Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ketoconazole HRA (ketoconazole) – Označavanje - J02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKetoconazole HRA
ATK šifraJ02AB02
Tvarketoconazole
ProizvođačLaboratoire HRA Pharma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Ketoconazole HRA 200 mg tablete ketokonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg ketokonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Više informacija potražite u Uputi o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Pariz

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/965/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ketoconazole HRA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ketoconazole HRA 200 mg tablete ketokonazol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HRA Pharma

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept