Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lemtrada (alemtuzumab) – Označavanje - L04AA34

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLemtrada
ATK šifraL04AA34
Tvaralemtuzumab
ProizvođačGenzyme Therapeutics Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE/PAKIRANJE OD 1 BOČICE

1.NAZIV LIJEKA

LEMTRADA 12 mg koncentrat za otopinu za infuziju alemtuzumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 12 mg alemtuzumaba u 1,2 ml (10 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

E339, dinatrijev edetat dihidrat, E508, E340, E433, natrijev klorid, voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 1 bočica

12 mg/1,2 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u venu.

Primijeniti unutar 8 sati nakon razrjeđivanja.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati niti tresti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Therapeutics Ltd

4620 Kingsgate

Cascade Way

Oxford Business Park South

Oxford

OX4 2SU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/869/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.>

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA/BOČICA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

LEMTRADA 12 mg sterilni koncentrat alemtuzumab

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1,2 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept