Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jardiance (empagliflozin) – Označavanje - A10BK03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaJardiance
ATK šifraA10BK03
Tvarempagliflozin
ProizvođačBoehringer Ingelheim International GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Jardiance 10 mg filmom obložene tablete empagliflozin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 10 mg empagliflozina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu, vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 1 filmom obložena tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

70 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/930/010 7 tableta

EU/1/14/930/011 10 tableta

EU/1/14/930/012 14tableta

EU/1/14/930/013 28 tableta

EU/1/14/930/014 30 tableta

EU/1/14/930/015 60 tableta

EU/1/14/930/016 70 tableta

EU/1/14/930/017 90 tableta

EU/1/14/930/018 100 tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jardiance 10 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blisteri (perforirani)

1. NAZIV LIJEKA

Jardiance 10 mg tablete empagliflozin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Jardiance 25 mg filmom obložene tablete empagliflozin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 25 mg empagliflozina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu, vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 1 filmom obložena tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

70 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/930/001 7 tableta

EU/1/14/930/002 10 tableta

EU/1/14/930/003 14 tableta

EU/1/14/930/004 28 tableta

EU/1/14/930/005 30 tableta

EU/1/14/930/006 60 tableta

EU/1/14/930/007 70 tableta

EU/1/14/930/008 90 tableta

EU/1/14/930/009 100 tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jardiance 25 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blisteri (perforirani)

1. NAZIV LIJEKA

Jardiance 25 mg tablete empagliflozin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept