Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Javlor (vinflunine) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L01CA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaJavlor
ATK šifraL01CA05
Tvarvinflunine
ProizvođačPierre Fabre Médicament

1.NAZIV LIJEKA

Javlor 25 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan mL koncentrata sadrži 25 mg vinflunina (u obl iku ditartarata).

Jedna bočica od 2 mL sadrži 50 mg vinflunina (u obliku ditar tarata).

Jedna bočica od 4 mL sadrži 100 mg vinflunina (u obliku dita rtarata).

Jedna bočica od 10 mL sadrži 250 mg vinflunina (u obliku dit artarata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Koncentrat za otopinu za infuziju (sterilni koncentrat).

Bistra, bezbojna do blijedožuta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Javlor je indiciran u monoterapiji za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim ili metastatskim karcinomom prijelaznih stanica urotelijalnog trakta nakon neuspjeha prethodnog protokola koji je sadržavao platinu.

Djelotvornost i sigurnost vinflunina nisu ispitane u bolesnika s izvedbenim statusom 2.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje vinfluninom potrebno je započeti pod nadzorom liječnika koji je kvalificiran za primjenu kemoterapije i ograničiti na jedinice koje su specijalizirane za davanje citotoksične kemoterapije.

Prije svakog ciklusa potrebno je provesti odgovarajuću provjeru kompletne krvne slike radi provjere apsolutnog broja neutrofila (ABN), trombocita i hemoglobina s obzirom na to da su neutropenija, trombocitopenija i anemija česte nuspojave vinflunina.

Doziranje

Preporučena doza je 320 mg/m² vinflunina u obliku 20-minutne intravenske infuzije svaka 3 tjedna.

U slučaju izvedbenog statusa bolesnika procijenjenog prema WHO/ECOG ljestvici kao 1 ili 0 i prethodnog zračenja zdjelice, liječenje treba započeti dozom od 280 mg/m². U odsustvu bilo kakve hematološke toksi čnosti tijekom prvog ciklusa koja bi prouzročila odgodu liječenja ili smanjenje doze, doza će se povećati na 320 mg/m² svaka 3 tjedna za naredne cikluse.

Preporučena istodobna primjena lijekova

Da bi se spriječila konstipacija, preporučuju se laksativi i dijetetske mjere uključujući oralnu hidraciju od 1. do 5. ili 7. dana nakon svake primjene vinflunina (vidjeti dio 4.4).

Odgoda ili prekid liječenja zbog toksičnosti

Tablica 1: Odgoda narednog ciklusa zbog toksičnosti

Toksičnost

 

 

 

 

 

Dan 1 liječenja

 

 

 

 

 

 

-

Odgoditi do oporavka (ABN 1000/mm³i

Neutropenija (ABN < 1000 /mm³)

 

 

 

trombociti 100 000/mm³) i prilagoditi dozu

ili

 

 

 

 

ako je potrebno (vidjeti tablicu 2)

 

Trombocitopenija (trombociti < 100 000/mm³)

-

Prekid ako nije došlo do oporavka

 

 

 

 

 

 

 

unutar 2 tjedna

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Odgoditi do oporavka tj. blage ili nikakve

 

 

 

 

 

 

toksičnosti ili do postizanja početnog stanja

Toksičnost za organe: umjerena, teška ili

 

 

 

i prilagoditi dozu ako je potrebno (vidjeti

opasna po život

 

 

 

 

tablicu 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Prekid ako nije došlo do oporavka

 

 

 

 

 

 

 

unutar 2 tjedna

 

 

 

Srčana ishemija u bolesnika s prethodnom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anamnezom infarkta miokarda ili angine

 

 

-

Prekid

 

 

 

pektoris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagodbe doze zbog toksičnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2: Prilagodbe doze zbog toksičnosti

 

 

 

Toksičnost

 

 

 

 

 

 

Prilagodba doze

 

(NCI CTC v 2.0)*

 

Početna doza vinflunina

 

Početna doza vinflunina

 

 

 

od 320 mg/m²

 

od 280 mg/m²

 

 

Prvi

 

2.

 

3. uzastopni

 

Prvi

 

2. uzastopni

 

 

dogaÑaj

 

uzastopni

 

dogaÑaj

 

dogaÑaj

 

dogaÑaj

 

 

 

 

dogaÑaj

 

 

 

 

 

 

Neutropenija 4. stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ABN< 500/mm³) > 7 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrilna neutropenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ABN< 1000/mm³i vrućica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,5°C)

 

 

 

 

 

 

Konačan

 

 

 

Konačan

Mukozitis ili konstipacija 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupnja 5 dana ili 3. stupnju

 

280 mg/m²

250 mg/m²

prekid

 

250 mg/m²

 

prekid

bilo kojeg trajanja1

 

 

 

 

 

 

liječenja

 

 

 

liječenja

Bilo koja druga toksičnost 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupnju (teška ili opasna po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

život)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(osim povraćanja ili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mučnine 3. stupnja2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nacionalni institut za rak, Zajednički kriteriji toksičnosti, verzija 2.0 (NCI CTC v 2.0)

1Konstipacija 2. stupnja prema kriterijima NCI CTC definira se kao konstipacija koja zahtjeva primjenu laksativa, 3. stupanj označava opstipaciju koja zahtjeva ručnu evakuaciju stolice ili primjenu klizme, dok, 4. stupanj označava opstrukciju ili toksični megakolon. Mukozitis 2. stupnja definira se kao "umjeren", 3. stupnja kao "težak", a 4. stupnja kao "opasan po život".

2Mučnina 3. stupnja prema kriterijima NCI CTC definira se kao neznačajan unos koji zahtijeva intravensku

primjenu tekućine. Povraćanje 3. stupnja definira se kao 6 epizoda u 24 sata nakon prethodnog liječenja; ili potreba za intravenskom primjenom tekućine.

Posebne populacije

Bolesnici s ošte ćenjem jetre

Dovršeno je ispitivanje faze I farmakokinetike i po dnošljivosti u bolesnika s promijenjenim testovima jetrene funkcije (vidjeti dio 5.2). Farmakokinetika vinflunina nije promijenjena u tih bolesnika, meÑutim, na temelju promjena jetrenih bioloških parame tara nakon primjene vinflunina (gama-glutamil-transferaze (GGT), transaminaza, bilirubina), preporučuju se sljedeće doze:

-Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika:

- s protrombinskim vremenom > 70% NV (normalne vrijednosti) i jednim od navedenog:

[ GGN (gornja granica normale) < bilirubin 1,5×GGN i/ili 1,5xGGN < transaminaze 2,5×GGN i/ili GGN < GGT 5×GGN ].

- s transaminazama 2,5xGGN (< 5xGGN samo u slučaju jetrenih metastaza).

-Preporučena doza vinflunina je 250 mg/m² primijenjena jedanput svaka 3 tjedna u bolesnika s

blagim ošte ćenjem jetre (Child-Pugh stadij A) ili u bolesnika s protrombinskim vremenom

60% NV i 1,5×GGN < bilirubin 3×GGN i jednim od navedenog: [ transaminaze > GGN i/ili GGT > 5×GGN ].

-Preporučena doza vinflunina je 200 mg/m² primijenjena jedanput svaka 3 tjedna u bolesnika s

umjerenim ošte ćenjem jetre (Child-Pugh stadij B) ili u bolesnika s protrombinskim vremenom 50% NV i bilirubinom > 3×GGN i transaminazama > GGN i GGT > GGN.

Vinflunin nije ispitan u bolesnika s teškim ošte ćenjem jetre (Child-Pugh stadij C) ili u bolesnika s protrombinskim vremenom < 50%NV ili s bilirubinom > 5xGGN ili s pojedinim transaminazama > 2,5xGGN (5xGGN samo u slučaju jetrenih metastaza) ili s GGT-om > 15xGGN.

Bolesnici s ošte ćenjem bubrega

Bolesnici s CrCl (klirensom kreatinina) > 60 mL/min bili su uključeni u klinička ispitivanja i liječeni preporučenom dozom.

U bolesnika s umjerenim ošte ćenjem bubrega (40 mL/min CrCl 60 mL/min) preporučena doza je 280 mg/m² primijenjena jedanput svaka 3 tjedna.

U bolesnika s teškim ošte ćenjem bubrega (20 mL/min CrCl < 40 mL/min) preporučena je doza 250 mg/m² svaka 3 tjedna (vidjeti dio 5.2).

Za daljnje cikluse dozu je potrebno prilagoditi u slučaju toksičnosti kako je prikazano u tablici 3 u nastavku.

Stariji bolesnici (75 godina)

Nije potrebna prilagodba doze vezana uz dob u bolesnika koji imaju manje od 75 godina (vidjeti dio 5.2).

Doze koje se preporučuju u bolesnika koji imaju najmanje 75 godina su sljedeće:

-u bolesnika koji imaju najmanje 75 godina, ali manje od 80 godina, doza vinflunina koja se primjenjuje je 280 mg/m² svaka 3 tjedna.

-u bolesnika koji imaju 80 ili više godina doza vinf lunina koja se primjenjuje je 250 mg/m² svaka 3 tjedna.

Za daljnje cikluse dozu je potrebno prilagoditi u slučaju toksičnosti kako je prikazano u tablici 3 u nastavku:

Tablica 3: Prilagodbe doze zbog toksičnosti u bolesnika s ošte ćenjem bubrega ili starijih bolesnika

Toksičnost

 

Prilagodba doze

 

Početna doza vinflunina

Početna doza vinflunina

(NCI CTC v 2.0)*

od 280 mg/m²

od 250 mg/m²

 

 

Prvi

2. uzastopni

Prvi

2. uzastopni

 

dogaÑaj

dogaÑaj

dogaÑaj

dogaÑaj

Neutropenija 4. stupnja

 

 

 

 

(ABN< 500/mm³) > 7 dana

 

 

 

 

Febrilna neutropenija (ABN < 1000/mm³i

 

 

 

 

vrućica 38,5°C)

 

Konačan

 

Konačan

Mukozitis ili zatvor stolice 2.

 

 

250 mg/m²

prekid

225 mg/m²

prekid

stupnja 5 dana ili 3. stupnju bilo kojeg

 

liječenja

 

liječenja

trajanja1

 

 

 

 

 

 

Bilo koja druga toksičnost 3. stupnju

 

 

 

 

(teška ili opasna po život)

 

 

 

 

(osim povraćanja ili mučnine 3. stupnja2)

 

 

 

 

*Nacionalni institut za rak, Zajednički kriteriji toksičnosti, verzija 2.0 (NCI CTC v 2.0)

1Konstipacija 2. stupnja prema kriterijima NCI CTC definira se kao konstipacija koja zahtjeva primjenu laksativa, 3. stupanj označava opstipaciju koja zahtjeva ručnu evakuaciju stolice ili primjenu klizme, dok 4. stupanj označava opstrukciju ili toksični megakolon. Mukozitis 2. stupnja definira se kao "umjeren", 3. stupnja kao "težak", a 4. stupnja kao "opasan po život".

2Mučnina 3. stupnja prema kriterijima NCI CTC definira se kao neznačajan unos koji zahtijeva intravensku

primjenu tekućine. Povraćanje 3. stupnja definira se kao 6 epizoda u 24 sata nakon prethodnog liječenja; ili potreba za intravenskom primjenom tekućine.

Pedijatrijska populacija

Nema bitne indikacije za primjenu lijeka Javlor u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

Potreban je oprez pri rukovanju ili primjeni lijeka.

Javlor se prije primjene mora razrijediti. Javlor je samo za jednokratnu uporabu. Za uputu o razrjeÑivanju lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

Javlor se MORA primjenjivati SAMO intravenski.

Javlor je potrebno primijeniti 20-minutnom intravenskom infuzijom, a NE ga davati kao brzi intravenski bolus.

Za primjenu vinflunina mogu se koristiti periferni put ili centralni kateter. Kad se daje kao infuzija kroz perifernu venu, vinflunin može potaknuti vensk u iritaciju (vidjeti dio 4.4). U slučaju malih ili sklerotičnih vena, limfedema ili nedavne venepunkcije iste vene, može se preferirati uporaba centralnog katetera. Da bi se izbjegle ekstravazacije, važno je biti siguran da je igla ispravno uvede na prije početka infuzije.

Da bi se vena isprala, primjena razrijeÑenog Javlora uvijek mora biti praćena infuzijom najmanje jednakog volumena otopine natrijeva klorida 9 mg/mL (0,9%) za infuziju ili otopine

glukoze 50 mg/mL (5%) za infuziju.

Za detaljne upute o primjeni vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili druge vinka alkaloide. Nedavna (unutar 2 tjedna) ili trenutačna teška infekcija.

Početni ABN < 1500/mm³za prvu primjenu, početni ABN < 1000/mm³za naredne primjene (vidjeti dio 4.4).

Trombociti < 100 000/mm³ (vidjeti dio 4.4). Dojenje (vidjeti dio 4.6).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Hematološka toksi čnost

Neutropenija, leukopenija, anemija i trombocitopenija česte su nuspojave vinflunina. Prije svake infuzije vinflunina treba provesti odgovarajuću kontrolu kompletne krvne slike radi provjere vrijednosti ABN-a, trombocita i hemoglobina (vidjeti dio 4.3).

Započinjanje terapije vinfluninom kontraindicirano je u ispitanika s početnim ABN-om < 1500/mm³ili trombocitima < 100 000/mm³. Za sljedeće primjene vinflunin je kontraindiciran u ispitanika s početnim ABN-om < 1000/mm³ili trombocitima < 100 000/mm³.

Preporučenu dozu treba smanjiti u bolesnika s hematološkom toksičnosti (vidjeti dio 4.2).

Poremećaji probavnog sustava

Konstipacija 3. stupnja pojavila se kod 15,3% liječenih bolesnika. Konstipacija 3. stupnja prema kriterijima NCI CTC definira se kao opstipacija koja zahtijeva ručnu evakuaciju stolice ili primjenu klizme, dok se 4. stupanj definira kao opstrukcija ili toksični megakolon. Konstipacija je reverzibilna i može se sprije čiti posebnim dijetetskim mjerama kao što su oralna hidracija i unos vlakana te primjenom laksativa kao što su stimuliraju ći laksativi ili omekšiva či stolice od 1. dana do 5. ili 7. dana ciklusa liječenja. Bolesnike s visokim rizikom konstipacije (istodobno liječenje opijatima, karcinoza peritoneuma, abdominalne mase, prethodna teža opera cija abdomena) potrebno je liječiti osmotskim laksativom od 1. do 7. dana koji se uzima jedanput na dan ujutro prije doručka.

U slučaju konstipacije 2. stupnja, koji se definira kao konstipacije za koji su potrebni laksativi, tijekom 5 ili više dana ili konstipacije 3. stupnja bilo kojeg trajanja, treba prilagoditi dozu vinflunina (vidjeti dio 4.2).

U slučaju toksičnosti probavnog sustava 3. stupnju (osim povraćanja ili mučnine) ili mukozitisa (2. stupnja tijekom 5 ili više dana ili 3. stupnju bilo kojeg trajanja) potrebna je prilagodba doze. 2. stupanj definira se kao "umjeren", 3. stupanj kao "težak", a 4. stupanj kao "opasan po život" (vidjeti Tablicu 2 u dijelu 4.2).

Srčani poremećaji

Nakon primjene vinflunina primijećen je manji broj produljenja QT intervala. Ovaj učinak može dovesti do povećanog rizika od ventrikularnih aritmija iako kod primjene vinflunina nisu primijećene nikakve ventrikularne aritmije. Ipak, vinflunin se treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s povećanim proaritmijskim rizikom (npr. kongestivno zatajenje srca, poznata anamneza produljenja QT intervala, hipokalijemija) (vidjeti dio 4.8). Ne preporučuje se istodobna primjena dviju ili više tvari koje produljuju QT/QTc interval (vidjeti dio 4.5).

Preporučuje se poseban oprez prilikom primjene vinflunina u bolesnika s prethodnom povijesti infarkta miokarda/ishemije ili angine pektoris (vidjeti dio 4.8). Može do ći do razvoja ishemijskih srčanih dogaÑaja, osobito u bolesnika koji imaju postojeću srčanu bolest. Stoga liječnici trebaju pozorno pratiti pojavu srčanih dogaÑaja u bolesnika koji primaju Javlor. Potreban je oprez kod bolesnika s anamnezom srčane bolesti, te je potrebno pažljivo procijeniti om jer koristi i rizika. Treba razmotriti prekid terapije vinfluninom u bolesnika koji razviju srčanu ishemiju.

Posteriorni reverzibilni encefalopatski sindrom (PRES) Nakon primjene vinflunina primijećeni su slučajevi PRES-a.

Tipični klinički simptomi različitog stupnja su: neurološki (glavobolja, konfuzija, napadaji, poremećaji vida), sustavni (hipertenzija) i gastrointestinalni (mučnina, povraćanje).

Radiološki znakovi su abnormalnosti bijele tvari u stražnjim dijelovima mozga. Potrebno je kontrolirati krvni tlak u bolesnika koji razvijaju simptome PRES-a. Preporučuje se snimanje mozga da bi se potvrdila dijagnoza.

Klinički i radiološki znakovi obi čno bi brzo nestali bez posljedica nakon prekida liječenja.

Treba razmotriti prekid terapije vinfluninom u bolesnika koji razvijaju neurološke znakove PRES-a (vidjeti dio 4.8).

Hiponatremija

Kod primjene vinflunina primijećena je teška hiponatremija, uklju čujući slučajeve koji su posljedica sindroma neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH) (vidjeti dio 4.8). Stoga se preporučuje provoditi redovito praćenje razine natrija u serumu tijekom liječenja vinfluninom.

Ošte ćenje jetre

Preporučenu dozu treba smanjiti u bolesnika s ošte ćenjem jetre (vidjeti dio 4.2).

Ošte ćenje bubrega

Preporučenu dozu treba smanjiti u bolesnika s umjerenim ili teškim ošte ćenjem bubrega (vidjeti dio 4.2).

Stariji bolesnici (75 godina)

Preporučenu dozu treba smanjiti u bolesnika u dobi od 75 i više godina (vidjeti dio 4.2).

Interakcije

Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu potentnih inhibitora ili potentnih induktora CYP3A4 s vinfluninom (vidjeti dio 4.5).

Primjena

Intratekalna primjena Javlora može biti smrtonosna.

Kad se daje kao infuzija kroz perifernu venu, vinflunin može potaknuti vensku iritaciju 1. stupnja (22% bolesnika, 14,1% ciklusa), 2. stupnja (11,0% bolesnika, 6,8% ciklusa) ili 3. stupnja (0,8% bolesnika, 0,2% ciklusa). Svi slučajevi brzo su nestali bez prekida liječenja. Potrebno je slijediti upute o primjeni kao što je opisano u dijelu 6.6.

Kontracepcija

Muškarci i žene reproduktivne dobi moraju primjenji vati učinkovitu metodu kontracepcije tijekom liječenja i do 3 mjeseca nakon posljednje primjene vinflunina (vidjeti dio 4.6).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja in vitro pokazala su da vinflunin nema indukcijski učinak na aktivnost CYP1A2, CYP2B6 ili CYP3A4 ni inhibicijski učinak na CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 i CYP3A4.

Ispitivanja in vitro pokazala su da je vinflunin Pgp-supstrat poput drugih vinka alkaloida, ali s nižim afinitetom. Zbog toga bi rizici klinički značajnih interakcija trebali biti malo vjerojatni.

Nije primijećena farmakokinetička interakcija u bolesnika prilikom kombiniranja vinflunina s cisplatinom, karboplatinom, kapecitabinom ili gemcitabinom.

Nije primijećena farmakokinetička interakcija u bolesnika prilikom kombiniranja vinflunina s doksorubicinom. MeÑutim, ta je kombinacija bila povezana s osobito visokim rizikom od hematološke toksi čnosti.

Ispitivanje faze I kojim se procjenjivao učinak liječenja ketokonazolom (potentni inhibitor CYP3A4) na farmakokinetiku vinflunina pokazalo je da je istodobna primjena ketokonazola (400 mg oralno jedanput na dan tijekom 8 dana) za posljedicu imala 30%-tno i 50%-tno povećanje izloženosti vinfluninu u krvi, odnosno njegovu metabolitu 4Odeacetil-vinfluninu (DVFL).

Zbog toga treba izbjegavati istodobnu uporabu vinflunina i potentnih inhibitora CYP3A4 (kao što su ritonavir, ketokonazol, itrakonazol i sok od grejpa) ili induktora (kao što su rifampicin i Hypericum perforatum (Gospina trava)) budući da mogu povećati ili smanjiti koncentracije vinflunina i DVFL-a (vidjeti dio 4.4 i 5.2).

Treba izbjegavati istodobnu primjenu vinflunina s drugim lijekovima koji produljuju QT/QTc interval (vidjeti dio 4.4).

Primijećena je farmakokinetička interakcija izmeÑu vinflunina i pegiliranog/liposomalnog doksorubicina koja je za posljedicu imala 15%-tno do 30%-tno prividno povećanje izloženosti vinfluninu i dvostruko do trostruko prividno smanjenje AUC-a doksorubicina, dok za doksorubicinol koncentracije metabolita nisu bile promijenjene. Prema jednom in vitro ispitivanju, takve promjene mogu se povezati s adsorpcijom vinflunina na liposome i promijenjenom distribucijom obaju spojeva u krvi. Stoga je potreban oprez prilikom primjene ove kombinacije.

Jedno in vitro ispitivanje uputilo je na moguću interakciju s paklitakselom i docetakselom (supstrati CYP3) (blaga inhibicija metabolizma vinflunina). Još nisu provedena specifi čna klinička ispitivanja vinflunina u kombinaciji s tim spojevima.

Istodobna uporaba opioida mogla bi povećati rizik konstipacije.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Kontracepcija kod muškaraca i žena

I muški i ženski bolesnici trebali bi poduzimati od govarajuće kontracepcijske mjere do tri mjeseca nakon prekida terapije.

Trudnoća

Nema dostupnih podataka o primjeni vinflunina u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su embriotoksičnost i teratogenost (vidjeti dio 5.3). Na temelju rezultata ispitivanja na životinjama i farmakološkog djelovanja lijeka postoji potencija lni rizik od abnormalnosti embrija i fetusa.

Stoga vinflunin ne bi trebalo primjenjivati tijekom trudnoće osim u slučaju da je to neophodno. Ako tijekom liječenja doÑe do trudnoće, bolesnicu treba informirati o riziku za neroÑeno dijete i pažljivo je nadzirati. Treba razmotriti mogućnost genetskog savjetovanja. Genetsko savjetovanje preporučuje se i za bolesnice koje žele imati djecu nakon terapije .

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se vinflunin ili njegovi metaboliti u majčino mlijeko. Zbog mogućih vrlo štetnih u činaka na dojenčad, dojenje je tijekom liječenja vinfluninom kontraindicirano (vidjeti dio 4.3).

Plodnost

Potrebno je potražiti savjet o pohrani sperme prije liječenja zbog mogućnosti ireverzibilne neplodnosti uslijed terapije vinfluninom.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Javlor može uzrokovati nuspojave kao što su umor (v rlo često) i omaglica (često) koje mogu dovesti do manjeg ili umjerenog utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Bolesnicima treba savjetovati da ne upravljaju vozilima ili rade sa strojevima ako imaju bilo koju nuspojavu s potencijalnim utjecajem na sposobnost obavljanja tih aktivnosti (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčće nuspojave povezane s liječenjem prijavljene u dva ispitivanja faze II i jednom ispitivanju faze III u bolesnika s karcinomom prijelaznih stanica urotela (450 bolesnika liječenih vinfluninom) bili su hematološki poreme ćaji, uglavnom neutropenija i anemija; poremećaji probavnog sustava, osobito konstipacija, anoreksija, mučnina, stomatitis/mukozitis, povraćanje, bol u abdomenu i proljev i opći poremećaji kao što su astenija/umor.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave navedene u nastavku su klasificirane prema organskom sustavu, učestalosti i stupnju ozbiljnosti (NCI CTC verzija 2.0). Učestalost nuspojava definirana je pomoću sljedećih kategorija:

vrlo česte (1/10); česte (1/100 i < 1/10); manje česte (1/1000 i < 1/100); rijetke (1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetke (< 1/10 000); nepoznate (ne mogu se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su navedene u padajućem slijedu prema ozbiljnosti.

Tablica 4 Nuspojave zabilježene u bolesnika s karci nomom prijelaznih stanica urotela liječenih vinfluninom

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

Najgori NCI stupanj po

 

 

 

bolesniku (%)

 

 

 

Svi

 

 

 

stupnjevi

 

Infekcije i infestacije

Često

Neutropenijska infekcija

2,4

2,4

 

 

Infekcije (virusne,

7,6

3,6

 

 

bakterijske, gljivične)

 

 

 

 

 

Manje često

Neutropenijska sepsa

0,2

0,2

Dobroćudne, zloćudne

Manje često

Tumorska bol a

 

 

i nespecificirane

 

 

0,2

0,2

novotvorine

 

 

 

 

Poremećaji krvi i

Vrlo često

Neutropenija

79,6

54,6

limfnog sustava

 

Leukopenija

84,5

45,2

 

 

Anemija

92,8

17,3

 

 

Trombocitopenija

53,5

4,9

 

Često

Febrilna neutropenija

6,7

6,7

Poremećaji

Često

Preosjetljivost

1,3

0,2

imunološkog sustava

 

 

 

 

 

 

Endokrini poremećaji

Manje često

Sindrom neodgovarajućeg

0,4 b

0,4 b

 

 

izlučivanja antidiuretskog

 

 

hormona (SIADH) a

 

 

Poremećaji

Vrlo često

Hiponatremija

39,8

11,7

metabolizma i prehrane

 

Smanjen apetit

34,2

2,7

 

Često

Dehidracija

4,4

2,0

Psihijatrijski

Često

Nesanica

5,1

0,2

poremećaji

 

 

 

 

 

 

Poremećaji živ čanog

Vrlo često

Periferna senzorna

11,3

0,9

sustava

 

neuropatija

 

 

 

 

Često

Sinkopa

1,1

1,1

 

 

Glavobolja

6,2

0,7

 

 

Omaglica

5,3

0,4

 

 

Neuralgija

4,4

0,4

 

 

Disgeuzija

3,3

 

 

Neuropatija

1,3

 

Manje često

Periferna motorna

0,4

 

 

neuropatija

 

 

 

 

 

Rijetko

Posteriorni reverzibilnia

0,03b

0,03b

 

 

encefalopatski sindrom

 

 

Poremećaji oka

Manje često

Smetnje vida

0,4

Poremećaji uha

Često

Bol u uhu

1,1

i labirinta

Manje često

Vrtoglavica

0,9

0,4

 

 

Tinitus

0,9

Srčani poremećaji

Često

Tahikardija

1,8

0,2

 

Manje često

Ishemija miokarda

0,7

0,7

 

 

Infarkt miokarda

0,2

0,2

Krvožilni poreme ćaji

Često

Hipertenzija

3,1

1,6

 

 

Venska tromboza

3,6

0,4

 

 

Flebitis

2,4

 

 

Hipotenzija

1,1

0,2

 

 

 

 

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

Najgori NCI stupanj po

 

 

 

bolesniku (%)

Poremećaji dišnog

Često

Dispneja

4,2

0,4

sustava, prsišta

 

Kašalj

2,2

i sredoprsja

Manje često

Akutni respiratorni distres

0,2

0,2

 

 

sindrom

 

 

 

 

 

 

Faringolaringealna bol

0,9

Poremećaji probavnog

Vrlo često

Konstipacija

54,9

15,1

sustava

 

Bol u abdomenu

21,6

4,7

 

 

Povraćanje

27,3

2,9

 

 

Mučnina

40,9

2,9

 

 

Stomatitis

27,1

2,7

 

 

Proljev

12,9

0,9

 

Često

Ileus

2,7

2,2

 

 

Disfagija

2,0

0,4

 

 

Bukalni poremećaji

4,0

0,2

 

 

Dispepsija

5,1

0,2

 

Manje često

Odinofagija

0,4

0,2

 

 

Želu čani poremećaji

0,8

 

 

Ezofagitis

0,4

0,2

 

 

Poremećaji desni

0,7

Poremećaji kože

Vrlo često

Alopecija

28,9

Nije

i potkožnog tkiva

 

 

primjenjivo

 

 

 

 

Često

Osip

1,8

 

 

Urtikarija

1,1

 

 

Pruritus

1,1

 

 

Hiperhidroza

1,1

 

Manje često

Suha koža

0,9

 

 

Eritem

0,4

Poremećaji

Vrlo često

Mijalgija

16,7

3,1

miši ćno-koštanog

Često

Miši ćna slabost

1,8

0,7

sustava i vezivnog tkiva

 

Artralgija

7,1

0,4

 

 

Bol u leÑima

4,9

0,4

 

 

Bol u čeljusti

5,6

 

 

Bol u udovima

2,4

 

 

Koštana bol

2,9

 

 

Miši ćno-koštana bol

2,7

0,2

Poremećaji bubrega

Manje često

Zatajenje bubrega

0,2

0,2

i mokraćnog sustava

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji

Vrlo često

Astenija/umor

55,3

15,8

i reakcije na mjestu

 

Reakcija na mjestu

26,4

0,4

primjene

 

injiciranja

 

 

 

 

 

Pireksija

11,7

0,4

 

Često

Bol u prsima

4,7

0,9

 

 

Zimica

2,2

0,2

 

 

Bol

3,1

0,2

 

 

Edem

1,1

 

Manje često

Ekstravazacija

0,7

Pretrage

Vrlo često

Smanjenje tjelesne težine

24,0

0,4

 

Manje često

Povišene transaminaze

0,4

 

 

Povećanje tjelesne težine

0,2

anuspojave prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet

bučestalost izračunata na temelju kliničkog ispitivanja koje nije povezano s karcinomom tranzicijskih stanica urotela

Nuspojave u svim indikacijama

Nuspojave koje se javljaju u bolesnika s karcinomom prijelaznih stanica urotela i u bolesnika s drugim indikacijama te potencijalno teške ili nuspojave ko je su posljedica učinaka vinka alkaloida, opisane su u nastavku:

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Neutropenija 3./4. stupnja zabilježena je kod 43,8% bolesnika. Teška anemija i trombocitopenija bile su manje česte (8,8% odnosno 3,1%). Febrilna neutropenija definirana kao ABN < 1000/mm³ i vrućica 38,5°C nepoznatog podrijetla bez klini čki mikrobiološki dokumentirane infekcije (NCI CTC

verzija 2.0) zabilježena je kod 5,2% bolesnika. Inf ekcija s neutropenijom 3./4. stupnja zabilježena je kod 2,8% bolesnika.

Ukupno 8 bolesnika (0,6% liječene populacije) umrlo je od infekcije kao komplikacije koja se pojavila tijekom neutropenije.

Poremećaji probavnog sustava

Konstipacija je učinak razreda vinka alkaloida: 11,8% bolesnika imalo je tešku konstipaciju tijekom liječenja vinfluninom. Ileus 3./4.stupnja prijavljen kod 1,9% bolesnika bio je reverzibilan uz primjenu medicinskih sredstava. Konstipacija se liječi primjenom medicinskih sredstava (vidjeti dio 4.4).

Poremećaji živ čanog sustava

Periferna senzorna neuropatija je učinak razreda vinka alkaloida. 3. stupanj imalo je 0,6% bolesnika. Svi slučajevi su se razriješili tijekom ispitivanja.

Prijavljeni su rijetki slučajevi posteriornog reverzibilnog encefalopatskog sindroma (vidjeti dio 4.4).

Kardiovaskularni poremećaji

Srčani učinci poznati su učinak razreda vinka alkaloida. Infarkt miokarda ili ishemiju doživjelo

je 0,5% bolesnika, a većina ih je prethodno imala kardiovaskularnu bolest ili faktore rizika. Jedan je bolesnik umro nakon infarkta miokrada, a drugi zbog kardiopulmonarnog zastoja.

Nakon primjene vinflunina primijećen je manji broj produljenja QT intervala.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Dispneja se pojavila kod 3,2% bolesnika, no rijetko je bila teška (3./4. stupnja: 1,2%). Bronhospazam je prijavljen kod jednog bolesnika koji je primao vinflunin u drugoj indikaciji.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavlj ivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V

4.9Predoziranje

Glavni toksični učinak predoziranja vinfluninom je supresija koštane srži s rizikom od teške infekcije. Nema poznatog protulijeka za predoziranje vinfluninom. U slučaju predoziranja bolesnika treba zadržati u specijaliziranoj jedinici i pomno nadzir ati njegove vitalne funkcije. Treba poduzeti i druge odgovarajuće mjere kao što su transfuzije krvi, primjena antib iotika i faktora rasta.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antineoplastici, vinka alkaloidi i analozi, ATK oznaka: L01CA05

Mehanizam djelovanja

Vinflunin se veže na tubulin na ili blizu vezivnih mjesta vinka alkaloida inhibirajući njegovu polimerizaciju u mikrotubule, što za posljedicu ima supresiju dinamike citosekeleta, prekid dinamike

mikrotubula, mitotski zastoj i apoptozu. Vinflunin pokazuje in vivo značajno protutumorsko djelovanje protiv širokog spektra ljudskih ksenogen ičnih presadaka u miševa u vidu produljenja preživljavanja i inhibicije rasta tumora.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Jedno ispitivanje faze III i dva ispitivanja faze II podržavaju uporabu Javlora za lije čenje uznapredovalog ili metastatskog karcinoma prijelaznih stanica urotela kao terapiju druge linije nakon neuspjeha prethodnog protokola s platinom.

U dva multicentrična otvorena klinička ispitivanja faze II s jednim krakom, 202 bolesnika liječena su vinfluninom.

U multicentričnom, otvorenom, kontroliranom kliničkom ispitivanju faze III 253 bolesnika randomizirana su u skupinu koja je primala terapiju vinfluninom + BSC (najbolju potpornu njegu) dok je 117 bolesnika primalo samo BSC.

Medijan ukupnog preživljenja bio je 6,9 mjeseci (vi nflunin + BSC) naspram 4,6 mjeseci (BSC), no ova razlika nije dosegla statističku značajnost; omjer hazarda 0,88 (95%-tni CI 0,69, 1,12). MeÑutim, uočen je statistički značajan učinak na preživljenje bez progresije bolesti. Medija n preživljenja bez progresije bolesti (PFS) bio je 3,0 mjeseca (vinflunin + BSC) naspram 1,5 mjeseci (BSC) (p=0,0012).

TakoÑer, prethodno odreÑena multivarijantna analiza provedena na populaciji koju se namjeravalo liječiti (ITT) pokazala je da vinflunin ima statistički značajan terapijski učinak (p=0,036) na ukupno preživljenje kad se uzmu u obzir prognosti čki čimbenici (izvedbeni status, visceralna zahvaćenost, alkalna fosfataza, hemoglobin, zračenje zdjelice); omjer hazarda 0,77 (95%-tni CI 0,61, 0,98). Uočena je i statistički značajna razlika u ukupnom preživljenju (p=0,040) popul acije koja je zadovoljila uključne kriterije (iz koje je isključeno 13 bolesnika s klinički značajnim kršenjima protokola na početku ispitivanja koji nisu bili zadovoljili uključne kriterije); omjer hazarda 0,78 (95%-tni interval pouzdanosti (CI 0,61, 0,99). Ovo se smatra najrelevantnijom populacijom za analizu djelotvornosti jer najbolje odražava populaciju namijenjenu za lije čenje.

Djelotvornost je bila dokazana i kod bolesnika s prethodnom primjenom cisplatina i kod bolesnika koji prethodno nisu primali cisplatin.

U populaciji koja je zadovoljila uključne kriterije, analiza ukupnog preživljenja (OS) u p odskupinama bolesnika s prethodnom primjenom cisplatina i onih koji su primali BSC pokazala je omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,64 (0,40 – 1,03); p=0,0821] bez prethodne primjene cisplatina i omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,80 (0,60 – 1,06); p=0,1263] uz prethodnu primjenu cisplatina. Nakon prilagodbe za prognostičke čimbenike analize OS-a u podskupinama bolesnika bez prethodne primjene cisplatina ili s njom pokazale su omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,53 (0,32 – 0,88); p=0,0143] odnosno omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,70 (0,53 – 0,94); p=0,0174].

U analizama preživljenja bez progresije bolesti (PF S) u podskupina bolesnika s prethodnom primjenom cisplatina i onih koje su primali BSC, dobiveni su sljedeći rezultati: omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,55 (0,34 – 0,89); p=0,0129] bez p rethodne primjene cisplatina i omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,64 (0,48 – 0,85); p=0,0040] uz pr ethodnu primjenu cisplatina. Nakon prilagodbe za prognostičke čimbenike analize PFS-a u podskupinama bolesnika bez prethodne primjene cisplatina ili s njom pokazale su omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,51 (0,31 – 0,86); p=0,0111] odnosno omjer hazarda (HR) (95%-tni CI) = [0,63 (0,48 – 0,84); p= 0,0016].

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Javlor u svim podskupinama pedijatrijske populacije u indikaciji liječenja karcinoma mokraćovoda i mokraćnog mjehura i liječenja karcinoma dojke (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika vinflunina je linearna u rasponu primijenjenih doza (od 30 mg/m² do 400 mg/m ) u bolesnika s rakom.

Izloženost vinfluninu u krvi (AUC) u zna čajnoj je korelaciji s težinom leukopenije, neutrope nije i umora.

Distribucija

Vinflunin se umjereno veže za bjelan čevine ljudske plazme (67,2±1,1%) pri čemu je omjer izmeÑu koncentracija u plazmi i cijeloj krvi 0,80±0,12. Vezanje na bjelančevine uglavnom uključuje lipoproteine visoke gustoće i serumski albumin te je nezasićeno u rasponu koncentracija vinflunina primijećenih kod bolesnika. Vezanje na alfa-1 kiseli glikoprotein i trombocite je zanemarivo (< 5%). Terminalni volumen distribucije je velik, 2422±676 litara (oko 35 l/kg), što upu ćuje na opsežnu distribuciju u tkiva.

Biotransformacija

Sve utvrÑene metabolite tvori izoenzim citokroma CYP3A4, osim 4-O-deacetilvinflunina (DVFL), jedinog aktivnog metabolita i glavnog metabolita u krvi kojeg tvori veći broj esteraza.

Eliminacija

Vinflunin se eliminira nakon multieksponencijalnog pada koncentracije, s terminalnim poluvremenom (t½) blizu 40 h. DVFL se polako stvara i eliminira sporije nego vinflunin (t½otprilike 120 h). Izlučivanje vinflunina i njegovih metabolita odvija se putem fecesa (2/3) i mokraće (1/3).

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi u 372 bolesnika (656 farmakokinetičkih profila) ukupni klirens krvi iznosio je 40 l/h s niskom varijabilnosti izmeÑu ispitanika i kod svakog ispitanika zasebno (25% i 8%, izraženo kao koeficijent varijacije).

Farmakokinetika kod posebnih populacija

Ošte ćenje jetre

Nisu zabilježene nikakve promjene farmakokinetike v influnina i DVFL-a u 25 bolesnika s različitim stupnjevima ošte ćenja jetre u usporedbi s bolesnicima s normalnom funkcijom jetre. To je dodatno potvrdila populacijska farmakokinetička analiza (izostanak veze izmeÑu klirensa vinflunina i bioloških markera ošte ćenja jetre). MeÑutim, preporučuju se prilagodbe doze u bolesnika s ošte ćenjem jetre (vidjeti dio 4.2).

Ošte ćenje bubrega

Provedeno je farmakokinetičko ispitivanje faze I na 2 skupine bolesnika s ošte ćenjem bubrega razvrstanih prema izračunatim vrijednostima klirensa kreatinina (CrCl): skupina 1 (n=13 bolesnika) s umjerenim ošte ćenjem ((40 mL/min CrCl 60 mL/min) i skupina 2 (n=20 bolesnika) s teškim

ošte ćenjem (20 mL/min CrCl < 40 mL/min). Farmakokinetički rezultati ovog ispitivanja ukazuju na smanjenje klirensa vinflunina kad se smanjuje CrCl. To je dodatno potvrdila populacijska farmakokinetička analiza (56 bolesnika s CrCl-om izmeÑu 20 mL/min i 60 mL/min) pokazujući da na klirens vinflunina utječe vrijednost klirensa kreatinina (formula prema Cockcroftu i Gaultu). Preporučuju se prilagodbe doze u bolesnika s umjerenim i teškim ošte ćenjem bubrega (vidjeti dio 4.2).

Starije osobe (75 godina)

Farmakokinetičko ispitivanje faze I provedeno je na starijim bolesnicima (n=46). Doze vinflunina bile su prilagoÑene prema 3 dobne skupine kako je prikazano u nastavku:

Dob (y)

Broj bolesnika

Vinflunin (mg/m²)

 

 

 

[ 70 – 75 [

 

 

 

[ 75 – 80 [

 

 

 

80

 

 

 

Klirens vinflunina značajno se smanjio u bolesnika u dobi od 80 i više god ina u usporedbi s kontrolnom skupinom bolesnika mlaÑih od 70 godina.

Farmakokinetika vinflunina nije se promijenila za bolesnike u dobi od 70 do 75 godina i u dobi izmeÑu 75 i 80 godina.

Na temelju farmakokinetike i podataka o sigurnosti preporučuju se smanjenja doze kod starijih skupina: bolesnika u dobi od 75 do 80 godina; i starijih od 80 godina.

Za daljnje cikluse dozu treba prilagoditi u slučaju toksičnosti (vidjeti dio 4.2).

Drugo

Prema populacijskoj farmakokinetičkoj analizi ni spol ni izvedbeni status (prema ECOG ljestvici) nije imao utjecaj na klirens vinflunina koji je izravno proporcionalan površini tijela.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanja sa snimanjem distribucije nakon davanja radioaktivnog vinflunina štakorima pokazala su da razine tog spoja u plućima, bubrezima, jetri, žlijezdama slinovnicama i en dokrinim žlijezdama te probavnom sustavu rastu brže nego u krvi.

Neklinički podaci pokazali su umjerenu do tešku neutropenij u i blagu anemiju kod svih ispitanih vrsta uz jetrenu toksičnost kod pasa i štakora (koju karakteriziraju o doz i ovisna povećanja jetrenih transaminaza i nekroza jetre/hepatoceluralne promjene pri visokim dozama). Ti toksični učinci bili su ovisni o dozi i potpuno ili djelomično reverzibilni nakon jednomjesečnog razdoblja oporavka. Vinflunin nije inducirao perifernu neuropatiju u ži votinja.

Mikronukleus test in vivo na štakorima pokazao je da je vinflunin klastogen (inducira lomove kromosoma), dok se u testu mišjeg limfoma pokazao k ao mutagen i klastogen (bez metaboličke aktivacije).

Karcinogeni potencijal vinflunina nije ispitivan.

Ispitivanja reprodukcije pokazala su da vinflunin ima embrioletalne i teratogene učinke u kunića i teratogene učinke u štakora. Tijekom ispitivanja prenatalnog i p ostnatalnog razvoja u štakora vinflunin je inducirao malformacije maternice i rodnice kod 2 ženke i negativno utjecao na parenje i/ili implantaciju jajašca te zna čajno smanjio broj zametaka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

Neotvorena bočica: 3 godine.

RazrijeÑena otopina:

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost razrijeÑenog lijeka u sljedećim slučajevima:

-zašti ćen od svjetlosti u infuzijskoj vrećici od polietilena ili polivinilklorida: do 6 dana u hladnjaku (2°C- 8°C) ili do 24 sata na temperaturi od 25°C;

-izložen svjetlosti u infuzijskom kompletu od poliet ilena ili polivinilklorida do 1 sat na temperaturi od 25°C.

S mikrobiološkog gledišta, lijek treba primijeniti odmah nakon razrjeÑivanja. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme čuvanja i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne bi trebali biti duži od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se postupak razrje Ñivanja nije proveo u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C- 8°C).

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjet losti.

Uvjete čuvanja nakon razrjeÑivanja lijeka, vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočice od prozirnog stakla tipa I zatvorene sivim gumenim čepom od butila ili crnim gumenim čepom od klorobutila i prekrivene aluminijskim prstenom i zatvaračem. Svaka bočica sadrži 2 mL (50 mg vinflunina), 4 mL (100 mg vinflunina) ili 10 mL (250 mg vinflunina) koncentrata za otopinu za infuziju.

Veličina pakiranja od 1 i 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veli čine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Opće mjere opreza za pripremu i primjenu.

Vinflunin je citotoksični protutumorski lijek pa je pri rukovanju s Javlorom, kao i s drugim potencijalno toksičnim spojevima, potreban oprez. Treba razmotriti postupke za pravilno rukovanje i zbrinjavanje protutumorskih lijekova. Svi postupci prijenosa zahtijevaju strogu primjenu aseptičkih tehnika, po mogućnosti uporabu zaštitne komore s vertikalnim laminar nim strujanjem zraka. Javlor otopinu za infuziju smije pripremiti i primijeniti samo osoblje koje je odgovarajuće osposobljeno za rukovanje citotoksičnim lijekovima. Trudnice ne smiju rukovati Javlorom. Preporučuje se uporaba rukavica, zaštitnih nao čala i zaštitne odje će.

Ako otopina doÑe u doticaj s kožom, kožu treba odmah temeljito opr ati sapunom i vodom. Ako doÑe u doticaj sa sluznicom, sluznicu treba odmah temeljito isprati vodom.

RazrjeÑivanje koncentrata

Volumen Javlora (koncentrata) koji odgovara izračunatoj dozi vinflunina treba umiješati

u 100-mililitarsku vrećicu otopine natrijeva klorida 9 mg/mL (0,9%) za infuziju. Može se upotrijebiti i otopina glukoze 50 mg/mL (5%) za infuziju. RazrijeÑenu otopinu potrebno je zaštititi od svjetlosti sve do njene primjene (vidjeti dio 6.3).

Način primjene

Javlor se primjenjuje SAMO intravenski. Javlor je samo za jednokratnu uporabu.

Nakon razrjeÑivanja koncentrata lijeka Javlor, otopina za infuziju primijenit će se na sljedeći način:

Treba pripremiti venski pristup za 500-mililitarsku vrećicu otopine natrijeva klorida 9 mg/mL (0,9%) za injekciju ili otopine glukoze 50 mg/mL (5%) za infuziju u veliku venu, po mogućnosti na gornjem dijelu podlaktice ili koristeći centralni venski kateter. Treba izbjegavati vene nadlanice i one blizu zglobova.

Intravensku infuziju treba početi s polovicom 500-mililitarske vrećice otopine natrijeva klorida 9 mg/mL (0,9%) za infuziju ili otopine glukoze 50 mg/mL (5%) za infuziju, tj. 250 mL uz slobodan protok kako bi se vena isprala.

Javlor otopinu za infuziju treba uvesti u bočno mjesto za injekciju najbliže 500-mililitarskoj vrećici kako bi se Javlor tijekom primjene dodatno razrijedio.

Infuzija Javlor otopine za infuziju treba trajati 20 minuta.

Potrebno je često provjeravati protočnost i zadržati mjere opreza za slu čaj ekstravazacije cijelo vrijeme trajanja infuzije.

Po završetku infuzije preostalih 250 mL otopine nat rijeva klorida 9 mg/mL (0,9%) za infuziju ili otopine glukoze 50 mg/mL (5%) za infuziju iz vrećice treba pustiti da iscuri pri slobodnom protoku od 300 mL/h. Da bi se vena isprala, primjena Javlor otopine za infuziju uvijek treba biti

popraćena najmanje jednakim volumenom otopine natrijeva klorida 9 mg/mL (0,9%) za infuziju ili otopine glukoze 50 mg/mL (5%) za infuziju.

Zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbr inuti sukladno lokalnim propisima za citotoksične lijekove.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pierre Fabre Médicament 45, place Abel Gance F-92100 Boulogne Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/550/001-012

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. rujna 2009.

Datum posljednje obnove:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept