Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Accord (memantine hydrochloride) – Uputa o lijeku - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMemantine Accord
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačAccord Healthcare Limited

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer ona sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi?

1.Što je Memantin Accord i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Accord

3.Kako uzimati Memantin Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Memantin Accord

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Memantin Accord i za što se koristi

Kako djeluje Memantin Accord

Memantin Accord se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. Memantin Accord spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memantin Accord djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memantin Accord koristi

Memantin Accord se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Accord

Nemojte uzimati Memantin Accord:

-ako ste alergični na memantinklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja lijeka Memantin Accord

-ako u anamnezi imate epileptičke napadaje

-ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a liječnik treba redovito procjenjivati kliničku korist od uzimanja lijeka Memantin Accord.

Ako imate oštećenje bubrežne funkcije (probleme s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantin Accord se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memantin Accord može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje) dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin), neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja), oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantin Accord.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Memantin Accord

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memantin Accord ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na strojevima. Memantin Accord također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

Memantin Accord sadržava laktozu

Ovaj lijek sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, molimo obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Liječnik će Vas savjetovati.

3.Kako uzimati Memantin Accord

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Memantin Accord za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog liječenja:

1. tjedan

pola tablete od 10 mg

 

 

2. tjedan

jedna tableta od 10 mg

 

 

3. tjedan

jedna i pol tableta od 10 mg

 

 

4. tjedan i nadalje

dvije tablete od 10 mg jednom dnevno

 

 

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova doza se povećava na jednu tabletu jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugom tjednu te na jednu i pol tabletu jednom dnevno (1 x 15 mg) u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje uobičajena doza je 2 tablete jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantin Accord treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantin Accord onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Liječnik treba redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više lijeka Memantin Accord nego što ste trebali

-Općenito, uzimanje previše lijeka Memantin Accord ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. «Moguće nuspojave».

-Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka Memantin Accord, javite se Vašem liječniku za savjet jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantin Accord

-Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu lijeka Memantin Accord, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju daljnjih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišene razine testa jetrene funkcije, omaglica, poremećaji ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (mogu se javiti kod do 1 na 10 000 osoba):

napadaji

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

upala gušterače, upala jetre i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To podrazumijeva i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti i izravno putem nacionalnog sustava prijavljivanja navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Memantin Accord

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Memantin Accord se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blisteru nakon “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantin Accord sadrži

-Djelatna tvar je memantinklorid. Svaka filmom obložena tableta sadržava 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina.

-Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid krospovidon i magnezijev stearat, sve u jezgri tablete; te hipromeloza, polisorbat 80, makrogol

400 i titanijev dioksid (E171), sve u ovojnici tablete.

Kako Memantin Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Memantin Accord filmom obložene tablete su bijele, duguljaste, obložene tablete, s razdjelnom crtom između utisnute oznake “MT” na jednoj strani te s razdjelnom crtom između utisnute oznake “10” na drugoj strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Memantin Accord filmom obložene tablete dostupne su u pakiranjima s blisterima (PVC/PE/PVDC- aluminijski blister) 14 tableta, 28 tableta, 30 tableta, 42 tablete, 50 tableta, 56 tableta, 98 tableta, 100 tableta i 112 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Proizvođač

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Cipar

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Uputa je zadnji puta revidirana u <{MM/GGGG}><{mjesec GGGG}.>

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske Agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa je dostupna na svim jezicima zemalja Europske Unije/Europskog gospodarskog prostora na web stranici Europske Agencije za lijekove.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer ona sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nisu navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi?

1.Što je Memantin Accord i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Accord

3.Kako uzimati Memantin Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Memantin Accord

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Memantin Accord i za što se koristi

Kako djeluje Memantin Accord

Memantin Accord se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. Memantin Accord spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memantin Accord djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memantin Accord koristi

Memantin Accord se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Accord

Nemojte uzimati Memantin Accord:

-ako ste alergični na memantinklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja lijeka Memantin Accord

-ako u anamnezi imate epileptičke napadaje

-ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a Vaš liječnik treba redovito procjenjivati kliničku korist od uzimanja lijeka Memantin Accord.

Ako imate oštećenje bubrežne funkcije (probleme s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantin Accord se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memantin Accord može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje) dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin), neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja), oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantin Accord.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Memantin Accord

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA - izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memantin Accord ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na strojevima. Memantin Accord također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

Memantin Accord sadržava laktozu

Ovaj lijek sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, molimo obratite

se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Liječnik će Vas savjetovati.

3. Kako uzimati Memantin Accord

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sVašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Memantin Accord za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sheme dnevnog liječenja. Za povećanje doze lijeka dostupne su i tablete drugih jačina.

Liječenje ćete započeti korištenjem Memantin Accord filmom obloženih tableta od 5 mg jedanput na dan. Ova doza će se povećavati za 5 mg tjedno dok se ne postigne preporučena doza (doza održavanja). Preporučena doza održavanja je 20 mg jednom dnevno, te se postiže na početku 4. tjedna.

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantin Accord treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantin Accord onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Vaš liječnik treba redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više lijeka Memantin Accord nego što ste trebali

-Općenito, uzimanje previše lijeka Memantin Accord ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. «Moguće nuspojave».

-Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka Memantin Accord, javite se Vašem liječniku za savjet jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantine Accord

-Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu lijeka Memantin Accord, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju daljnjih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni razine testa jetrene funkcije, omaglica, poremećaji

ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (mogu se javiti kod do 1 na 10 000 osoba):

napadaji

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

upala gušterače, upala jetre i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To podrazumijeva i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti i izravno putem nacionalnog sustava prijavljivanja navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Memantin Accord

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Memantin Accord se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blisteru nakon “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantin Accord sadrži

-Djelatna tvar je memantinklorid. Svaka filmom obložena tableta sadržava 20 mg memantinklorida što odgovara 16,62 mg memantina.

-Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, , koloidni bezvodni silicijev dioksid, krospovidon i magnezijev stearat, sve u jezgri tablete; te hipromeloza, polisorbat 80, makrogol 400, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E171), žuti željezov oksid (E172), sve u ovojnici tablete.

Kako Memantin Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Memantin Accord filmom obložene tablete su blijedocrvene do sivo-crvene, duguljaste, obložene tablete, s razdjelnom crtom između utisnute oznake ‘MT’ na jednoj strani te s razdjelnom crtom između utisnute oznake ‘20’ na drugoj strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Memantin Accord filmom obložene tablete su dostupne u pakiranjima s blisterima (PVC/PE/PVDC- aluminijski blister) od 14 tableta, 28 tableta, 42 tablete, 56 tableta i 98 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Proizvođač

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Cipar

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Uputa je zadnji puta revidirana u <{MM/GGGG}><{mjesec GGGG}.>

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske Agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa je dostupna na svim jezicima zemalja Europske Unije/Europskog gospodarskog prostora na web stranici Europske Agencije za lijekove.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Memantin Accord 5 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 15 mg filmom obložene tablete Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer ona sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi?

1.Što je Memantin Accord i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Accord

3.Kako uzimati Memantin Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Memantin Accord

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Memantin Accord i za što se koristi

Kako djeluje Memantin Accord

Memantin Accord se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. Memantin Accord spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memantin Accord djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memantin Accord koristi

Memantin Accord se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Accord

Nemojte uzimati Memantin Accord:

-ako ste alergični na memantinklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja lijeka Memantin Accord

-ako u anamnezi imate epileptičke napadaje

-ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a Vaš liječnik treba redovito procjenjivati kliničku korist od uzimanja lijeka Memantin Accord.

Ako imate oštećenje bubrežne funkcije (probleme s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju

Vaših bubrega i ovisno o njoj prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantin Accord se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memantin Accord može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje) dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin) neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja) oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantin Accord.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Memantin Accord

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memantin Accord ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na strojevima.

Memantin Accord također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

Memantin Accord sadržava laktozu

Ovaj lijek sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, molimo obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Liječnik će Vas savjetovati.

3. Kako uzimati Memantin Accord

Pakovanje lijeka Memantin Accord za početak liječenja se treba koristiti samo na početku liječenja lijekom Memantin Accord.

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza za liječenje od 20 mg dnevno postiže se postupnim povećanjem doze lijeka Memantin Accord tijekom prva 3 tjedna liječenja. Shema liječenja je također opisana u pakovanju za uvođenje liječenja. Uzmite jednu tabletu jednom dnevno.

1. tjedan (1. – 7. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 5 mg jednom dnevno (bijelu) tijekom 7 dana.

2. tjedan (8. – 14. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 10 mg jednom dnevno (bijelu, s razdjelnom crtom) tijekom 7 dana.

3. tjedan (15. – 21. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 15 mg jednom dnevno (narančastu do sivo-narančastu) tijekom 7 dana.

4. tjedan (22. – 28. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 20 mg dnevno (blijedocrvenu do sivo-crvenu, s razdjelnom crtom) tijekom 7 dana.

1. tjedan

tableta od 5 mg

 

 

2. tjedan

tableta od 10 mg

 

 

3. tjedan

tableta od 15 mg

 

 

4. tjedan i nadalje

tableta od 20 mg jednom dnevno

 

 

Doza održavanja

Preporučena dnevna doza je 20 mg jedanput na dan.

Za nastavak liječenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantin Accord treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantin Accord onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Liječnik treba redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više lijeka Memantin Accord nego što ste trebali

-Općenito, uzimanje previše lijeka Memantin Accord ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. «Moguće nuspojave».

-Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka Memantin Accord, javite se Vašem liječniku za savjet, jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantin Accord

-Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu lijeka Memantin Accord, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju daljnjih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni razine testa jetrene funkcije, omaglica, poremećaji ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (mogu se javiti kod do 1 na 10 000 osoba):

napadaji

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

upala gušterače, upala jetre i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To podrazumijeva i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti i izravno putem nacionalnog sustava prijavljivanja navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Memantin Accord

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Memantin Accord se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji

i blisteru nakon “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako odložiti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantin Accord sadrži

-Djelatna tvar je memantinklorid. Jedna filmom obložena tableta tableta sadržava 5/10/15/20 mg memantinklorida, što odgovara 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantina.

-Pomoćne tvari su laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid, krospovidon i magnezijev stearat sve u jezgri tablete; te hipromeloza, polisorbat 80, makrogol 400, titanijev dioksid (E171) i dodatno za Memantin Accord 15 mg i Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete žuti i crveni željezov oksid (E172), sve u ovojnici tablete.

Kako Memantin Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Memantin Accord 5 mg filmom obložene tablete su bijele, duguljaste, obložene tablete, s utisnutom oznakom ‘MT’ na jednoj strani i ‘5’ na drugoj strani.

Memantin Accord 10 mg filmom obložene tablete su bijele, duguljaste, filmom obložene tablete, s razdjelnom crtom između utisnute oznake “MT” na jednoj strani i razdjelnom crtom između utisnute oznake “10” na drugoj strani. Tablete se mogu razdijeliti na jednake doze.

Memantin Accord 15 mg filmom obložene tablete su narančaste do sivo-narančaste, duguljaste, obložene tablete, s utisnutom oznakom ‘MT’ na jednoj strani i ‘15’ na drugoj strani.

Memantin Accord 20 mg filmom obložene tablete su blijedocrvene do sivo-crvene, duguljaste, obložene tablete, s razdjelnom crtom između utisnute oznake ‘MT’ na jednoj strani i razdjelnom oznakom između utisnute oznake ‘20’ na drugoj strani. Tablete se mogu razdijeliti na jednake doze.

Jedno pakiranje za početak liječenja sadržava 28 tableta u 4 blistera sa 7 Memantin Accord tableta od 5 mg, 7 Memantin Accord tableta od 10 mg, 7 Memantin Accord tableta od 15 mg i 7 Memantin Accord tableta od 20 mg.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Proizvođač

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Cipar

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Uputa je zadnji puta revidirana u <{MM/GGGG}><{mjesec GGGG}.>

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske Agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa je dostupna na svim jezicima zemalja Europske Unije/Europskog gospodarskog prostora na web stranici Europske Agencije za lijekove.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept