Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Movymia (teriparatide) – Označavanje - H05AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMovymia
ATK šifraH05AA02
Tvarteriparatide
ProizvođačSTADA Arzneimittel AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Movymia 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju teriparatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna doza od 80 mikrolitara sadrži 20 mikrograma teriparatida.

Jedan uložak sadrži 28 doza od 20 mikrograma (u 80 mikrolitara).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ledena acetatna kiselina, natrijev acetat trihidrat, manitol, metakrezol, voda za injekcije, kloridna kiselina (za podešavanje pH) i natrijev hidroksid (za podešavanje pH).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 uložak

3 uloška

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ne uklanjajte uložak s brizgalice tijekom 28 dana primjene.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti uložak 28 dana nakon prve primjene.

Prva primjena:

.1

....................... ./2

........................

./3

........................{tekst osjenčan sivom bojom

odnosi se na

pakiranje s 3 uloška}

 

 

 

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Uložak čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1159/001 [1 uložak]

EU/1/16/1159/002 [3 uloška]

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

Koristiti samo sa Movymia Pen.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Movymia

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP FOLIJA POKLOPCA

1. NAZIV LIJEKA

Movymia 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju teriparatid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

STADA Arzneimittel AG

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Za potkožnu primjenu {1x} s.c.{3x}

Čuvati u hladnjaku.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Movymia 20 µg/80 µl injekcija teriparatid

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,4 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept