Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMethylthioninium chloride Proveblue
ATK šifraV03AB17
Tvarmethylthioninium chloride
ProizvođačProvepharm SAS

1.NAZIV LIJEKA

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml otopine sadrži 5 mg metiltioninijeva klorida.

Svaka ampula od 10 ml sadrži 50 mg metiltioninijeva klorida.

Svaka ampula od 2 ml sadrži 10 mg metiltioninijeva klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju (injekcija)

Bistra, tamnoplava otopina pH vrijednosti između 3,0 i 4,5

Osmolalnost je obično između 10 i 15 mOsm/kg.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Akutno simptomatsko liječenje methemoglobinemije uzrokovane lijekovima i kemikalijama. Methylthioninium chloride Proveblue je indiciran u odraslih, djece i adolescenata (u dobi od 0 do 17 godina starosti).

4.2Doziranje i način primjene

Methylthioninium chloride Proveblue smije primjenjivati samo zdravstveni djelatnik.

Doziranje

Odrasli

Uobičajena doza je 1 do 2 mg na kg tjelesne težine, tj. 0,2–0,4 ml na kg tjelesne težine i primjenjuje se tijekom perioda od 5 minuta.

Ponovljenu dozu (1 do 2 mg/kg tjelesne težine, tj. 0,2–0,4 ml/kg tjelesne težine) moguće je primjeniti jedan sat nakon prve doze u slučajevima perzistentnih ili rekurentnih simptoma ili ako razine methemoglobina ostanu znatno više od normalnog kliničkog raspona.

Liječenje obično ne traje dulje od jednog dana.

Maksimalna preporučena kumulativna doza tijekom liječenja je 7 mg/kg i ne smije se prekoračiti jer metiltioninijev klorid primijenjen iznad maksimalne doze lijeka kod podložnih bolesnika može uzrokovati methemoglobinemiju.

U slučaju methemoglobinemije uzrokovane anilinom ili dapsonom, maksimalna preporučena kumulativna doza tijekom cjelokupnog liječenja je 4 mg/kg (vidjeti dio 4.4).

Za preporuku doze za kontinuiranu infuziju ne postoji dovoljno dostupnih podataka.

Posebne populacije

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doze.

Oštećenje bubrega

Methitioninijev klorid treba oprezno primjenjivati u bolesnika s umjerenom do teškom bolesti bubrega zbog ograničenih podataka i jer se metiltioninijev klorid uglavnom eliminira putem bubrega. Mogu biti potrebne manje doze (<1 mg/kg).

Oštećenje jetre

Nema iskustva u bolesnika s teškim oštećenjem jetre.

Pedijatrijska populacija

Dojenčad starija od 3 mjeseca, djeca i adolescenti:

Jednako doziranje kao i za odrasle.

Dojenčad u dobi od 3 mjeseca ili mlađa i novorođenčad:

Preporučena doza je 0,3-0,5 mg/kg tjelesne težine, tj. 0,06 do 0,1 ml/kg tjelesne težine, primjenjena u periodu od 5 minuta.

Ponovljenu dozu (0,3 do 0,5 mg/kg tjelesne težine, tj. 0,06 do 0,1 ml/kg tjelesne težine) moguće je primjeniti jedan sat nakon prve doze u slučajevima perzistentnih ili rekurentnih simptoma ili ako su razine methemoglobina ostanu znatno više od normalnog kliničkog raspona (za važne informacije o sigurnosti vidjeti dio 4.4).

Liječenje obično ne traje dulje od jednog dana.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Methylthioninium chloride Proveblue je hipotonik i može se razrijediti u otopini glukoze za injekcije od 50 ml 50 mg/ml (5%), da bi se izbjegla lokalna bol, posebice u pedijatrijskoj populaciji.

Lijek se mora injicirati vrlo sporo tijekom perioda od 5 minuta.

Lijek se ne smije primjenjivati supkutanom ili intratekalnom injekcijom.

Za upute o rukovanju i razrjeđivanju ovog lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili bilo koje druge tiazinske boje

Bolesnici koji imaju nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD) zbog rizika od hemolitičke anemije.

Bolesnici s methemoglobinemijom uzrokovanom nitritom tijekom liječenja trovanja cijanidom

Bolesnici s methemoglobinemijom zbog trovanja kloratom

Manjak NADPH (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat) reduktaze.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Methylthioninium chloride Proveblue mora se injicirati vrlo sporo tijekom perioda od 5 minuta da bi se spriječilo da visoke lokalne koncentracije lijeka prouzrokuju stvaranje dodatnog methemoglobina.

Uzrokuje plavo-zelenu boju mokraće, stolice te plavu boju kože zbog koje može onemogućiti dijagnosticiranje cijanoze.

U bolesnika s methemoglobinemijom izazvanom anilinom mogu biti potrebne ponovljene doze metiltioninijeva klorida. Nužan je oprez tijekom liječenja metiltioninijev kloridom jer može potaknuti formiranje Heinzovih tijela i hemolitičke anemije. Prema tome, treba uzeti u obzir niže doze a ukupna kumulativna doza ne smije prijeći 4 mg/kg.

Methylthioninium chloride Proveblue može pogoršati hemolitičku anemiju izazvanu dapsonom zbog stvaranja reaktivnog metabolita dapsona hidroksilamina, koji oksidira hemoglobin. Tijekom liječenja ne preporučuje se prekoračenje kumulativne doze od 4 mg/kg u bolesnika s methemoglobinemijom izazvanom dapsonom.

U slučajevima sumnje na methaemoglobinaemiju, savjetuje se provjeriti zasićenost kisikom putem kooksimetrije, ako je moguće, jer tijekom primjene metiltioninijeva klorida, pulsna oksimetrija može dati pogrešnu procjenu zasićenosti kisikom.

Anesteziolozi moraju obratiti posebnu pozornost na methemoglobinemiju u bolesnika koji primaju terapiju dapsona i interferenciju BIS-a (bispektralni indeks) tijekom primjene Methylthioninium chloride Proveblue.

Tijekom i nakon liječenja lijekom Methylthioninium chloride Proveblue potrebno je praćenje elektrokardiograma (EKG-a) i krvnog tlaka jer su hipotenzija i srčana aritmija potencijalne nuspojave (vidjeti dio 4.8).

Nedostatak reakcije na metiltioninijev klorid ukazuje na pomanjkanje citokrom-b5-reduktaze, pomanjkanje glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze ili sulfhemoglobinemiju. Trebalo bi razmotriti druge moguće načine liječenja.

Bolesnici s hiperglikemijom ili šećernom bolesti

Ako se metiltioninijev klorid koristi razrijeđen u otopini glukoze za injekcije 50 mg/ml (5%), potreban je oprez kod primjene u bolesnika s hiperglikemijom ili šećernom bolesti jer otopina glukoze može pogoršati ta stanja.

Pedijatrijska populacija

Nužan je izraziti oprez pri primjeni u novorođenčadi i djece mlađe od 3 mjeseca zbog nižih koncentracija NADPH-methemoglobin reduktaze potrebne za smanjenje methemoglobina u odnosu na hemoglobin, zbog čega su djeca podložnija methemoglobinemiji uzrokovanoj visokim dozama metiltioninijeva klorida.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Metiltioninijev klorid trebaju izbjegavati bolesnici koji primaju lijekove koji pojačavaju serotonergički prijenos uključujući SSRI-e (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), bupropion, buspirone, klomipraminom, mirtazapin i venlafaksin. Ako intravensku primjenu metiltioninijeva klorida u bolesnika koji se liječe serotonergičkim lijekovima nije moguće izbjeći, potrebno je odabrati najnižu moguću dozu te je bolesnika potrebno pažljivo promatrati zbog učinaka na središnji živčani sustav (CNS) u trajanju od 4 sata nakon primjene.

Metiltioninijev klorid je in vitro inhibitor CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4/5. Nije moguće isključiti kliničke posljedice povećanja plazmatske koncentracije istodobno primijenjenih lijekova koji su osjetljivi supstrati CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A.

Metiltioninijev klorid je in vitro induktor CYP1A2. Kliničke posljedice nisu poznate.

Primjena lijeka Methylthioninium chloride Proveblue može prolazno povećati ili smanjiti klirens lijekova koji se prvenstveno metaboliziraju ovim enzimima. Međutim, smatra se da su kliničke posljedice minimalne s obzirom da se Methylthioninium chloride Proveblue često koristi samo jedanput i to u hitnim slučajevima.

Metiltioninijev klorid snažan je inhibitor transportera OCT2, MATE1 i MATE2-K. Nisu poznate kliničke posljedice inhibicije. Primjena lijeka Methylthioninium chloride Proveblue može prolazno povećati izloženost lijekovima koji se prvenstveno eliminiraju putem bubrega, transportom koji uključuje OCT2/MATE put, uključujući cimetidin, metformin i aciklovir.

Metiltioninijev klorid supstrat je P-glikoproteina (P-gp). Smatra se da su kliničke posljedice vjerojatno minimalne s obzirom na prolaznu i jednokratnu upotrebu, obično u hitnim slučajevima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni metiltioninijeva klorida u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizik za ljude nije poznat. Methylthioninium chloride Proveblue ne smije se primjenjivati tijekom trudnoće, osim ako je to neophodno, npr. u slučaju methaemoglobinaemije opasne po život.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se metiltioninijev klorid u majčino mlijeko u ljudi. Izlučivanje metiltioninijeva klorida u mlijeko nije ispitivano na životinjama. Ne može se isključiti rizik za dojeno dijete. Na temelju kinetičkih podataka, dojenje treba prekinuti do 8 dana nakon prestanka liječenja lijekom Methylthioninium chloride Proveblue.

Plodnost

Studija in vitro je pokazala da metiltioninijev klorid smanjuje pokretljivost spermija ovisno o dozi lijeka.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Metiltioninijev klorid umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Na sposobnost upravljanja vozilima mogu utjecati stanje konfuzije, omaglice i mogući poremećaji vida. Međutim, rizik je ograničen jer je lijek namijenjen za akutnu primjenu samo u hitnim situacijama u bolnici.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima su omaglica, parestezije, disgeuzija, mučnina, promjena boje kože, kromaturija, znojenje, bol na mjestu injiciranja i bol u ekstremitetu.

Intravenska injekcija metiltioninijeva klorida povremeno je uzrokovala hipotenziju i srčane aritmije, a takvi poremećaji mogu u rijetkim prilikama imati smrtni ishod.

Tablični popis nuspojava

U sljedećoj su tablici prikazane nuspojave zabilježene u odraslih, djece i adolescenata (u dobi od 0-17 godina starosti) nakon intravenske primjene. Učestalosti nisu poznate (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Kada je navedena, učestalost se temelji na vrlo maloj veličini uzorka.

Klasifikacija organskog sustava

Nuspojave

Učestalost

Poremećaji krvi i limfnog sustava

methemoglobinemija

Nepoznato

 

hiperbilirubinemija1

Nepoznato

 

hemolitička anemija

Nepoznato

Poremećaji imunološkog sustava

anafilaktičke reakcije

Nepoznato

Psihijatrijski poremećaji

stanje konfuzije

Nepoznato

 

agitacija

Nepoznato

Poremećaji živčanog sustava

omaglica

Vrlo često

 

glavobolja

Često

 

anksioznost

Često

 

tremor

Nepoznato

 

vrućica

Nepoznato

 

afazija

Nepoznato

 

parestezija

Vrlo često

 

disgeuzija

Vrlo često

Poremećaji oka

midrijaza

Nepoznato

Srčani poremećaji

srčana aritmija

Nepoznato

 

tahikardija

Nepoznato

Krvožilni poremećaji

hipertenzija

Nepoznato

 

hipotenzija

Nepoznato

Poremećaji dišnog sustava,

dispneja

Nepoznato

prsišta i sredoprsja

tahipneja

Nepoznato

 

 

hipoksija

Nepoznato

Poremećaji probavnog sustava

mučnina

Vrlo često

 

povraćanje

Često

 

bol u abdomenu

Često

 

promjena boje stolice (plavo-

Nije poznato

 

zelena)

 

Poremećaji kože i potkožnog

promjena boje kože (plava)

Vrlo često

tkiva

znojenje

Vrlo često

 

 

urtikarija

Nepoznato

Poremećaji bubrega i mokraćnog

kromaturija (plavo-zelena)

Vrlo često

sustava

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

bol u prsištu

Često

mjestu primjene

lokalna nekroza tkiva na mjestu

Nepoznato

 

 

injiciranja

 

 

bol na mjestu injiciranja

Često

Pretrage

snižen hemoglobin

Nepoznato

Poremećaji mišićno-koštanog

bol u ekstremitetu

Vrlo često

sustava i vezivnog tkiva

 

 

1 Prijavljeno samo kod dojenčadi

 

 

Pedijatrijska populacija

Nuspojave su iste kao i kod odraslih (osim hiperbilirubinemije koja je prijavljena samo kod dojenčadi).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Osobe bez methemoglobinemije

Primjena velikih intravenskih doza (≥ 7 mg/kg) lijeka Methylthioninium chloride Proveblue u osoba bez methemoglobinemije izaziva mučninu i povraćanje, stezanje u prsištu, bol u prsištu, tahikardiju, strah, jako znojenje, tremor, midrijazu, plavo-zelenu obojenost mokraće, plavo bojenje kože i sluznica, bol u abdomenu, omaglicu, paresteziju, glavobolju, konfuziju, hipertenziju, blagu methemoglobinemiju (do 7%) i promjene na elektrokardiogramu (ravnanje ili inverziju T vala). Ove osobitosti općenito nestaju unutar 2-12 sati nakon injekcije.

Osobe s methemoglobinemijom

Kumulativne doze metiltioninijeva klorida mogu dovesti do dispneje i tahipneje, koje su vjerojatno povezane sa smanjenom dostupnosti kisika uzrokovanom methemoglobinemijom, bol u prsištu, tremor, cijanoza i hemolitička anemija.

Hemolitička anemija također je prijavljena u slučaju teškog predoziranja (20-30 mg/kg) u dojenčadi i odraslih s methemoglobinemijom uzrokovanom anilinom ili kloratima. U bolesnika s teškom hemolizom može se primjeniti hemodijaliza.

Pedijatrijska populacija

Hiperbilirubinemija je primijećena kod dojenčadi nakon primjene metiltioninijeva klorida od 20 mg/kg.

Kod 2 dojenčeta je došlo do smrti nakon primjene metiltioninijeva klorida od 20 mg/kg. Oba dojenčeta imala su složene medicinske okolnosti i metiltioninijev klorid je bio samo djelomično odgovoran.

Bolesnika treba zadržati na promatranju, potrebno je pratiti razinu methemoglobina i po potrebi poduzimati odgovarajuće potporne mjere.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: svi drugi terapijski pripravci, protuotrovi, ATK oznaka: V03AB17

In vivo, u niskoj koncentraciji, metiltioninijev klorid ubrzava pretvorbu methemoglobina u hemoglobin.

Opaženo je da Methylthioninium chloride Proveblue selektivno boji tkivo. Njegova primjena uz istodobnu primjenu serotoninergičkih lijekova kod operacija paratireoidnih žlijezda (nije indiciran) izazvala je negativne nuspojave na CNS-u (vidjeti dio 4.5).

Pedijatrijska populacija

Djelotvornost metiltioninijeva klorida za liječenje methemoglobinemije u pedijatrijskoj populaciji je dokazana u dva retrospektivna ispitivanja i jednom otvorenom, randomiziranom kliničkom ispitivanju. U literaturi su također dostupna izvješća o djelotvornosti.

Za važne sigurnosne informacije molimo pogledajte dio 4.4.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nakon intravenske primjene tkiva brzo apsorbiraju Methylthioninium chloride Proveblue. Također se dobro apsorbira peroralnim putem. Većina doze izlučuje se u mokraći, obično u obliku leukometiltioninijeva klorida.

Predviđeno terminalni poluvijek metiltioninijeva klorida nakon intravenske primjene je 26,7 h.

Methylthioninium chloride Proveblue nije in vitro induktor CYP2B6 i CYP3A4.

Methylthioninium chloride Proveblue je in vitro inhibitor proteina P-gp.

Methylthioninium chloride Proveblue nije in vitro supstrat za BCRP ili OCT2 i nije in vitro inhibitor BCRP, OAT1 ili OAT3.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksičnost ponovljenih doza

Toksičnost jednomjesečnih ponovljenih doza u pasa nije pokazala makroskopske učinke. Nuspojave, viđene na razinama izloženosti sličnim kliničkim razinama izloženosti i uz mogući značaj za kliničku primjenu su bile umjerena regenerativna anemija povezana s povišenjem srednje

vrijednosti broja trombocita i razina fibrinogena, malo povišenje srednjih vrijenosti razina bilirubina u krvi i povećanje incidencije umjerenih razina bilirubina u mokraći.

Genotoksičnost

Metiltioninijev klorid se bio kao mutagen u testovima mutacije gena u bakterija i stanicama limfoma miševa, ali ne i na in vivo mikronukleusnom testu miševa kod intravenske primjene 62 mg/kg.

Kancerogenost

Pokazani su neki dokazi kancerogene aktivnosti metiltioninijeva klorida u muških miševa i muških štakora. Nisu opaženi pouzdani dokazi o kancerogenoj aktivnosti u ženki miševa. Nije opažen dokaz kancerogene aktivnosti u ženki štakora.

Reproduktivna toksikologija

In vitro, metiltioninijev klorid je pokazao da smanjuje pokretljivost ljudskih spermija ovisno o dozi. Također je pokazano da inhibira rast kultiviranih dvostaničnih embrija miševa i proizvodnju progesterona u kultiviranim ljudskim lutealnim stanicama.

U štakora i kunića prijavljeni su teratogeni učinci uz fetalnu i materinsku toksičnost. U štakora su primijećene povećane brzine resorpcije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6. Osobito se ne smije miješati s otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9 %) za injekcije jer je dokazano da kloridi smanjuju topljivost metiltioninijeva klorida.

6.3Rok valjanosti

3 godine

Nakon otvaranja ili razrjeđivanja: S mikrobiološkog stajališta, osim u slučaju kada metoda otvaranja/ razrjeđivanja isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije, lijek se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Ampulu čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Za uvjete čuvanja razrijeđenog lijeka, vidjeti dio 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Ampule od stakla tipa I.

Svaka kutija sadrži podložak s 5 ampula od 10 ml u blisteru.

Svaka kutija sadrži podložak s 5 ili 20 ampula od 2 ml u blisteru.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Samo za jednokratnu uporabu.

Methylthioninium chloride Proveblue može se razrijediti u 50 ml otopine glukoze za injekcije 50 mg/ml (5%), da bi se izbjegla lokalna bol, osobito u pedijatrijskoj populaciji.

Prije bilo kakve primjene, preporučuje se pregledati parenteralne otopine i provjeriti da ne sadržie nikakve čestice. Nemojte primjeniti Methylthioninium chloride Proveblue ako je otopina promijenila boju, ako je zamućena, zamagljena, ili ako su prisutni talog ili čestice.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 6. svibnja 2011.

Datum posljednje obnove odobrenja: 8. veljača 2016

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept