Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mirvaso (brimonidine tartrate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - D11AX21

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMirvaso
ATK šifraD11AX21
Tvarbrimonidine tartrate
ProizvođačGalderma International

1.NAZIV LIJEKA

Mirvaso 3 mg/g gel

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan gram gela sadrži 3,3 mg brimonidina, što odgovara 5 mg brimonidintartarata.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Jedan gram gela sadrži 1 mg metilparahidroksibenzoata (E218) i 55 mg propilenglikola.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Gel.

Bijeli do svijetložuti neprozirni vodeni gel.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Mirvaso je indiciran za simptomatsko liječenje eritema lica uzrokovanog rozacejom u odraslih bolesnika.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Nanosi se jednom u 24 sata kada god to bolesniku odgovara, sve dok je eritem lica prisutan.

Maksimalna dnevna preporučena doza je ukupna težina od 1 g gela, što odgovara približno količini veličine pet zrna graška.

Liječenje treba započeti manjom količinom gela (manjom od maksimalne količine) u trajanju od najmanje jednog tjedna. Količina gela može se postupno povećavati na temelju podnošljivosti i odgovora bolesnika.

Posebne populacije

Stariji bolesnici

Iskustvo primjene gela Mirvaso u bolesnika starijih od 65 godina je ograničeno (vidjeti također dio 4.8).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost gela Mirvaso u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka..

Mirvaso je kontraindiciran u djece u dobi mlađoj od 2 godine zbog ozbiljnog rizika za sistemsku sigurnost (vidjeti dio 4.3). Također su zabilježeni sigurnosni problemi povezani uz sistemsku apsorpciju brimonidina u dobi od 2 do 12 godina (vidjeti dio 4.9). Mirvaso se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata u dobi od 2 do 18 godina.

Način primjene

Samo za primjenu na kožu.

Mirvaso je potrebno nanijeti glatko i ravnomjerno u tankom sloju preko cijelog lica (čelo, brada, nos i oba obraza) izbjegavajući oči, očne kapke, usne, usta i površinu nosne šupljine. Mirvaso se primjenjuje samo na lice.

Nakon nanošenja lijeka potrebno je odmah oprati ruke.

Mirvaso se može primjenjivati s drugim lijekovima za kožu za liječenje upalnih lezija rozaceje

i s kozmetičkim proizvodima. Ti se proizvodi ne smiju nanositi neposredno prije dnevne primjene lijeka Mirvaso; oni se mogu nanositi samo nakon što se primijenjeni Mirvaso posuši.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Djeca u dobi mlađoj od 2 godine.

Bolesnici koji primaju terapiju inhibitorom monoaminooksidaze (MAO) (na primjer selegilin ili moklobemid) i bolesnici koji su na tricikličkim (poput imipramina) ili tetracikličkim (poput

maprotilina, mianserina ili mirtazapina) antidepresivima koji utječu na noradrenergičku transmisiju.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Mirvaso se ne smije nanositi na nadraženu kožu (niti nakon terapije laserom) ili na otvorene rane. U slučaju pojave teške nadraženosti ili kontaktne alergije, liječenje ovim lijekom mora se odmah prekinuti.

Pogoršanje simptoma rozaceje je vrlo često u bolesnika liječenih gelom Mirvaso. U svim kliničkim ispitivanjima zajedno, u 16% od svih bolesnika koji su primjenjivali Mirvaso došlo je do pogoršanja simptoma. Liječenje treba započeti manjom količinom gela te dozu postupno povećavati na temelju podnošljivosti i odgovora na liječenje (vidjeti dio 4.2).

Eritem i navale crvenila

Učinak Mirvaso gela za topikalnu primjenu počinje se smanjivati satima nakon primjene. U nekih je bolesnika prijavljeno ponovno pojavljivanje eritema i navale crvenila u težem obliku u odnosu na početni. Većina slučajeva zabilježena je unutar prvih 2 tjedna od početka liječenja (vidjeti dio 4.8).

Trenutak pojave navale crvenila povezan uz primjenu Mirvaso gela za topikalnu primjenu varirao je u rasponu od približno 30 minuta do nekoliko sati (vidjeti dio 4.8).

U većini tih slučajeva, eritem i navale crvenila nestali su nakon prekida terapije Mirvaso gelom za topikalnu primjenu.

U slučaju pogoršanja eritema, terapiju Mirvaso gelom za topikalnu primjenu treba prekinuti. Simptomatske mjere poput hlađenja, nesteroidnih protuupalnih lijekova i antihistaminika mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Povrat eritema i navale crvenila u težem obliku prijavljeni su nakon ponovne primjene Mirvaso gela za topikalnu primjenu. Prije nego što se liječenje nakon privremenog prekida zbog pogoršanja eritema ili navale crvenila nastavi, testirajte primjenu na malom području lica barem jedan dan prije nastavka ponovne primjene na cijelom licu.

Važno je upozoriti bolesnika na to da ne prekorači preporučenu maksimalnu dozu (količina veličine 5 zrna graška) i učestalost primjene (jednom dnevno).

Mirvaso se ne smije nanositi u blizini očiju.

Mirvaso nije ispitan u bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre.

Svako povećanje dnevno nanesene količine veće od količine veličine 5 zrna graška i/ili povećanje učestalosti dnevne primjene lijeka potrebno je izbjegavati, jer sigurnost većih dnevnih doza ili ponavljanje dnevne primjene nisu ocijenjene.

Istodobna primjena drugih sistemskih agonista alfa-adrenergičkih receptora mogu pojačati nuspojave ove klase lijekova u bolesnika:

-s teškom ili nestabilnom ili nekontroliranom kardiovaskularnom bolesti

-s depresijom, cerebralnom ili koronarnom insuficijencijom, Raynaudovim fenomenom, ortostatskom hipotenzijom, obliterirajućim trombangiitisom, sklerodermijom ili Sjögrenovim sindromom.

Lijek sadrži metilparahidroksibenzoat (E218) koji može izazvati alergijske reakcije (moguće odgođene) i propilenglikol koji može izazvati nadraženost kože.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Mirvaso je kontraindiciran u bolesnika koji primaju terapiju inhibitorom monoaminooksidaze (MAO) i u bolesnika koji su na tricikličkim ili tetracikličkim antidepresivima koji utječu na noradrenergičku transmisiju (vidjeti dio 4.3).

Potrebno je razmotriti mogućnost aditivnog ili potencirajućeg učinka s depresorima središnjeg živčanog sustava (alkoholom, barbituratima, opijatima, sedativima ili anesteticima).

Nisu dostupni podaci o razini cirkulirajućih kateholamina nakon primjene gela Mirvaso. Međutim, preporučuje se oprez u bolesnika koji uzimaju tvari koje mogu utjecati na metabolizam i apsorpciju cirkulirajućih amina poput klorprozamina, metilfenidata, rezerpina.

Preporučuje se oprez kad se istodobno uvodi (ili se mijenja doza) tvar sa sistemskim učinkom (neovisno o farmaceutskom obliku) koja može međusobno djelovati s agonistima alfa-adrenergičkih receptora ili interferirati s njihovom aktivnošću, odnosno agonisti ili antagonisti adrenergičkih receptora (npr. izoprenalin, prazosin).

Brimonidin može u nekih bolesnika izazvati klinički neznačajno sniženje krvnog tlaka. Savjetuje se stoga oprez pri istodobnoj primjeni brimonidina s lijekovima poput antihipertenziva i/ili srčanih glikozida.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni brimonidina u trudnica ograničeni. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak s obzirom na reproduktivnu toksičnost (vidjeti

dio 5.3). Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavati primjenu gela Mirvaso tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se brimonidin/metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče.. Mirvaso se ne bi trebao primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Brimonidin nije pokazao nikakve posebne rizike za razmnožavanje ili razvoj životinjskih vrsta.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Mirvaso ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave su eritem, pruritus, navale crvenila i osjećaj žarenja na koži, a svi se pojavljuju u 1,2 do 3,3% bolesnika u kliničkim ispitivanjima. One su u pravilu blagog do umjerenog intenziteta i uglavnom ne zahtijevaju prekid liječenja. Nisu opažene značajnije razlike u sigurnosnom profilu između ispitanika starije populacije i ispitanika u dobi od 18 do 65 godina. Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljena su pogoršanja eritema, navale crvenila i osjećaja žarenja na koži (vidjeti dio 4.4).

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su popisane prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i prema učestalosti uz sljedeće odrednice: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko

(≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka), a zabilježene su kod gela Mirvaso u kliničkim ispitivanjima (vidjeti Tablicu 1.).

Tablica 1. – Nuspojave

 

 

 

 

 

Klasifikacija organskih

Učestalost

Nuspojave

sustava

 

 

Srčani poremećaji

rijetko

bradikardija*

Poremećaji živčanog sustava

manje

glavobolja, parestezija

 

često

 

Poremećaji oka

manje

edem kapka

 

često

 

Krvožilni poremećaji

često

navale crvenila, bljedilo na mjestu primjene*

 

manje

omaglica*

 

često

 

 

rijetko

hipotenzija*

Poremećaji dišnog sustava,

manje

kongestija nosa

prsišta i sredoprsja

često

 

Poremećaji probavnog

manje

suha usta

sustava

često

 

Poremećaji kože i potkožnog

često

eritem, pruritus, osjećaj žarenja na koži

tkiva

manje

akne, alergijski kontaktni dermatitis, kontaktni

 

često

dermatitis, dermatitis, suha koža, bolna koža, osjećaj

 

 

nelagode na koži, papularni osip, rozaceja, nadraženost

 

 

kože, toplina kože, oticanje lica*, urtikarija*.

 

rijetko

angioedem*

Opći poremećaji i reakcije na

manje

osjećaj vrućine, periferna hladnoća

mjestu primjene

često

 

* Nuspojave zabilježene u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet.

Opis označenih nuspojava Bradikardija i hipotenzija

Slučajevi bradikardije, hipotenzije (uključujući ortostatsku hipotenziju) i omaglice prijavljeni su nakon stavljanja lijeka u promet. U nekim slučajevima bila je potrebna hospitalizacija. Neki su slučajevi uključivali primjenu lijeka Mirvaso nakon laserskih postupaka (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U slučajevima predoziranja nakon peroralne primjene drugih alfa2-agonista zabilježeni su simptomi poput hipotenzije, astenije, povraćanja, letargije, sedacije, bradikardije, aritmije, mioze, apneje, hipotonije, hipotermije, depresije disanja i napadaja.

Liječenje peroralnog predoziranja uključuje potporno i simptomatsko liječenje; dišni put bolesnika mora se održavati prohodnim.

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja nakon primijene lijeka Mirvaso na kožu tijekom kliničkog razvojnog programa.

Pedijatrijska populacija

Ozbiljne nuspojave uzrokovane slučajnim gutanjem gela Mirvaso zabilježene su u dvoje manje djece u kliničkom ispitivanju. Djeca su doživjela simptome koji odgovaraju ranije prijavljenim slučajevima peroralnog predoziranja alfa2-agonistima u manje djece. Prijavljeno je da su se oba djeteta potpuno oporavila unutar 24 sata.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: ostali dermatološki pripravci, drugi dermatici, ATK oznaka: D11AX21.

Mehanizam djelovanja

Brimonidin je visoko selektivni agonist alfa2-adrenergičkih receptora koji je 1000 puta selektivniji za alfa2-adrenergičke receptore nego za alfa1-adrenergičke receptore.

Farmakodinamički učinci

Primjenom visoko selektivnog agonista alfa2-adrenergičkih receptora na koži lica eritem se smanjuje izravnom vazokonstrikcijom krvnih žila u koži.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost gela Mirvaso u liječenju umjerenog do teškog eritema lica uzrokovanog rozacejom dokazana je u dva randomizirana, podlogom kontrolirana slijepa klinička ispitivanja identičnog dizajna. Umjereni do teški eritem lica definiran je stupnjem 3 ili višim kako na skali liječničke procjene eritema (engl. Clinician Erythema Assessment, CEA) tako i na skali samoprocjene bolesnika (engl. Patient Self-Assessment, PSA). Ispitivanja su provedena na 553 ispitanika u dobi od 18 godina i više koji su liječeni gelom Mirvaso ili podlogom jednom dnevno tijekom 4 tjedna. Od svih ispitanika, 539 dovršilo je 29 dana liječenja i imalo dostupne podatke za uključivanje u analizu djelotvornosti na Dan 29., većina su bili bijelci u dobi između 18 i 65 godina.

Primarni ishod bio je izražen kompozitnom uspješnošću tj. ispitanici koji su odgovorili 2-stupanjskim smanjenjem kako u početnoj vrijednosti CEA skora tako i u početnoj vrijednosti PSA skora na

Dan 29. Rezultati oba klinička ispitivanja pokazali su da je Mirvaso značajno učinkovitiji (p<0,001) u smanjenju eritema lica uzrokovanog rozacejom nego podloga gela kada se primjenjuje jednom dnevno tijekom 29 dana (primarni ishod, vidjeti Tablicu 2.). U podskupini populacije bolesnika s teškim eritemom kao početnom vrijednošću na Dan 1. (tj. podskupine sa CEA ili PSA stupnja 4.) koja je predstavljala 26% randomiziranih ispitanika, rezultati primarnog ishoda ispitivanja na Dan 29. bili su slični rezultatima opaženima u ukupnoj populaciji (vidjeti Tablicu 3.) i bili su statistički značajni za oba kombinirana ispitivanja (p= 0,003). Osim toga, za ukupnu populaciju, Mirvaso se pokazao statistički superiorniji (p<0,001) od podloge gela u pogledu brzog nastupanja klinički značajnog učinka (kompozitna 1-stupanjska uspješnost za CEA i PSA) nakon prve primjene u 30 minuta na

Dan 1. (sekundarni ishod 27,9% naspram 6,9% za Ispitivanje 1., 28,4% naspram 4,8% za Ispitivanje 2.), i postizanja klinički značajnog učinka (kompozitna 1-stupanjska uspješnost za CEA i PSA) na Dan 29. (tercijarni ishod, vidjeti Tablicu 4.).

CEA i PSA definirani su na sljedeći način:

CEA: liječnička procjena eritema: 0=Čista koža bez znakova eritema, 1=Gotovo čista koža, lagano crvenilo, 2=Blagi eritem; jasno crvenilo, 3=Umjereni eritem + značajno crvenilo, 4=Teški eritem + vatreno crvenilo

PSA: samoprocjena bolesnika: 0 = Nema crvenila, 1 = Vrlo blago crvenilo, 2 = Blago crvenilo, 3 = Umjereno crvenilo i 4 = Jako crvenilo

Tablica 2.: Postotak ispitanika s 2-stupanjskim poboljšanjem u CEA i PSA

Uspjeh Dan 29.

 

Ispitivanje 1.

Ispitivanje 2.

 

Mirvaso gel

 

Podloga gela

Mirvaso gel

Podloga gela

 

n=127

 

n=128

n=142

n=142

3 sata nakon primjene

31,5%

 

10,9%

25,4%

9,2%

6 sati nakon primjene

30,7%

 

9,4%

25,4%

9,2%

9 sati nakon primjene

26,0%

 

10,2%

17,6%

10,6%

12 sati nakon primjene

22,8%

 

8,6%

21,1%

9,9%

p-vrijednost na

<0,001

 

-

<0,001

-

Dan 29.

 

 

 

 

 

Tablica 3.: Postotak ispitanika s teškim eritemom kao početnom vrijednošću na Dan 1. (CEA ili PSA stupnja 4) s 2-stupanjskim poboljšanjem u CEA i PSA

Uspjeh Dan 29.

 

Ispitivanje 1. + Ispitivanje 2

 

Mirvaso gel n=79

Podloga gela n=63

3 sata nakon primjene

22,8%

9,5%

6 sati nakon primjene

26,6%

7,9%

9 sati nakon primjene

20,3%

11,1%

12 sati nakon primjene

21,5%

4,8%

p-vrijednost na Dan 29.

0,003

-

Tablica 4.: Postotak ispitanika s 1-stupanjskim poboljšanjem u CEA i PSA

Uspjeh Dan 29.

 

Ispitivanje 1

 

Ispitivanje 2

 

Mirvaso gel

Podloga gela

Mirvaso gel

 

Podloga gela

 

n=127

 

n=128

n=142

 

n=142

3 sata nakon primjene

70,9%

 

32,8%

71,1%

 

40,1%

6 sati nakon primjene

69,3%

 

32,0%

64,8%

 

43,0%

9 sati nakon primjene

63,8%

 

29,7%

66,9%

 

39,4%

12 sati nakon primjene

56,7%

 

30,5%

53,5%

 

40,1%

p-vrijednost na Dan 29

<0,001

 

-

<0,001

 

-

Pri primjeni gela Mirvaso tijekom 29 dana nisu primijećeni nikakvi klinički značajni trendovi poput tahifilaksije ili povratnih ('rebound') učinaka (pogoršanja početnog stadija eritema nakon prekida liječenja).

Rezultati dugotrajnog otvorenog ispitivanja u 449 bolesnika, s kontinuiranim liječenjem do najviše jedne godine, potvrdili su da je kronična primjena lijeka Mirvaso sigurna i djelotvorna. Dnevna smanjenja eritema tijekom prvog mjeseca primjene (mjereno CEA i PSA skalama) bila su slična onima opaženima u kontroliranim ispitivanjima, a ta su se smanjenja mogla postići do 12 mjeseci bez prividnog gubitka učinka tijekom vremena. Ukupna učestalost nuspojava u ovom ispitivanju prikazana je u Tablici 1., a najviše stope pojavile su se u prvih 29 dana primjene. Ni kod jedne nuspojave nije se

povećala učestalost tijekom vremena i nije bilo dokaza da dugotrajna primjena lijeka Mirvaso donosi povećani rizik od nastanka određene vrste nuspojave.

Istodobna primjena lijeka Mirvaso s drugim lijekovima za liječenje upalnih lezija rozaceje nije sustavno ispitana. Međutim, u dugotrajnom otvorenom ispitivanju, na djelotvornost i sigurnost lijeka Mirvaso, kao što je prije opisano, nije utjecala istodobna primjena drugih kozmetičkih proizvoda ili lijekova (npr. topikalni metronidazol, topikalna azelatna kiselina i peroralni tetraciklini uključujući nisko dozirani doksiciklin) za liječenje upalnih lezija rozaceje u toj subpopulaciji (131/449 bolesnika u ispitivanju istodobno je koristilo lijek za rozaceju).

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Mirvaso

u svim podskupinama pedijatrijske populacije tijekom liječenja rozaceje (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Apsorpcija brimonidina iz gela Mirvaso ispitana je u kliničkom ispitivanju provedenom na 24 odrasla ispitanika s eritemom lica uzrokovanog rozacejom. Jednodnevna okularna primjena 0,2% otopine kapi za oko s brimonidinom provedena je u svih uključenih ispitanika, nakon čega je uslijedila kutana primjena gela Mirvaso jednom dnevno tijekom 29 dana (usporedba sistemske izloženosti među pojedincima). Na Dan 1 ispitivanja, svim ispitanicima primijenjena je 1 kap 0,2% otopine kapi za oko u svako oko, svakih 8 sati tijekom 24-satnog razdoblja (ukupno 3 doze).

Nakon ponovljene kutane primjene gela Mirvaso na kožu lica nije primijećeno nakupljanje lijeka u plazmi za vrijeme liječenja: najviše srednje vrijednosti (± standardna devijacija) maksimalne koncentracije u plazmi (Cmax) i površine ispod krivulje koncentracija-vrijeme od 0 do 24 sata (AUC0-24h) iznosile su 46 ± 62 pg/ml odnosno 417 ± 264 pg.h/ml. Te su razine značajno niže

(dvostruko) od razina primijećenih nakon jednodnevne okularne primjene 0,2% otopine kapi za oko s brimonidinom.

Distribucija

Nije ispitivano vezanje brimonidina na proteine.

Biotransformacija

Brimonidin se ekstenzivno metabolizira u jetri.

Eliminacija

Izlučivanje urinom glavni je put eliminacije brimonidina i njegovih metabolita.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenog potencijala, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

karbomer metilparahidroksibenzoat (E218) fenoksietanol

glicerol titanijev dioksid

propilenglikol natrijev hidroksid pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ne zamrzavati.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Tuba

[2 g]

Višeslojne plastične tube od polietilena (PE)/aluminija (Al)/polietilena (PE) s glavom od polietilena visoke gustoće (HDPE) i zatvaračem od polipropilena (PP).

[10 g; 30 g]

Višeslojne plastične tube od polietilena (PE)/aluminija (Al)/polietilena (PE) s glavom od polietilena visoke gustoće (HDPE) i zatvaračem sigurnim za djecu od polipropilena (PP).

Ili

[2 g]

Višeslojne tube od polietilena (PE)/kopolimera/aluminija (Al)/kopolimera/polietilena (PE) s glavom od polietilena visoke gustoće (HDPE) i zatvaračem sigurnim za djecu od polietilena (PE).

[10 g; 30 g]

Višeslojne tube od polietilena (PE)/kopolimera/aluminija (Al)/kopolimera/polietilena (PE) s glavom od polietilena visoke gustoće (HDPE) i zatvaračem sigurnim za djecu od polipropilena (PP).

Pumpica – 30 g]

Višedozni spremnik sa sistemom zaštitne pumpice i zatvaračem sigurnim za djecu.

Polipropilen (PP) / termoplastični poliolefin (TPO) / polietilen visoke gustoće (HDPE) i zatvarač siguran za djecu od polipropilena (PP).

Veličine pakiranja: 1 tuba od 2 g, 10 g ili 30 g; 1 pumpica od 30 g.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Galderma International

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin – La Défense 4

La Défense Cedex 92927

Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Višeslojne plastične tube od polietilena (PE)/aluminija (Al)/polietilena (PE):

EU/1/13/904/001

EU/1/13/904/002

EU/1/13/904/003

Višeslojne tube od polietilena (PE)/kopolimera/aluminija (Al)/kopolimera/polietilena (PE): EU/1/13/904/004

EU/1/13/904/005

EU/1/13/904/006

Polipropilen (PP) / termoplastični poliolefin (TPO) / polietilen visoke gustoće (HDPE) i zatvarač siguran za djecu od polipropilena (PP).

EU/1/13/904/007

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept