Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marixino (Maruxa) (memantine hydrochloride) – Označavanje - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMarixino (Maruxa)
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačConsilient Health Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti{MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/001

28 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/002

30 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/003

42 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/004

50 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/005

56 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/006

60 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/007

70 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/008

84 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/009

90 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/010

98 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/011

100 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/012

112 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/013

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Marixino 10 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER (PVC/PVDC-Alu FOLIJA)

1. NAZIV LIJEKA

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/014

28 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/015

30 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/016

42 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/017

50 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/018

56 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/019

60 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/020

70 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/021

84 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/022

90 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/023

98 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/024

100 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/025

112 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/026

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Marixino 20 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER (PVC/PVDC-Alu FOLIJA)

1. NAZIV LIJEKA

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Rok valjanosti

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept