Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Uputa o lijeku - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMemantine Mylan
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačGenerics [UK] Limited

Uputa od lijeku: Informacija za bolesnika

Memantine Mylan 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

Pažljivo pro čitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne podatke za Vas.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Memantine Mylan i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego po čnete uzimati Memantine Mylan

3.Kako uzimati Memantine Mylan

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Memantine Mylan

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Memantine Mylan i za što se koristi

Memantine Mylan sadrži djelatnu tvar memantin. Spad a u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) recept ore koji su uključeni u prijenos živ čanih signala važnih u u čenju i pamćenju. Memantine Mylan spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memantine Mylan djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavaju ći prijenos

živ čanih signala i pamćenje.

Memantine Mylan se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom boleš ću.

2. Što morate znati prije nego po čnete uzimati Memantine Mylan

Nemojte uzimati Memantine Mylan:

-ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memantine Mylan

-ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,

-ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvn i tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a lije čnik treba redovito ponovno procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memantine Mylan.

Ako imate ošte ćenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantine Mylan se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantine Mylan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebice, Memantine Mylan može promijeniti u činak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

-amantadina, ketamina, dekstrometorfana

-dantrolena, baklofena

-cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

-hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

-antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

-barbiturate (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

-dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokrip tin),

-neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

-oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantine Mylan.

Memantine Mylan s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA – izrazito pove ćana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekc ija mokraćnog trakta (strukture kroz koje prolazi mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Dojenje

Žene koje uzimaju Memantine Mylan ne bi trebale doj iti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilim a i rad na strojevima. Memantine Mylan također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

3.Kako uzimati Memantine Mylan

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Memantine Mylan za odrasle i starije osobe je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiž e postupno, pridržavaju ći se sljedeće sheme dnevnog liječenja

1. tjedan

pola tablete od 10 mg

2. tjedan

jedna tableta od 10 mg

3. tjedan

jedna i pol tableta od 10 mg

4. tjedan i nadalje

dvije tablete od 10 mg

 

jednom dnevno

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete od 10 mg jedanput na dan (5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova se doza povećava na jednu tabletu od 10 mg jedanput na dan (10 mg) u drugom tjednu te na jednu i pol tabletu od 10 mg jednom dnevno u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je dvije tablete od 10 mg jedanput na dan (20 mg).

Doziranje kod bolesnika s ošte ćenom funkcijom bubrega

Ako imate ošte ćenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantine Mylan treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu podijeliti u jednake doze i uzimati s hranom ili bez nje.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantine Mylan onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba redovito procjenjivati Vaše lije čenje.

Ako uzmete više Memantine Mylan nego što ste trebal i

-Općenito, uzimanje previše Memantine Mylan ne bi Vam t rebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. »Mog uće nuspojave«.

-Ako ste uzeli preveliku dozu Memantine Mylan, javite se Vašem lije čniku za savjet, jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantine Mylan

-Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memantine Mylan, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovat i nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 od 10 korisnika):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati t estova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i pr eosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 na 100 korisnika):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 od 10 000 korisnika):

napadaji

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih pod ataka):

upala guštera če, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantin hidrokloridom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti i izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Memantine Mylan

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte upotrebljavati ovaj lijek nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blisteru nakon Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako odložiti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere p omoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantine Mylan sadrži

-Djelatna tvar je memantin. Svaka filmom obložena ta bleta sadržava 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina.

-Ostali sastojci su mikrokristalična celuloza, umreženi karmelozanatrij, magnezijev s tearat, talk i koloidni bezvodni silicijev dioksid sve u jezgri tablete; polidekstroza (E1200), titanijev dioksid (E171), hipromeloza 3cP (E464), hipromeloza 6cP (E464), hipromeloza 50cP (E464), žuti željezov oksid (E172), makrogol 400 (E1521), makrog ol 8000, indigo karmin »aluminium lake« (E132) i crveni željezov oksid (E172), sve u ovojni ci tablete.

Kako Memantine Mylan izgleda i sadržaj pakovanja

Tamnožuta filmom obložena bikonveksna tableta, suže nog, duguljastog oblika, s oznakom »ME« na lijevoj strani razdjela i oznakom »10« na desnoj strani razdjela na jednoj strani tablete i razdjelom na drugoj strani.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Memantine Mylan filmom obložene tablete dostupne su u blister pakiranjima od 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 ili 112 filmom obloženih tableta.

Veličine pakiranja od 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 i 100 x 1 filmom obložene tablete isporu čuju se u blisterima s jediničnim dozama.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve vrste pakovanj a.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irska.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Hungary.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

 

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec/GGGG}.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa od lijeku: Informacija za bolesnika

Memantine Mylan 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

Pažljivo pro čitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne podatke za Vas.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Memantine Mylan i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego po čnete uzimati Memantine Mylan

3.Kako uzimati Memantine Mylan

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Memantine Mylan

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Memantine Mylan i za što se koristi

Memantine Mylan sadrži djelatnu tvar memantin. Spad a u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) recept ore koji su uključeni u prijenos živ čanih signala važnih u u čenju i pamćenju. Memantine Mylan spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memantine Mylan djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavaju ći prijenos

živ čanih signala i pamćenje.

Memantine Mylan se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom boleš ću.

3. Što morate znati prije nego po čnete uzimati Memantine Mylan

Nemojte uzimati Memantine Mylan:

-ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memantine Mylan

-ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,

-ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvn i tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a lije čnik treba redovito ponovno procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memantine Mylan.

Ako imate ošte ćenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantine Mylan se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantine Mylan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebice, Memantine Mylan može promijeniti u činak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

-amantadina, ketamina, dekstrometorfana

-dantrolena, baklofena

-cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

-hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

-antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

-barbiturate (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

-dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokrip tin),

-neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

-oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantine Mylan.

Memantine Mylan s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA – izrazito pove ćana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekc ija mokraćnog trakta (strukture kroz koje prolazi mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Dojenje

Žene koje uzimaju Memantine Mylan ne bi trebale doj iti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilim a i rad na strojevima. Memantine Mylan također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

3.Kako uzimati Memantine Mylan

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Memantine Mylan za odrasle i starije osobe je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiž e postupno, pridržavaju ći se sljedeće sheme dnevnog liječenja

tjedan 1

pola tablete od 10 mg

tjedan 2

jedna tableta od 10 mg

tjedan 3

jedna i pol tableta od 10 mg

tjedan 4 i nakon

jedna tableta od 20 mg jednom

toga

dnevno

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete od 10 mg jedanput na dan (5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova se doza povećava na jednu tabletu od 10 mg jedanput na dan (10 mg) u drugom tjednu, te na jednu i pol tabletu jednom dnevno u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je jedna tableta od 20 mg jedanput na dan (20 mg).

Doziranje kod bolesnika s ošte ćenom funkcijom bubrega

Ako imate ošte ćenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantine Mylan treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantine Mylan onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba redovito procjenjivati Vaše lije čenje.

Ako uzmete više Memantine Mylan nego što ste trebal i

-Općenito, uzimanje previše Memantine Mylan ne bi Vam t rebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. »Mog uće nuspojave«.

-Ako ste uzeli preveliku dozu Memantine Mylan, javite se Vašem lije čniku za savjet, jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantine Mylan

-Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memantine Mylan, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovat i nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 od 10 korisnika):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati t estova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i pr eosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 na 100 korisnika):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 od 10 000 korisnika):

napadaji

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih pod ataka):

upala guštera če, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantin hidrokloridom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti i izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Memantine Mylan

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte upotrebljavati ovaj lijek nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blisteru nakon Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako odložiti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere p omoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantine Mylan sadrži

-Djelatna tvar je memantin. Svaka filmom obložena ta bleta sadržava 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina.

-Ostali sastojci su mikrokristalična celuloza, umreženi karmelozanatrij, magnezijev s tearat, talk i koloidni bezvodni silicijev dioksid sve u jezgri tablete; polidekstroza (E1200), hipromeloza 3cP (E464), hipromeloza 6cP (E464), hipromeloza 50cP (E464), crveni željezov oksid (E172), makrogol 400 (E1521), makrogol 8000, sve u ovojnici tablete.

Kako Memantine Mylan izgleda i sadržaj pakovanja

Filmom obložene, ovalne, bikonveksne tablete s ukoš enim rubom i oznakom »ME« na jednoj strani tablete i »20« na drugoj strani.

Memantine Mylan filmom obložene tablete dostupne su u blister pakiranjima od 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 ili 112 filmom obloženih tableta.

Veličine pakiranja od 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 i 100 x 1 filmom obložene tablete isporu čuju se u blisterima s jediničnim dozama.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve vrste pakovanj a.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irska.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Hungary.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec/GGGG}.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept