Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Sun (levetiracetam) – Označavanje - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLevetiracetam Sun
ATK šifraN03AX14
Tvarlevetiracetam
ProizvođačSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija sa 10 bočica

1.NAZIV LIJEKA

Levetiracetam SUN 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju levetiracetam

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 500 mg/5 ml levetiracetama.

Jedan ml sadrži 100 mg levetiracetama.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ostale pomoćne tvari su natrijev acetat trihidrat, ledena acetatna kiselina, natrijev klorid, voda za injekcije. Za daljnje informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

500 mg/5 ml

10 bočica koncentrata za otopinu za infuziju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijenite odmah nakon razrjeđivanja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sun Pharmaceutical Industries Europe BV

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/741/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJALIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

obrazloženje za nenavođenje Braillea je prihvaćeno

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SDRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica od 5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Levetiracetam SUN 100 mg/ml sterilni koncentrat levetiracetam

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

Primijenite odmah nakon razrjeđivanja.

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 mg/5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept