Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maviret (glecaprevir / pibrentasvir) – Uputa o lijeku - J05AX

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMaviret
ATK šifraJ05AX
Tvarglecaprevir / pibrentasvir
ProizvođačAbbVie Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Maviret 100 mg/40 mg filmom obložene tablete glekaprevir/pibrentasvir

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Maviret i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Maviret

3.Kako uzimati Maviret

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Maviret

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Maviret i za što se koristi

Maviret je antivirusni lijek koji se koristi za liječenje odraslih osoba s dugotrajnim („kroničnim”) hepatitisom C (zaraznom bolešću koja zahvaća jetru, a uzrokuje ju virus hepatitisa C). Sadrži djelatne tvari glekaprevir i pibrentasvir.

Maviret djeluje tako da sprječava umnožavanje virusa hepatitisa C te širenje zaraze na druge stanice.

Time omogućuje uklanjanje infekcije iz tijela.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Maviret

Nemojte uzimati Maviret:

ako ste alergični na glekaprevir, pibrentasvir ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate i neke druge teške jetrene tegobe osim hepatitisa C

ako uzimate sljedeće lijekove:

atazanavir (za liječenje HIV infekcije)

atorvastatin ili simvastatin (za snižavanje razine kolesterola u krvi)

karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primidon (obično se koriste za liječenje epilepsije)

dabigatraneteksilat (za sprječavanje krvnih ugrušaka)

lijekove koji sadrže etinilestradiol (kao što su kontracepcijski lijekovi, uključujući vaginalne prstene i tablete)

rifampicin (za liječenje infekcija)

gospinu travu (Hypericum perforatum) (biljni lijek za liječenje blage depresije)

Nemojte uzeti Maviret ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete Maviret.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ako imate nešto od navedenoga u nastavku, jer će Vas možda htjeti pomnije pratiti:

imate druge jetrene tegobe osim hepatitisa C

imate ili ste ranije imali infekciju virusom hepatitisa B.

imate presadak jetre.

Krvne pretrage

Liječnik će napraviti krvne pretrage prije, tijekom i nakon liječenja lijekom Maviret kako bi:

utvrdio trebate li uzimati Maviret i koliko dugo

potvrdio da je liječenje bilo učinkovito i da u Vašem tijelu više nema virusa hepatitisa C

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek ne smije se davati djeci ni adolescentima mlađima od 18 godina. Primjena lijeka Maviret u djece i adolescenata nije još ispitana.

Drugi lijekovi i Maviret

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije nego uzmete Maviret ako uzimate neki od lijekova navedenih u sljedećoj tablici. Liječnik će možda morati promijeniti dozu tih lijekova.

Lijekovi o kojima morate obavijestiti liječnika prije nego uzmete Maviret

Lijek

Namjena lijeka

ciklosporin, takrolimus

za potiskivanje imunološkog sustava

darunavir, efavirenz, lopinavir, ritonavir

za liječenje HIV infekcije

digoksin

za liječenje srčanih tegoba

fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin,

za snižavanje razine kolesterola u krvi

rosuvastatin

 

omeprazol

za liječenje želučanog vrijeda i drugih

 

želučanih tegoba

varfarin i drugi slični lijekovi*

za sprječavanje krvnih ugrušaka

*Liječnik će Vam možda trebati povećati učestalost krvnih pretraga kako bi utvrdio koliko Vam se dobro krv zgrušava.

Ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete Maviret.

Trudnoća i kontracepcija

Učinci lijeka Maviret tijekom trudnoće nisu poznati. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek, jer se primjena lijeka Maviret u trudnoći ne preporučuje. Kontraceptivi koji sadrže etinilestradiol ne smiju se koristiti u kombinaciji s lijekom Maviret.

Dojenje

Ako dojite, obratite se svom liječniku prije nego uzmete Maviret. Nije poznato izlučuju li se dva lijeka koja Maviret sadrži u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Maviret ne bi trebao utjecati na sposobnost upravljanja vozilima te rada s alatima ili strojevima.

Maviret sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Maviret

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Maviret.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza je tri tablete lijeka Maviret 100 mg/40 mg odjednom, jedanput na dan. Dnevna doza su tri tablete sadržane u jednom blisteru.

Kako uzeti lijek

Tablete uzmite s hranom.

Tablete progutajte cijele.

Nemojte žvakati, drobiti ni lomiti tablete jer to može utjecati na količinu lijeka Maviret u krvi.

Ako povratite nakon što uzmete Maviret, to može utjecati na količinu lijeka u krvi. Zbog toga Maviret možda neće djelovati dovoljno dobro.

Ako povratite unutar 3 sata od uzimanja lijeka Maviret, uzmite još jednu dozu.

Ako povratite nakon 3 sata od uzimanja lijeka Maviret, nemojte uzeti

još jednu dozu nego pričekajte do sljedeće doze prema uobičajenom rasporedu.

Ako uzmete više lijeka Maviret nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete veću dozu od preporučene, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u najbližu bolnicu. Ponesite pakiranje lijeka sa sobom kako biste mogli pokazati liječniku što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Maviret

Važno je da ne propustite uzeti nijednu dozu ovog lijeka.

Ako ipak propustite dozu, izračunajte koliko je vremena prošlo otkad ste trebali uzeti Maviret:

Ako primijetite da ste propustili uzeti Maviret unutar 18 sati od uobičajenog vremena uzimanja lijeka, uzmite dozu što je prije moguće. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako primijetite da ste propustili uzeti Maviret 18 ili više sati nakon uobičajenog vremena uzimanja lijeka, pričekajte i uzmite sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije doze u prekratkom vremenskom razdoblju).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

izrazit umor

glavobolja

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

mučnina

proljev

slabost ili nedostatak energije (astenija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Maviret

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake ‘Rok valjanosti’ ili ‘EXP’.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Maviret sadrži

Djelatne tvari su glekaprevir i pibrentasvir. Jedna tableta sadrži 100 mg glekaprevira i 40 mg pibrentasvira.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: kopovidon (tip K 28), vitamin E polietilenglikolsukcinat, bezvodni koloidni silicijev dioksid, propilenglikolmonokaprilat (tip II), umrežena karmelozanatrij, natrijev stearilfumarat.

Film ovojnica tablete: hipromeloza (E464), laktoza hidrat, titanijev dioksid, makrogol 3350, crveni željezov oksid (E172).

Kako Maviret izgleda i sadržaj pakiranja

Maviret tablete su ružičaste, ovalne, zaobljene s obje strane (bikonveksne), filmom obložene tablete dimenzija 18,8 mm x 10,0 mm, s utisnutom oznakom „NXT” na jednoj strani.

Maviret tablete zapakirane su u blistere od folije od kojih svaki sadrži 3 tablete. Maviret je dostupan u pakiranju od 84 tablete, koje se sastoji od 4 kutije, od kojih svaka sadrži 21 filmom obloženu tabletu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел.: +359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel.: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: +385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Da biste poslušali ili zatražili primjerak ove upute na <Brailleovu pismu>, u <velikom fontu> ili u obliku <audio zapisa>, obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept