Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Accord (memantine hydrochloride) – Označavanje - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMemantine Accord
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačAccord Healthcare Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

1.NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete. 14 filmom obloženih tableta. 28 filmom obloženih tableta. 30 filmom obloženih tableta 42 filmom obložene tablete 50 filmom obloženih tableta 56 filmom obloženih tableta 98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Jednom dnevno.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/880/001 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/002 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/003 42 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/004 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/005 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/006 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/007 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/008 112 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/014 14 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete. 14 filmom obložene tablete 28 filmom obloženih tableta 42 filmom obložene tablete 56 filmom obloženih tableta 98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Jednom dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/880/009 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/010 42 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/011 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/012 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/880/015 14 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 28 TABLETA – PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA - PLAN LIJEČENJA ZA 4 TJEDNA

1. NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 5 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 15 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,15 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg memantinklorida, što odgovara 12,46 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za početak liječenja

Svako pakiranje s 28 filmom obloženih tableta za plan liječenja za 4 tjedna sadržava: 7 x Memantin Accord 5 mg

7 x Memantin Accord 10 mg

7 x Memantin Accord15 mg

7 x Memantin Accord 20 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Jednom dnevno.

Za nastavak liječenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/880/013 28 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Memantin Accord 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obložene tablete

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA ZA BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 5 mg filmom obložene tablete

Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete

Memantin Accord 15 mg filmom obložene tablete

Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

memantinklorid

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta. Memantin Accord 5 mg

7 filmom obloženih tableta. Memantin Accord 10 mg

7 filmom obloženih tableta. Memantin Accord 15 mg

7 filmom obloženih tableta. Memantin Accord 20 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedna tableta dnevno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Tjedan 1

Tjedan 2

Tjedan 3

Tjedan 4

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Memantin Accord 5 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 15 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept