Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKepivance
ATK šifraV03AF08
Tvarpalifermin
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

1. NAZIV LIJEKA

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina.

Palifermin je humani čimbenik rasta keratinocita (od engl. Keratinocyte growth factor - KGF) koji se proizvodi tehnologijom rekombinantne DNK u stanicama Escherichia coli.

Nakon pripreme za primjenu Kepivance sadrži 5 mg/ml palifermina.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

odobren

Prašak za otopinu za injekciju (prašak za injekciju).

Bijeli liofilizirani prašak.

4.

KLINIČKI PODACI

 

4.1

Terapijske indikacije

 

više

nije

Kepivance je indiciran za smanjenje incid ncij , trajanja i težine oralnog mukozitisa u odraslih bolesnika s hematološkim malignim bolestima koji primaju mijeloablativnu radiokemoterapiju

povezanu s visokom stopom incidenc je te kog mukozitisa i kojima je potrebna terapija autolognim krvotvornim matičnim stanicama.

 

koji

4.2 Doziranje i način prim ene

Liječenje Kepivanceom treba nadzirati liječnik s iskustvom u primjeni onkološkog liječenja.

Doziranje

 

Lijek

 

Odrasli

 

Preporuč na doza K pivancea iznosi 60 mikrograma/kg/dan, primijenjena u obliku intravenske bolus injekc je kroz 3 uzastopna dana prije i 3 uzastopna dana nakon mijeloablativne radiokemoterapije, ukupno 6 doza. Razmak između posljednje doze Kepivancea prije mijeloablativne radiokemoterapije i prve doze Kepivancea nakon mijeloablativne radiokemoterapije treba iznositi najmanje sedam dana.

Prije mijeloablativne radiokemoterapije:

Prve 3 doze treba primijeniti prije mijeloablativnog liječenja, tako da se 3. doza primijeni 24 do 48 sati prije mijeloablativne radiokemoterapije.

Nakon mijeloablativne radiokemoterapije:

Posljednje 3 doze treba primijeniti nakon mijeloablativne radiokemoterapije. Prvu od posljednje 3 doze treba primijeniti nakon liječenja, ali isti dan kao i infuziju krvotvornih matičnih stanica i najmanje sedam dana nakon zadnje primjenjene doze Kepivancea (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije
Način primjene

Sigurnost i djelotvornost Kepivancea u djece u dobi od 0 do 18 godina nije ustanovljena. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 5.1 i 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Sigurnost i djelotvornost u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre nije procijenjena (vidjeti dio 5.2). Pri doziranju u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre potreban je oprez.

Starije osobe

Sigurnost i djelotvornost u starijih osoba nije procijenjena. Trenutno dostupni podaci opisani su u

dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

odobren

 

Intravenska primjena.

Kepivance se ne smije primjenjivati supkutano zbog loše lokalne podnošljiv sti lijeka.

Kepivance se nakon pripreme ne smije čuvati dulje od sat vremena na sobnoj temperaturi te ga je potrebno zaštititi od svjetla. Prije primjene vizualno provjerite ima li u t pini promjena boje i prisutnih čestica. Vidjeti dio 6.6.

primjene vidjeti d o 6.6.

4.3

Kontraindikacije

 

nije

 

 

više

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na proteine

dobivene iz Escherichie coli.

 

 

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Primjena pri kemoterapiji

 

 

 

koji

 

 

Kepivance se ne smije primjenjivati unutar 24 sata prije, tijekom ili unutar 24 sata nakon primjene citotoksične kemoterapije. U liničkom je ispitivanju primjena Kepivancea unutar 24 sata nakon kemoterapije uzrokovala teži oblik i dulje trajanje oralnog mukozitisa.

IstovremLijekna primj na heparina

Ako se h par n primjenjuje za održavanje venskog puta, potrebno je prije i nakon primjene Kepivancea venski put isprati otopinom natrijeva klorida (vidjeti dio 6.2).

Oštrina vida

Poznato je da su receptori za čimbenike rasta keratinocita izraženi na stanicama očne leće.

Kataraktogeni učinci palifermina ne mogu se isključiti (vidjeti dio 5.1). Dugoročni učinci nisu još poznati.

Dugoročna sigurnost

Dugoročna sigurnost Kepivancea s obzirom na ukupno preživljenje, preživljenje bez progresije bolesti i sekundarne maligne bolesti još nije u potpunosti istražena.

Nehematološke maligne bolesti

Kepivance je čimbenik rasta koji potiče proliferaciju epitelnih stanica koje izražavaju receptore za čimbenike rasta keratinocita. Sigurnost i djelotvornost Kepivancea nije utvrđena u bolesnika s nehematološkim malignim bolestima koje izražavaju receptore za čimbenike rasta keratinocita. Palifermin se stoga ne smije primjenjivati u bolesnika u kojih se je potvrđena ili postoji sumnja na nehematološku malignu bolest.

Nedostatna djelotvornost i rizik od infekcije u slučaju protokola kondicioniranja visokom dozom melfalana

U kliničkom ispitivanju nakon stavljanja lijeka u promet koje je uključivalo bolesnike s multiplim mijelomom koji su u sklopu protokola kondicioniranja primali melfalan u dozi od 200 mg/m2

posljednje doze prije i prve doze nakon liječenja ne pokazuje terapijsku korist po pitanju učestalosti ili trajanja teškog oralnog mukozitisa.

ustanovljeno je da, u usporedbi s placebom, primjena palifermina s četiri dana razmaka između odobren

Osim toga, incidencija infekcija bila je veća u bolesnika koji su palifermin primili p ije i poslije kemoterapije (49,5%) u usporedbi s bolesnicima koji su primali placebo (24,6%). U usporedbi sa skupinom koja je primala placebo, u skupini koja je lijek primila prije i p slije kemoterapije bila je viša incidencija infekcija virusom herpesa (9% naspram 0%), oralnih gljivičnih infekcija (7% naspram 2%) i sepse/septičkog šoka (12% naspram 2%).

Djelotvornost i sigurnost palifermina utvrđena je samo za režime k ndici niranja za terapiju autolognim krvotvornim matičnim stanicama koji uključujunijeozračivanje cijelog tijela i visoke doze kemoterapije (ciklofosfamid i etopozid) (vidjeti dio 5.1). Pal f rmin se ne smije upotrebljavati pri kondicioniranju samo mijeloablativnom kemoterapijom.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici i terakcija

Budući da se radi o terapijskom proteinu,višerizik od int rakcije Kepivancea s drugim lijekovima je nizak.

In vitro i in vivo podaci pokazuju da se palifermin veže za nefrakcionirani heparin kao i za heparine niske molekularne mase.kojiU dva sp t anja provedena na zdravim dobrovoljcima, istovremena primjena Kepivancea i hepar na dovela je do približno 5 puta većeg sustavnog izlaganja paliferminu zbog smanjenog volumena rasp djele. Farmakodinamički učinak palifermina, mjeren promjenama u ekspresiji antigena Ki67, bio je manji kada se primjenjivao s heparinom, no klinički značaj ove pojave nije jasan. Međutim, primjena palifermina nije utjecala na antikoagulacijski učinak heparina u eksperimentalnimLijekuvjetima (jednokratna doza, primjena supterapijske doze). Zbog ograničenih podataka u bol sni a, heparine treba upotrebljavati oprezno u bolesnika koji primaju palifermin te treba provod ti odgovarajuće testove zgrušavanja krvi radi praćenja liječenja.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni Kepivancea u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu i razvojnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizici za ljudski embrij ili fetus nisu poznati. Kepivance se ne smije primjenjivati u trudnoći, osim ako je to neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Kepivance u majčino mlijeko te se stoga ne preporučuje primjena

Kepivancea u žena koje doje.

Plodnost

U istraživanjima na štakorima nisu utvrđeni štetni učinci na reproduktivni sustav/plodnost pri dozama do 100 mikrograma/kg/dan. Sistemska toksičnost (klinički znakovi i/ili promjene tjelesne težine) i

štetni učinci na muške i ženske parametre plodnosti primijećeni su pri dozama

≥ 300 mikrograma/kg/dan (peterostruko viša doza od preporučene doze za ljude).

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nije značajno.

4.8 Nuspojave

Podaci o sigurnosti temelje se na bolesnicima s hematološkim malignim bolestima koji su bili uključeni u randomizirana, placebom kontrolirana klinička ispitivanja, uključujući jedno fakmakokinetičko ispitivanje te na iskustvima nakon stavljanja lijeka u promet.

Najčešće nuspojave na lijek (u >1/10 bolesnika) su reakcije koje odgovaraju farmakološkom djelovanju Kepivancea na kožu i oralni epitel, npr. edem, uključujući periferni edem i hipertrofiju oralnih struktura. Te reakcije bile su uglavnom blage do umjerene i reverzibilne. Medijan vremena do pojave bio je oko 6 dana nakon prve od 3 uzastopne dnevne doze Kepivancea s medijanom trajanja od

oko 5 dana. Bol i artralgija su česte nuspojave u bolesnika liječenih Kevipanceom koji su primili

manje opioidnih analgetika od bolesnika liječenih placebom (vidjeti Tablicu 2.). Preosjetljivost,

uključujući anafilaktičke reakcije, također se povezuje s palifermin m.

 

 

 

 

 

 

odobren

Tablica 1. Nuspojave iz kliničkih ispitivanja i spontanog pr avljivanja

Kategorije učestalosti navedene u nastavku definira e su

a sljedeći način: vrlo često (≥1/10), često

(≥ 1/100 i < 1/10), nepoznato (ne može se procije iti iz dostupnih podataka).

 

 

 

 

nije

 

Klasifikacija organskih sustava

 

Uč stalost

Nuspojave

Poremećaji imunološkog sustava

 

Nepoznato:

Anafilaktička reakcija/preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava

 

Vrlo često:

Dizgeuzija

 

 

više

 

Oralne parestezije

 

 

 

Često:

 

Poremećaji probavnog sustava

 

Vrlo često:

Hipertrofija oralne sluznice /hipertrofija

 

koji

 

 

 

jezičnih papila, promjena boje oralne

 

 

 

 

sluznice/promjena boje jezika,

 

 

Nepoznato:

Poremećaj jezika (npr. crvenilo, kvržice),

 

 

 

 

 

 

 

 

Edem jezika

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

Vrlo često:

Osip, svrbež i crvenilo kože

Lijek

 

 

Često:

 

Hiperpigmentacija kože

 

 

Nepoznato:

Palmarno-plantarna eritrodizestezija

 

 

 

 

(dizestezija, eritem, edem na dlanovima i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabanima)

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

Vrlo često:

Artralgija

vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

 

Poremećaji reproduktivnog sustava i

 

Nepoznato:

Vaginalni edem i vulvovaginalni eritem

dojki

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

 

Vrlo često:

Edem, periferni edem, bol i vrućica

 

 

 

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

primjene

Često:

Oticanje usana, otok vjeđa

 

 

Nepoznato:

Edem lica, edem usne šupljine

Pretrage

Vrlo često:

Povišena amilaza u krvi i povišena lipaza1

1 Kepivance može uzrokovati povišene razine lipaze i amilaze u nekih bolesnika s ili bez simptoma boli u trbuhu ili leđima. U ovoj populaciji bolesnika nisu prijavljeni očiti slučajevi pankreatitisa. Frakcioniranjem povišenih razina amilaze utvrđeno je da se uglavnom radi o amilazi iz sline.

Hematopoetski oporavak nakon infuzije progenitornih stanica iz periferne krvi bio je sličan u bolesnika koji su primili Kepivance i onih koji su primili placebo te nisu ustanovljene razlike u napredovanju bolesti ili preživljenju.

Toksičnost ovisna o dozi primijećena je u 36% (5 od 14) bolesnikaodobrenkoji su u razdoblju od 2 tj d a

intravenski primili 6 doza od 80 mikrograma/kg/dan (3 doze prije i 3 doze nakon mij loablativnog liječenja). Te nuspojave odgovaraju onima primijećenim pri preporučenoj dozi, ali su opć nito bile ozbiljnije.

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

 

 

 

 

više

nije

Nema iskustva u primjeni doza Kepivancea v ćih od 80 mikrograma/kg/dan primijenjenih intravenski

u bolesnika u razdoblju od 2 tjedna (3 doze prije i 3 doze nakon mijeloablativnog liječenja).

Za informacije o toksičnosti ovisnoj o dozi djeti dio 4.8.

 

 

 

koji

 

 

Jednokratna doza od 250 mikrograma/kg primijenjena je intravenski u 8 zdravih dobrovoljaca bez

teških ili ozbiljnih nusp java.

 

 

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

 

5.1

Lijek

 

 

 

Farma

odinamička svojstva

 

Farmakot rap

ska skupina: Detoksikacijsko sredstvo pri liječenju antineoplastičnim lijekovima, ATK

oznaka: V03A F08.

 

 

 

Palifermin je protein koji se sastoji od 140 aminokiselina i ima molekularnu težinu od 16,3 kilodaltona. Od endogenog humanog čimbenika rasta keratinocita razlikuje se po tome što su prve 23 N-terminalne aminokiseline izbrisane kako bi se povećala stabilnost proteina.

Mehanizam djelovanja

Čimbenik rasta keratinocita je protein koji se ciljano veže na epitelne stanice putem specifičnih receptora na površini stanica i tako potiče proliferaciju, diferencijaciju i aktivaciju zaštitnih staničnih mehanizama (npr. indukciju antioksidativnih enzima). Endogeni čimbenik rasta keratinocita je specifičani čimbenik rasta epitelnih stanica kojeg proizvode mezenhimalne stanice, a prirodno se aktivira pri ozljedi epitelnog tkiva.

7

Farmakodinamički učinci

Proliferacija epitelnih stanica procjenjivana je imunohistokemijskim bojenjem na Ki67 u zdravih ispitanika. U 3 od 6 zdravih ispitanika koji su 3 dana intravenski primali 40 mikrograma/kg/dan palifermina biopsijom bukalne sluznice 24 sata nakon 3. doze primijećeno je trostruko ili veće povećanje bojenja na Ki67. U zdravih ispitanika koji su primili jednokratne intravenske doze od 120 do 250 mikrograma/kg proliferacija epitelnih stanica ovisna o dozi primijećena je 48 sati nakon primjene doze.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U klinički program primjene palifermina u ustanovama za mijelotoksičnu terapiju s potpornom

primjenom krvotvornih matičnih stanica bilo je uključeno 650 bolesnika s hematološkim malignim odobren

bolestima koji su sudjelovali u 3 randomizirana, placebom kontrolirana klinička ispitiva ja te jed o farkmakokinetičko ispitivanje.

Djelotvornost i sigurnost palifermina utvrđena je u randomiziranom, dvostruko slij pom, placebom kontroliranom ispitivanju u kojem su bolesnici primali visoke doze citotoksične te apije koja se

sastojala od frakcioniranog ozračivanja cijeloga tijela (ukupnom dozom d 12 Gy; dan -8 do -5),

visoke doze etopozida (60 mg/kg; dan -4) i visoke doze ciklofosfamida (100 mg/kg; dan -2), nakon

čega je primijenjena infuzija progenitornih stanica iz periferne krvi za liječenje hematoloških

malignih bolesti (ne-Hodgkinovog limfoma (NHL), Hodgkinove b lesti, akutne mijeloične leukemije (AML), akutne limfocitne leukemije (ALL), kronične mijeloične leukemije (KML), kronične limfocitne leukemije (KLL) ili multiplog mijeloma). U ovom ispitivanju 212 bolesnika je randomizirano i primilo ili palifermin, ili placebo. Pal ferm n primijenjen u obliku dnevne intravenske injekcije od 60 mikrograma/kg kroz 3 uzastopna dana prije početka citotoksične terapije i

kroz 3 uzastopna dana nakon infuzije progenitornih stanijeca z periferne krvi s devet dana razmaka između posljednje doze prije i prve doze nakon terapije.

 

više

 

 

Tablica 2. Oralni mukozitis i p vezane kliničke posljedice - ispitivanje transplantacije krvotvornih

matičnih stanica

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

Palifermin

p-

 

 

n = 106

(60 mikrograma/kg/dan)

vrijednost*

 

 

 

n = 106

 

Med jan (25., 75. percentila) dana oralnog

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

mukoz t sa stupnja 3/4 prema ljestvici

 

 

 

SZO**

 

 

 

 

Incidencija oralnog mukozitisa stupnja

98%

63%

< 0,001

Lijek

 

 

 

 

3/4 prema ljestvici SZO-a u bolesnika

 

 

 

Medijan (25., 75. percentila) dana oralnog

9 (6, 13)

6 (3, 8)

 

mukozitisa stupnja 3/4 prema ljestvici

(n = 104)

(n = 67)

 

SZO u pogođenih bolesnika

 

 

 

Incidencija oralnog mukozitisa stupnja 4

62%

20%

< 0,001

prema ljestvici SZO u bolesnika

 

 

 

Medijan (25., 75. percentila) dana oralnog

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

mukozitisa stupnja 2/3/4 prema ljestvici

 

 

 

SZO

 

 

 

 

Primarni ishod ispitivanja bio je broj dana tij kom kojih su bolesnici imali težak oblik oralnog

mukozitisa (stupnja 3/4 prema ljestvici Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)). Drugi ciljevi bili su incidencija, trajanje i težina oralnog mukoz t sa i potreba za opioidnom analgezijom. Nije dokazan odgođeni hematopoetski oporavak u bolesnika koji su primali palifermin u usporedbi s ispitanicima koji su primali placebo. Rezultati sp ti anja djelotvornosti prikazani su u Tablici 2.

 

 

Placebo

Palifermin

p-

 

 

n = 106

(60 mikrograma/kg/dan)

vrijednost*

 

 

 

n = 106

 

Opioidna analgezija za oralni mukozitis:

 

 

 

 

Medijan (25., 75. percentila) dana

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

 

Medijan (25., 75. percentila)

212 (3, 558)

< 0,001

 

Kumulativna doza

(269, 1429)

 

 

 

(ekvivalent morfija u mg)

 

 

 

Incidencija bolesnika na totalnoj

55%

31%

< 0,001

parenteralnoj prehrani

 

 

 

Incidencija febrilne neutropenije u

92%

75%

< 0,001

bolesnika

 

 

 

 

 

 

odobren

*

Primjena testa Cochran-Mantel-Haenszel stratificiranog prema ispitivačkom centru.

**

Ljestvica SZO-a za oralni mukozitis: stupanj 1 = osjetljivost/crvenilo; stupanj 2 = crve ilo,

 

ulkusi, može jesti krutu hranu; stupanj 3 = ulkusi, samo tekuća hrana; stupanj 4 =

ije moguće

 

uzimanje hrane

 

 

 

U ovom kliničkom ispitivanju faze 3 bolesnici liječeni paliferminom prijavili su značajno poboljšanje po pitanju nadraženosti usne šupljine i grla i njenog utjecaja na gutanje, pijenje, jedenje i pričanje. Ovi ishodi koje su prijavili ispitanici u velikoj mjeri odgovaraju kliničk m stupnjevanju oralnog mukozitisa prema ljestvici SZO-a.

Nakon stavljanja lijeka u promet provedeno je randomizirano, placeb m kontrolirano, dvostruko

U sklopu ispitivanja (n = 281) bolesnici s multiplim mijelomomnijekondicionirani su melfalanom (200 mg/m2) prije autologne transplantacije krvotvor ih matičnih stanica.

slijepo ispitivanje radi ocjenjivanja djelotvornosti palifermina primijenjenog prije ili i prije i nakon

kemoterapije. Ispitivanje je uključivalo 3 terapijske skup ne s cilj m uspoređivanja skupina koje su primale palifermin (prije i prije/nakon kemoterapije) sa skup nom koja je primala placebo.

je 36,8% za placebo skupinu, 38,3% višeu skupini koja je lijek primila prije i nakon kemoterapije te 23,9% u skupini koja je lijek pr m la prije kemoterapije, bez statističke značajnosti.

Incidencija ulcerativnog oralnog mukozitisa iznosila je 57,9% u placebo skupini, 68,7% u skupini

koja je lijek primala prije i nakon kemoterap je te 51,4% u skupini koja je lijek primila prije

kemoterapije. U niti jednom od d a protokola doziranja nisu utvrđeni statistički značajni rezultati u

usporedbi s placebom. Incidenc ja teškog (stupnjevi 3 i 4) oralnog mukozitisa u te 3 skupine iznosila

Prema rezultatima oftalm l š ih pregleda u podskupini ispitanika (n = 66; 14 u skupini koja je

primala placebo, 52 u s upini koja je primala palifermin) koja je praćena tijekom 12 mjeseci nakon

 

koji

akutne faze spomenutog ispitivanja provedenog nakon registracije lijeka, ne mogu se isključiti

kataraktog ni učinci palifermina. Primarni ishod, tj. incidencija razvoja ili progresije katarakte

tijekom 12 m

s ci (definirana kao povećanje ≥ 0,3 prema ljestvici LOCS III), razmjerno je bila veća

u skup ni ko a

e primala palifermin (48,1%) nego u placebo skupini (28,6%). Razlika nije bila

Lijek

statist čki značajna. Oštrina vida nije se u 6 ili 12 mjeseci pogoršala niti u jednoj od skupina. Skupine su bile dobno neuravnotežene, s više starijih ispitanika (> 65 godina) u skupini koja je primala palifermin.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanje faze I s povišenjem doze provedeno je u pedijatrijskih bolesnika u dobi od 1 do 16 godina. Ukupno 27 pedijatrijskih bolesnika s leukemijom nasumično je raspoređeno u skupine koje su primale palifermin u dozi od 40, 60 ili 80 mikrograma/kg/dan 3 dana prije i nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica. Režim kondicioniranja sastojao se od ozračivanja cijelog tijela te primjene etopozida i ciklofosfamida. U bolesnika koji su primali dozu od 80 mikrograma/kg/dan bila je niža incidencija teškog oralnog mukozitisa, ali nije bilo učinka na incidenciju akutne reakcije presatka protiv primatelja (GVHD). Iako je palifermin bio siguran pri svim ispitivanim dozama, incidencija kožnih reakcija povećavala se s dozom.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva palifermina ispitivana su u zdravih dobrovoljaca i bolesnika s hematološkim malignim bolestima. Nakon primjene jednokratne intravenske doze od 20 do 250 mikrograma/kg (zdravi dobrovoljci) i 60 mikrograma/kg (oboljeli od malignih bolesti), ekstravaskularna distribucija palifermina bila je brza. U bolesnika s hematološkim malignim bolestima prosječni Vss iznosio je 5 l/kg, dok je prosječni klirens iznosio oko 1300 ml/sat/kg s

prosječnim poluvijekom od oko 4,5 sati. Nakon primjene jednokratne doze do 250 mikrograma/kg u zdravih je dobrovoljaca primijećena skoro linearna farmakokinetika proporcionalna dozi. Nije došlo do nakupljanja palifermina nakon uzimanja dnevnih doza od 20 do 40 mikrograma/kg (zdravi dobrovoljci) ili 60 mikrograma/kg (odrasli bolesnici) ili 40 do 80 mikrograma/kg (pedijatrijski bolesnici) kroz 3 uzastopna dana. Varijabilnost među ispitanicima bila je visoka, s koeficijentom varijacije od oko 50% za klirens i 60% za volumen Vss.

dobi od 66 do 73 godine koji su primili dozu od 90 mikrograma/kgodobrenu odnosu na mlađe ispitanike (≤ 65 godina) koji su primili dozu od 180 mikrograma/kg. Na t m l u ovih ograničenih podataka nije

U farmakokinetici palifermina nisu primjećene razlike s obzirom na spol. Blago do umj r o oštećenje funkcije bubrega (klirens kreatinina 30-80 ml/min) nije utjecalo na farmakokin tiku palifermina. U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina < 30 ml/min)

klirens je bio smanjen za 22% (n = 5). U bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

u rega (koja zahtijeva

dijaliza), klirens palifermina bio je manji za 10% (n = 6). Farmakokinetički pr

fil u olesnika s

oštećenom funkcijom jetre nije procijenjivan.

 

Starije osobe

U ispitivanju jednokratne doze klirens palifermina bio je približno 30% niži u 8 zdravih ispitanika u

moguće dati preporuku za prilagodbu doze.

Pedijatrijska populacija

krvotvornih matičnih stanica, dob nije utjecala na farmakokinetiku palifermina iako su primijećene velike razlike u procijenjenim parametr ma. Sustavno izlaganje nije se povećalo s dozom.

U ispitivanju višestrukih doza provedenom na malom broju pedijstrijskih bolesnika (u dobi od 1 do 16

 

nije

godina) koji su primali 40, 60 ili 80 mikrograma/kg/dan 3 dana prije i nakon transplantacije

više

 

5.3 Neklinički podacikojio sigurnosti primjene

Glavni rezultati toksikol ških ispitivanja na štakorima i majmunima uglavnom su bili u skladu s farmakološkom aktivnošću palifermina, osobito proliferacijom epitelnog tkiva.

U ispitivanjimaLijekto sičnosti za plodnost i opće reproduktivne toksičnosti na štakorima pri dozama višim ili j dna im 300 mikrograma/kg/dan liječenje paliferminom bilo je povezano sa sistemskom toksičnošću (klinički pokazatelji i/ili promjene u tjelesnoj težini) i štetnim učincima na muške i ženske param tre r produkcije/plodnosti. Nisu utvrđeni štetni učinci na parametre

reprodukc je/plodnosti pri dozama do 100 mikrograma/kg/dan. Te doze pri kojima nisu uočeni štetni učinci povezane su sa sustavnim izlaganjima do 2,5 puta većim od očekivane kliničke izloženosti.

U ispitivanjima toksičnosti za razvoj embrija/fetusa provedenim na štakorima i kunićima pri dozama od 500 mikrograma/kg/dan za štakore i 150 mikrograma/kg/dan za kuniće liječenje paliferminom bilo je povezano s razvojnom toksičnošću (povećani postimplantacijski mortalitet, smanjena veličina legla i/ili smanjena težina fetusa). Liječenje ovim dozama također je bilo povezano s učincima na majku (klinički pokazatelji i/ili promjene tjelesne težine/uzimanja hrane), što znači da u tim vrstama palifermin nije bio selektivno toksičan za razvoj. Pri dozama do 300 mikrograma/kg/dan za štakore i do 60 mikrograma/kg/dan za kuniće nisu primijećeni štetni učinci na razvoj. Te doze pri kojima nisu uočeni štetni učinci bile su povezane sa sustavnim izlaganjem (na temelju AUC-a) do 9,7 puta većim za štakore i 2,1 puta većim za kuniće od predviđenog kliničkog izlaganja. Nisu provedena ispitivanja peri- i postnatalnog razvoja.

6 godina.
Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

L-histidin manitol saharoza polisorbat 20
kloridna kiselina, razrijeđena
Palifermin je čimbenik rasta koji prvenstveno stimulira epitelne stanice putem receptora za čimbenike rasta keratinocita. Hematološke maligne stanice ne izražavaju receptor za čimbenike rasta keratinocita. Međutim, u bolesnika liječenih kemoterapijom i/ili radioterapijom postoji veći rizik od razvoja sekundarnih tumora od kojih neki mogu izražavati receptore za čimbenike rasta keratinocita i teoretski mogu biti stimulirani ligandima receptora za čimbenike rasta keratinocita. U ispitivanju provedenom radi procjene potencijalne kancerogenosti u transgeničnih rasH2 miševa nije došlo do povećanja incidencije neoplastičnih lezija povezanih s liječenjem.

odobren

6.2 Inkompatibilnosti

miješati s rugim lijekovima.

Ako se heparin primjenjuje za održavanje venskog puta,nijev nski put je prije i nakon primjene lijeka Kepivance potrebno isprati otopinom natrijeva klorida, budući da je utvrđeno da se u in vitro uvjetima palifermin veže za heparin.

6.3 Rok valjanosti

Nakon pripreme za primjenu: 24 satavišena temperaturi 2°C-8°C, zaštićen od svjetlosti.

Čuvati u hladnjaku (2°Ckoji- 8°C). Ne zamrzavati.

6.4 Posebne mjere pri čuvan u l jeka

ČuvatiLijeku originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvan a nakon pripreme lijeka za primjenu vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta sadržaj spremnika

6,25 mg praška u bočici (staklo tipa I) s gumenim čepom, aluminijskim prstenom i plastičnom „flip-off” kapicom.

Kutija koja sadrži 6 bočica.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Kepivance je sterilan lijek, ali ne sadrži konzervanse te je namijenjen za jednokratnu uporabu.

Kepivance treba pripremiti za primjenu pomoću 1,2 ml vode za injekcije. Otapalo treba polako injicirati u bočicu s lijekom Kepivance. Sadržaj je tijekom otapanja potrebno lagano miješati. Bočicu ne tresti niti snažno mućkati.

U pravilu, otapanje lijeka Kepivance traje manje od 5 minuta. Prije primjene vizualno pregledajte otopinu na promjenu boje i prisutnost čestica. Kepivance se ne smije primijeniti ako uočite promjenu boje ili čestice.

Prije injiciranja, Kepivance se može ostaviti maksimalno 1 sat da postigne sobnu temperaturu, ali ga je potrebno zaštititi od svjetlosti. Ako Kepivance ostane na sobnoj temperaturi dulje od 1 sata, treba ga baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

odobren

 

SE-112 76 Stockholm Švedska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/05/314/001

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 25. listopada 2005.

nije

 

Datum posljednje obnove odobrenja: 23. rujna 2010.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

 

 

koji

 

Detaljnije informacije o ovom l ekuvišedostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu.

 

Lijek

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept