Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kengrexal (cangrelor) – Označavanje - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKengrexal
ATK šifraB01
Tvarcangrelor
ProizvođačChiesi Farmaceutici S.p.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju kangrelor

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži kangrelortetranatrij što odgovara 50 mg kangrelora

Nakon rekonstitucije, 1 ml sadrži 10 mg kangrelora

Nakon razrjeđivanja, 1 ml sadrži 200 mikrograma kangrelora

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol

Sorbitol

Natrijev hidroksid

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju

10 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije i razrjeđivanja

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prašak se mora rekonstituirati neposredno prije razrjeđivanja i primjene. Ne odlagati u hladnjak. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja pripremljenog lijeka prije primjene odgovornost su korisnika.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/994/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat kangrelor

Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 mg

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept