Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMacugen
ATK šifraS01LA03
Tvarpegaptanib
ProizvođačPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.NAZIV LIJEKA

Macugen 0,3 mg otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna napunjena štrcaljka sadrži dostatnu količinu za isporuku jedne doze od 90 mikrolitara koja sadrži pegaptanibnatrij, što odgovara 0,3 mg oligonukleotida u obliku slobodne kiseline.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju (injekcija).

Otopina je bistra i bezbojna.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Macugen je indiciran za liječenje neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije u odraslih (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Macugen trebaju aplicirati samo oftalmolozi s iskustvom u primjeni intravitrealnih injekcija.

Doziranje

Prije provođenja intravitrealnoga postupka treba pažljivo ispitati postoje li reakcije preosjetljivosti u bolesnikovoj anamnezi (vidjeti dio 4.4).

Preporučena doza je 0,3 mg pegaptaniba, što odgovara 90 mikrolitara, a primjenjuje se jednom svakih šest tjedana (9 injekcija godišnje) intravitrealnom injekcijom u oboljelo oko.

Nakon injekcije su u bolesnika liječenih lijekom Macugen primijećena prolazna povišenja intraokularnog tlaka. Stoga treba kontrolirati perfuziju glave vidnog živca i intraokularni tlak. Nadalje, tijekom dva tjedna nakon injekcije bolesnike treba pažljivo pratiti zbog moguće pojave krvarenja u staklovinu i endoftalmitisa. Bolesnike treba uputiti da bez odlaganja prijave sve simptome koji bi mogli upućivativati na navedena stanja (vidjeti dio 4.4).

Ako se nakon 2 uzastopne injekcije lijeka Macugen na kontrolnom pregledu u 12. tjednu ne primijete dobrobiti liječenja (slabljenje oštrine vida za manje od 15 slova), treba razmotriti privremen ili trajan prekid liječenja lijekom Macugen.

Posebne populacije bolesnika

Starije osobe

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Oštećenje jetrene funkcije

Macugen nije ispitan u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije.

Međutim, u toj skupini bolesnika nisu potrebne posebne mjere opreza (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje bubrežne funkcije

Nisu provedena odgovarajuća ispitivanja lijeka Macugen u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije. Ne preporučuje se prilagođavati dozu u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem bubrežne funkcije (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Macugen u djece mlađe od 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Samo za intravitrealnu primjenu injekcijom.

Prije primjene Macugen treba vizualno pregledati kako bi se utvrdila eventualna prisutnost čestica i promjena boje (vidjeti dio 6.6).

Postupak injiciranja mora se provesti u aseptičkim uvjetima, što uključuje kiruršku dezinfekciju ruku, uporabu sterilnih rukavica, sterilnog pokrova i sterilnog spekuluma za vjeđe (ili drugog instrumenta za istu namjenu) te dostupnost sterilne paracenteze (u slučaju potrebe). Prije injekcije treba primijeniti odgovarajuću anesteziju i antibiotik širokog spektra za topikalnu primjenu.

Napunjena štrcaljka sadrži veći volumen lijeka od potrebnog. Ubrizgavanjem cijelog volumena napunjene štrcaljke može doći do predoziranja (vidjeti dio 4.8 i 4.9). Vidjeti dio 6.6 za upute o izbacivanju viška volumena prije injekcije.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedene u dijelu 6.1. Aktivna ili suspektna okularna ili periokularna infekcija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Endoftalmitis

Postupci primjene intravitrealnih injekcija povezani su s rizikom od endoftalmitisa; u kliničkim ispitivanjima lijeka Macugen incidencija endoftalmitisa iznosila je 0,1 % po injekciji (vidjeti dio 4.2).

Povišeni intraokularni tlak

Kao što se i očekuje kod intravitrealnih injekcija, može doći do prolaznih povišenja intraokularnog tlaka. Stoga nakon injekcije treba provjeriti perfuziju glave vidnog živca i na odgovarajući način liječiti povišenje intraokularnog tlaka.

U postmarketinškim opservacijskim studijama također je zabilježen mali rizik od sporog, održanog povišenja intraokularnog tlaka (vidjeti dio 4.8)..

Intravitrealno krvarenje

Nakon injekcija pegaptaniba može doći do intravitrealnog krvarenja koje se može pojaviti odmah (na dan injekcije) ili kasnije (vidjeti dio 4.2).

Reakcije preosjetljivosti

Nakon stavljanja lijeka u promet primijećeni su slučajevi anafilaksije/anafilaktoidnih reakcija, uključujući angioedem, unutar nekoliko sati nakon primjene intravitrealne injekcije pegaptaniba. U tim slučajevima nije utvrđena neposredna veza s lijekom Macugen ili bilo kojim drugim lijekom primijenjenim u sklopu pripreme za injekciju, kao ni s drugim faktorima.

Sistemski učinci

Sistemske nuspojave uključujući neokularna krvarenja i događaje arterijske tromboembolije prijavljene su nakon intravitrealne injekcije VEGF (od engl. Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitora te postoji teoretski rizik da su one povezane s inhibicijom VEGF-a. Postoje ograničeni

podaci o sigurnosti primjene u bolesnika s prethodnom anamnezom moždanog udara ili tranzitornih ishemijskih ataka. Potreban je oprez pri liječenju takvih bolesnika (vidjeti dio 4.8, naslov 'Nuspojave povezane sa skupinom lijeka').

Prepunjeni volumen

Injiciranje cjelokupnog volumena napunjene štrcaljke može dovesti do ozbiljnih štetnih događaja. Stoga se prije injekcije mora izbaciti višak volumena (vidjeti dijelove 4.8 i 6.6).

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija lijeka Macugen s drugim lijekovima. Budući da se pegaptanib metabolizira posredstvom nukleaza, nisu izgledne interakcije s lijekovima u čijem metabolizmu posreduje citokrom P450.

Dva rana klinička ispitivanja u kojima su sudjelovali bolesnici liječeni lijekom Macugen samostalno ili u kombinaciji s fotodinamskom terapijom (engl. photodynamic therapy, PDT) nisu pokazala na primjetne razlike u farmakokinetici pegaptaniba u plazmi.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Pegaptanib nije ispitan u trudnica. Istraživanja na životinjama nisu dostatna, ali su pokazala na reproduktivnu toksičnost pri visokim razinama sistemske izloženosti (vidjeti dio 5.3). Nije poznat potencijalan rizik za ljude. Očekuje se vrlo niska sistemska izloženost pegaptanibu nakon okularne primjene. Međutim, Macugen se tijekom trudnoće smije primjenjivati samo ako moguća korist liječenja za majku opravdava mogući rizik za plod.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Macugen u majčino mlijeko. Ne preporučuje se primjena lijeka Macugen u dojilja.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o učinku lijeka Macugen na plodnost ljudi. U ispitivanjima na životinjama nisu uočeni učinci na plodnost kod mužjaka ili ženki miševa. Vidjeti dio 5.3.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Macugen malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima zbog mogućeg nastanka privremeno zamagljenog vida nakon intravitrealne injekcije lijeka. Bolesnike treba uputiti da ne upravljaju vozilima niti da rukuju strojevima dok se te nuspojave ne povuku.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Većina nuspojava prijavljena nakon primjene lijeka Macugen povezana je s postupkom primjene intravitrealne injekcije.

U kliničkim ispitivanjima najčešće prijavljene očne nuspojave nakon injekcije lijeka su:

upala prednje komore, bol oka, povišen intraokularni tlak, točkasti keratitis, plutajuće čestice u staklovini i zamućenje staklovine. Rjeđe prijavljene ozbiljne očne nuspojave uključivale su endoftalmitis, krvarenja mrežnice, krvarenje u staklovinu i odvajanje mrežnice.

Tablični prikaz nuspojava

Sigurnosni podaci opisani u nastavku sažeto prikazuju sve nuspojave povezane s postupkom injiciranja i s lijekom u 295 bolesnika koji su primali dozu od 0,3 mg. Nuspojave su razvrstane su

prema organskim sustavima i učestalosti pojavljivanja: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10), manje često (≥ 1/1000 do < 1/100) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)).

Prijave zaprimljene nakon stavljanja lijeka u promet navedene su u kurzivu.

MedDRA organski sustav

Nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

anafilaktička reakcija*

nepoznato

Psihijatrijski poremećaji

 

manje često

noćne more, depresija

Poremećaji živčanog sustava

 

često

glavobolja

Poremećaji oka

 

vrlo često

upala prednje očne sobice, bol u oku, povišen intraokularni

 

tlak, točkasti keratitis, plutajuće čestice u staklovini i

 

zamućenje staklovine

često

neuobičajen osjet u oku, katarakta, konjunktivalno

 

krvarenje, hiperemija konjunktive, edem konjunktive,

 

konjunktivitis, distrofija rožnice, oštećenje epitela rožnice,

 

poremećaj epitela rožnice, edem rožnice, suho oka,

 

endoftalmitis, iscjedak iz oka, upala oka, iritacija oka,

 

svrbež oka, crvenilo oka, oticanje oka, edem vjeđe, pojačano

 

suzenje, degeneracija makule, midrijaza, nelagoda u oku,

 

očna hipertenzija, periorbitalni hematom, fotofobija,

 

fotopsija, krvarenja mrežnice, zamagljen vid, smanjena

 

oštrina vida, smetnje vida, odvajanje staklovine i poremećaj

 

staklovine

manje često

astenopija, blefaritis, alergijski konjunktivitis, talozi u

 

rožnici, krvarenje u oko, svrbež vjeđa, keratitis, krvarenje u

 

staklovinu, oštećenje zjeničnog refleksa, abrazija rožnice,

 

eksudati na mrežnici, ptoza vjeđe, ožiljak na mrežnici,

 

halazion, erozija rožnice, snižen intraokularni tlak, reakcija

 

na mjestu injekcije, vezikule na mjestu injekcije, odignuće

 

mrežnice, poremećaj rožnice, okluzija mrežnične arterije,

 

razderotina mrežnice, ektropij, poremećaj očne

 

pokretljivosti, iritacija vjeđe, hifema, poremećaj zjenice,

 

poremećaj šarenice, očni ikterus, prednji uveitis, talozi u

 

oku, iritis, atrofija vidnog živca, deformacija zjenice,

 

okluzija vene mrežnice i prolaps staklovine

Poremećaji uha i labirinta

 

manje često

gluhoća, pogoršanje Ménièreove bolesti, vrtoglavica

Srčani poremećaji

 

manje često

palpitacije

Krvožilni poremećaji

 

manje često

hipertenzija, aneurizma aorte

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

 

sredoprsja

 

često

rinoreja

manje često

nazofaringitis

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

 

manje često

povraćanje, dispepsija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

manje često

kontaktni dermatitis, ekcem, promjene boje kose, osip,

 

pruritus, noćno znojenje

nepoznato

angioedem*

Poremećaji mišićno-koštanog

 

sustava i vezivnog tkiva

 

manje često

bol u leđima

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

 

primjene

 

manje često

umor, tresavica, osjetljivost na dodir, bol u prsima, bolest

 

nalik gripi

Pretrage

 

manje često

pojačana aktivnost gama-glutamiltransferaze

Ozljede, trovanja i proceduralne

 

komplikacije

 

manje često

abrazija

 

 

* Iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet: vidjeti „Opis odabranih nuspojava“

Opis odabranih nuspojava

U bolesnika su prijavljeni slučajevi anafilaksije/anafilaktoidnih reakcija, uključujući angioedem, unutar nekoliko sati nakon primjene pegaptaniba zajedno s drugim lijekovima koji se primjenjuju u sklopu pripreme za injekciju (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).

Prijavljeni su slučajevi ozbiljnog povišenja intraokularnog tlaka kad prije primjene iz napunjene štrcaljke nije izbačen višak volumena.

Održana, mala povišenja intraokularnog tlaka (IOP) također su zabilježena nakon opetovanog intravitrealnog doziranja u postmarketinškom opservacijskom ispitivanju. Šanse za povišeni IOP povećale su se za čimbenik 1,128 za svaku dodatnu injekciju (p=0,0003). Nije uočena statistički značajna razlika u incidenciji povišenog IOP-a između bolesnika s anamnezom povišenog IOP-a ili glaukoma u usporedbi s bolesnicima bez tih poremećaja.

Nuspojave povezane sa skupinom lijeka

U kliničkim ispitivanjima, ukupna učestalost neokularnih hemoragija, štetnog događaja potencijalno povezanog sa sistemskom inhibicijom VEGF-a (vaskularnog endotelnog faktora rasta), bila je blago povišena u bolesnika liječenih intravitrealnim VEGF inhibitorom. Međutim, nije postojao dosljedan obrazac među različitim hemoragijama. Događaji arterijske tromboembolije su štetni događaji potencijalno povezani sa sistemskom VEGF inhibicijom. Postoji teoretski rizik od događaja arterijske tromboembolije uključujući moždani udar i infarkt miokarda nakon intravitrealne primjene VEGF inhibitora.

Nekoliko slučajeva arterijskih tromboembolijskih događaja zabilježeno je u kliničkim ispitivanjima pegaptaniba u bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom, dijabetičkim makularnim edemom i nije bilo velikih razlika između skupina liječenih pegaptanibom u usporedbi s kontrolom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Predoziranje lijekom Macugen nije prijavljeno u kliničkim ispitivanjima.

Predoziranje s povećanim volumenom injekcije (primjerice kada višak volumena u napunjenoj štrcaljki nije potisnut prije ubrizgavanja) može povisiti intraokularni tlak (vidjeti dio 4.8). Nadležni liječnik uvijek treba potisnuti višak volumena otopine prema uputama u dijelu 6.6.

Stoga, u slučaju predoziranja, potrebno je pratiti intraokularni tlak te započeti odgovarajuće liječenje, ako to nadležni liječnik smatra potrebnim.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, Lijekovi za vaskularne poremećaje oka, ATK oznaka S01LA03.

Mehanizam djelovanja

Pegaptanib je pegilirani modificirani oligonukleotid koji se s visokom specifičnošću i afinitetom veže za izvanstanični vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF165) te inhibira njegovu aktivnost. VEGF je izlučeni protein koji potiče angiogenezu, vaskularnu propusnost i upalu, za koje se smatra da pridonose progresiji neovaskularnog (vlažnog) oblika senilne makularne degeneracije.

Farmakodinamički učinci

VEGF165 je izooblik VEGF-a prvenstveno uključen u patološku neovaskularizaciju oka. U životinja se selektivna inhibicija pegaptanibom pokazala jednako djelotvornom u supresiji patološke neovaskularizacije kao i općenita inhibicija VEGF-a međutim, pegaptanib pri tome nije oštetio normalno krvožilje, a općenita inhibicija VEGF-a jest.

U oboljelih od senilne makularne degeneracije liječenih lijekom Macugen primijećeno je smanjenje rasta srednje vrijednosti ukupne veličine lezije, veličine neovaskularizacije žilnice te opsega propuštanja fluoresceina.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Pegaptanib je ispitivan u dva kontrolirana, dvostruko maskirana, identično dizajnirana randomizirana ispitivanja (EOP1003; EOP1004) u kojima su sudjelovali bolesnici s neovaskularnom senilnom makularnom degeneracijom. Ukupno je liječeno 1190 bolesnika (892 pegaptanibom, a 298 placebo postupkom (kontrola)), čiji je medijan dobi bio 77 godina. Bolesnici su tijekom prve godine u svim ispitivanim skupinama u prosjeku primili 8,4-8,6 od ukupno mogućih 9 doza.

Bolesnici su randomizirani u skupinu koja je primala placebo postupak ili u skupine koje su primale 0,3 mg, 1 mg ili 3 mg pegaptaniba u obliku intravitrealne injekcije svakih 6 tjedana tijekom razdoblja od 48 tjedana. Prema odluci ispitivača, fotodinamska terapija (PDT) verteporfinom bila je dopuštena u bolesnika s pretežno klasičnim lezijama.

U navedenim dvama ispitivanjima sudjelovali su bolesnici sa svim podvrstama lezija kod neovaskularne senilne makularne degeneracije (25% bolesnika s pretežno klasičnim lezijama, 39% bolesnika s okultnim lezijama bez klasičnih i 36% bolesnika s minimalno klasičnim lezijama) i veličinama lezija do 12 površina diska. Pritom je njih najviše 50% moglo činiti subretinalno krvarenje i/ili najviše 25% fibrozni ožiljci ili atrofična oštećenja. Bolesnici su prethodno primili najviše jednu fotodinamsku terapiju, a početna oštrina vida ispitivanog oka kretala se u rasponu od 20/40 do 20/320.

Nakon godine dana je liječenje pegaptanibom u dozi od 0,3 mg imalo statistički značajne pozitivne učinke na primarnu mjeru ishoda djelotvornosti; udio bolesnika u kojih se oštrina vida smanjila za manje od 15 slova (prethodno utvrđena analiza objedinjenih podataka: pegaptanib 0,3 mg 70% naspram placebo postupka 55%, p = 0,0001; EOP1003: pegaptanib 0,3 mg 73% naspram placebo postupka 59%, p = 0,0105; EOP1004: pegaptanib 0,3 mg 67% naspram placebo postupka 52%, p = 0,0031).

Srednja promjena oštrine vida kroz vrijeme; 1. godina; populacija predviđena za liječenje (engl. intent- to treat, ITT) (prijenos zadnje zabilježene vrijednosti (engl. last observation carried forward, LOCF))

Srednja vrijednost promjene oštrine vida od 0. tjedna (slova)

Tjedni

N: broj bolesnika uključenih u ispitivanje

Liječenje pegaptanibom u dozi od 0,3 mg imalo je pozitivne učinke neovisno o početnoj podvrsti lezije, veličini lezije i oštrini vida, kao i o dobi, spolu, pigmentaciji šarenice te prethodnoj fotodinamskoj terapiji i/ili fotodinamskoj terapiji na početku liječenja.

Na kraju prve godine (54. tjedan) 1053 bolesnika ponovno je randomizirano da nastave ili prekinu liječenje do 102. tjedna.

U prosjeku je u bolesnika randomiziranih za nastavak liječenja pegaptanibom korist liječenja bila održana do 102. tjedna, pri čemu je kontinuirano očuvana oštrina vida. Bolesnici koji su nakon godinu dana randomizirani za prekid liječenja pegaptanibom u drugoj su godini izgubili na oštrini vida.

Sažeti prikaz srednjih promjena oštrine vida od početnih vrijednosti do 6., 12., 54. i 102. tjedna (LOCF)

 

 

EOP 1003

 

EOP 1004

 

 

0,3-

placebo-placebo/

 

0,3-

placebo-placebo/

 

0,3-0,3

prekid

placebo + prekid

0,3-0,3

prekid

placebo + prekid

 

 

liječenja

liječenja

 

liječenja

liječenja

N

Srednja promjena

 

 

 

 

 

 

oštrine vida u

-1,9

-0,0

-4,4

-1,9

-2,0

-3,4

6. tjednu

 

 

 

 

 

 

Srednja promjena

 

 

 

 

 

 

oštrine vida u

-4,3

-2,0

-4,8

-2,8

-2,2

-4,7

12. tjednu

 

 

 

 

 

 

Srednja promjena

 

 

 

 

 

 

oštrine vida u

-9,6

-4,3

-11,7

-8,0

-7,6

-15,6

54. tjednu

 

 

 

 

 

 

Srednja promjena

 

 

 

 

 

 

oštrine vida u

-10,8

-9,7

-13,1

-8,0

-12,7

-21,1

102. tjednu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci prikupljeni tijekom razdoblja od dvije godine upućuju na to da liječenje lijekom Macugen treba započeti što je prije moguće. U slučaju uznapredovale bolesti, pri započinjanju i nastavku liječenja lijekom Macugen treba uzeti u obzir potencijal za postizanje upotrebljivog vida na oku.

Nije ispitivana istodobna primjena lijeka Macugen u oba oka.

Nije dokazana sigurnost i djelotvornost lijeka Macugen u liječenju duljem od dvije godine.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Macugen u svim podskupinama pedijatrijske populacije u indikaciji senilne makularne degeneracije. Vidjeti dio 4.2 za informacije o primjeni lijeka u pedijatrijskoj populaciji.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija:

U životinja se nakon intravitrealne primjene pegaptanib polako apsorbira iz oka u sistemsku cirkulaciju. Brzina apsorpcije iz oka faktor je koji ograničava raspoloživost pegaptaniba u životinja; a vjerojatno je tako i u ljudi. U ljudi prosječni ± standardna devijacija prividni poluvijek pegaptaniba u plazmi nakon primjene monokularne doze od 3 mg (10 puta više od preporučene doze) iznosi 10 ± 4 dana.

U ljudi se srednja maksimalna koncentracija u plazmi od oko 80 ng/ml postiže unutar 1 do 4 dana nakon primjene monokularne doze od 3 mg. Kod te doze srednje površina ispod krivulje

koncentracija-vrijeme u plazmi (AUC) iznosi približno 25 g·hr/ml. Ako se primjenjuje intravitrealno svakih 6 tjedana, pegaptanib se ne nakuplja u plazmi. Kod doza manjih od 0,5 mg po oku nije vjerojatno da bi koncentracije pegaptaniba u plazmi mogle premašiti 10 ng/ml.

Apsolutna bioraspoloživost pegaptaniba nakon intravitrealne primjene nije ocijenjena u ljudi, no iznosi približno 70-100% u kunića, pasa i majmuna.

U životinja koje su primale pegaptanib u dozi do 0,5 mg po oku u oba oka koncentracije u plazmi iznosile su 0,03% do 0,15% koncentracija u staklovini.

Distribucija, biotransformacija i eliminacija:

U miševa, štakora, kunića, pasa i majmuna pegaptanib se nakon intravenske primjene raspodjeljuje prvenstveno u volumen plazme, a ne raspodjeljuje se u velikoj mjeri u periferna tkiva. Dvadeset i četiri sata nakon intravitrealne primjene radioaktivno označene doze pegaptaniba u oba oka kunića, radioaktivnost se prvenstveno raspodijelila u staklovinu, mrežnicu i očnu vodicu. Nakon intravitrealne i intravenske primjene radioaktivno označenog pegaptaniba u kunića, najviše koncentracije radioaktivnosti (izuzevši oko kod intravitrealne primjene) postignute su u bubrezima. U kunića je nakon jedne radioaktivno označene intravenske i intravitrealne doze pegaptaniba u plazmi i mokraći pronađena komponenta nukleotida, 2’-fluorouridin. Pegaptanib se metabolizira pomoću endo- i egzonukleaza. U kunića se pegaptanib eliminira prvenstveno kroz mokraću u obliku osnovnog spoja i metabolita.

Posebne populacije bolesnika:

Farmakokinetika pegaptaniba podjednaka je u žena i muškaraca te unutar dobnog raspona od 50 do 90 godina.

Nisu provedena odgovarajuća ispitivanja pegaptanib natrija u bolesnika s klirensom kreatinina manjim od 20 ml/min. Smanjenje klirensa kreatinina na 20 ml/min može biti povezano s povećanjem AUC-a pegaptaniba do 2,3 puta. Nisu potrebne posebne mjere opreza u bolesnika s klirensom kreatinina većim od 20 ml/min liječenih preporučenom dozom pegaptanibnatrija od 0,3 mg.

Farmakokinetika pegaptaniba nije ispitana u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije. Budući da je podnošljivost deseterostruko veće doze (3 mg po oku) bila dobra, očekuje se da će sistemska izloženost biti unutar raspona koji bolesnici s oštećenjem jetrene funkcije mogu lako podnijeti.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne upućuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza te genotoksičnosti. Nisu provedena ispitivanja kancerogenog potencijala pegaptaniba.

Kod primjene intravenskih doza od 1 do 40 mg/kg na dan u miševa pegaptanib nije bio toksičan za majku i nije izazvao teratogenost ni smrtnosti ploda. Primijećena je smanjena tjelesna težina (5%) i minimalno usporeno okoštavanje članaka prednjih šapa, ali samo kod razina izloženosti 300 puta većih od očekivane izloženosti u ljudi, na temelju AUC-a. Ti se nalazi stoga smatraju klinički manje značajnima. U skupini koja je primala 40 mg/kg na dan koncentracije pegaptaniba u amnijskoj tekućini iznosile su 0,05% koncentracija u plazmi majke. Nisu provedena istraživanja reproduktivne toksičnosti u kunića.

Nema dostupnih podataka za ocjenu parenja ni indeksa plodnosti u mužjaka ili ženki.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat natrijev hidroksid (za podešavanje pH) kloridna kiselina (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Temperatura otopine za injekciju bi trebala postići sobnu temperaturu (ispod 25°C) prije injekcije.

Ovaj lijek treba zbrinuti ako se čuva na sobnoj temperaturi više od dva tjedna. Kako bi se spriječila kontaminacija, štrcaljka se ne smije vaditi iz vrećice dok bolesnik nije pripremljen za injekciju.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Svako pakiranje u kutiji sadrži vrećicu s napunjenom štrcaljkom od 1 ml od stakla tip 1, zatvorenu elastomernim (brombutil guma) čepom klipa pričvršćenim na potisni klip kojeg drži plastična kvačica. Na štrcaljku je pričvršćen polikarbonatni plastični luer-lock nastavak i elastomerni (brombutil/sintetski izopren) zatvarač vrha štrcaljke.

Svaka napunjena štrcaljka sadrži približno 0,25-0,27 ml otopine.

Svaka kutija sadrži jednu napunjenu štrcaljku u vrećici (pakiranje od jedne doze) Pakiranje ne sadrži iglu.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Macugen je namijenjen isključivo za jednokratnu uporabu. Ako je otopina zamućena ili sadrži čestice, ako je štrcaljka oštećena ili ako plastični zatvarač vrha nedostaje ili nije pričvršćen za štrcaljku, ta se doza lijeka Macugen ne smije upotrijebiti.

Prije primjene štrcaljku treba odvojiti od plastične kvačice i ukloniti zatvarač vrha. Da bi se lijek mogao primijeniti, na luer-lock nastavak treba pričvrstiti iglu od 27 ili 30 G x 12,7 mm (vidjeti Sliku 1 u nastavku).

OPREZ: Budući da napunjena štrcaljka sadrži veći volumen lijeka (250-270 mikrolitara) od preporučene doze (90 mikrolitara), dio volumena iz štrcaljke treba ispustiti prije primjene. Slijedite upute u nastavku za izbacivanje viška volumena prije injekcije.

Slika 1. Prije izbacivanja mjehurića zraka i viška lijeka

Linija za doziranje

3. navoj (gornji rub)

(Stvaran oblik mjehurića zraka može se razlikovati)

Štrcaljku treba pregledati iglom okrenutom prema gore kako bi se utvrdila eventualna prisutnost mjehurića. Ako ima mjehurića, štrcaljku treba nježno lupkati prstom dok se mjehurići ne skupe na vrhu štrcaljke.

POLAKO gurajte klip prema gore kako bi se uklonili mjehurići i izbacio višak lijeka tako da se gornji rub trećeg navoja čepa klipa poravna s otisnutom crnom linijom za doziranje (vidjeti Sliku 2 u nastavku). Čep klipa ne smije se povući unatrag.

Slika 2. Nakon izbacivanja mjehurića zraka i viška lijeka

Linija za doziranje i gornji rub trećeg navoja su poravnati

U ovom trenutku treba injicirati preostali sadržaj štrcaljke.

.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Češka Republika

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/325/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 31. siječnja 2006.

Datum posljednje obnove odobrenja: 19. studenog 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept