Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Označavanje - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLysodren
ATK šifraL01XX23
Tvarmitotane
ProizvođačLaboratoire HRA Pharma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

Lysodren 500 mg tablete mitotan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 500 mg mitotana.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tableta.

Bočica sa 100 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Citotoksično.

Lijekom smiju rukovati samo bolesnici ili njegovatelji koji nose rukavice.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja: 1 godina

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom spremniku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Pariz

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/273/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lysodren (Braille se navodi samo na kutiji)

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Nije primjenjivo>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<Nije primjenjivo>

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept