Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ixiaro (Japanese-encephalitis virus, inactivated...) – Označavanje - J07BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIxiaro
ATK šifraJ07BA02
TvarJapanese-encephalitis virus, inactivated (attenuated strain SA14-14-2 grown in vero cells)
ProizvođačValneva Austria GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

IXIARO suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv japanskog encefalitisa (inaktivirano, adsorbirano)

Pakiranje za odrasle, adolescente i djecu

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 doza (0,5 ml) cjepiva IXIARO sadrži:

6 AU (antigen jedinica, što odgovara vrijednosti ≤ 460 ng ED50) inaktiviranog virusa japanskog encefalitisa soja SA14 -14-2 (proizvedenog na Vero stanicama) adsorbiranog na aluminijev hidroksid, hidratizirani (približno 0,25 miligrama Al3 +)..

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

Fiziološka otopina s fosfatnim puferom sadrži natrijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, natrijev hidrogenfosfat i vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

jedna doza od 0,5 ml u napunjenoj štrcaljki.

jedna doza od 0,5 ml u napunjenoj štrcaljki + 1 igla.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić (i.m.).

Protresti kako bi se stvorila jednolika suspenzija.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ne injicirati u krvnu žilu.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 °C-8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3

A-1030 Vienna

Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/501/001

EU/1/08/501/002

13.BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister folija

Prazna bijela folija bez tiskanih informacija.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na napunjenoj štrcaljki

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

IXIARO suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv japanskog encefalitisa

Za primjenu u mišić (i.m.).

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza, 0,5ml

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku Ne zamrzavati.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept