 godine do < 18 godina trebaju obaviti docjepljivanje jednom dozom cjepiva od 0,5 ml.

Djeca u dobi od 14 mjeseci do < 3 godine trebaju obaviti docjepljivanje jednom dozom cjepiva od 0,25 ml. Za upute o pripremanju doze od 0,25 ml za djecu u dobi od 2 mjeseca do < 3 godine vidjeti dio 6.6.

Nisu prikupljeni dugoročni podaci o seroprotekciji za razdoblje dulje od dvije godine nakon prvog docjepljivanja provedenog jednu godinu nakon primarne imunizacije u djece.

Djeca mlađa od 2 mjeseca

Sigurnost primjene i djelotvornost cjepiva IXIARO u djece mlađe od 2 mjeseca nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Cjepivo treba primijeniti intramuskularno, injekcijom u deltoidni mišić. U dojenčadi se za injiciranje može upotrijebiti anterolateralna strana bedra. IXIARO se nikada ne smije primijeniti intravaskularno.

Kada se cjepivo IXIARO primjenjuje istodobno s injekcijskim cjepivima, cjepiva treba primijeniti zasebnim štrcaljkama na suprotnim mjestima injiciranja.

IXIARO se iznimno može primijeniti supkutano bolesnicima s trombocitopenijom ili poremećajima krvarenja jer se krvarenje može pojaviti nakon intramuskularne primjene cjepiva. Supkutana primjena mogla bi dovesti do nedostatne reakcije na cjepivo (vidjeti dio 4.4). Međutim, treba napomenuti da ne postoje podaci o kliničkoj djelotvornosti koji bi podupirali supkutanu primjenu.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na ostatke protaminsulfata, formaldehida, goveđeg serumskog albumina, DNK stanice domaćina, natrijev metabisulfit, proteine stanice domaćina.

Osobama koje pokažu znakove preosjetljivosti nakon primanja prve doze cjepiva ne smije se dati drugu dozu.

Cijepljenje se u osoba s teškim akutnim febrilnim stanjima mora odgoditi.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao kod svih injekcijskih cjepiva, odgovarajuće liječenje i medicinski nadzor trebaju uvijek biti na raspolaganju za rijetke slučajeve anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

IXIARO se ni u kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno.

Kao i sva druga cjepiva, IXIARO ne mora dovesti do zaštite u svim slučajevima.

IXIARO ne pruža zaštitu od encefalitisa uzrokovanog drugim mikroorganizmima.

Kao i druge intramuskularne injekcije, ovo se cjepivo ne bi trebalo davati intramuskularno osobama s trombocitopenijom, hemofilijom ili drugim poremećajima krvarenja (vidjeti dio 4.2).

U odraslih stopa serokonverzije od 29,4 % uočena je 10 dana nakon prvog i.m. cijepljenja, a stopa od 97,3 % tjedan dana nakon drugog i.m. cijepljenja u konvencionalnom rasporedu. Nakon imunizacije prema brzom rasporedu uočena je stopa serokonverzije od 99 % 7 dana nakon drugog i.m. cijepljenja. Dakle, primarnu imunizaciju trebalo bi završiti barem jedan tjedan prije potencijalne izloženosti virusu japanskog encefalitisa (JEV).

Zaštita protiv japanskog encefalitisa nije osigurana sve dok se ne primi druga doza.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Istodobna primjena cjepiva IXIARO s drugim cjepivima:

U kliničkim ispitivanjima procjenjivana je istodobna primjena cjepiva IXIARO s inaktiviranim cjepivom protiv hepatitisa A i s inaktiviranim cjepivom protiv bjesnoće prema dva različita rasporeda. Nije bilo interferencije s imunološkim odgovorom na cjepivo protiv virusa japanskog encefalitisa (JEV) niti na cjepivo protiv virusa hepatitisa A ili bjesnoće (vidjeti dio 5.1).

Sigurnosni profili cjepiva IXIARO i ostalih ispitivanih cjepiva nisu kompromitirani kod istodobne primjene.

U bolesnika koji primaju imunosupresivnu terapiju ili bolesnika s imunodeficijencijom možda se neće postići adekvatan imunološki odgovor.

Pedijatrijska populacija

Nisu provedena ispitivanja interakcija u djece i adolescenata.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Postoje ograničeni podaci o uporabi cjepiva IXIARO u trudnica.

U ispitivanjima na životinjama dobiveni su nalazi nejasnog kliničkog značaja (vidjeti dio 5.3).

Kao mjeru predostrožnosti, treba izbjegavati korištenje cjepiva IXIARO tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se IXIARO u majčino mlijeko.

Ne očekuju se učinci na novorođenčad/dojenčad jer je sistemska izloženost dojilja cjepivu IXIARO zanemariva. Međutim, u nedostatku podataka i kao mjera predostrožnosti primjenu cjepiva IXIARO treba izbjegavati tijekom dojenja.

Plodnost

Ispitivanje na štakorima nije pokazalo učinke vezane uz cjepivo na reproduktivnost ženki, težinu fetusa, preživljavanje i razvoj mladunčadi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

IXIARO ima zanemariv ili nikakav utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost cjepiva IXIARO procjenjivana je u kontroliranim i nekontroliranim kliničkim ispitivanjima na 5021 zdravih odraslih osoba (iz ne-endemskih zemalja) i 1559 djece i adolescenata (većinom iz endemskih zemalja).

Sistemske nuspojave javile su se u oko 40 % cijepljenih ispitanika, a približno 54 % ispitanika je imalo reakcije na mjestu injiciranja. Obično se javljaju u prva tri dana nakon cijepljenja, blage su i prolaze u roku od nekoliko dana. U razdoblju između prve i druge doze ili nakon docjepljivanja nije zabilježeno povećanje broja nuspojava u odraslih.

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih su glavobolja (20 % ispitanika), mijalgija(13 %), bol na mjestu injiciranja (33 %), osjetljivost na dodir na mjestu injiciranja (33 %) i umor (12,9 %).

Najčešće prijavljene nuspojave u djece i adolescenata su pireksija, proljev, bolest nalik gripi, razdražljivost, bol na mjestu injiciranja, osjetljivost na dodir na mjestu injiciranja i crvenilo na mjestu injiciranja (vidjeti tablicu 1).

Nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti: Vrlo često: ≥ 1/10

Često: ≥ 1/100 do <1/10

Manje često: ≥ 1/1000 do <1/100

Rijetko: ≥ 1/10 000 do <1/1000

Odrasli i populacija starijih odraslih osoba (65 godina)

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Manje često: limfadenopatija

Rijetko: trombocitopenija

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Manje često: migrena, omaglica

Rijetko: parestezija, neuritis, disgeuzija

Poremećaji uha i labirinta

Manje često: vrtoglavica

Poremećaji oka

Rijetko: edem očnog kapka

Srčani poremećaji

Rijetko: palpitacije, tahikardija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Rijetko: dispneja

Poremećaji probavnog sustava

Često: mučnina

Manje često: povraćanje, proljev, bol u abdomenu

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često: osip, pruritus, hiperhidroza

Rijetko: urtikarija, eritem

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo često: mijalgija

Manje često: mišićno-koštana ukočenost, artralgija

Rijetko: bol u ekstremitetima

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često: bol na mjestu injiciranja, osjetljivost na mjestu injiciranja, umor

Često: bolest slična gripi, pireksija, druge reakcije na mjestu injiciranja, npr. crvenilo, otvrdnuće, oteklina, svrbež

Manje često: zimica, malaksalost, astenija Rijetko: periferni edem

Pretrage

Manje često: porast jetrenih enzima

Pedijatrijska populacija (u dobi od 2 mjeseca do <18 godina)

Tablica 1: Učestalost nuspojava zapaženih u djece koja su primila dozu od 0,25 ml (u dobi od 2 mjeseca do <3 godine) i u djece i adolescenata koji su primili dozu od 0,5 ml (u dobi od 3godina do <18 godina)

 

Učestalost nuspojava (%) prema dozi/dobi

Klasifikacija organskih sustava

0,25 ml

0,5 ml

Preporučeni izraz

N=783

N=628

 

2 mjeseca do <3 godine

3 do <18 godina

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 

 

Limfadenopatija

0,1

0,0

Poremećaji metabolizma i

 

 

prehrane

 

 

Smanjen apetit

8,2

1,9

Poremećaji živčanog sustava

 

 

Glavobolja

2,9

6,1

Poremećaji dišnog sustava,

 

 

prsišta i sredoprsja

 

 

Kašalj

0,5

0,3

Poremećaji probavnog sustava

 

 

Proljev

11,9

1,4

Povraćanje

7,3

1,9

Mučnina

3,9

1,9

Bol u abdomenu

0,1

0,0

Poremećaji kože i potkožnog

 

 

tkiva

 

 

Osip

6,3

1,4

Poremećaji mišićno-koštanog

 

 

sustava i vezivnog tkiva

 

 

Mijalgija

3,0

7,1

Opći poremećaji i reakcije na

 

 

mjestu primjene

 

 

Pireksija

28,5

10,4

Bolest slična gripi

10,9

2,9

Razdražljivost

10,9

1,9

Umor

3,5

3,5

Crvenilo na mjestu injiciranja

10,0

4,1

Bol na mjestu injiciranja

6,1

14,1

Osjetljivost na dodir na mjestu

4,2

14,7

injiciranja

 

 

Oticanje na mjestu injiciranja

3,6

2,2

Otvrdnuće na mjestu injiciranja

1,2

1,9

Svrbež na mjestu injiciranja

0,6

1,6

Pretrage

 

 

Povišeni jetreni enzimi

0,5

0,2

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni simptomi koji se odnose na predoziranje.

Pedijatrijska populacija:

Nema zabilježenih slučajeva predoziranja u pedijatrijskoj populaciji. Nehotična primjena doze od 0,5 ml cjepiva IXIARO kod djece u dobi od 1 do <3 godine ne predstavlja zabrinutost po pitanju sigurnosti (dio 5.1.).

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv encefalitisa. ATK oznaka: J07BA02

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja cjepiva protiv japanskog encefalitisa (JE) nije u potpunosti jasan. Ispitivanja na životinjama pokazala su da cjepivo potiče imunološki sustav na stvaranje protutijela protiv virusa japanskog encefalitisa koja su najčešće zaštitna. Ispitivanja provokacije (engl. challenge study) provedena su na miševima koji su primali humani antiserum na cjepivo IXIARO. Ova su ispitivanja pokazala da su gotovo svi miševi u kojih je titar testa neutralizacije redukcije plaka iznosio najmanje 1:10 bili zaštićeni od smrtonosne provokacije virusom japanskog encefalitisa.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Nisu provedena prospektivna ispitivanja djelotvornosti. Imunogenost cjepiva IXIARO proučavana je u oko 3119 zdravih odraslih osoba uključenih u sedam randomiziranih, kontroliranih i pet nekontroliranih ispitivanja faze 3 te u približno 550 zdrave djece uključene u dva randomizirana, kontrolirana i dva nekontrolirana klinička ispitivanja faze 3.

Pivotalno ispitivanje imunogenosti (odrasli)

Imunogenost cjepiva procijenjena je u randomiziranom, aktivno kontroliranom, slijepom za promatrača, multicentričnom kliničkom ispitivanju faze 3, koje je uključivalo 867 zdravih muških i ženskih ispitanika koji su primali IXIARO ili cjepivo JE VAX odobreno u SAD-u za JEV (primijenjeno na 0., 7. i 28. dan, supkutanom injekcijom). Ko-primarni ishod bila je stopa serokonverzije (titar anti-JEV protutijela ≥ 1:10) i geometrijska sredina titra (GMT, od engl Geometric Mean Titer), 56. dana, procijenjeno testom neutralizacije redukcije plaka (PRNT) za cijelu ispitivanu populaciju.

Do 56. dana udio ispitanika sa serokonverzijom bio je sličan za obje ispitivane skupine (96,4 % za IXIARO i 93,8 % za JE VAX). Do 56. dana GMT je porastao na 243,6 za IXIARO i 102,0 za JE VAX. Imunološki odgovor na IXIARO nije bio inferioran onom koji izaziva JE VAX (Tablica 2).

Tablica 2: Stope serokonverzije i geometrijske sredine titra za cjepiva IXIARO i JE VAX u populaciji po protokolu (per-protocol). Titar neutralizirajućih protutijela protiv JEV-a izmjeren je za soj JEV- a SA14 -14-2.

Stopa serokonverzije

Vremenska točka

IXIARO

JE-VAX

 

N=365

N=370

 

% (n)

% (n)

0. posjet (probir)

3. posjet (28. dan)

54 (197)

86,8 (321)

4. posjet (56. dan)

96,4 (352)

93,8 (347)

Geometrijska sredina titra (prema testu neutralizacije redukcije plaka)

 

 

 

Vremenska točka

IXIARO

JE-VAX

 

N=365

N=370

 

GMT (n)

GMT (n)

0. posjet (probir)

5,0 (365)

5,0 (370)

3. posjet (28. dan)

17,4 (363)

76,9 (367)

4. posjet (56. dan)

243,6 (361)

102,0 (364)

Učinak životne dobi na imunološki odgovor na IXIARO i JE-VAX ocijenjen je kao sekundarni ishod u ovom aktivno kontroliranom ispitivanju, uspoređujući ispitanike u dobi ≥ 50 godina (N = 262, prosječna dob 59,8) s onima ispod 50 godina starosti (N = 605, prosječna dob 33,9).

Nije bilo značajne razlike između stopa serokonverzije za IXIARO i JE-VAX u ispitanika u dobi <50 godina u odnosu na one u dobi ≥ 50 godina, na 28. niti na 56. dan nakon cijepljenja. U skupini koja je primila JE VAX geometrijska sredina titra 28. dana bila je značajno viša u ispitanika u dobi <50 godina nego onih u dobi ≥ 50 godina (80,9 naspram 45,9, p=0,0236), ali 56.dana više nije bilo značajne razlike. U skupini koja je primala IXIARO nije bilo značajnog učinka dobi na geometrijsku sredinu titra. U ispitanika u dobi <50 godina u odnosu na one u dobi ≥ 50 godina 28. ili 56. dana nije bilo značajne razlike između stopa serokonverzije ni u jednoj skupini liječenja.

Trajnost protutijela (odrasli)

Trajnost protutijela procijenjena je u nekontroliranom kliničkom ispitivanju praćenja faze 3, u koje su bili uključeni ispitanici koji su završili dva pivotalna ispitivanja i koji su primili najmanje jednu dozu cjepiva

IXIARO. Dugoročna imunogenost cjepiva IXIARO procijenjena je na podskupini od 181 ispitanika do 24. mjeseca nakon prvog cijepljenja lijekom IXIARO (populacija planirana za liječenje; engl. Intention to treat (ITT) population) i na 152 ispitanika do 36. mjeseca nakon prvog cijepljenja lijekom IXIARO.

Stope PRNT50 ≥ 1:10 i GMT u 2., 6., 12., 24. i 36. mjesecu prikazane su u Tablici 3 za ITT populaciju.

Tablica 3 Stope PRNT50 ≥ 1:10 i geometrijska sredina titra (GMT) u 2., 6., 12., 24. i 36. mjesecu nakon cijepljenja cjepivom IXIARO (ITT populacija)

 

Stopa PRNT50 ≥ 1:10

 

GMT

Vremenska

% (n/N)

95 % interval

GMT (N)

 

95% interval

točka

 

pouzdanosti

 

 

pouzdanosti

2. mjesec

98,9 (179/181)

[96.1, 99.7]

310,8 (181)

 

[268,8, 359,4]

6. mjesec

95,0 (172/181)

[90,8, 97,4]

83,5 (181)

 

[70,9, 98,4]

12. mjesec

83,4 (151/181)

[77,3, 88,1]

41,2 (181)

 

[34,4, 49,3]

24. mjesec

81,8 (148/181)

[75,5, 86,7]

44,3 (181)

 

[36,7, 53,4]

36. mjesec

84,9 (129/152)

[78,3, 89,7]

43,8 (152)

 

[36,5, 52,6]

Promatrani pad GMT-a u skladu je s očekivanim i može se usporediti s podacima za druga inaktivirana cjepiva protiv JE.

U drugom otvorenom ispitivanju praćenja faze 3, procijenjena je postojanost protutijela do 24 mjeseca nakon primarnog cijepljenja. U ovo ispitivanje praćenja uključeno je ukupno 116 ispitanika koji su primili cjepivo IXIARO prema preporučenom primarnom rasporedu. Stopa PRNT50 ≥ 1:10 je bila 82,8 % (95 % CI: 74,9, 88,6, N = 116) u 6. mjesecu, a 58,3 % u 12. mjesecu (95 % CI: 49,1, 66,9, N=115). U 24. mjesecu je stopa PRNT50 1:10 bila 48,3 % (95 % CI: 39,4, 57,3, N = 116) u ispitanika koji su završili preporučenu primarnu imunizaciju. GMT je u tih ispitanika bio 16,2 (95 % CI: 13,8, 19,0) u 24. mjesecu.

Docjepljivanje (odrasli)

U nekontroliranom, otvorenom ispitivanju faze 3 obavljeno je docjepljivanje jednom dozom cjepiva IXIARO od 6 μg (0,5 ml), 15 mjeseci nakon primarne imunizacije. Svih 198 ispitanika bilo je uključeno u ITT populaciju i populaciju koja je primila barem jedno cijepljenje (engl. Safety Population).

Stope PRNT50 ≥ 1:10 i GMT tijekom vremena prikazani su u Tablici 4:

Tablica 4 Stope PRNT50 ≥ 1:10 i GMT prije i u 1., 6. i 12. mjesecu nakon docjepljivanja jednom dozom od 6 μg (0,5 ml) 15 mjeseci nakon preporučene primarne imunizacije cjepivom IXIARO (ITT populacija)

 

Stopa PRNT50 ≥ 1:10

 

GMT

 

 

95 % CI

 

 

95 % CI

 

 

 

 

 

 

Prije docjepljivanja,

69,2 %

[62,4 %, 75,2 %]

22,5

 

[19,0, 26,7]

0. dan (n = 198)

 

 

 

 

 

28. dan (n = 198)

100,0 %

[98,1 %, 100,0 %]

900,1

 

[742,4, 1.091,3]

 

 

 

 

 

 

6. mjesec (n = 197)

98,5 %

[95,6 %, 99,5 %]

487,4

 

[390,7, 608,1]

 

 

 

 

 

 

12. mjesec (n = 194)

98,5 %

[95,6 %, 99,5 %]

361,4

 

[294,5, 443,5]

Perzistiranje protutijela nakon docjepljivanja (odrasli)

U prethodno opisanom nekontroliranom, otvorenom nastavku ispitivanja docjepljivanja, 67 ispitanika praćeno je radi određivanja titra JEV neutralizirajućih protutijela otprilike 6 godina nakon booster doze.

96 % ispitanika (64/67) još je imalo zaštitne razine protutijela (PRNT50 ≥ 1:10), uz GMT 148 (95 % CI: 107;

207). Primijenjen je matematički model za projiciranje prosječnog trajanja zaštite. Na temelju ovog modela, procjenjuje se da će prosječno trajanje zaštite iznositi 14 godina te da će 75 % cijepljenih osoba zadržati zaštitne razine protutijela (PRNT50 ≥ 1:10) tijekom10 godina. Stoga se drugo docjepljivanje treba obaviti 10 godina nakon prve booster doze primljene jednu godinu nakon primarne imunizacije, prije potencijalne izloženosti virusu japanskog encefalitisa (JEV).

Brzi raspored imunizacije (odrasli)

Imunogenost cjepiva IXIARO primijenjenog prema brzom rasporedu cijepljenja procijenjena je u randomiziranom ispitivanju faze 3, slijepom za promatrača. Ukupno je 217 ispitanika u dobi od 18 - 65 godina primilo cjepivo IXIARO s inaktiviranim cjepivom protiv bjesnoće (Rabipur) prema brzom rasporedu imunizacije na 0. dan i 7. dan, a 56 ispitanika primilo je samo cjepivo IXIARO prema konvencionalnom rasporedu imunizacije na 0. i 28. dan. Udio ispitanika sa serokonverzijom do 7. i do 28. dana nakon posljednje imunizacije bio je sličan za oba rasporeda. Stope serokonverzije i titri protutijela također su ostali usporedivo visoki do 12 mjeseci nakon prve imunizacije u oba rasporeda (Tablica 5).

Brzi raspored ispitan je na istodobnoj primjeni cjepiva IXIARO i Rabipur, ali može se koristiti i za zasebnu primjenu cjepiva IXIARO, jer nije uočena imunološka interferencija ta dva cjepiva (vidjeti dio 4.5).

Tablica 5: Stope serokonverzije i geometrijske sredine titra (GMT) neutralizirajućih anti-JEV protutijela na 0., 14., 21., 35., 56. i 365. dan nakon imunizacije cjepivom IXIARO i inaktiviranim cjepivom protiv bjesnoće prema brzom rasporedu te samim cjepivom IXIARO prema konvencionalnom rasporedu (populacija po protokolu)

 

 

Stopa serokonverzije

GMT

 

(Stopa ispitanika s PRNT50≥1:10)

(test neutralizacije redukcije plaka)

 

Brzi raspored

Konvencionalni

Brzi raspored

Konvencionalni

 

% (n/N)

raspored

(N)

raspored

 

% (n/N)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan cijepljenja

IXIARO 0.,7. dan

IXIARO 0.,28. dan

IXIARO 0.,7. dan

IXIARO 0., 28.

 

Rabipur 0.,3.,7.,

-

Rabipur 0.,3.,7.

dan

 

 

dan

 

dan

-

 

 

 

 

 

 

0. dan

(13/215)

9 (5/55)

5,63 (215)

5,73 (55)

 

 

 

 

 

 

14. dan

(206/209)

NP

715 (209)

NP

 

 

 

 

 

21. dan

100 (207/208)

NP

1255 (208)

NP

 

 

 

 

 

 

35. dan

(203/206)

100 (47/47)

690 (206)

376 (47)

 

 

 

 

 

 

56. dan

(200/204)

100 (49/49)

372 (204)

337 (49)

 

 

 

 

 

 

365. dan

(188/199)

88 (42/48)

117 (199)

39 (48)

NP= nije primjenjivo

Nepotpuna primarna imunizacija (odrasli)

Imunogenost docjepljivanja također je procijenjena u ispitivanju u kojem je analizirana postojanost imunosti nakon različitih režima primarnog cijepljenja (2x6 μg: N=116, 1x12μg: N=116 ili 1x6 μg: N=117). Docjepljivanje u jednoj dozi od 6 μg (0,5 ml) primijenjeno je u 11. ili 23. mjesecu nakon prve doze ispitanicima za koje je utvrđeno da su seronegativni (PRNT50 titar <1:10) u 6. mjesecu i/ili 12. mjesecu nakon primarne imunizacije. Rezultati pokazuju da se druga injekcija primarne imunizacije može dati do 11 mjeseci nakon prve doze. Imunološki odgovor na daljnje doze u različitim vremenima nakon potpune ili nepotpune primarne imunizacije prikazan je u Tablici 6.

Tablica 6 Stopa serokonverzije (SCR) i geometrijska sredina titra (GMT) u četvrtom tjednu nakon docjepljivanja s jednom dozom od 6 μg u ispitanika s PRNT50 <1:10 (PRNT50 <1:10 znači da ispitanik više nije serološki zaštićen) u 11. mjesecu ili 23. mjesecu nakon preporučene primarne imunizacije (2x 6 μg) ili nepotpune (1x6 μg) primarne imunizacije cjepivom IXIARO (ITT populacija)

 

(n / N)

SCR

GMT

[95% CI]

Docjepljivnje nakon preporučene

 

 

 

 

primarne imunizacije (2x6 μg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docjepljivnje u 11. mjesecu

(17 / 17)

100 %

673,6

[378,7, 1198,2]

Docjepljivnje u 23. mjesecu

(27 / 27)

100 %

2536,7

[1467,7,

 

 

 

 

4384,4]

Druga doza nakon nepotpune

 

 

 

 

primarne imunizacije (1x6 μg)

 

 

 

 

Druga doza u 11. mjesecu

(99 / 100)

99 %

504,3

[367,3, 692,3]

 

 

 

 

 

Druga doza u 23. mjesecu

(5 / 5)

100 %

571,4

[88,2, 3702,9]

Istodobna primjena (odrasli)

Istodobna primjena cjepiva IXIARO s inaktiviranim cjepivom protiv virusa hepatitisa A (HAV) (HAVRIX 1440)

Istodobna primjena cjepiva IXIARO s inaktiviranim cjepivom protiv virusa hepatitisa A (HAVRIX 1440), istražena je u jednom kliničkom ispitivanju. Nije bilo interferencije s imunološkim odgovorom na virus japanskog encefalitisa (JEV) i virus hepatitisa A (HAV). Istodobna primjena cjepiva IXIARO i inaktiviranog cjepiva protiv hepatitisa A pokazala se neinferiornom u odnosu na zasebnu primjenu tih cjepiva, obzirom na geometrijsku sredinu titra (GMT) neutralizirajućih anti-JEV protutitijela i HAV protutijela i obzirom na stope serokonverzije oba tipa protutijela (Tablica 7).

Tablica 7 Stope serokonverzije i geometrijska sredina titra neutralizirajućih anti-JEV protutijela 56.-og dana i stope serokonverzije i geometrijska sredina titra protutijela na HAV 28.-og dana u per- protokol populaciji

Stope serokonverzije (SCR) i geometrijska sredina titra (GMT) neutralizirajućih anti-JEV protutijela 56.-og dana

 

% s SCR

GMT

95 % CI

Skupina C: IXIARO + HAVRIX1440

100,0

202,7

[153,7, 261,2]

Skupina A: IXIARO + placebo

98,2

192,2

[147,9, 249,8]

Stope serokonverzije (SCR) i geometrijska sredina titra (GMT) protutijela za HAV 28.-og dana

 

 

 

 

 

% s SCR

GMT

95 % CI

Skupina C: IXIARO + HAVRIX 1440

100,0

150,0

[111,7, 202,3]

Skupina B: HAVRIX + placebo

96,2

124,0

[91,4, 168,2]

Istodobna primjena cjepiva IXIARO s inaktiviranim cjepivom protiv bjesnoće (Rabipur):

U ispitivanju faze 3 slijepom za promatrača, istodobna primjena cjepiva IXIARO i Rabipur ispitivana je kod odraslih osoba od 18 do 65 godina starosti u usporedbi sa zasebnim cijepljenjem jednim od tih cjepiva prema konvencionalnom rasporedu. Nije uočena interferencija s obzirom na geometrijsku sredinu titra (GMT) i

stope serokonverzije neutralizirajućih anti-JEV protutijela (Tablica 8). Nije bilo ni interferencija s imunološkim odgovorom na Rabipur.

Tablica 8: Stope serokonverzije (stopa ispitanika s PRNT50≥1:10) i geometrijske sredine titra (GMT) (test neutralizacije redukcije plaka) za neutralizirajuća anti-JEV protutijela nakon primjene cjepiva IXIARO i Rabipur prema konvencionalnom rasporedu, populacija po protokolu

Stope serokonverzije i geometrijska sredina titra JEV neutralizirajućih protutijela na 56. dan

 

SCR [%] (n/N)

GMT [95% CI]

 

 

(N)

IXIARO + Rabipur

299 [254-352]

 

(157/157)

(157)

IXIARO

337 [252-451]

 

(49/49)

(49)

Rasporedi cijepljenja: IXIARO: 0./28. dan, Rabipur: 0./7./28. dan.

Imunogenost kod starijih odraslih osoba (≥65 godina)

Imunogenost cjepiva IXIARO procijenjena je u otvorenom, nekontroliranom ispitivanju u 200 zdravih starijih odraslih osoba u dobi od 65 do 83 godine, uključujući ispitanike sa stabilnim osnovnim stanjima

poput hiperkolesterolemije, hipertenzije, kardiovaskularne bolesti ili dijabetesa mellitusa neovisnog o inzulinu. JEV neutralizirajuća protutijela utvrđena su 42 dana nakon druge doze prve serije (70. dan). Starije odrasle osobe pokazuju slabiji imunološki odgovor na cijepljenje u usporedbi s mlađim odraslim osobama ili djecom kada je riječ o stopama serokonverzije (postotak ispitanika s titrom PRNT50 ≥1:10) i geometrijskoj sredini titra (Tablica 9).

Tablica 9: Stope serokonverzije i geometrijska sredina titra JEV neutralizirajućih protutijela na 70. dan u populaciji predviđenoj za liječenje (engl., Intent To Treat), za cjelokupnu populaciju u ispitivanju i stratificirano po dobnim skupinama

Stope serokonverzije i geometrijska sredina titra JEV neutralizirajućih protutijela na 70. dan

 

n / N

SCR

GMT

95% CI

Cjelokupna populacija u ispitivanju

128/197

65%

29,2, 47,8

 

 

 

 

 

Dobna skupina od 65 - <75godina

113/173

65,3%

37,2

28,6, 48,3

Dobna skupina ≥75 godina

15/23

65,2%

42,2

19,2, 92,7

 

 

 

 

 

Pedijatrijska populacija

U ispitivanju faze 2 u zdrave indijske djece u dobi od ≥1 godine do <3 godine, 24 djece je cijepljeno s 0,25 ml cjepiva IXIARO (odobrena doza za tu dobnu skupinu), a 24 djece je primilo dozu za odrasle od 0,5 ml.

Podaci su ograničeni, ali nije bilo razlike u sigurnosnom profilu između doze od 0,25 ml i doze od 0,5 ml u toj dobnoj skupini.

Imunogenost i sigurnost primjene cjepiva IXIARO u djece i adolescenata u JEV-endemskim zemljama

Sigurnost primjene i imunogenost cjepiva IXIARO procijenjene su u randomiziranom, kontroliranom, otvorenom kliničkom ispitivanju provedenom na Filipinima gdje je JEV endemičan. Sigurnosni profil cjepiva IXIARO uspoređen je s kontrolnim cjepivima Havrix (cjepivo protiv hepatitisa A, pedijatrijska formulacija 720 EL.U./0,5 ml) i Prevenar (pneumokokno 7-valentno konjugirano cjepivo [Diphtheria CRM197 protein]). Procjena imunogenosti provedena je na podskupini populacije u ispitivanju i uključivala je određivanje stope serokonverzije (SCR), definirane kao titar neutralizirajućih protutijela na virus JE ≥1:10, udio ispitanika koji su postigli najmanje četverostruki porast titra protutijela i geometrijsku sredinu titra (GMT) na 56. dan i 7. mjesec, po dozi i po dobnoj skupini. Imunološki odgovori na IXIARO prikazani su u tablici 10.

Tablica 10 Stope serokonverzije, udio ispitanika s najmanje četverostrukim porastom titra neutralizirajućih protutijela na virus JE i geometrijska sredina titra, na početku, 56. dan i 7. mjesec, stratificirano po dobnim skupinama, u populaciji predviđenoj za liječenje (Intent To Treat)

Doza cjepiva

 

0,25 ml

 

0,5 ml

 

 

 

 

 

 

Dobna skupina

2 mjeseca –

6 mjeseci –

1 godina –

3 godine -

12 godina -

<6 mjeseci

<12 mjeseci

< 3 godine

< 12 godina

< 18 godina

 

 

 

Stopa serokonverzije % (n/N)

 

 

Prije cijepljenja

30% (3/10)

0% (0/20)

3,2% (4/125)

16,8% (17/101)

45,7% (64/140)

 

 

 

 

 

 

56. dan

100% (9/9)

100% (19/19)

99,2% (119/120)

100,0%

100% (137/137)

(100/100)

 

 

 

 

 

7. mjesec

100% (10/10)

100% (18/18)

85,5%

91,0% (91/100)

97,1%

 

(106/124)

(133/137)

 

 

 

 

Udio ispitanika koji su postigli ≥4-struko povećanje titra JEV protutijela % (n/N)

56. dan

(9/9)

94,7 (18/19)

96,7 (116/120)

94,0 (94/100)

77,4 (106/137)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. mjesec

90,0 (9/10)

83,3 (15/18)

75,8 (94/124)

71,0 (71/100)

65,0 (89/137)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrijska sredina titra (N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije cijepljenja

8,42

(10 )

5(20)

5,52 (124)

6,54 (101)

13,08 (140)

56. dan

687,35

(9)

377,79 (19)

258,90 (121)

213,67 (100)

175,63 (137)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. mjesec

159,27 (10)

64,00 (18)

38,91 (125)

43,60 (100)

86,61 (137)

 

 

 

 

 

 

 

 

◊Negativni titri prije cijepljenja imputirani su na 5.

Sigurnost primjene i podnošljivost ocjenjivani su na cijeloj populaciji u ispitivanju. Roditelji ili ispitanici zapisivali su štetne događaje u karticu dnevnika prvih sedam dana nakon svakog cijepljenja. Roditelje ili ispitanike pitalo se o svakom neželjenom štetnom događaju na dan drugog cijepljenja i pri osobnoj posjeti uključujući i pregled liječnika 28 dana (56. dan) i 6 mjeseci (7. mjesec) nakon druge doze. Sigurnosni profil cjepiva IXIARO mogao se usporediti s cjepivima Havrix ili Prevenar.

Perzistiranje protutijela i docjepljivanje u djece i adolescenata u JEV-endemskim zemljama

Perzistiranje JEV neutralizirajućih protutijela nakon primarne imunizacije te sigurnost i imunogenost booster doze cjepiva IXIARO 12 mjeseci nakon primarne imunizacije procijenjene su u randomiziranom, kontroliranom, otvorenom kliničkom ispitivanju provedenom na Filipinima, gdje je JEV endemski (300 djece, prosječna dob 5,3 godine, raspon 1,2 – 17,3 godine). Praćeno je 150 djece u razdoblju od tri godine bez docjepljivanja, dodatnih 150 djece docijepljeno je nakon 1 godine (0,25 ml za dob < 3 godine u vrijeme docjepljivanja; 0,5 ml za dob 3 ili više godina) te je praćeno sljedeće dvije godine. Stopa seroprotekcije (SPR, od engl seroprotection rate) definirana kao titar neutralizirajućih protutijela ≥1:10 i geometrijska sredina titra (GMT) predstavljena je u Tablici 11. Docjepljivanje je dovelo do izraženog povećanja geometrijske sredine titra, a stopa seroprotekcije ostala je na 100 % dvije godine nakon docjepljivanja.

Tablica 11: Stope seroprotekcije i geometrijske sredine titra sa i bez docjepljivanja cjepivom IXIARO u 12., 13., 24. i 36. mjesecu u populaciji predviđenoj za liječenje

 

Bez docjepljivanja

Docjepljivanje 12 mjeseci nakon primarne imunizacije

 

N = 150

N = 149

 

 

 

 

 

 

Vremenska točka nakon

 

Booster doza od 0,25 ml

 

Booster doza od

 

 

0,5 ml

primarne imunizacije

 

N=81

 

 

 

N=67

 

 

 

 

 

Stopa seroprotekcije % (n/N)

 

 

 

 

 

 

12. mjesec

89,9 (134/149)

97,5 (79/81)

 

89,6 (60/67)

 

 

 

 

 

13. mjesec

n.d.

100 (81/81)

 

100,0 (67/67)

 

 

 

 

 

24. mjesec

89,0 (130/146)

100 (80/80)

 

100,0 (67/67)

 

 

 

 

 

36. mjesec

90,1 (128/142)

100,0 (76/76)

 

100,0 (67/67)

 

 

 

 

 

 

Geometrijska sredina titra

 

 

 

 

 

 

12. mjesec

 

 

 

 

 

 

13. mjesec

n.d.

 

 

 

 

 

 

24. mjesec

 

 

 

 

36. mjesec

 

 

 

 

n.d. = nije dostupno

Imunogenost i sigurnost primjene u djece i adolescenata u ne-endemskim zemljama

Sigurnost primjene i imunogenost cjepiva IXIARO procijenjene su u nekontroliranom, otvorenom kliničkom ispitivanju provedenom u Sjedinjenim Državama, Europi i Australiji na zdravim muškim i ženskim ispitanicima koji su planirali putovanje u JEV endemska područja. Djeca i adolescenti u dobi od ≥ 3 do < 18 godina primili su dvije doze cjepiva od 0,5 ml, a djeca u dobi od ≥ 2 mjeseca do < 3 godine primila su dvije doze cjepiva od 0,25 ml na 0. i 28. dan, intramuskularnom injekcijom. Podaci o imunogenost procijenjeni su za 64 ispitanika. SCR (skraćeno od engl. seroconversion rate) i GMT vrijednosti prikazane su u tablici 12.

Tablica 12: Stope serokonverzije (SCR) i geometrijske sredine titra (GMT) JEV neutralizirajućih protutijela po dozi cjepiva i dobnoj skupini. Intent-to-treat populacija

 

IXIARO

Vremenska

SCR

GMT

95 % CI

 

doza

točka

n / N

 

 

Dobna skupina ≥2 mjeseca do <3

0,25 ml

56. dan

100 %

216,2

106,0; 441,0

godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. mjesec

100 %

48,0

0,0;

 

 

 

3214485,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobna skupina ≥3 do <18 godina

0,5 ml

56. dan

100 %

340,7

269,8; 430,3

57/57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. mjesec

90,6 %

57,1

38,4; 84,9

 

 

29/32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perzistiranje protutijela u djece i adolescenata u ne-

endemskim zemljama

 

 

Perzistiranje protutijela procijenjeno je za razdoblju od tri godine nakon primarnog cijepljenja cjepivom IXIARO u nekontroliranom, otvorenom kliničkom ispitivanju praćenja provedenom u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi i Australiji. Dugoročni podaci o imunogenosti procijenjeni su za 23 djece

(prosječna dob 14,3 godine, raspon 3 – 18 godina). Stope seroprotekcije (SPR) i geometrijske sredine titra (GMT) prikazane su u Tablici 13.

Tablica 13: Stope seroprotekcije i geometrijske sredine titra JEV neutralizirajućih protutijela po dozi cjepiva i dobnoj skupini. Populacija predviđena za liječenje

 

Stopa seroprotekcije

Geometrijska sredina titra

 

(Stopa ispitanika s PRNT50 ≥ 1:10)

(neutralizacijski test redukcije plakova)

 

% (n/N)

GMT [95 % CI]

 

Nakon doze primarne

Nakon doze

Nakon doze

Nakon doze

 

primarne

primarne

primarne imunizacije

 

imunizacije od

 

imunizacije od

imunizacije od

od

 

0,25 ml

 

0,5 ml

0,25 ml

0,5 ml

 

 

12. mjesec

0 % (0/0)

89,5 % (17/19)

-

48 [28; 80]

 

 

 

 

 

24. mjesec

100 % (1/1)

90,9 % (20/22)

193 [n.d.]

75 [46; 124]

 

 

 

 

 

36. mjesec

100 % (1/1)

88,9 % (16/18)

136 [n.d.]

61 [35; 106]

n.d. nije bilo moguće uspostaviti interval pouzdanosti od 95 % (podaci o jednom ispitaniku)

5.2Farmakokinetička svojstva

Ocjena farmakokinetičkih svojstava nije potrebna za cjepiva.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci o toksičnosti su ograničeni.

U reproduktivnom i pre-/postnatalnom ispitivanju toksičnosti nisu otkriveni učinci cjepiva na reprodukciju, težinu ploda, preživljavanje i razvoj potomaka. Međutim, u skupini koja je primala 2 doze uočena je nepotpuna osifikacija dijelova skeleta koja nije uočena u skupini koja je primala 3 doze. Trenutno je teško objasniti ima li ovaj fenomen veze s liječenjem.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Fiziološka otopina s fosfatnim puferom sadrži:

natrijev klorid

kalijev dihidrogenfosfat natrijev hidrogenfosfat vodu za injekcije

Za adjuvanse vidjeti dio 2.

6.2Inkompatibilnosti

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml suspenzije u napunjenoj štrcaljki (staklo tip I) s čepom klipa (klorbutilni elastomer). Pakiranje sadrži 1 štrcaljku sa zasebnom iglom ili bez nje.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Napunjena štrcaljka namijenjena je samo za jednokratnu uporabu i ne smije se koristiti za više od jedne osobe. Napunjena je štrcaljka spremna za uporabu. Ako igla nije priložena, koristite sterilnu iglu.

Ne koristiti ako je blister folija otvarana ili ako je pakiranje oštećeno.

Tijekom čuvanja se može uočiti fini, bijeli talog s prozirnim bezbojnim slojem na površini.

Prije primjene dobro protresite štrcaljku kako biste dobili bijelu, neprozirnu, homogenu suspenziju. Nemojte primijeniti ako nakon protresanja ostaju čestice ili ako se primijeti promjena boje ili se štrcaljka čini fizički oštećenom.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Informacija o primjeni doze od 0,5 ml cjepiva IXIARO za osobe u dobi od 3 i više godina

Za primjenu cijele doze od 0,5 ml slijedite dolje navedene korake:

1.Protresite štrcaljku kako biste dobili homogenu suspenziju.

2.Uklonite zatvarač s vrha štrcaljke nježno ga odvijajući. Ne pokušavajte lomiti ili vući zatvarač jer to može oštetiti štrcaljku.

3.Pričvrstite iglu na napunjenu štrcaljku.

Informacija o pripremi doze od 0,25 ml cjepiva IXIARO za primjenu u djece mlađe od 3 godine

Za primjenu doze od 0,25 ml u djece u dobi od 2 mjeseca do < 3 godine slijedite dolje navedene korake:

1.Protresite štrcaljku kako biste dobili homogenu suspenziju.

2.Uklonite zatvarač s vrha štrcaljke nježno ga odvijajući. Ne pokušavajte lomiti ili vući zatvarač jer to može oštetiti štrcaljku.

3.Pričvrstite iglu na napunjenu štrcaljku.

4.Štrcaljku držite u uspravnom položaju.

5.Gurnite čep klipa do ruba crvene crte na tijelu štrcaljke, označene crvenom strelicom (vidjeti sliku

1)*, za izbacivanje viška volumena.

6.Pričvrstite novu sterilnu iglu prije injiciranja preostalog volumena.

*Ako ste čep klipa gurnuli preko crvene crte, doza od 0,25 ml nije zajamčena i treba upotrijebiti novu

štrcaljku.

Slika 1: Priprema za primjenu doze od 0,25 ml

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3

A-1030 Vienna

Austrija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/501/001

EU/1/08/501/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 31. ožujka, 2009.

Datum posljednje obnove: 28. veljače, 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{MM/GGGG}>

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.emea.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept