Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Označavanje - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaJentadueto
ATK šifraA10BD11
Tvarlinagliptin / metformin
ProizvođačBoehringer Ingelheim International GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTERE

1.NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 850 mg metforminklorida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

84 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

98 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

120 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/001 10 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/002 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/003 28 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/004 30 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/005 56 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/006 60 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/007 84 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/008 90 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/009 98 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/010 100 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/011 120 x 1 filmom obložena tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg tablete linagliptin/metforminklorid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim (logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VIŠESTRUKA PAKIRANJA – SREDNJA KUTIJA BEZ PLAVOG OKVIRA – 2,5 MG/850 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 850 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno. 90 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno. 100 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKOG PAKIRANJA – OMOTANO PROZIRNOM FOLIJOM –UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR –2,5 MG/850 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 850 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja, svako sa 60 x 1 filmom obloženom tabletom Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja, svako sa 90 x 1 filmom obloženom tabletom Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja, svako sa 100 x 1 filmom obloženom tabletom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 1000 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

84 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

98 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

120 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/015 10 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/016 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/017 28 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/018 30 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/019 56 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/020 60 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/021 84 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/022 90 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/023 98 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/024 100 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/12/780/025 120 x 1 filmom obložena tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VIŠESTRUKA PAKIRANJA – SREDNJA KUTIJA BEZ PLAVOG OKVIRA– 2,5 MG/1000 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 1000 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno. 90 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno. 100 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKOG PAKIRANJA – OMOTANO PROZIRNOM FOLIJOM – UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR – 2,5 MG/1000 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 1000 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja, svako sa 60 x 1 filmom obloženom tabletom Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja, svako sa 90 x 1 filmom obloženom tabletom Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja, svako sa 100 x 1 filmom obloženom tabletom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) filmom obloženih tableta)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA I NALJEPNICA - HDPE BOCA (TOČKE 17. I 18. PRIMJENJIVE SAMO ZA KUTIJU)

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 850 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/012 14 filmom obloženih tableta

EU/1/12/780/013 60 filmom obloženih tableta

EU/1/12/780/014 180 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA I NALJEPNICA - HDPE BOCA (TOČKE 17. I 18. PRIMJENJIVE SAMO ZA KUTIJU)

1. NAZIV LIJEKA

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete linagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg linagliptina i 1000 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/780/026 14 filmom obloženih tableta

EU/1/12/780/027 60 filmom obloženih tableta

EU/1/12/780/028 180 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Jentadueto

2,5 mg/1000 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept