Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liprolog (insulin lispro) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A10AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLiprolog
ATK šifraA10AC04
Tvarinsulin lispro
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

Sadržaj članka

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 10 ml, što odgovara 1000 jedinica inzulina lispro.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje odraslih osoba i djece sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin. Liprolog je indiciran i za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog treba primijeniti supkutanom injekcijom ili kontinuiranom supkutanom infuzijom pomoću infuzijske pumpe (vidjeti dio 4.2), a može se dati i intramuskularnom injekcijom, iako se to ne preporučuje. Ako je potrebno, Liprolog se može primijeniti i intravenski, primjerice radi kontrole razine glukoze u krvi kod ketoacidoze, akutne bolesti ili tijekom odnosno nakon operativnog zahvata.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene učinak lijeka Liprolog nastupa vrlo brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom. Taj brz nastup djelovanja omogućuje da se injekcija (odnosno, u slučaju primjene kontinuiranom supkutanom infuzijom, bolus) lijeka Liprolog primijeni u kratkom vremenskom razmaku u odnosu na obrok. Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Početak djelovanja brži je nego kod topljivog humanog inzulina bez obzira na mjesto injiciranja. Kao i kod svih inzulinskih

pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

Liprolog se, prema preporuci liječnika, može primjenjivati zajedno s inzulinom duljeg djelovanja ili peroralnim lijekovima iz skupine sulfonilureja.

Primjena lijeka Liprolog u inzulinskoj infuzijskoj pumpi:

Za infuziju inzulina lispro smiju se koristiti samo određene inzulinske infuzijske pumpe s oznakom CE. Prije infuzije inzulina lispro treba proučiti upute proizvođača kako bi se potvrdila prikladnost određene pumpe. Pročitajte i slijedite upute priložene uz infuzijsku pumpu. Koristite odgovarajući spremnik i kateter za pumpu. Infuzijski komplet (cjevčicu i iglu) treba mijenjati u skladu s uputama za uporabu priloženima uz infuzijski komplet. Nastupi li hipoglikemija, infuziju treba prekinuti dok hipoglikemija ne prođe. U slučaju ponovljenih ili teških epizoda niske razine glukoze u krvi treba obavijestiti zdravstvenog djelatnika i razmotriti je li potrebno smanjiti ili prekinuti infuziju inzulina.

Neispravna pumpa ili začepljenje kompleta za infuziju mogu rezultirati brzim porastom razine glukoze. Posumnjate li na prekid dotoka inzulina, slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu i, ako je potrebno, obavijestite zdravstvenog djelatnika. Kad se Liprolog primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se miješati niti s jednim drugim inzulinom.

Intravenska primjena inzulina:

Intravensku injekciju inzulina lispro treba dati sukladno uobičajenoj kliničkoj praksi za intravenske injekcije, primjerice kao intravenski bolus ili putem sustava za infuziju. Potrebno je često kontrolirati razinu glukoze u krvi.

Infuzijski sustavi u koncentracijama od 0,1 jedinica/ml do 1,0 jedinica/ml inzulina lispro u 0,9%-tnoj otopini natrijevog klorida ili 5%-tnoj otopini dekstroze stabilni su 48 sati na sobnoj temperaturi.

Preporučuje se pripremiti sustav prije započinjanja davanja infuzije bolesniku.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje

(rekombinantna DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Kod primjene brzodjelujućih inzulina svim se bolesnicima koji primaju i bazalni inzulin mora optimizirati doza obaju inzulina kako bi se postigla kontrola glukoze tijekom čitavog dana, a osobito kontrola glukoze noću/natašte.

U štrcaljku treba prvo navući Liprolog, čije djelovanje traje kraće, kako bi se spriječila kontaminacija bočice inzulinom duljeg djelovanja. Sukladno preporuci liječnika inzuline treba pomiješati unaprijed ili neposredno prije injekcije, no uvijek se mora primjenjivati isti postupak.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega. I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije. Posljedica farmakodinamike brzodjelujućih inzulinskih analoga jest da, ako nastupi hipoglikemija, to se može dogoditi ranije nakon injiciranja nego što je slučaj kod topljivog humanog inzulina.

Liprolog se umjesto topljivog inzulina smije primjenjivati u djece samo onda kada može biti koristan brži početak djelovanja. Primjerice, pri usklađivanju vremena davanja inzulina s obrocima.

Kombinacija lijeka Liprolog s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po

život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: analog humanog inzulina brzog djelovanja. ATK oznaka: A10A B04

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Učinak inzulina lispro nastupa brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom.

Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja inzulina lispro može se razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme, a ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti. Na sljedećoj je slici prikazan tipičan profil djelovanja nakon supkutane injekcije.

 

 

 

 

 

 

Inzulin

 

 

 

 

 

 

lispro

 

 

 

 

 

 

Humulin R

Hipoglikemijsko

 

 

 

 

 

 

djelovanje

 

 

 

 

 

 

Vrijeme (sati)

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Klinička ispitivanja usporedbe inzulina lispro i topljivog humanog inzulina provedena su u djece (61 bolesnik u dobi od 2 do 11 godina), odnosno djece i adolescenata (481 bolesnik u dobi od 9 do 19 godina). Farmakodinamički profil inzulina lispro u djece sličan je onom u odraslih.

Pokazalo se da kod primjene u supkutanim infuzijskim pumpama liječenje inzulinom lispro rezultira nižim razinama glikoziliranog hemoglobina u usporedbi s topljivim inzulinom. U dvostruko slijepom ukriženom ispitivanju razine glikoziliranog hemoglobina smanjene su za 0,37 postotnih bodova nakon 12 tjedana liječenja inzulinom lispro, a za 0,03 postotna boda nakon primjene topljivog inzulina

(p = 0,004).

Ispitivanja su pokazala da u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 koji uzimaju najviše doze sulfonilureje dodavanje inzulina lispro značajno snižava HbA1c u usporedbi s primjenom samo sulfonilureje. Sniženje razine HbA1c očekuje se i kod primjene drugih inzulina, primjerice topljivog ili izofan inzulina.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje broja noćnih hipoglikemija kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom. U nekim je ispitivanjima smanjenje broja noćnih hipoglikemija bilo povezano s povećanjem broja dnevnih hipoglikemija.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

metakrezol [3,15 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Liprolog se ne smije miješati s inzulinima drugih proizvođača niti s inzulinskim pripravcima

životinjskog podrijetla. Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

Neotvorene bočice

3 godine.

Nakon prve uporabe

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Neotvorene bočice

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Nakon prve uporabe

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C) ili na temperaturi ispod 30°C.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Otopina se nalazi u staklenoj bočici (kremeno staklo tipa I), zatvorenoj gumenim čepom (butilna ili halobutilna guma) i zaštitnim aluminijskim zatvaračem. Za obradu čepa bočice može se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

1 x 10 ml bočica lijeka Liprolog

2 x 10 ml bočice lijeka Liprolog

5 x (1 x 10 ml) bočica lijeka Liprolog

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Bočica se mora koristiti zajedno s odgovarajućom štrcaljkom (s oznakama za 100 jedinica).

a)Priprema doze

Pregledajte otopinu lijeka Liprolog. Mora biti bistra i bezbojna. Nemojte upotrijebiti Liprolog ako je otopina zamućena, gusta, blago obojena ili sadrži vidljive čestice.

i)Liprolog

1.Operite ruke.

2.Ako koristite novu bočicu, skinite plastični zaštitni zatvarač, ali nemojte skidati čep.

3.Ako režim liječenja zahtijeva istodobnu injekciju bazalnog inzulina i lijeka Liprolog, ta se dva inzulina mogu pomiješati u štrcaljki. Ako miješate inzuline, pročitajte upute za miješanje u dijelu (ii) i dijelu 6.2.

4.U štrcaljku povucite onoliko zraka kolika je propisana doza lijeka Liprolog. Prebrišite vrh bočice alkoholnim tupferom. Gurnite iglu kroz gumeni čep bočice lijeka Liprolog i ubrizgajte zrak u bočicu.

5.Preokrenite bočicu i štrcaljku. Bočicu i štrcaljku čvrsto držite jednom rukom.

6.Uvjerite se da je vrh igle u lijeku Liprolog i izvucite točnu dozu u štrcaljku.

7.Prije nego izvučete iglu iz bočice, provjerite ima li u štrcaljki mjehurića zraka koji smanjuju količinu lijeka Liprolog. Ako ima mjehurića, držite štrcaljku uspravno i kucnite po njoj dok se mjehurići ne popnu na vrh. Istisnite ih iz štrcaljke pritiskom na klip i izvucite točnu dozu.

8.Izvadite iglu iz bočice i položite štrcaljku tako da igla ništa ne dodiruje.

ii)Miješanje lijeka Liprolog s humanim inzulinima dugog djelovanja (vidjeti dio 6.2)

1.Liprolog se smije miješati s humanim inzulinima dugog djelovanja samo po preporuci liječnika.

2.U štrcaljku povucite onoliko zraka kolika je potrebna količina inzulina dugog djelovanja.

Gurnite iglu u bočicu inzulina dugog djelovanja i ubrizgajte zrak. Izvucite iglu.

3.Sada na isti način ubrizgajte zrak u bočicu lijeka Liprolog, ali nemojte izvući iglu.

4.Preokrenite bočicu i štrcaljku.

5.Uvjerite se da je vrh igle u lijeku Liprolog i izvucite točnu dozu lijeka Liprolog u štrcaljku.

6.Prije nego izvučete iglu iz bočice, provjerite ima li u štrcaljki mjehurića zraka koji smanjuju količinu lijeka Liprolog. Ako ima mjehurića, držite štrcaljku uspravno i kucnite po njoj dok se mjehurići ne popnu na vrh. Istisnite ih iz štrcaljke pritiskom na klip i izvucite točnu dozu.

7.Izvadite iglu iz bočice lijeka Liprolog i umetnite je u bočicu inzulina dugog djelovanja. Preokrenite bočicu i štrcaljku. Bočicu i štrcaljku čvrsto držite jednom rukom i nježno ih protresite. Uvjerite se da je vrh igle u inzulinu i izvucite dozu inzulina dugog djelovanja.

8.Izvadite iglu i položite štrcaljku tako da igla ništa ne dodiruje.

b)Injiciranje doze

1.Odaberite mjesto za injekciju.

2.Očistite kožu prema uputama.

3.Učvrstite kožu rastezanjem ili uhvatite veće područje u kožni nabor. Ubodite iglu i injicirajte lijek prema uputama.

4.Izvucite iglu i nježno pritisnite mjesto injekcije nekoliko sekundi. To mjesto nemojte trljati.

5.Štrcaljku i iglu zbrinite na siguran način.

6.Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako da se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

c)Miješanje inzulina

Nemojte miješati inzulin u bočicama s inzulinom u ulošcima. Vidjeti dio 6.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/001

1 x 10 ml bočica lijeka Liprolog

EU/1/01/195/008

2 x 10 ml bočice lijeka Liprolog

EU/1/01/195/009

5 x (1 x 10 ml) bočica lijeka Liprolog

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje odraslih osoba i djece sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin. Liprolog je indiciran i za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog treba primijeniti supkutanom injekcijom ili kontinuiranom supkutanom infuzijom pomoću infuzijske pumpe (vidjeti dio 4.2), a može se dati i intramuskularnom injekcijom, iako se to ne preporučuje. Ako je potrebno, Liprolog se može primijeniti i intravenski, primjerice radi kontrole razine glukoze u krvi kod ketoacidoze, akutne bolesti ili tijekom odnosno nakon operativnog zahvata.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene učinak lijeka Liprolog nastupa vrlo brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom. Taj brz nastup djelovanja omogućuje da se injekcija (odnosno, u slučaju primjene kontinuiranom supkutanom infuzijom, bolus) lijeka Liprolog primijeni u kratkom vremenskom razmaku u odnosu na obrok. Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Početak djelovanja brži je nego kod topljivog humanog inzulina bez obzira na mjesto injiciranja. Kao i kod svih inzulinskih

pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

Liprolog se, prema preporuci liječnika, može primjenjivati zajedno s inzulinom duljeg djelovanja ili peroralnim lijekovima iz skupine sulfonilureja.

Primjena lijeka Liprolog u inzulinskoj infuzijskoj pumpi:

Za infuziju inzulina lispro smiju se koristiti samo određene inzulinske infuzijske pumpe s oznakom CE. Prije infuzije inzulina lispro treba proučiti upute proizvođača kako bi se potvrdila prikladnost određene pumpe. Pročitajte i slijedite upute priložene uz infuzijsku pumpu. Koristite odgovarajući spremnik i kateter za pumpu.Infuzijski komplet (cjevčicu i iglu) treba mijenjati u skladu s uputama za uporabu priloženima uz infuzijski komplet. Nastupi li hipoglikemija, infuziju treba prekinuti dok hipoglikemija ne prođe. U slučaju ponovljenih ili teških epizoda niske razine glukoze u krvi treba obavijestiti zdravstvenog djelatnika i razmotriti je li potrebno smanjiti ili prekinuti infuziju inzulina.

Neispravna pumpa ili začepljenje kompleta za infuziju mogu rezultirati brzim porastom razine glukoze. Posumnjate li na prekid dotoka inzulina, slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu i, ako je potrebno, obavijestite zdravstvenog djelatnika. Kad se Liprolog primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se miješati niti s jednim drugim inzulinom.

Intravenska primjena inzulina:

Intravensku injekciju inzulina lispro treba dati sukladno uobičajenoj kliničkoj praksi za intravenske injekcije, primjerice kao intravenski bolus ili putem sustava za infuziju. Potrebno je često kontrolirati razinu glukoze u krvi.

Infuzijski sustavi u koncentracijama od 0,1 jedinica/ml do 1,0 jedinica/ml inzulina lispro u 0,9%-tnoj otopini natrijevog klorida ili 5%-tnoj otopini dekstroze stabilni su 48 sati na sobnoj temperaturi.

Preporučuje se pripremiti sustav prije započinjanja davanja infuzije bolesniku.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje

(rekombinantna DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Kod primjene brzodjelujućih inzulina svim se bolesnicima koji primaju i bazalni inzulin mora optimizirati doza obaju inzulina kako bi se postigla kontrola glukoze tijekom čitavog dana, a osobito kontrola glukoze noću/natašte.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega. I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene

razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije. Posljedica farmakodinamike brzodjelujućih inzulinskih analoga jest da, ako nastupi hipoglikemija, to se može dogoditi ranije nakon injiciranja nego što je slučaj kod topljivog humanog inzulina.

Ako je uobičajeno propisan lijek inzulin u bočici od 40 jedinica/ml, nemojte vaditi inzulin iz uloška od 100 jedinica/ml pomoću štrcaljke od 40 jedinica/ml.

Liprolog se umjesto topljivog inzulina smije primjenjivati u djece samo onda kada može biti koristan brži početak djelovanja. Primjerice, pri usklađivanju vremena davanja inzulina s obrocima.

Kombinacija lijeka Liprolog s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po

život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: analog humanog inzulina brzog djelovanja. ATK oznaka: A10A B04

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Učinak inzulina lispro nastupa brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom.

Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja inzulina lispro može se razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme, a ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti. Na sljedećoj je slici prikazan tipičan profil djelovanja nakon supkutane injekcije.

 

 

 

 

 

 

Inzulin

 

 

 

 

 

 

lispro

 

 

 

 

 

 

Humulin R

Hipoglikemijsko

 

 

 

 

 

 

djelovanje

 

 

 

 

 

 

Vrijeme (sati)

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Klinička ispitivanja usporedbe inzulina lispro i topljivog humanog inzulina provedena su u djece

(61 bolesnik u dobi od 2 do 11 godina), odnosno djece i adolescenata (481 bolesnik u dobi od 9 do 19 godina). Farmakodinamički profil inzulina lispro u djece sličan je onom u odraslih.

Pokazalo se da kod primjene u supkutanim infuzijskim pumpama liječenje inzulinom lispro rezultira nižim razinama glikoziliranog hemoglobina u usporedbi s topljivim inzulinom. U dvostruko slijepom ukriženom ispitivanju razine glikoziliranog hemoglobina smanjene su za 0,37 postotnih bodova nakon 12 tjedana liječenja inzulinom lispro, a za 0,03 postotna boda nakon primjene topljivog inzulina

(p = 0,004).

Ispitivanja su pokazala da u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 koji uzimaju najviše doze sulfonilureje dodavanje inzulina lispro značajno snižava HbA1c u usporedbi s primjenom samo sulfonilureje. Sniženje razine HbA1c očekuje se i kod primjene drugih inzulina, primjerice topljivog ili izofan inzulina.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje broja noćnih hipoglikemija kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom. U nekim je ispitivanjima smanjenje broja noćnih hipoglikemija bilo povezano s povećanjem broja dnevnih hipoglikemija.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

metakrezol [3,15 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Liprolog se ne smije miješati s inzulinima drugih proizvođača niti s inzulinskim pripravcima životinjskog podrijetla.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljeni uložak

3 godine.

Nakon umetanja uloška

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljeni uložak

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon umetanja uloška

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Brizgalica s umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Otopina se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom butilnom ili halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog za brizgalicu od 3 ml

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog za brizgalicu od 3 ml

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Ulošci lijeka Liprolog moraju se koristiti s brizgalicama koje imaju oznaku CE, sukladno preporukama proizvođača u uputi za pomagalo.

a)Priprema doze

Pregledajte otopinu lijeka Liprolog. Mora biti bistra i bezbojna. Nemojte upotrijebiti Liprolog ako je otopina zamućena, gusta, blago obojena ili sadrži vidljive čestice.

Opis koji slijedi je općeniti opis postupka. Moraju se slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle i davanje injekcije inzulina, koje su priložene uz svaku brizgalicu.

b)Injiciranje doze

1.Operite ruke.

2.Odaberite mjesto za injekciju.

3.Očistite kožu prema uputama.

4.Skinite vanjski zatvarač igle.

5.Učvrstite kožu rastezanjem ili uhvatite veće područje u kožni nabor. Ubodite iglu prema uputama.

6.Pritisnite gumb.

7.Izvucite iglu i nježno pritisnite mjesto injekcije nekoliko sekundi. To mjesto nemojte trljati.

8.Pomoću vanjskog zatvarača igle odvijte iglu i zbrinite je na siguran način.

9.Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako da se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

c)Miješanje inzulina

Nemojte miješati inzulin u bočicama s inzulinom u ulošcima. Vidjeti dio 6.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/002

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog za brizgalicu od 3 ml

EU/1/01/195/010

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog za brizgalicu od 3 ml

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog Mix25 je bijela sterilna suspenzija.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Liprolog Mix25 se sastoji od 25% otopine inzulina lispro i 75% suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liprolog Mix25 indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog Mix25 se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog Mix25 se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog Mix25 se smije davati samo supkutanom injekcijom. Liprolog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog Mix25 ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene djelovanje lijeka Liprolog Mix25 počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. To omogućuje primjenu lijeka Liprolog Mix25 neposredno prije obroka. Trajanje djelovanja sastavnice suspenzije inzulina lispro s protaminom (Basal) u lijeku Liprolog Mix25 slično je trajanju djelovanja bazalnog inzulina (NPH).

Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog Mix 25 ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Liprolog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna

DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog Mix25 s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog Mix25. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme.

Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Liprolog Mix25 s drugim inzulinima nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog Mix25 bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po

život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: ATK oznaka: A10A D04.

Liprolog Mix25 je predmiješana suspenzija koja se sastoji od suspenzije inzulina lispro (analoga humanog inzulina brzog djelovanja) i suspenzije inzulina lispro s protaminom (analoga humanog inzulina srednjedugog djelovanja).

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Nakon supkutane primjene lijeka Liprolog Mix25 djelovanje inzulina lispro počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina

(NPH) u razdoblju od približno 15 sati.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene lijeka Liprolog Mix25 u usporedbi s mješavinom humanog inzulina u omjeru 30/70. U jednom je kliničkom ispitivanju zabilježen malen porast (0,38 mMol/l) razine glukoze u krvi tijekom noći (u 3 sata ujutro).

Na sljedećoj slici prikazana je farmakodinamika lijekova Liprolog Mix25 i Liprolog Basal.

Hipoglikemijsko djelovanje

Humalog Mix25

Humalog Basal

Vrijeme, sati

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

U dva 8-mjesečna, otvorena, ukrižena ispitivanja bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2 koji prethodno nisu primali inzulinsku terapiju ili su već primali jednu ili dvije injekcije inzulina su tijekom 4 mjeseca nasumičnim redoslijedom dobivali Liprolog Mix25 (dvaput na dan s metforminom) i inzulin glargin

(jedanput na dan s metforminom). Detaljni podaci navedeni su u sljedećoj tablici.

 

Bolesnici koji prethodno

Bolesnici koji su

 

nisu primali inzulin

prethodno primali inzulin

 

n = 78

n = 97

Prosječna ukupna dnevna doza inzulina

0,63 jedinica/kg

0,42 jedinica/kg

na kraju ispitivanja

 

 

Sniženje razine hemoglobina A1c1

1,30%

1,00%

 

(srednja početna vrijednost

(srednja početna vrijednost

 

= 8,7%)

= 8,5%)

Sniženje srednje kombinirane

3,46 mM

2,48 mM

jutarnje/večernje vrijednosti glukoze u

 

 

krvi 2 sata poslije obroka1

 

 

Sniženje srednje vrijednosti glukoze u

0,55 mM

0,65 mM

krvi natašte1

 

 

Incidencija hipoglikemije na kraju

25%

25%

ispitivanja

 

 

Povećanje tjelesne težine2

2,33 kg

0,96 kg

1od početka do kraja liječenja lijekom Liprolog Mix25

2u bolesnika nasumce raspoređenih da u prvom dijelu ukriženog ispitivanja primaju Liprolog Mix25

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Farmakokinetička svojstva suspenzije inzulina lispro s protaminom sukladna su svojstvima inzulina srednjedugog djelovanja poput NPH. Farmakokinetika lijeka Liprolog Mix25 odražava pojedinačna farmakokinetička svojstva obiju komponenata lijeka. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

protaminsulfat metakrezol [1,76 mg/ml] fenol [0,80 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Liprolog Mix25 s drugim inzulinima nije ispitivano. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljeni uložak

3 godine.

Nakon umetanja uloška

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljeni uložak

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon umetanja uloška

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Brizgalica s umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Suspenzija se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom butilnom ili halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog Mix25 za brizgalicu od 3 ml

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog Mix25 za brizgalicu od 3 ml

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Ulošci lijeka Liprolog Mix 25 moraju se koristiti s brizgalicama koje imaju oznaku CE, sukladno preporukama proizvođača u uputi za pomagalo.

a)Priprema doze

Uloške koji sadrže Liprolog Mix25 treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

Liprolog Mix25 ulošci nisu napravljeni za miješanje drugih inzulina unutar uloška kao niti za ponovno punjenje.

Opis koji slijedi je općeniti opis. Moraju se slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle i davanje injekcije inzulina, koje su priložene uz svaku brizgalicu.

b)Injiciranje doze

1.Operite ruke.

2.Odaberite mjesto za injekciju.

3.Očistite kožu prema uputama.

4.Skinite vanjski zatvarač igle.

5.Učvrstite kožu rastezanjem ili uhvatite veće područje u kožni nabor. Ubodite iglu prema uputama.

6.Pritisnite gumb.

7.Izvucite iglu i nježno pritisnite mjesto injekcije nekoliko sekundi. To mjesto nemojte trljati.

8.Pomoću vanjskog zatvarača igle odvijte iglu i zbrinite je na siguran način.

9.Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako da se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/003

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog Mix25 za brizgalicu od 3 ml

EU/1/01/195/011

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog Mix25 za brizgalicu od 3 ml

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog Mix50 je bijela sterilna suspenzija.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Liprolog Mix50 se sastoji od 50% otopine inzulina lispro i 50% suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liprolog Mix50 indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog Mix50 se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog Mix50 se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog Mix50 se smije davati samo supkutanom injekcijom. Liprolog Mix50 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog Mix50 ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene djelovanje lijeka Liprolog Mix50 počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. To omogućuje primjenu lijeka Liprolog Mix50 neposredno prije obroka. Trajanje djelovanja sastavnice suspenzije inzulina lispro s protaminom (Basal) u lijeku Liprolog Mix50 slično je trajanju djelovanja bazalnog inzulina (NPH).

Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog Mix 50 ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Liprolog Mix50 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog Mix50 s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog Mix50. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme.

Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Liprolog Mix50 s drugim inzulinima nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog Mix50 bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po

život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: ATK oznaka: A10A D04.

Liprolog Mix50 je predmiješana suspenzija koja se sastoji od suspenzije inzulina lispro (analoga humanog inzulina brzog djelovanja) i suspenzije inzulina lispro s protaminom (analoga humanog inzulina srednjedugog djelovanja).

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Nakon supkutane primjene lijeka Liprolog Mix50 djelovanje inzulina lispro počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina

(NPH) u razdoblju od približno 15 sati. Na sljedećoj slici prikazana je farmakodinamika lijekova

Liprolog Mix50 i Liprolog Basal.

Liprolog Mix50

Liprolog Basal

Hipoglikemijsko djelovanje

Vrijeme, sati

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Farmakokinetička svojstva suspenzije inzulina lispro s protaminom sukladna su svojstvima inzulina srednjedugog djelovanja poput NPH. Farmakokinetika lijeka Liprolog Mix50 odražava pojedinačna farmakokinetička svojstva obiju komponenata lijeka. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je

disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

protaminsulfat metakrezol [2,20 mg/ml] fenol [1,00 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Liprolog Mix50 s drugim inzulinima nije ispitivano. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljeni uložak

3 godine.

Nakon umetanja uloška

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljeni uložak

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon umetanja uloška

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Brizgalica s umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Suspenzija se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom butilnom ili halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog Mix50 za brizgalicu od 3 ml

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog Mix50 za brizgalicu od 3 ml

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Ulošci lijeka Liprolog Mix 50 moraju se koristiti s brizgalicama koje imaju oznaku CE, sukladno preporukama proizvođača u uputi za pomagalo.

a)Priprema doze

Uloške koji sadrže Liprolog Mix50 treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

Liprolog Mix50 ulošci nisu napravljeni za miješanje drugih inzulina unutar uloška kao niti za ponovno punjenje.

Opis koji slijedi je općeniti opis. Moraju se slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle i davanje injekcije inzulina, koje su priložene uz svaku brizgalicu.

b)Injiciranje doze

1.Operite ruke.

2.Odaberite mjesto za injekciju.

3.Očistite kožu prema uputama.

4.Skinite vanjski zatvarač igle.

5.Učvrstite kožu rastezanjem ili uhvatite veće područje u kožni nabor. Ubodite iglu prema uputama.

6.Pritisnite gumb.

7.Izvucite iglu i nježno pritisnite mjesto injekcije nekoliko sekundi. To mjesto nemojte trljati.

8.Pomoću vanjskog zatvarača igle odvijte iglu i zbrinite je na siguran način.

9.Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako da se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/004

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog Mix50 za brizgalicu od 3 ml

EU/1/01/195/012

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog Mix50 za brizgalicu od 3 ml

 

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog Basal je bijela sterilna suspenzija.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Liprolog Basal sastoji se od suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liprolog Basal indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog Basal može se miješati ili davati zajedno s lijekom Liprolog. Liprolog Basal se smije davati samo supkutanom injekcijom. Liprolog Basal se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog Basal ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina (NPH) u razdoblju od približno 15 sati. Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog Basal ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Liprolog Basal se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna

DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog Basal s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog Basal. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme.

Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Liprolog Basal s drugim inzulinima osim lijeka Liprolog nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog Basal bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po

život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: analog humanog inzulina srednjedugog djelovanja. ATK oznaka: A10AC04.

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina (NPH) u razdoblju od približno 15 sati.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Liprolog Basal ima produljen profil apsorpcije, a vršna koncentracija inzulina postiže se približno 6 sati nakon primjene. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze.

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

protaminsulfat metakrezol [1,76 mg/ml] fenol [0,80 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Liprolog Basal s drugim inzulinima osim lijeka Liprolog nije ispitivano. Ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim lijeka Liprolog.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljeni uložak

2 godine.

Nakon umetanja uloška

21 dan.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljeni uložak

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon umetanja uloška

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Brizgalica s umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Suspenzija se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom butilnom ili halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog Basal za brizgalicu od 3 ml

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog Basal za brizgalicu od 3 ml

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Ulošci lijeka Liprolog Basal moraju se koristiti s brizgalicama koje imaju oznaku CE, sukladno preporukama proizvođača u uputi za pomagalo.

a)Priprema doze

Uloške koji sadrže Liprolog Basal treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

Liprolog Basal ulošci nisu napravljeni za miješanje drugih inzulina unutar uloška kao niti za ponovno punjenje.

Opis koji slijedi je općeniti opis. Moraju se slijediti upute proizvođača za umetanje uloška, pričvršćivanje igle i davanje injekcije inzulina, koje su priložene uz svaku brizgalicu.

b)Injiciranje doze

1.Operite ruke.

2.Odaberite mjesto za injekciju.

3.Očistite kožu prema uputama.

4.Skinite vanjski zatvarač igle.

5.Učvrstite kožu rastezanjem ili uhvatite veće područje u kožni nabor. Ubodite iglu prema uputama.

6.Pritisnite gumb.

7.Izvucite iglu i nježno pritisnite mjesto injekcije nekoliko sekundi. To mjesto nemojte trljati.

8.Pomoću vanjskog zatvarača igle odvijte iglu i zbrinite je na siguran način.

9.Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako da se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

c)Miješanje inzulina

Nemojte miješati inzulin u bočicama s inzulinom u ulošcima. Vidjeti dio 6.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/022

5 x 3 ml uložaka lijeka Liprolog Basal za brizgalicu od 3 ml

EU/1/01/195/023

2 x (5 x 3 ml) uložaka lijeka Liprolog Basal za brizgalicu od 3 ml

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog KwikPen 100 jedinica/ml, otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog KwikPen je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje odraslih osoba i djece sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin. Liprolog KwikPen indiciran je i za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog treba primijeniti supkutanom injekcijom ili kontinuiranom supkutanom infuzijom pomoću infuzijske pumpe (vidjeti dio 4.2), a može se dati i intramuskularnom injekcijom, iako se to ne preporučuje. Ako je potrebno, Liprolog se može primijeniti i intravenski, primjerice radi kontrole razine glukoze u krvi kod ketoacidoze, akutne bolesti ili tijekom odnosno nakon operativnog zahvata.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog KwikPen ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene učinak lijeka Liprolog KwikPen nastupa vrlo brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom. Taj brz nastup djelovanja omogućuje da se injekcija (odnosno, u slučaju primjene kontinuiranom supkutanom infuzijom, bolus) lijeka Liprolog primijeni u kratkom vremenskom razmaku u odnosu na obrok. Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Početak djelovanja brži je nego kod topljivog humanog inzulina bez obzira na mjesto injiciranja. Kao i kod svih inzulinskih

pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog KwikPen ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

Liprolog se, prema preporuci liječnika, može primjenjivati zajedno s inzulinom duljeg djelovanja ili peroralnim lijekovima iz skupine sulfonilureja.

Primjena lijeka Liprolog u inzulinskoj infuzijskoj pumpi:

Za infuziju inzulina lispro smiju se koristiti samo određene inzulinske infuzijske pumpe s oznakom CE. Prije infuzije inzulina lispro treba proučiti upute proizvođača kako bi se potvrdila prikladnost određene pumpe. Pročitajte i slijedite upute priložene uz infuzijsku pumpu. Koristite odgovarajući spremnik i kateter za pumpu. Infuzijski komplet (cjevčicu i iglu) treba mijenjati u skladu s uputama za uporabu priloženima uz infuzijski komplet.. Nastupi li hipoglikemija, infuziju treba prekinuti dok hipoglikemija ne prođe. U slučaju ponovljenih ili teških epizoda niske razine glukoze u krvi treba obavijestiti zdravstvenog djelatnika i razmotriti je li potrebno smanjiti ili prekinuti infuziju inzulina.

Neispravna pumpa ili začepljenje kompleta za infuziju mogu rezultirati brzim porastom razine glukoze. Posumnjate li na prekid dotoka inzulina, slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu i, ako je potrebno, obavijestite zdravstvenog djelatnika. Kad se Liprolog primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se miješati niti s jednim drugim inzulinom.

Intravenska primjena inzulina:

Intravensku injekciju inzulina lispro treba dati sukladno uobičajenoj kliničkoj praksi za intravenske injekcije, primjerice kao intravenski bolus ili putem sustava za infuziju. Potrebno je često kontrolirati razinu glukoze u krvi.

Infuzijski sustavi u koncentracijama od 0,1 jedinica/ml do 1,0 jedinica/ml inzulina lispro u 0,9%-tnoj otopini natrijevog klorida ili 5%-tnoj otopini dekstroze stabilni su 48 sati na sobnoj temperaturi.

Preporučuje se pripremiti sustav prije započinjanja davanja infuzije bolesniku.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Kod primjene brzodjelujućih inzulina svim se bolesnicima koji primaju i bazalni inzulin mora optimizirati doza obaju inzulina kako bi se postigla kontrola glukoze tijekom čitavog dana, a osobito kontrola glukoze noću, odnosno natašte.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega. I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije. Posljedica farmakodinamike brzodjelujućih inzulinskih analoga jest da, ako nastupi hipoglikemija, to se može dogoditi ranije nakon injiciranja nego što je slučaj kod topljivog humanog inzulina.

Liprolog se umjesto topljivog inzulina smije primjenjivati u djece samo onda kada može biti koristan brži početak djelovanja. Primjerice, pri usklađivanju vremena davanja inzulina s obrocima.

Kombinacija lijeka Liprolog s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog KwikPen bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po

život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: analog humanog inzulina brzog djelovanja. ATK oznaka: A10A B04

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Učinak inzulina lispro nastupa brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom.

Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja inzulina lispro može se razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme, a ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti. Na sljedećoj je slici prikazan tipičan profil djelovanja nakon supkutane injekcije.

 

 

 

 

 

 

Inzulin lispro

 

 

 

 

 

 

Humulin R

Hipoglikemijsko

 

 

 

 

 

 

djelovanje

 

 

 

 

 

 

Vrijeme (sati)

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Klinička ispitivanja usporedbe inzulina lispro i topljivog humanog inzulina provedena su u djece (61 bolesnik u dobi od 2 do 11 godina), odnosno djece i adolescenata (481 bolesnik u dobi od 9 do 19 godina). Farmakodinamički profil inzulina lispro u djece sličan je onom u odraslih.

Pokazalo se da kod primjene u supkutanim infuzijskim pumpama liječenje inzulinom lispro rezultira nižim razinama glikoziliranog hemoglobina u usporedbi s topljivim inzulinom. U dvostruko slijepom ukriženom ispitivanju razine glikoziliranog hemoglobina smanjene su za 0,37 postotnih bodova nakon 12 tjedana liječenja inzulinom lispro, a za 0,03 postotna boda nakon primjene topljivog inzulina

(p = 0,004).

Ispitivanja su pokazala da u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 koji uzimaju najviše doze sulfonilureje dodavanje inzulina lispro značajno snižava HbA1c u usporedbi s primjenom samo sulfonilureje. Sniženje razine HbA1c očekuje se i kod primjene drugih inzulina, primjerice topljivog ili izofan inzulina.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje broja noćnih hipoglikemija kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom. U nekim je ispitivanjima smanjenje broja noćnih hipoglikemija bilo povezano s povećanjem broja dnevnih hipoglikemija.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

metakrezol [3,15 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Liprolog se ne smije miješati s inzulinima drugih proizvođača niti s inzulinskim pripravcima životinjskog podrijetla.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

3 godine.

Nakon prve uporabe

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Otopina se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom butilnom ili halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija. Ulošci od 3 ml zatvoreni su u brizgalici za jednokratnu primjenu. Pakiranje ne sadrži igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml Liprolog 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

2 x (5 x 3 ml) Liprolog 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

Pregledajte otopinu lijeka Liprolog KwikPen. Mora biti bistra i bezbojna. Nemojte upotrijebiti Liprolog KwikPen ako je otopina zamućena, gusta, blago obojena ili sadrži vidljive čestice.

a)Rukovanje napunjenom brizgalicom

Prije uporabe brizgalice KwikPen morate pažljivo pročitati Priručnik za uporabu koji je uključen u

Uputu o lijeku. KwikPen morate koristiti sukladno preporukama u Priručniku za uporabu.

b)Miješanje inzulina

Nemojte miješati inzulin u bočicama s inzulinom u ulošcima. Vidjeti dio 6.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/016

5 x 3 ml Liprolog 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

EU/1/01/195/017

2 x (5 x 3 ml) Liprolog 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog Mix25 je bijela sterilna suspenzija.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Liprolog Mix25 se sastoji od 25% otopine inzulina lispro i 75% suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liprolog Mix25 indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog Mix25 se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog Mix25 se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog Mix25 se smije davati samo supkutanom injekcijom. Liprolog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog Mix25 ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene djelovanje lijeka Liprolog Mix25 počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. To omogućuje primjenu lijeka Liprolog Mix25 neposredno prije obroka. Trajanje djelovanja sastavnice suspenzije inzulina lispro s protaminom (Basal) u lijeku Liprolog Mix25 slično je trajanju djelovanja bazalnog inzulina (NPH).

Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog Mix25 ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Liprolog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog Mix25 s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog Mix25. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme.

Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Liprolog Mix25 s drugim inzulinima nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog Mix25 bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina:

Liprolog Mix25 je predmiješana suspenzija koja se sastoji od suspenzije inzulina lispro (analoga humanog inzulina brzog djelovanja) i suspenzije inzulina lispro s protaminom (analoga humanog inzulina srednjedugog djelovanja). ATK oznaka: A10A D04.

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Nakon supkutane primjene lijeka Liprolog Mix25 djelovanje inzulina lispro počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina

(NPH) u razdoblju od približno 15 sati.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene lijeka Liprolog Mix25 u usporedbi s mješavinom humanog inzulina u omjeru 30/70. U jednom je kliničkom ispitivanju zabilježen malen porast (0,38 mMol/l) razine glukoze u krvi tijekom noći (u 3 sata ujutro).

Na sljedećoj slici prikazana je farmakodinamika lijekova Liprolog Mix25 i Liprolog Basal.

Hipoglikemijsko djelovanje

Humalog Mix25

Humalog Basal

Vrijeme, sati

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

U dva 8-mjesečna, otvorena, ukrižena ispitivanja bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2 koji prethodno nisu primali inzulinsku terapiju ili su već primali jednu ili dvije injekcije inzulina su tijekom 4 mjeseca nasumičnim redoslijedom dobivali Liprolog Mix25 (dvaput na dan s metforminom) i inzulin glargin (jedanput na dan s metforminom). Detaljni podaci navedeni su u sljedećoj tablici.

 

Bolesnici koji prethodno

Bolesnici koji su

 

nisu primali inzulin

prethodno primali inzulin

 

n = 78

n = 97

Prosječna ukupna dnevna doza inzulina

0,63 jedinica/kg

0,42 jedinica/kg

na kraju ispitivanja

 

 

Sniženje razine hemoglobina A1c1

1,30%

1,00%

 

(srednja početna vrijednost

(srednja početna vrijednost

 

= 8,7%)

= 8,5%)

Sniženje srednje kombinirane

3,46 mM

2,48 mM

jutarnje/večernje vrijednosti glukoze u

 

 

krvi 2 sata poslije obroka1

 

 

Sniženje srednje vrijednosti glukoze u

0,55 mM

0,65 mM

krvi natašte1

 

 

Incidencija hipoglikemije na kraju

25%

25%

ispitivanja

 

 

Povećanje tjelesne težine2

2,33 kg

0,96 kg

1od početka do kraja liječenja lijekom Liprolog Mix25

2u bolesnika nasumce raspoređenih da u prvom dijelu ukriženog ispitivanja primaju Liprolog Mix25

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Farmakokinetička svojstva suspenzije inzulina lispro s protaminom sukladna su svojstvima inzulina srednjedugog djelovanja poput NPH. Farmakokinetika lijeka Liprolog Mix25 odražava pojedinačna farmakokinetička svojstva obiju komponenata lijeka. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

protaminsulfat metakrezol [1,76 mg/ml] fenol [0,80 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Liprolog Mix25 s drugim inzulinima nije ispitivano. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

3 godine.

Nakon prve uporabe

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Suspenzija se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija. Ulošci od 3 ml zatvoreni su u brizgalici za jednokratnu primjenu, koja se naziva Pen. Pakiranje ne sadrži igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

2 x (5 x 3 ml) Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

Brizgalicu KwikPen treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

Rukovanje napunjenom brizgalicom

Prije uporabe brizgalice KwikPen morate pažljivo pročitati Priručnik za uporabu koji je uključen u Uputu o lijeku. KwikPen morate koristiti sukladno preporukama u Priručniku za uporabu.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/018

5 x 3 ml Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

EU/1/01/195/019

2 x (5 x 3 ml) Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog Mix50 je bijela sterilna suspenzija.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Liprolog Mix50 se sastoji od 50% otopine inzulina lispro i 50% suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liprolog Mix50 indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog Mix50 se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog Mix50 se može dati neposredno nakon obroka. Liprolog Mix50 se smije davati samo supkutanom injekcijom. Liprolog Mix50 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog Mix50 ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene djelovanje lijeka Liprolog Mix50 počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. To omogućuje primjenu lijeka Liprolog Mix50 neposredno prije obroka. Trajanje djelovanja sastavnice suspenzije inzulina lispro s protaminom (Basal) u lijeku Liprolog Mix50 slično je trajanju djelovanja bazalnog inzulina (NPH).

Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog Mix50 ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Liprolog Mix50 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna

DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog Mix50 s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog Mix50. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme.

Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Liprolog Mix50 s drugim inzulinima nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog Mix50 bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina:

Liprolog Mix50 je predmiješana suspenzija koja se sastoji od suspenzije inzulina lispro (analoga humanog inzulina brzog djelovanja) i suspenzije inzulina lispro s protaminom (analoga humanog inzulina srednjedugog djelovanja). ATK oznaka: A10A D04.

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Nakon supkutane primjene lijeka Liprolog Mix50 djelovanje inzulina lispro počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina

(NPH) u razdoblju od približno 15 sati. Na sljedećoj slici prikazana je farmakodinamika lijekova

Liprolog Mix50 i Liprolog Basal.

Liprolog Mix50

Liprolog Basal

Hipoglikemijsko djelovanje

Vrijeme, sati

Gornji prikaz odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Farmakokinetička svojstva suspenzije inzulina lispro s protaminom sukladna su svojstvima inzulina srednjedugog djelovanja poput NPH. Farmakokinetika lijeka Liprolog Mix50 odražava pojedinačna farmakokinetička svojstva obiju komponenata lijeka. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je

disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

protaminsulfat metakrezol [2,20 mg/ml] fenol [1,00 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Liprolog Mix50 s drugim inzulinima nije ispitivano. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

3 godine.

Nakon prve uporabe

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Suspenzija se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija. Ulošci od 3 ml zatvoreni su u brizgalici za jednokratnu primjenu, koja se naziva Pen. Pakiranje ne sadrži igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

2 x (5 x 3 ml) Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

Brizgalicu KwikPen treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

Rukovanje napunjenom brizgalicom

Prije uporabe brizgalice KwikPen morate pažljivo pročitati Priručnik za uporabu koji je uključen u Uputu o lijeku. KwikPen morate koristiti sukladno preporukama u Priručniku za uporabu.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/020

5 x 3 ml Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

EU/1/01/195/021

2 x (5 x 3 ml) Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Liprolog Basal je bijela sterilna suspenzija.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 jedinica (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica inzulina lispro.

Liprolog Basal sastoji se od suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liprolog Basal indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog Basal može se miješati ili davati zajedno s lijekom Liprolog. Liprolog Basal se smije davati samo supkutanom injekcijom. Liprolog Basal se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog Basal ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike se mora naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina (NPH) u razdoblju od približno 15 sati. Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Liprolog Basal ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Liprolog Basal se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna

DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana rezistencija na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog Basal s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog Basal. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme.

Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Liprolog Basal s drugim inzulinima osim lijeka Liprolog nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: analog humanog inzulina srednjedugog djelovanja. ATK oznaka: A10AC04.

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Liprolog Basal ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina (NPH) u razdoblju od približno 15 sati.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Liprolog Basal ima produljen profil apsorpcije, a vršna koncentracija inzulina postiže se približno 6 sati nakon primjene. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze.

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

protaminsulfat metakrezol [1,76 mg/ml] fenol [0,80 mg/ml] glicerol

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid

voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 - 7,8.

6.2Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Liprolog Basal s drugim inzulinima osim lijeka Liprolog nije ispitivano. Ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim lijeka Liprolog.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

2 godine.

Nakon prve uporabe

21 dan.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Suspenzija se nalazi u staklenim ulošcima (kremeno staklo tipa I) zatvorenima zaštitnom halobutilnom pločicom i glavom klipa te osiguranima aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija. Ulošci od 3 ml zatvoreni su u brizgalici za jednokratnu primjenu, koja se naziva KwikPen. Pakiranje ne sadrži igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5 x 3 ml Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

2 x (5 x 3 ml) Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

Brizgalicu KwikPen treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

Rukovanje napunjenom brizgalicom

Prije uporabe brizgalice KwikPen morate pažljivo pročitati Priručnik za uporabu koji je uključen u Uputu o lijeku. KwikPen morate koristiti sukladno preporukama u Priručniku za uporabu.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/026

5 x 3 ml Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

EU/1/01/195/027

2 x (5 x 3 ml) Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen brizgalica

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 200 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 200 jedinica (što odgovara 6,9 mg) inzulina lispro*. Jedna brizgalica sadrži 600 jedinica inzulina lispro u 3 ml otopine.

*dobiven tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju. KwikPen.

Bistra, bezbojna, vodena otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin. Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen indiciran je i za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Liprolog se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Liprolog se može dati neposredno nakon obroka.

Nakon supkutane primjene učinak lijeka Liprolog nastupa vrlo brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom. Taj brz nastup djelovanja omogućuje da se injekcija lijeka Liprolog primijeni u kratkom vremenskom razmaku u odnosu na obrok. Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Početak djelovanja brži je nego kod topljivog humanog inzulina bez obzira na mjesto injiciranja. Trajanje djelovanja lijeka Liprolog ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

Liprolog se, prema preporuci liječnika, može primjenjivati zajedno s inzulinom duljeg djelovanja ili peroralnim lijekovima iz skupine sulfonilureja.

Liprolog 100 jedinica/ml KwikPen i Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen

Liprolog KwikPen dostupan je u dvije jačine. Kod obje se jačine potrebna doza odmjerava u jedinicama. Objema napunjenim brizgalicama, brizgalicom Liprolog 100 jedinica/ml KwikPen i brizgalicom Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen, jednom se injekcijom može primijeniti doza od

1 do 60 jedinica, u koracima od 1 jedinice. Broj jedinica prikazuje se u prozorčiću za odabir doze na brizgalici neovisno o jačini, a pri prebacivanju bolesnika na novu jačinu nije potrebno napraviti konverziju doze.

Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen treba rezervirati za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima su potrebne dnevne doze brzodjelujućeg inzulina veće od 20 jedinica. Otopina inzulina lispro koja

sadrži 200 jedinica/ml ne smije se izvlačiti iz napunjene brizgalice (KwikPen) niti miješati s drugim inzulinima (vidjeti dijelove 4.4 i 6.2).

Posebne populacije

Oštećenje bubrežne funkcije

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrežne funkcije.

Oštećenje jetrene funkcije

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije zbog smanjenog kapaciteta glukoneogeneze te smanjene razgradnje inzulina; međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetrene funkcije povećanje inzulinske rezistencije može povećati potrebe za inzulinom.

Način primjene

Liprolog otopina za injekciju primjenjuje se supkutano.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Liprolog ne uđe u krvnu žilu.

Nakon injekcije mjesto injekcije se ne smije masirati. Bolesnike se mora poučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju ne smije se primijeniti u inzulinskoj infuzijskoj pumpi.

Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju ne smije se primijeniti intravenski.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Hipoglikemija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK naspram inzulina životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Kod primjene brzodjelujućih inzulina svim se bolesnicima koji primaju i bazalni inzulin mora optimizirati doza obaju inzulina kako bi se postigla kontrola glukoze tijekom čitavog dana, a osobito kontrola glukoze noću,/ natašte.

Hipoglikemija i hiperglikemija

U stanja koja mogu promijeniti rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzulinske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze - stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom i prilagodba doze

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije. Posljedica farmakodinamike brzodjelujućih inzulinskih analoga jest da, ako nastupi hipoglikemija, to se može dogoditi ranije nakon injiciranja nego što je slučaj kod topljivog humanog inzulina.

Kombinacija lijeka Liprolog s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajenja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali čimbenike rizika za razvoj zatajenja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Liprolog. U slučaju primjene ove kombinacije u bolesnika treba pratiti znakove i simptome zatajenja srca, porast tjelesne težine i edeme. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

Izbjegavanje medikacijskih pogrešaka kod primjene inzulina lispro (200 jedinica/ml) u napunjenoj brizgalici:

Otopina inzulina lispro za injekciju koja sadrži 200 jedinica/ml ne smije se prebacivati iz napunjene brizgalice KwikPen u štrcaljku. Mjerne oznake na štrcaljki neće točno odmjeriti dozu. Zbog toga može doći do predoziranja, koje može uzrokovati tešku hipoglikemiju. Otopina inzulina lispro za injekciju koja sadrži 200 jedinica/ml ne smije se prebacivati iz brizgalice KwikPen ni u jedno drugo pomagalo za primjenu inzulina, uključujući inzulinske infuzijske pumpe.

Bolesnike se mora uputiti da prije svake injekcije uvijek provjere naljepnicu na inzulinu kako ne bi došlo slučajne zamjene između dviju različitih jačina lijeka Liprolog ili zamjene lijeka Liprolog s drugim inzulinima.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojenje

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

Plodnost

U ispitivanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rad sa strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešća nuspojava terapije inzulinom lispro koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave na liječenje primijećene u kliničkim ispitivanjima navedene su u nastavku prema MedDRA preferiranom pojmu i organskom sustavu te u padajućem nizu prema učestalosti (vrlo često: ≥1/10; često ≥1/100 i <1/10; manje često: ≥1/1000 i <1/100; rijetko: ≥1/10 000 i <1/1000; vrlo rijetko: <1/10 000).

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasifikacija

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Vrlo

organskih sustava

 

 

 

 

rijetko

prema MedDRA-i

 

 

 

 

 

Poremećaji imunološkog

sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalna alergijska

 

X

 

 

 

reakcija

 

 

 

 

 

sistemska alergijska

 

 

 

X

 

reakcija

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

 

 

 

lipodistrofija

 

 

X

 

 

Opis odabranih nuspojava

Lokalna alergijska reakcija

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava. Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja.

Sistemska alergijska reakcija

Sistemska alergijska reakcija je rijetka ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po život.

Lipodistrofija

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava.

Edem

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili druge vrste šećera ili proizvoda koji sadrže saharozu.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injekciju brzog djelovanja. ATK oznaka: A10AB04

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukoneogenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (u roku od 15 minuta prije ili nakon obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Učinak inzulina lispro nastupa brzo i traje kraće (2 do 5 sati) u usporedbi s običnim inzulinom.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom.

Trajanje djelovanja inzulina lispro može se razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme, a ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti. Na sljedećoj je slici prikazan tipičan profil djelovanja nakon supkutane injekcije.

Slika 1:

 

 

 

 

 

 

Inzulin lispro

 

 

 

 

 

 

Humulin R

Hipoglikemijsko

 

 

 

 

 

 

djelovanje

 

 

 

 

 

 

Vrijeme (sati)

Gornji prikaz (slika 1) odražava relativnu količinu glukoze koja je tijekom vremena potrebna za održavanje koncentracije glukoze u punoj krvi blizu vrijednosti natašte te je pokazatelj učinka ovih inzulina (100 jedinica/ml) na metabolizam glukoze tijekom vremena.

Farmakodinamički odgovori nakon supkutane primjene jedne doze od 20 jedinica u zdravih ispitanika bili su slični za otopinu inzulina lispro za injekciju od 200 jedinica/ml i za otopinu inzulina lispro za injekciju od 100 jedinica/ml, kako je prikazano na sljedećem grafikonu (slika 2).

Slika 2: Aritmetička srednja brzina infuzije glukoze u odnosu na vrijem nakon supkutane primjene 20 jedinica inzulina lispro od 200 jedinica/ml ili inzulina lispro od 100 jedinica/ml.

Ispitivanja su pokazala da u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 koji uzimaju najviše doze sulfonilureje dodavanje inzulina lispro značajno snižava HbA1c u usporedbi s primjenom samo sulfonilureje. Sniženje razine HbA1c očekuje se i kod primjene drugih inzulina, primjerice topljivog ili izofan inzulina.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje broja noćnih hipoglikemija kod primjene inzulina lispro u usporedbi s topljivim humanim inzulinom. U nekim je ispitivanjima smanjenje broja noćnih hipoglikemija bilo povezano s povećanjem broja dnevnih hipoglikemija.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin lispro. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene "clamp" tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potentnost inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane injekcije. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

Nakon supkutane primjene jednokratne doze od 20 jedinica u zdravih ispitanika, otopina inzulina lispro za injekciju od 200 jedinica/ml bila je bioekvivalentna otopini inzulina lispro za injekciju od 100 jedinica/ml. Vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije također je bilo slično kod obje formulacije.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

metakrezol glicerol trometamol cinkov oksid voda za injekcije

kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH).

6.2Inkompatibilnosti

Ovaj se lijek ne smije miješati ni s jednim drugim inzulinom kao ni s jednim drugim lijekom. Otopina za injekciju ne smije se razrjeđivati.

6.3Rok valjanosti

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

3 godine.

Nakon prve uporabe

28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Stakleni ulošci (staklo tipa I) zatvoreni zaštitnom klorobutilnom pločicom i glavom klipa te osigurani aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikonska ili silikonska emulzija. Ulošci od 3 ml, koji sadrže 600 jedinica inzulina lispro

(200 jedinica/ml), zatvoreni su u brizgalici za jednokratnu primjenu, koja se naziva KwikPen. Pakiranje ne sadrži igle.

5 napunjenih brizgalica od 3 ml

Višestruka pakiranja koja sadrže 10 (2 pakiranja s 5) napunjenih brizgalica od 3 ml

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Upute za uporabu i rukovanje

Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik, čak i ako se zamijeni igla.

Otopina lijeka Liprolog mora biti bistra i bezbojna. Liprolog se ne smije upotrijebiti ako je otopina zamućena, gusta, blago obojena ili sadrži vidljive čestice.

Rukovanje napunjenom brizgalicom

Prije uporabe brizgalice KwikPen morate pažljivo pročitati Priručnik za uporabu koji je uključen u Uputu o lijeku. KwikPen morate koristiti sukladno preporukama u Priručniku za uporabu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/028

EU/1/01/195/029

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2001.

Datum posljednje obnove: 1. kolovoza 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept