Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lixiana (edoxaban tosylate) – Označavanje - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLixiana
ATK šifraB01
Tvaredoxaban tosylate
ProizvođačDaiichi Sankyo Europe GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 15 MG

1.NAZIV LIJEKA

Lixiana 15 mg filmom obložene tablete edoksaban

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 15 mg edoksabana (u obliku tosilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/993/001

 

 

10 filmom obloženih tableta

EU/1/15/993/016

10 x 1 filmom obložena tableta

13.BROJ SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lixiana 15 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S 10 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA ZA 15 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 15 mg filmom obložene tablete edoksaban

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S JEDINIČNIM DOZAMA (10 x 1 TABLETA) ZA 15 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 15 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 30 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 30 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 30 mg edoksabana (u obliku tosilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

50 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/993/002

 

 

 

 

 

10 filmom obloženih tableta

EU/1/15/993/004

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/005

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/006

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/007

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/008

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/009

84 filmom obložene tablete

 

 

 

 

EU/1/15/993/011

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/15/993/012

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/013

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/014

10 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/15/993/004

50 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/15/993/015

100 x 1 filmom obložena tableta

 

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lixiana 30 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S 10 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA ZA 30 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 30 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S 14 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA ZA 30 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 30 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S JEDINIČNIM DOZAMA (10 x 1 TABLETA) ZA 30 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 30 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 60 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 60 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 60 mg edoksabana (u obliku tosilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

50 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/993/003

 

 

 

 

 

10 filmom obloženih tableta

EU/1/15/993/017

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/018

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/019

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/020

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/021

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/022

84 filmom obložene tablete

 

 

 

 

EU/1/15/993/023

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/15/993/024

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/025

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/15/993/026

10 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/15/993/027

50 x 1 filmom obložena tableta

 

EU/1/15/993/028

100 x 1 filmom obložena tableta

 

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lixiana 60 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S 10 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA ZA 60 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 60 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S 14 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA ZA 60 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 60 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S JEDINIČNIM DOZAMA (10 x 1 TABLETA) ZA 60 MG

1. NAZIV LIJEKA

Lixiana 60 mg filmom obložene tablete edoksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Lixiana

filmom obložene tablete edoksaban

Molimo Vas da uvijek nosite ovu karticu sa sobom.

Pokažite je liječniku, ljekarniku, kirurgu ili zubaru prije svakog liječenja ili zahvata.

INFORMACIJE O BOLESNIKU

Ime bolesnika:

Datum rođenja:

U hitnom slučaju, molimo da se obratite:

Ime:

Broj telefona:

INFORMACIJE O LIJEČENJU

(Ispunjava liječnik)

Lixiana je propisana jedanput na dan u dozi od:

mg

Početak liječenja:

/

(mm/gg)

 

Krvna grupa:

 

 

 

Drugi lijekovi/bolesti:

 

 

 

INFORMACIJE O LIJEČNIKU KOJI PROPISUJE LIJEK

Za dodatne informacije ili u hitnom slučaju, obratite se:

Ime liječnika:

Telefonski broj, žig ordinacije:

Potpis liječnika:

INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Lixiana je oralni antikoagulans, inhibitor faktora Xa.

Kad je potreban invazivni postupak, primjenu Lixiane treba prekinuti najmanje 24 sata prije i primijeniti odgovarajući oprez.

Lixiana može povećati rizik od krvarenja. U slučaju klinički značajnog krvarenja, odmah obustavite liječenje.

Testovi koagulacije kao što su INR, protrombinsko vrijeme (PV) ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) nisu korisne mjere učinka Lixiane. Međutim, kalibrirani test za određivanje anti-faktora Xa može dati korisnu informaciju kod donošenja kliničke odluke.

Molimo da pročitate Sažetak opisa svojstava lijeka za dodatne informacije.

Daiichi Sankyo [LOGO]

O LIJEČENJU

Propisana Vam je Lixiana, antikoagulantni lijek, koji razrjeđuje krv i pomaže u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka. Važno je da uzimate ovaj lijek točno prema uputama liječnika.

Ako propustite dozu, odmah je uzmite i zatim nastavite sljedećeg dana prema uobičajenom rasporedu – nemojte istog dana uzeti dvostruko veću dozu od propisane.

Nemojte početi uzimati nikakve druge lijekove (uključujući one u slobodnoj prodaji) a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom.

Nemojte prestati uzimati Lixianu a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom jer Vam to može povećati rizik od nastanka krvnog ugruška.

Molimo da pročitate Uputu o lijeku koju možete pronaći u svakom pakiranju Lixiane.

KADA ZATRAŽITI SAVJET LIJEČNIKA

RIZIK OD KRVARENJA

Uzimanje antikoagulantnog lijeka kao što je Lixiana može Vam povećati rizik od krvarenja. Stoga je važno da budete upoznati s mogućim znakovima i simptomima krvarenja i da se odmah obratite svom liječniku ako Vam se pojavi nešto od sljedećeg:

modrice ili potkožno krvarenje

krv u mokraći

iskašljavanje krvi

povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao mljevena kava

krvarenje iz nosa ili posjekotine kojima treba puno vremena da prestanu

stolica boje katrana

omaglica ili iznenadna glavobolja

neobjašnjivi umor

nenormalno krvarenje iz rodnice, uključujući jaču ili dugotrajniju menstruaciju.

Molimo da se obratite svom liječniku ako osjetite ikakve neobične simptome.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept