Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lucentis (ranibizumab) – Označavanje - S01LA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLucentis
ATK šifraS01LA04
Tvarranibizumab
ProizvođačNovartis Europharm Ltd

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

BOČICA + IGLA S FILTEROM + IGLA ZA INJEKCIJU + ŠTRCALJKA

1.NAZIV LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 10 mg ranibizumaba. Bočica sadrži 2,3 mg ranibizumaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: α,α-trehaloza dihidrat, histidinklorid hidrat, histidin, polisorbat 20, vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1x 0,23 ml bočica,

1 igla za injekciju,

1 igla s filterom,

1 štrcaljka (1 ml)

Jednokratna doza: 0,5 mg/0,05 ml. Suvišak volumena treba izbaciti.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Intravitrealna primjena.

Bočica, igle i štrcaljka samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Igla s filterom nije namijenjena za injekciju.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/374/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA

BOČICA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

Intravitrealna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,3 mg/0,23 ml. Jednokratna doza: 0,5 mg/0,05 ml.

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

BOČICA

1.NAZIV LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 10 mg ranibizumaba. Bočica sadrži 2,3 mg ranibizumaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: α,α-trehaloza dihidrat, histidinklorid hidrat, histidin, polisorbat 20, vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1x 0,23 ml bočica

Jednokratna doza: 0,5 mg/0,05 ml. Suvišak volumena treba izbaciti.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Intravitrealna primjena.

Bočica samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/374/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA

BOČICA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

Intravitrealna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,3 mg/0,23 ml. Jednokratna doza: 0,5 mg/0,05 ml.

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1.NAZIV LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki ranibizumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka napunjena štrcaljka s 0,165 ml otopine sadrži 1,65 mg ranibizumaba (10 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: α,α-trehaloza dihidrat, histidinklorid hidrat, histidin, polisorbat 20, vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena štrcaljka od 0,165 ml. Jednokratna doza od 0,5 mg/0,05 ml.

Suvišak volumena treba izbaciti prije primjene injekcije.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu. Nakon otvaranja zatvorene kasete, nastavite s postupkom u aseptičnim uvjetima.

Podesite dozu na oznaku doze od 0,05 ml.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Intravitrealna upotreba.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku držite u zatvorenoj kaseti u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/374/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BLISTER FOLIJA

NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki ranibizumab

Intravitrealna upotreba

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

0,165 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA

NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

Intravitrealna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,165 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

BOČICA + IGLA S FILTEROM

1.NAZIV LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 10 mg ranibizumaba. Bočica sadrži 2,3 mg ranibizumaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: α,α-trehaloza dihidrat, histidinklorid hidrat, histidin, polisorbat 20, vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1x 0,23 ml bočica, 1 igla s filterom. Jednokratna doza: 0,5 mg/0,05 ml. Suvišak volumena treba izbaciti.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Intravitrealna primjena.

Bočica i igla s filterom samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Igla s filterom nije namijenjena za injekciju.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/374/004

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA

BOČICA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju ranibizumab

Intravitrealna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,3 mg/0,23 ml. Jednokratna doza: 0,5 mg/0,05 ml.

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept