Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Javlor (vinflunine) – Označavanje - L01CA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaJavlor
ATK šifraL01CA05
Tvarvinflunine
ProizvođačPierre Fabre Médicament

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Javlor 25 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju vinflunin

2.NAVOðENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan mL koncentrata sadrži 25 mg vinflunina (u obl iku ditartarata).

Jedna bočica od 2 mL sadrži 50 mg vinflunina (u obliku ditar tarata)

Jedna bočica od 4 mL sadrži 100 mg vinflunina (u obliku dita rtarata)

Jedna bočica od 10 mL sadrži 250 mg vinflunina (u obliku dit artarata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekcije kao pomoćna tvar.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

1 bočica od 2 mL

10 bočica od 2 mL

1 bočica od 4 mL

10 bočica od 4 mL

1 bočica od 10 mL

10 bočica od 10 mL

50 mg /2 mL

100 mg /4 mL

250 mg /10 mL

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjenjuje se SAMO u venu, nakon razrjeÑivanja.

Smrtonosan ako se primjenjuje drugim putem.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Citotoksično: Rukujte s oprezom

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Za rok valjanosti razrijeÑenog lijeka pročitajte uputu.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjet losti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LI JEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbr inuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pierre Fabre Médicament

45, Place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/550/001 (kutija s 1 bočicom od 2 mL sa sivim čepom)

EU/1/09/550/002 (kutija s 10 bočica od 2 mL sa sivim čepom)

EU/1/09/550/003 (kutija s 1 bočicom od 4 mL sa sivim čepom)

EU/1/09/550/004 (kutija s 10 bočica od 4 mL sa sivim čepom)

EU/1/09/550/005 (kutija s 1 bočicom od 10 mL sa sivim čepom)

EU/1/09/550/006 (kutija s 10 bočica od 10 mL sa sivim čepom)

EU/1/09/550/007 (kutija s 1 bočicom od 2 mL s crnim čepom)

EU/1/09/550/008 (kutija s 10 bočica od 2 mL s crnim čepom)

EU/1/09/550/009 (kutija s 1 bočicom od 4 mL s crnim čepom)

EU/1/09/550/010 (kutija s 10 bočica od 4 mL s crnim čepom)

EU/1/09/550/011 (kutija s 1 bočicom od 10 mL s crnim čepom)

EU/1/09/550/012 (kutija s 10 bočica od 10 mL s crnim čepom)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavo Ñenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Javlor 25 mg/mL sterilni koncentrat vinflunin

SAMO i.v. primjena, nakon razrjeÑivanja

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Vidjeti Uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 mg/2 mL

100 mg/4 mL

250 mg/10 mL

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept