Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LeukoScan (sulesomab) – Označavanje - V04D

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLeukoScan
ATK šifraV04D
Tvarsulesomab
ProizvođačImmunomedics GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

NALJEPNICA NA PAKIRANJU SPREMNIKA

1.NAZIV LIJEKA

LeukoScan 0,31 mg, prašak za otopinu za injekciju sulesomab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 0,31 mg sulesomaba

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Jedna bočica sadrži kositrov klorid, natrijev klorid, natrij-kalijev tartarat, natrijev acetat, saharozu, dušik

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

0,31 mg sulesomaba

Prašak za otopinu za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za dijagnostičku primjenu.

Nakon miješanja s Tc, konačni proizvod mora se zbrinuti kao radioaktivni otpad u skladu s važećim nacionalnim zakonskim propisima

8.ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 ºC - 8 ºC). Ne zamrzavati.

Rekonstituirani i radioaktivno obilježeni materijal Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon uporabe spremnik treba zbrinuti kao radioaktivni otpad.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U

PROMET

Immunomedics GmbH

Paul-Ehrlich-Str. 22

63322 Rödermark

Njemačka

Telefon: +49-6074-2153-600 Faks: +49-6074-2153-619

E-mail: europe@immunomedics.de

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/032/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na liječnički recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR 2D BARKOD

<Nije primjenjivo.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<Nije primjenjivo.>

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

LeukoScan 0,31 mg, prašak za otopinu za injekciju

0,31 mg liofiliziranog sulesomaba, kositrov klorid i stabilizatori. U venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

U venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Sadrži 0,31 mg liofiliziranog sulesomaba, kositrov klorid i stabilizatore.

6.DRUGO

Rehidrirati sterilnim, apirogenim 99mTc Na pertehnetatom.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept