Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiovig (human normal immunoglobulin (IVIg)) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J06BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKiovig
ATK šifraJ06BA02
Tvarhuman normal immunoglobulin (IVIg)
ProizvođačBaxter AG

1.NAZIV LIJEKA

KIOVIG 100 mg/ml otopina za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Imunoglobulin normalni, ljudski (i.v.Ig)

Jedan ml sadrži:

Imunoglobulin normalni, ljudski ……………100 mg (čistoće od najmanje 98% IgG)

Jedna bočica od 10 ml sadrži: 1 g imunoglobulina normalnog, ljudskog

Jedna bočica od 25 ml sadrži: 2,5 g imunoglobulina normalnog, ljudskog

Jedna bočica od 50 ml sadrži: 5 g imunoglobulina normalnog, ljudskog

Jedna bočica od 100 ml sadrži: 10 g imunoglobulina normalnog, ljudskog

Jedna bočica od 200 ml sadrži: 20 g imunoglobulina normalnog, ljudskog

Jedna bočica od 300 ml sadrži: 30 g imunoglobulina normalnog, ljudskog

Raspodjela IgG podgrupa (približne vrijednosti):

IgG1 ≥56,9%

IgG2 ≥26,6%

IgG3 ≥3,4%

IgG4 ≥1,7%

Najveći sadržaj IgA je 140 mikrograma/ml.

Lijek je proizveden iz plazme ljudskih donatora.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za infuziju

Otopina je bistra ili blago opalescentna, bezbojna ili blijedožuta.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Nadomjesno liječenje u odraslih te djece i adolescenata (0-18 godina) pri:

Sindromima primarne imunodeficijencije s oštećenjem stvaranja antitijela (vidjeti dio 4.4).

Hipogamaglobulinemiji i rekurentnim bakterijskim infekcijama u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom u kojih profilaksa antibioticima nije bila učinkovita.

Hipogamaglobulinemiji i rekurentnim bakterijskim infekcijama u bolesnika s multiplim mijelomom u fazi platoa koji nisu imali odgovor na imunizaciju protiv pneumokoka.

Hipogamaglobulinemiji u bolesnika nakon alogene transplantacije hematopoetskih matičnih stanica.

Kongenitalnoj SIDA-i i rekurentnim bakterijskim infekcijama.

Imunomodulacija u odraslih te djece i adolescenata (0-18 godina) pri:

Primarnoj imunološkoj trombocitopeniji u bolesnika s visokim rizikom od krvarenja ili prije kirurškog zahvata kako bi se korigirao broj trombocita.

Guillain-Barréovom sindromu.

Kawasakijevoj bolesti.

Multifokalnoj motoričkoj neuropatiji (MMN).

4.2Doziranje i način primjene

Nadomjesnu terapiju mora započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u liječenju imunodeficijencije.

Doziranje

Doza i režim doziranja ovise o indikaciji.

Kod nadomjesnog liječenja, doza će se možda trebati prilagoditi za svakog pojedinog bolesnika ovisno o farmakokinetici i kliničkom odgovoru. U nastavku su prikazane smjernice za režime doziranja.

Nadomjesno liječenje u sindromima primarne imunodeficijencije

Doziranjem se mora postići najniža koncentracija IgG (mjerena prije sljedeće infuzije) od najmanje 5 do 6 g/l. Potrebno je tri do šest mjeseci kako bi se postigla ravnoteža nakon početka terapije. Preporučena početna doza je 0,4-0,8 g/kg koja se daje jednom, a nakon toga se daju doze od najmanje 0,2 g/kg svaka tri do četiri tjedna.

Doza potrebna za postizanje najniže koncentracije od 5-6 g/l reda je veličine od 0,2-0,8 g/kg/mjesec. Kada je postignuto stanje dinamičke ravnoteže, razmak između doziranja varira od 3 do 4 tjedna.

Najniže koncentracije lijeka moraju se mjeriti i procjenjivati prema incidenciji infekcija. Kako bi se smanjila stopa infekcije, možda će biti potrebno povećati dozu kako bi se postigla veća vrijednost najniže koncentracije.

Hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom u kojih profilaksa antibioticima nije bila učinkovita; hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije u bolesnika s multiplim mijelomom u fazi platoa koji nisu imali odgovor na imunizaciju protiv pneumokoka; kongenitalna SIDA i rekurentne bakterijske infekcije

Preporučena doza je 0,2-0,4 g/kg svaka tri do četiri tjedna.

Hipogamaglobulinemija u bolesnika nakon alogene transplantacije hematopoetskih matičnih stanica

Preporučena doza je 0,2-0,4 g/kg svaka tri do četiri tjedna. Najniže koncentracije lijeka moraju se održavati iznad 5 g/l.

Primarna imunološka trombocitopenija

Postoje dva alternativna režima liječenja:

0,8-1 g/kg prvi dan liječenja; ova doza se može ponoviti jednom unutar 3 dana

0,4 g/kg dnevno tijekom dva do pet dana

U slučaju pojave relapsa, liječenje se može ponoviti.

Guillain-Barréov sindrom

0,4 g/kg/dan tijekom 5 dana.

Kawasakijeva bolest

1,6-2 g/kg mora se primijeniti u podijeljenim dozama tijekom dva do pet dana ili 2,0 g/kg u jednokratnoj dozi. Bolesnici se moraju istodobno liječiti acetilsalicilatnom kiselinom.

Multifokalna motorička neuropatija (MMN)

Početna doza: 2 g/kg tijekom 2-5 dana.

Doza održavanja: 1 g/kg svaka 2 do 4 tjedna ili 2 g/kg svakih 4 do 8 tjedana.

Preporuke za doziranje sažete su u sljedećoj tablici:

Indikacija

Doza

Učestalost injekcija

Nadomjesna terapija u primarnoj

početna doza:

 

imunodeficijenciji

0,4-0,8 g/kg

 

 

zatim:

svaka 3-4 tjedna do postizanja

 

0,2-0,8 g/kg

najniže koncentracije IgG od

 

 

najmanje 5-6 g/l

Nadomjesna terapija u sekundarnoj

0,2-0,4 g/kg

svaka 3-4 tjedna do postizanja

imunodeficijenciji

 

najniže koncentracije IgG od

 

 

najmanje 5-6 g/l

Kongenitalna SIDA

0,2-0,4 g/kg

svaka 3-4 tjedna

Hipogamaglobulinemija (<4 g/l)

0,2-0,4 g/kg

svaka 3-4 tjedna do postizanja

u bolesnika nakon alogene

 

najniže koncentracije IgG iznad 5 g/l

transplantacije hematopoetskih matičnih

 

 

stanica

 

 

Imunomodulacija:

 

 

Primarna imunološka trombocitopenija

0,8-1 g/kg

1. dana, moguće ponoviti jednom

 

ili

unutar 3 dana

 

 

 

0,4 g/kg/dan

tijekom 2-5 dana

Guillain-Barréov sindrom

0,4 g/kg/dan

tijekom 5 dana

Kawasakijeva bolest

1,6-2 g/kg

u podijeljenim dozama

 

 

tijekom 2-5 dana zajedno

 

ili

s acetilsalicilatnom kiselinom

 

 

 

2 g/kg

u jednoj dozi zajedno s

 

 

acetilsalicilatnom kiselinom

Multifokalna motorička neuropatija

početna doza:

 

(MMN)

2 g/kg

tijekom 2-5 dana

 

doza održavanja:

 

 

1 g/kg

svaka 2-4 tjedna

 

ili

ili

 

2 g/kg

svakih 4-8 tjedana

Pedijatrijska populacija

Doziranje u djece i adolescenata (0-18 godina) ne razlikuje se od onog u odraslih jer je doziranje za svaku indikaciju izraženo prema tjelesnoj težini i prilagođeno kliničkom ishodu kod gore navedenih stanja.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Normalni ljudski imunoglobulin mora se primijeniti intravenskom infuzijom uz početnu brzinu

od 0,5 ml/kg TT/sat tijekom 30 minuta. Ako se dobro podnosi (vidjeti dio 4.4), brzina primjene može se postupno povećati do najviše 6 ml/kg TT/sat. Klinički podaci dobiveni u ograničenog broja bolesnika također ukazuju da odrasli bolesnici s primarnom imunodeficijencijom (PID) mogu podnijeti brzinu infuzije do 8 ml/kg TT/sat. Za daljnje mjere opreza tijekom primjene, vidjeti dio 4.4.

Ako je potrebno razrjeđivanje prije infuzije, KIOVIG se može razrijediti s 5%-tnom otopinom glukoze do finalne koncentracije od 50 mg/ml (5% imunoglobulina). Za uputu o razrjeđivanju lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

Bilo koji štetni događaji povezani s infuzijom moraju se liječiti smanjenjem brzine infuzije ili prekidom infuzije.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Preosjetljivost na ljudske imunoglobuline, posebno u bolesnika s antitijelima na IgA.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Određene teške nuspojave mogu biti povezane s brzinom infuzije. Moraju se točno pridržavati preporučene brzine infuzije prikazane u dijelu 4.2. Bolesnici se moraju pomno pratiti i pažljivo promatrati zbog pojave bilo kakvih simptoma za vrijeme infuzije.

Neke nuspojave mogu se češće pojaviti

u slučaju velike brzine infuzije

u bolesnika koji prvi put primaju ljudski normalni imunoglobulin ili, u rijetkim slučajevima, kada bolesnik prelazi s jednog lijeka s ljudskim normalnim imunoglobulinom na drugi ili

u slučaju dugog razmaka između infuzija.

Moguće komplikacije često se mogu izbjeći ako se prethodno:

-provjeri da bolesnici nisu osjetljivi na ljudski normalni imunoglobulin tako da se prva infuzija lijeka injicira polako (0,5 ml/kg TT/sat),

-osigura da se bolesnici pomno prate zbog pojave bilo kakvih simptoma tijekom trajanja infuzije. Bolesnike koji prvi put primaju ljudski normalni imunoglobulin, bolesnike koje se prebacuju

s drugog i.v. imunoglobulinskog lijeka ili kada je prošlo dulje vrijeme od prethodne infuzije se mora naročito pratiti tijekom prve infuzije i prvog sata nakon prve infuzije kako bi se otkrili mogući neželjeni znakovi. Svi ostali bolesnici moraju se promatrati najmanje 20 minuta nakon primjene.

U slučaju nuspojave, mora se ili smanjiti brzina primjene ili prekinuti infuzija. Potrebno liječenje ovisi o prirodi i težini nuspojave.

U slučaju šoka mora se primijeniti standardno medicinsko liječenje šoka.

Primjena i.v. imunoglobulina u svih bolesnika zahtijeva:

odgovarajuću hidraciju prije početka infuzije i.v. imunoglobulina

praćenje količine izlučenog urina

praćenje razina kreatinina u serumu

praćenje znakova i simptoma tromboze

procjenjivanje viskoznosti krvi u bolesnika kod kojih postoji rizik od hiperviskoznosti

izbjegavanje istovremene primjene diuretika petlje.

Ako je potrebno razrijediti KIOVIG na niže koncentracije u bolesnika sa dijabetesom, treba ponovno preispitati primjenu 5%-tne otopine glukoze za razrjeđenje lijeka.

Preosjetljivost

Prave reakcije preosjetljivosti su rijetke. Mogu se pojaviti u bolesnika s anti-IgA antitijelima. I.v. imunoglobulin nije indiciran u bolesnika sa selektivnim nedostatkom IgA gdje je nedostatak IgA jedini poremećaj.

Ljudski normalni imunoglobulin može rijetko izazvati pad krvnog tlaka s anafilaktičkom reakcijom, čak i u bolesnika koji su podnosili prethodno liječenje s ljudskim normalnim imunoglobulinom.

Tromboembolija

Postoji klinički dokaz povezanosti primjene i.v. imunoglobulina i tromboembolijskih događaja kao što su infarkt miokarda, cerebralni vaskularni događaj (uključujući moždani udar), plućna embolija

i duboka venska tromboza za koje se pretpostavlja da su povezani s relativnim povećanjem viskoznosti krvi pri velikom dotoku imunoglobulina u rizičnih bolesnika. Oprez je nužan pri propisivanju i infuziji i.v. imunoglobulina pretilim bolesnicima i bolesnicima s postojećim faktorima rizika za trombotičke događaje (kao što su ateroskleroza u anamnezi, multipli kardiovaskularni faktori rizika, starija dob, smanjen minutni volumen, hipertenzija, uzimanje estrogena, dijabetes i bolesti krvnih žila ili trombotičke epizode u anamnezi, bolesnicima sa stečenim ili nasljednim trombofilijskim poremećajima, hiperkoagulacijskim poremećajima, bolesnicima s produljenim razdobljima imobilizacije, bolesnicima s teškom hipovolemijom te bolesnicima s bolestima koje povećavaju viskoznost krvi, bolesnicima s trajnim vaskularnim kateterima i bolesnicima koji primaju visoku

dozu infuzije velikom brzinom).

Hiperproteinemija, povećana viskoznost seruma i posljedična relativna pseudohiponatrijemija se mogu javiti u bolesnika koji primaju terapiju i.v. imunoglobulinima. Liječnici to moraju uzeti u obzir, jer započinjanje liječenja u bolesnika sa stvarnom hiponatrijemijom (npr. smanjenje slobodne vode

u serumu) može dovesti do daljnjeg povećanja viskoznosti seruma i moguće predispozicije za tromboembolijske događaje.

U bolesnika s rizikom od tromboembolijskih nuspojava, i.v. imunoglobulinski lijekovi moraju se primjenjivati najmanjom brzinom infuzije i u prihvatljivoj dozi.

Akutno zatajenje bubrega

Prijavljeni su slučajevi akutnog zatajenja bubrega u bolesnika koji su primali i.v. imunoglobuline. Oni uključuju akutno zatajenje bubrega, akutnu tubularnu nekrozu, proksimalnu tubularnu nefropatiju i osmotsku nefrozu. U većini slučajeva bili su identificirani faktori rizika, kao što su prethodno postojeća insuficijencija bubrega, dijabetes, hipovolemija, prekomjerna tjelesna težina, istovremena primjena nefrotoksičnih lijekova, dob iznad 65 godina, sepsa, hiperviskoznost ili paraproteinemija.

U slučaju oštećenja funkcije bubrega, mora se razmotriti prekid primjene i.v. imunoglobulina. Iako su ove prijave bubrežne disfunkcije i akutnog zatajenja bubrega povezane s primjenom mnogih odobrenih i.v. imunoglobulinskih lijekova koji sadrže različite pomoćne tvari poput saharoze, glukoze i maltoze, oni koji sadrže saharozu kao stabilizator čine nesrazmjerni dio ukupnog broja. U bolesnika s rizikom može se razmotriti primjena i.v. imunoglobulinskih lijekova koji ne sadrže te pomoćne tvari. KIOVIG ne sadrži saharozu, maltozu ili glukozu.

U bolesnika s rizikom za akutno zatajenje bubrega, i.v. imunoglobulinski lijekovi moraju se primjenjivati najmanjom brzinom infuzije i u prihvatljivoj dozi.

Akutna ozljeda pluća povezana s transfuzijom

Prijavljeni su slučajevi nekardijalnog plućnog edema (akutna ozljeda pluća povezana s transfuzijom) u bolesnika kojima su primijenjeni i.v. imunoglobulini (uključujući KIOVIG).

Sindrom aseptičkog meningitisa

Prijavljena je pojava sindroma aseptičkog meningitisa povezanog s liječenjem i.v. imunoglobulinima. Prekid liječenja i.v. imunoglobulinima rezultirao je remisijom sindroma aseptičkog meningitisa unutar nekoliko dana bez posljedica. Sindrom se obično javlja unutar nekoliko sati do 2 dana nakon početka liječenja i.v. imunoglobulinima. Cerebrospinalna tekućina je često pozitivna s pleocitozom do nekoliko tisuća stanica po mm³, prvenstveno od granulocita i povišenom razinom proteina do nekoliko stotina mg/dl. Sindrom aseptičkog meningitisa se može češće javiti u vezi s liječenjem visokim dozama (2 g/kg) i.v. imunoglobulina.

Iz podataka o lijeku KIOVIG prikupljenih nakon stavljanja lijeka u promet nije utvrđena jasna korelacija između sindroma aseptičkog meningitisa i viših doza. Viša incidencija sindroma aseptičkog meningitisa zabilježena je u žena.

Hemolitička anemija

I.v. imunoglobulini mogu sadržavati antitijela na krvnu grupu koja mogu djelovati kao hemolizini

i inducirati in vivo oblaganje crvenih krvnih stanica imunoglobulinima, uzrokujući pozitivnu izravnu antiglobulinsku reakciju (Coombsov test) i, u rijetkim slučajevima, hemolizu. Hemolitička anemija se može razviti nakon primjene i.v. imunoglobulina zbog pojačane sekvestracije crvenih krvnih stanica.

Bolesnici koji primaju i.v. imunoglobuline moraju se pratiti zbog pojave kliničkih znakova i simptoma hemolize (vidjeti dio 4.8).

Interferencija sa serološkim pretragama

Nakon infuzije imunoglobulina, prolazno povećanje raznih pasivno prenesenih antitijela može u krvi bolesnika dati lažno pozitivne rezultate seroloških testova.

Pasivno prenošenje antitijela na antigene eritrocita, npr. A, B, D, može interferirati s nekim serološkim ispitivanjima za antitijela crvenih krvnih stanica, primjerice direktni antiglobulinski test (DAT, direktni Coombsov test).

Primjena lijeka KIOVIG može dovesti do lažno pozitivnih očitanja u testovima koji se temelje na otkrivanju beta-D-glukana za dijagnozu gljivičnih infekcija. To može potrajati tijekom nekoliko tjedana nakon infuzije lijeka.

Prijenos infektivnih agensa

KIOVIG se proizvodi iz ljudske plazme. Kako bi se spriječile infekcije koje nastaju zbog primjene lijekova koji su proizvedeni iz ljudske krvi ili plazme koriste se sljedeće standardne mjere: selekcija donora, pregled individualnih donacija krvi i sakupljene plazme na specifične markere infekcije

te primjena učinkovitih koraka u proizvodnji kojima se inaktiviraju/uklanjaju virusi. Unatoč navedenome, primjenom lijekova proizvedenih iz ljudske krvi ili plazme, ne može se u potpunosti isključiti mogućnost prijenosa infektivnih agensa. To se također odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i ostale patogene.

Poduzete mjere smatraju se učinkovitima protiv virusa s ovojnicom, kao što su HIV, HBV i HCV te virusa bez ovojnice HAV i parvovirus B19.

Ohrabruje kliničko iskustvo koje ukazuje na nedostatak prenošenja hepatitisa A ili parvovirusa B19 s imunoglobulinima te se također pretpostavlja da sadržaj antitijela značajno doprinosi virusnoj sigurnosti.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se bolesniku primijeni KIOVIG zabilježi naziv i broj serije lijeka kako bi se vodila evidencija o primijenjenim brojevima serije svakom bolesniku.

Pedijatrijska populacija

Ne postoje posebni pedijatrijski rizici povezani uz bilo koju od navedenih nuspojava. Pedijatrijski bolesnici mogu biti osjetljiviji na volumno preopterećenje (vidjeti dio 4.9).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Živa atenuirana virusna cjepiva

Primjena imunoglobulina može smanjiti djelotvornost živih atenuiranih virusnih cjepiva, kao što su morbili, rubeola, parotitis i varičela, u razdoblju od najmanje 6 tjedana do 3 mjeseca. Nakon primjene ovog lijeka mora se napraviti razmak od 3 mjeseca prije cijepljenja sa živim atenuiranim virusnim cjepivima. U slučaju morbila, ovo smanjenje djelotvornosti može trajati i do 1 godine. Zbog toga se u bolesnika koji se cijepe protiv morbila mora provjeriti status antitijela.

Razrjeđivanje lijeka KIOVIG s 5%-tnom otopinom glukoze može rezultirati povišenim razinama glukoze u krvi.

Pedijatrijska populacija

Navedene interakcije odnose se na odrasle i na djecu.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Sigurnost ovog lijeka za primjenu u trudnoći u žena nije ustanovljena u kontroliranim kliničkim ispitivanjima te se stoga u trudnica i dojilja smije primjenjivati samo s oprezom. Pokazalo se da i.v. imunoglobulini prolaze posteljicu, najviše tijekom trećeg tromjesečja. Kliničko iskustvo

s imunoglobulinima ukazuje da nisu za očekivati štetni učinci na tijek trudnoće, niti na fetus ili na novorođenče.

Dojenje

Imunoglobulini se izlučuju u mlijeko i mogu doprinijeti zaštiti novorođenčeta od patogena kojima je sluznica ulazno mjesto infekcije.

Plodnost

Kliničko iskustvo s imunoglobulinima ukazuje da nisu za očekivati štetni učinci na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima može biti umanjena nekim nuspojavama povezanim s primjenom lijeka KIOVIG. Bolesnici koji iskuse nuspojave tijekom liječenja moraju pričekati da iste prestanu prije nego počnu upravljati vozilima ili raditi sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave kao što su zimica, glavobolja, omaglica, vrućica, povraćanje, alergijske reakcije, mučnina, artralgija, nizak krvni tlak i umjerena bol u donjem dijelu leđa mogu se povremeno pojaviti.

Ljudski normalni imunoglobulini mogu u rijetkim slučajevima uzrokovati iznenadni pad krvnog tlaka, i u izdvojenim slučajevima, anafilaktički šok, čak i u bolesnika koji nisu bili preosjetljivi u prethodnoj primjeni.

Zapaženi su slučajevi reverzibilnog aseptičkog meningitisa i rijetki slučajevi prolaznih kožnih reakcija pri primjeni ljudskog normalnog imunoglobulina. Reverzibilne hemolitičke reakcije bile su zapažene u bolesnika, osobito onih sa krvnim grupama A, B i AB. Nakon liječenja visokim dozama i.v. imunoglobulina može se u rijetkim slučajevima razviti hemolitička anemija koja zahtijeva

transfuziju (vidjeti također dio 4.4).

Zapaženo je povećanje razine kreatinina u serumu i/ili akutno zatajenje bubrega.

Vrlo rijetko: tromboembolijske reakcije kao što su infarkt miokarda, moždani udar, plućna embolija i duboka venska tromboza.

Tablični prikaz nuspojava

Tablice su u skladu s klasifikacijom organskih sustava prema MedDRA-i (SOC i razina preporučenog pojma). Tablica 1 prikazuje nuspojave iz kliničkih ispitivanja, a Tablica 2 prikazuje nuspojave nakon stavljanja lijeka u promet.

Za prikaz učestalosti nuspojava korišten je sljedeći kriterij: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 1

Učestalost nuspojava – u kliničkim ispitivanjima s lijekom KIOVIG

MedDRA

 

 

klasifikacija

Nuspojava

Učestalost

organskih sustava

 

 

(SOC)

 

 

Infekcije i infestacije

bronhitis, nazofaringitis

često

 

kronični sinusitis, gljivična infekcija, infekcija, bubrežna

manje često

 

infekcija, sinusitis, infekcija gornjeg dijela dišnog sustava,

 

 

infekcija mokraćnog sustava, bakterijska infekcija mokraćnog

 

 

sustava, aseptički meningitis

 

Poremećaji krvi

anemija, limfadenopatija

često

i limfnog sustava

 

 

Poremećaji

preosjetljivost, anafilaktička reakcija

manje često

imunološkog sustava

 

 

Endokrini poremećaji

poremećaj štitnjače

manje često

Poremećaji

smanjen apetit

često

metabolizma

 

 

i prehrane

 

 

Psihijatrijski

nesanica, anksioznost

često

poremećaji

razdražljivost

manje često

Poremećaji živčanog

glavobolja

vrlo često

sustava

omaglica, migrena, parestezije, hipoestezija

često

 

amnezija, dizartrija, disgeuzija, poremećaj ravnoteže, tremor

manje često

Poremećaji oka

konjunktivitis

često

 

bol u oku, oticanje oka

manje često

Poremećaji uha

vrtoglavica, tekućina u srednjem uhu

manje često

i labirinta

 

 

Srčani poremećaji

tahikardija

često

Tablica 1

Učestalost nuspojava – u kliničkim ispitivanjima s lijekom KIOVIG

MedDRA

 

 

 

 

 

klasifikacija

 

Nuspojava

 

 

Učestalost

organskih sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

(SOC)

 

 

 

 

 

Krvožilni poremećaji

hipertenzija

 

 

vrlo često

 

crvenilo uz osjećaj vrućine

 

 

često

 

periferna hladnoća, flebitis

 

 

manje često

Poremećaji dišnog

kašalj, rinoreja, astma, kongestija nosa, orofaringealna bol,

 

često

sustava, prsišta

dispneja

 

 

 

i sredoprsja

oticanje orofarinksa

 

 

manje često

Poremećaji

mučnina

 

 

vrlo često

probavnog sustava

proljev, povraćanje, abdominalna bol, dispepsija

 

 

često

 

abdominalna distenzija

 

 

manje često

Poremećaji kože

osip

 

 

vrlo često

i potkožnog tkiva

kontuzija, svrbež, urtikarija, dermatitis, eritem

 

 

često

 

angioedem, akutna urtikarija, hladni znoj, reakcija

 

 

manje često

 

fotosenzibilnosti, preznojavanje noću, hiperhidroza

 

 

 

Poremećaji

bol u leđima, artralgija, bol u ekstremitetima, mialgija,

 

 

često

mišićno-koštanog

spazam mišića, slabost mišića

 

 

 

sustava i vezivnog

trzanje mišića

 

 

manje često

tkiva

 

 

 

 

 

Poremećaji bubrega i

proteinurija

 

 

manje često

mokraćnog sustava

 

 

 

 

 

Opći poremećaji

lokalne reakcije (npr. bol/oticanje/reakcija/svrbež na mjestu

 

vrlo često

i reakcije na mjestu

infuzije), pireksija, umor

 

 

 

primjene

zimica, edem, bolest nalik gripi, nelagoda u prsima,

 

 

često

 

bol u prsima, astenija, malaksalost, tresavica

 

 

 

 

stezanje u prsima, osjećaj vrućine, osjećaj žarenja, oticanje

 

manje često

Pretrage

povećanje kolesterola u krvi, povećanje kreatinina u krvi,

 

manje često

 

povećanje uree u krvi, smanjenje broja bijelih krvnih stanica,

 

 

 

povišene razine alanin aminotransferaze, sniženje

 

 

 

 

hematokrita, smanjenje broja crvenih krvnih stanica,

 

 

 

 

povećanje brzine disanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2

 

 

 

 

 

Nuspojave nakon stavljanja lijeka u promet

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

klasifikacija organskih

Nuspojava

 

Učestalost

sustava (SOC)

 

 

 

 

 

Poremećaji krvi i limfnog

hemoliza

nepoznato

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji imunološkog

anafilaktički šok

nepoznato

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji živčanog

 

prolazna ishemijska ataka, cerebrovaskularni

nepoznato

sustava

 

inzult

 

 

 

Srčani poremećaji

 

infarkt miokarda

nepoznato

Krvožilni poremećaji

 

hipotenzija, duboka venska tromboza

nepoznato

Tablica 2

Nuspojave nakon stavljanja lijeka u promet

MedDRA

 

 

klasifikacija organskih

Nuspojava

Učestalost

sustava (SOC)

 

 

Poremećaji dišnog

plućna embolija, edem pluća

nepoznato

sustava, prsišta i

 

 

sredoprsja

 

 

Pretrage

pozitivan direktni Coombsov test, smanjeno

nepoznato

 

zasićenje kisikom

 

Ozljede, trovanja

akutna ozljeda pluća povezana s transfuzijom

nepoznato

i proceduralne

 

 

komplikacije

 

 

Opis odabranih nuspojava

 

 

Trzanje mišića i slabost mišića prijavljeni su samo u bolesnika s multifokalnom motoričkom neuropatijom (MMN).

Pedijatrijska populacija

Učestalost, vrsta i težina nuspojava u djece bile su iste kao i u odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Za sigurnost obzirom na prijenos infektivnih agensa, vidjeti dio 4.4.

4.9Predoziranje

Predoziranje može dovesti do preopterećenja tekućinom i povećane viskoznosti, prvenstveno

u rizičnih bolesnika, uključujući starije bolesnike ili bolesnike s oštećenjem funkcije srca ili bubrega.

Pedijatrijska populacija

Manja djeca ispod 5 godina mogu biti naročito osjetljiva na volumno preopterećenje. Stoga je za tu populaciju potrebno pažljivo izračunati doze. Nadalje, djeca s Kawasakijevom bolesti imaju naročito visoki rizik zbog postojećeg srčanog oštećenja tako da je potrebno pažljivo nadzirati doziranje

i brzinu primjene.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: imunoserumi i imunoglobulini: imunoglobulini, normalni ljudski, za intravaskularnu primjenu, ATK oznaka: J06BA02

Ljudski normalni imunoglobulin sadrži većinom imunoglobulin G (IgG) uz široki spektar antitijela protiv uzročnika infekcije.

Ljudski normalni imunoglobulin sadrži IgG antitijela prisutna u normalnoj populaciji. Najčešće se proizvodi iz sakupljene plazme od najmanje 1000 donacija. Ima distribuciju imunoglobulin G

podskupina usko proporcionalnu onoj u izvornoj ljudskoj plazmi. Odgovarajuće doze ljudskog normalnog imunoglobulina mogu obnoviti abnormalno niske razine imunoglobulina G na normalne vrijednosti.

Mehanizam djelovanja u drugim indikacijama koje nisu nadomjesno liječenje nije potpuno razjašnjen, ali uključuje imunomodulatorne učinke.

Pedijatrijska populacija

Ne postoje teoretske ili zapažene razlike u djelovanju imunoglobulina u djece u usporedbi s djelovanjem u odraslih.

5.2Farmakokinetička svojstva

Ljudski normalni imunoglobulin je nakon intravenske primjene odmah i potpuno biološki raspoloživ u cirkulaciji primatelja. Relativno se brzo raspodjeljuje između plazme i ekstravaskularne tekućine; nakon približno 3 do 5 dana se dostiže ravnoteža između intra- i ekstavaskularnih odjeljaka.

Farmakokinetički parametri za KIOVIG utvrđeni su u dva klinička ispitivanja u bolesnika s PID-om provedenih u Europi i SAD-u. U tim je ispitivanjima ukupan broj od 83 ispitanika u dobi od najmanje 2 godine starosti liječen dozama od 300 do 600 mg/kg tjelesne težine svakih 21 do 28 dana tijekom 6 do 12 mjeseci. Medijan poluvijeka IgG nakon primjene lijeka KIOVIG bio je 32,5 dana.

Ovaj poluvijek se može razlikovati od bolesnika do bolesnika, naročito u primarnoj imunodeficijenciji. Farmakokinetički parametri lijeka su sažeti u donjoj tablici. Svi su parametri bili analizirani odvojeno za tri dobne skupine, djecu (ispod 12 godina, n=5), adolescente (13 do 17 godina, n=10), i odrasle (iznad 18 godina života, n=64). Vrijednosti dobivene u ovim ispitivanjima usporedive su s parametrima prijavljenima za druge ljudske imunoglobuline.

Sažetak farmakokinetičkih parametara za KIOVIG

 

 

Djeca

Adolescenti

Odrasli

Parametar

 

(12 godina ili mlađi)

(13 do 17 godina)

(18 godina ili stariji)

 

 

Medijan

95% CI*

Medijan

95% CI

Medijan

95% CI

Poluvijek eliminacije

 

41,3

20,2 do 86,8

45,1

27,3 do 89,3

31,9

29,6 do 36,1

(dani)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin (mg/dl)/(mg/kg)

 

2,28

1,72 do 2,74

2,25

1,98 do 2,64

2,24

1,92 do 2,43

(najniža koncentracija)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax (mg/dl)/(mg/kg)

 

4,44

3,30 do 4,90

4,43

3,78 do 5,16

4,50

3,99 do 4,78

(vršna koncentracija)

 

 

 

 

 

 

 

 

In-vivo povrat (%)

 

87 do 137

75 do 121

96 do 114

Prirast po jedinici doze

 

2,26

1,70 do 2,60

2,09

1,78 do 2,65

2,17

1,99 do 2,44

(mg/dl)/(mg/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-21d (g·h/dl)

 

1,49

1,34 do 1,81

1,67

1,45 do 2,19

1,62

1,50 do 1,78

(površina ispod krivulje)

 

 

 

 

 

 

 

 

*CI – interval pouzdanosti

 

 

 

 

 

 

 

IgG i IgG-kompleksi razgrađuju se u stanicama retikuloendotelnog sustava.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Imunoglobulini su normalni sastojci ljudskog tijela.

Sigurnost lijeka KIOVIG pokazana je u nekoliko nekliničkih ispitivanja. Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije i toksičnosti.

Ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i reproduktivne toksičnosti u životinja nisu izvediva zbog indukcije i interferencije razvijenih antitijela na heterologne proteine. Kako kliničko

iskustvo ne pruža dokaze za kancerogeni potencijal imunoglobulina, nisu rađena eksperimentalna ispitivanja na heterogenim vrstama.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

glicin

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Ako je lijek potrebno razrijediti na niže koncentracije, preporučuje se primijeniti ga odmah nakon razrjeđenja. Stabilnost u primjeni lijeka KIOVIG nakon razrjeđivanja s 5%-tnom otopinom glukoze do konačne koncentracije od 50 mg/ml (5%) imunoglobulina, dokazana je tijekom 21 dana na temperaturi od 2°C do 8°C kao i na temperaturi od 28°C do 30°C; ipak, ova ispitivanja nisu uključivala mikrobiološku kontaminaciju i sigurnosne aspekte.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

10, 25, 50, 100, 200 ili 300 ml otopine u bočici (staklo tipa I) s čepom (bromobutil). Veličina pakiranja: 1 bočica

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Lijek treba zagrijati na sobnu ili tjelesnu temperaturu prije uporabe.

Ako je potrebno razrjeđenje, preporučuje se 5%-tna otopina glukoze. Za dobivanje otopine imunoglobulina od 50 mg/ml (5%), KIOVIG 100 mg/ml (10%) treba razrijediti s jednakim volumenom otopine glukoze. Preporučuje se da se tijekom razrjeđivanja rizik od mikrobiološke kontaminacije svede na minimum.

Lijek treba prije primjene vizualno pregledati na postojanje čestica ili promjenu boje. Otopina treba biti bistra ili blago opalescentna, bezbojna ili blijedožuta. Otopine koje su zamućene ili sadrže čestice ne smiju se koristiti.

KIOVIG se smije primjenjivati samo intravenski. Ostali načini primjene nisu ispitani.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Baxter AG

Industriestrasse 67

A 1221 Beč, Austrija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/329/001

EU/1/05/329/002

EU/1/05/329/003

EU/1/05/329/004

EU/1/05/329/005

EU/1/05/329/006

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19 siječnja 2006.

Datum posljednje obnove: 06. prosinca 2010.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept