Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Sažetak opisa svojstava lijeka - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNeuroBloc
ATK šifraM03AX01
Tvarbotulinum toxin type B
ProizvođačEisai Ltd.

1.NAZIV LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml sadrži 5000 U botulinskog toksina tipa B.

Jedna bočica od 0,5 ml sadrži 2500 U botulinskog toksina tipa B. Jedna bočica od 1,0 ml sadrži 5000 U botulinskog toksina tipa B. Jedna bočica od 2,0 ml sadrži 10 000 U botulinskog toksina tipa B.

Proizveden u stanicama bakterije Clostridium botulinum serotip B (soj izoliran iz graha).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra i bezbojna do svijetložuta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

NeuroBloc je indiciran za liječenje cervikalne distonije (tortikolisa) u odraslih.

4.2Doziranje i način primjene

NeuroBloc smiju primjenjivati samo liječnici sa znanjem i iskustvom u liječenju cervikalne distonije te primjeni botulinskih toksina.

Ograničeno samo na bolničku upotrebu.

Doziranje

Početna doza iznosi 10 000 U i treba je raspodijeliti na dva do četiri najzahvaćenija mišića. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je djelotvornost ovisna o dozi, ali ta ispitivanja, budući da nisu uključivala usporedbu, ne pokazuju značajnu razliku između 5000 U i 10 000 U. Stoga se doza od 5000 U može također uzeti u obzir kao početna, ali doza od 10 000 U može povećati vjerojatnost kliničke koristi.

Injekcije treba ponavljati prema potrebi da bi se održala dobra funkcija i smanjila bol. U dugotrajnim kliničkim ispitivanjima prosječna učestalost doziranja bila je otprilike svakih 12 tjedana, no to može varirati među ispitanicima i određeni je udio bolesnika održao značajno poboljšanje u odnosu na početno stanje 16 tjedana ili dulje. Stoga učestalost doziranja treba prilagoditi na temelju kliničke procjene/odgovora svakog pojedinog bolesnika.

U bolesnika sa smanjenom mišićnom masom dozu treba prilagoditi prema individualnim potrebama bolesnika.

Jačina ovog lijeka izražena je u jedinici lijeka NeuroBloc 5000 po mililitru (U/ml). Ove se jedinice ne smiju međusobno zamijeniti s jedinicama koje se upotrebljavaju za izražavanje jačine drugih pripravaka botulinskog toksina (vidjeti dio 4.4).

Starija populacija

Nije potrebna prilagodba doze u starije populacije u dobi od 65 ili više godina.

Oštećenje funkcije jetre i bubrega

Nisu provedena ispitivanja u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre ili bubrega. Međutim, farmakološke značajke ne pokazuju potrebu za prilagodbom doze.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka NeuroBloc u djece u dobi od 0 do 18 godina nisu još ustanovljene. Nema podataka o primjeni u djece. NeuroBloc se ne preporučuje u djece u dobi od 0 do 18 godina dok ne bude dostupno više podataka.

Način primjene

NeuroBloc se smije primjenjivati samo kao intramuskularna injekcija. Posebnu pozornost treba posvetiti da se lijek ne primijeni u krvnu žilu.

Početnu dozu od 10 000 U treba podijeliti između dva do četiri najzahvaćenija mišića.

Da bi bilo moguće raspodijeliti ukupnu dozu na nekoliko injekcija, NeuroBloc se može razrijediti 0,9%-tnom otopinom natrijevog klorida za injekcije (9 mg/ml), a otopinu je potrebno upotrijebiti odmah. Za uputu o razrjeđivanju lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

NeuroBloc se ne smije davati osobama s ustanovljenom neuromuskularnom bolešću (npr. amiotrofičnom lateralnom sklerozom ili perifernom neuropatijom) ili s ustanovljenim poremećajima neuromuskularne sinapse (npr. miastenijom gravis ili Lambert-Eatonovim sindromom).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

NeuroBloc se preporučuje samo za intramuskularnu primjenu.

Sigurnost NeuroBloca izvan odobrenih indikacija nije ustanovljena. Ovo upozorenje uključuje primjenu u djece i svaku drugu indikaciju osim cervikalne distonije. Rizici, uključujući i smrt, mogu prevagnuti nad potencijalnim koristima.

Serokonverzija

Kao kao i kod mnogih bioloških/biotehnoloških proteina koji se primjenjuju kao lijekovi, ponavljana primjena NeuroBloca može u nekih bolesnika biti povezana s razvojem protutijela na botulinski toksin tipa B. Podaci o imunogenosti iz tri dugotrajna klinička ispitivanja pokazuju da približno jedna trećina bolesnika razvije protutijela, kako je ustanovljeno testom neutralizacije u miševa/zaštite miševa ovisno o trajanju izloženosti (vidjeti dio 5.1).

Istraživanje posljedica serokonverzije pokazalo je da prisutnost protutijela nije značila i gubitak kliničkog odgovora te da nije utjecala na sveukupni sigurnosni profil. Međutim, kliničko značenje prisutnosti protutijela, kako je određeno testom neutralizacije u miševa/zaštite miševa, nije pouzdano ustanovljeno.

Potreban je oprez u bolesnika s poremećajima hemostaze ili u onih koji primaju antikoagulantnu terapiju.

Širenje učinka toksina

Zabilježeni su neuromuskularni učinci povezani sa širenjem toksina dalje od mjesta primjene (vidjeti dio 4.8). Oni uključuju disfagiju i teškoće s disanjem.

Postojeći neuromuskularni poremećaji

Bolesnici liječeni terapijskim dozama mogu iskusiti pretjeranu mišićnu slabost. Bolesnici s neuromuskularnim poremećajima mogu biti pod povećanim rizikom od klinički značajnih učinaka, uključujući tešku disfagiju i kompromitirano disanje, pri uobičajenim dozama NeuroBloca (vidjeti dio 4.3).

Nakon liječenja botulinskim toksinom tipa A/B bilo je spontanih izvještaja o disfagiji, aspiracijskoj pneumoniji i/ili potencijalno smrtonosnoj respiratornoj bolesti.

Rizik od tih nuspojava povećan je u djece (neodobrena primjena) i bolesnika s već postojećim neuromuskularnim poremećajima uključujući poremećaje gutanja. U bolesnika s neuromuskularnim poremećajima ili disfagijom i aspiracijom u anamnezi, botulinski toksini smiju se primjenjivati samo u eksperimentalnim uvjetima pod strogim liječničkim nadzorom.

Nakon liječenja NeuroBlocom sve bolesnike i njihove njegovatelje treba upozoriti da potraže liječničku pomoć u slučaju respiratornih teškoća, gušenja ili bilo koje nove ili pogoršane disfagije.

Disfagija je zabilježena nakon injekcije i u druga mjesta osim cervikalne muskulature.

Nemogućnost zamjene pripravaka botulinskih toksina

Početna doza od 10 000 U (ili 5000 U) odnosi se samo na NeuroBloc (botulinski toksin tipa B). Te jedinične doze vrijede isključivo za NeuroBloc i ne odnose se na pripravke botulinskog toksina tipa A. Preporučene jedinične doze botulinskog toksina tipa A značajno su niže od onih za NeuroBloc i primjena botulinskog toksina tipa A u jediničnoj dozi preporučenoj za NeuroBloc može rezultirati sistemskom toksičnošću i kliničkim posljedicama opasnim po život.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Učinak primjene različitih serotipova botulinskih neurotoksina trenutačno nisu poznati. Međutim, u kliničkim ispitivanjima NeuroBloc je bio primijenjen 16 tjedana nakon injekcije botulinskog toksina tipa A.

Istodobna primjena NeuroBloca i aminoglikozida ili lijekova koji ometaju neuromuskularni prijenos (npr. spojevi slični kurareu) mora se razmotriti s oprezom.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ispitivanja provedena na životinjama nedostatna su s obzirom na učinke na trudnoću i embrionalni/fetalni razvoj. Potencijalni rizik za ljude nije poznat. NeuroBloc se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva liječenje botulinskim toksinom tipa B.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se botulinski toksin tip B u majčino mlijeko u ljudi. Izlučivanje botulinskog toksina tipa B u mlijeko nije ispitano u životinja. Potrebno je odlučiti treba li nastaviti/prekinuti dojenje ili nastaviti/prekinuti liječenje NeuroBlocom uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja NeuroBlocom za ženu.

Plodnost

Nisu provedena ispitivanja plodnosti i nije poznato može li NeuroBloc utjecati na sposobnost reprodukcije.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja strojevima. NeuroBloc može umanjiti sposobnost upravljanja vozilima i strojevima u slučaju nuspojava kao što su mišićna slabost i poremećaji oka (zamagljen vid, spuštena vjeđa).

4.8Nuspojave

Najčešće prijavljene nuspojave povezane s liječenjem NeuroBlocom bile su suha usta, disfagija, dispepsija i bol na mjestu primjene injekcije.

Nuspojave koje su prijavljene povezano sa širenjem toksina udaljeno od mjesta primjene bile su: pretjerana mišićna slabost, disfagija, dispneja, aspiracijska pneumonija sa smrtnim ishodima u nekim slučajevima (vidjeti dio 4.4).

Nuspojave opažene u svim kliničkim ispitivanjima navedene su niže prema klasifikaciji organskih sustava MedDRA te redoslijedom prema sve manjoj učestalosti definiranoj kao: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100).

Klasifikacija organskih sustava

Vrlo često

Često

Poremećaji živčanog sustava

suha usta, glavobolja

tortikolis (pogoršanje u odnosu na

 

 

početno stanje), promijenjen osjet okusa

Poremećaji oka

 

zamagljen vid

Poremećaji dišnog sustava,

 

disfonija

prsišta i sredoprsja

 

 

Poremećaji probavnog sustava

disfagija

dispepsija

Poremećaji mišićno-koštanog

 

miastenija

sustava vezivnog tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

bol na mjestu injiciranja

bol u vratu

mjestu primjene

 

bolest nalik gripi

Slično kao i za botulinski toksin tipa A, elektrofiziološko podrhtavanje koje nije povezano s kliničkom slabošću ili drugim elektrofiziološkim abnormalnostima može se pojaviti u nekim udaljenim mišićima.

Iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet

Prijavljene su nuspojave povezane sa širenjem toksina dalje od mjesta primjene (pretjerana mišićna slabost, disfagija, dispneja, aspiracijska pneumonija sa smrtnim ishodima u nekim slučajevima) (vidjeti dio 4.4).

Tijekom primjene nakon stavljanja lijeka u promet zabilježeni su također sljedeći učinci: abnormalna akomodacija, ptoza, povraćanje, konstipacija, simptomi nalik gripi, astenija, angioedem, osip, urtikarija i pruritus.

Dostupna izvješća pokazuju da se ovaj lijek primjenjivao u pedijatrijskoj populaciji. Prema prikazima pojedinačnih slučajeva više su vjerojatne ozbiljne nuspojave u djece (40%) nego u odraslih i starijih osoba (12%), vjerojatno kao posljedica primjene neprimjereno visokih doza za djecu (vidjeti dio 4.9).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Zabilježeni su slučajevi predoziranja (neki uz znakove sistemske toksičnosti). U slučaju predoziranja potrebno je uvesti opće medicinske potporne mjere liječenja. Doze do 15 000 U rijetko su za posljedicu imale klinički značajnu sistemsku toksičnost u odraslih. Ako se klinički sumnja na botulizam, može biti potrebna hospitalizacija kako bi se nadzirala respiratorna funkcija (početak respiratornog zatajenja).

U slučaju predoziranja ili injekcije primijenjene u mišić koji obično kompenzira cervikalnu distoniju, moguće je da se distonija pogorša. Kao i s drugim botulinskim toksinima, nakon nekog vremena nastupit će spontani oporavak.

Pedijatrijska primjena (neodobrena): primjenom doza odobrenih za liječenje odraslih bolesnika, u djece je nastupila klinički značajna sistemska toksičnost. Rizik od širenja učinka veći je nego u odraslih, a češće je i težeg oblika. Razlog tomu mogu biti visoke doze obično primjenjivane u toj populaciji.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: mišićni relaksans, lijekovi s perifernim djelovanjem, ATK oznaka: M03AX 01

NeuroBloc je neuromuskularni blokator. Mehanizam djelovanja NeuroBloca u blokiranju neuromuskularne provodljivosti uključuje proces od tri koraka:

1.izvanstanično vezanje toksina na specifična vezna mjesta (akceptore) na završecima motornih živaca

2.internalizacija i oslobađanje toksina u citosol živčanih završetaka

3.inhibicija oslobađanja acetilkolina iz živčanih završetaka na neuromuskularnoj sinapsi.

Ubrizgan izravno u mišić, NeuroBloc uzrokuje lokaliziranu paralizu koja se s vremenom postupno povlači. Mehanizam kojim se paraliza mišića s vremenom povlači nije poznat, ali može biti povezan s intraneuronalnom pretvorbom (turnover) zahvaćenog proteina i/ili rastom živčanog završetka.

Niz kliničkih ispitivanja provedeno je kako bi se procijenila djelotvornost i sigurnost NeuroBloca u liječenju cervikalne distonije. Ta su ispitivanja dokazala djelovanje NeuroBloca i u bolesnika koji prethodno nisu bili liječeni i u onih koji su bili liječeni botulinskim toksinom tipa A, uključujući bolesnike za koje se smatralo da su klinički rezistentni na botulinski toksin tipa A.

U bolesnika s cervikalnom distonijom provedena su dva randomizirana, multicentrična, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana ispitivanja faze III. Oba su ispitivanja uključila odrasle bolesnike (≥ 18 godina) koji su u prošlosti primali terapiju botulinskim toksinom tipa A. Prvo ispitivanje uključilo je bolesnike klinički rezistentne na toksin tipa A (bez odgovora na A), potvrđeno testom Frontalis tip A. Drugo ispitivanje uključilo je bolesnike u kojih se i dalje postizao odgovor na toksin tipa A (s odgovorom na A). U prvom ispitivanju bolesnici rezistentni na tip A (bez odgovora na A) bili su randomizirani u skupinu koja je primala placebo ili u skupinu koja je primala 10 000 U NeuroBloca, a u drugom ispitivanju, bolesnici s odgovorom na toksin tipa A (s odgovorom na A) bili su randomizirani u skupine koje su primale placebo, 5000 U ili 10 000 U toksina. Lijek je ubrizgan u istom navratu u 2 do 4 sljedeća mišića: splenius capitis, sternocleidomastoideus, levator scapulae, trapezius, semispinalis capitis i scalenus. Ukupna doza raspodijeljena je na te odabrane mišiće i primijenjeno je od 1 do 5 injekcija po mišiću. U prvo ispitivanje bilo je uključeno 77 ispitanika, u drugo 109. Procjena bolesnika nastavila se još 16 tjedana nakon primjene injekcije.

Primarna varijabla ishoda za djelotvornost u oba ispitivanja bio je ukupni rezultat (raspon mogućih bodova 0-87) na ljestvici za procjenu spazmodičnog tortikolisa (Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale, TWSTRS) u 4. tjednu. Sekundarni ishodi uključili su vizualno analognu ljestvicu (Visual Analogue Scales, VAS) za kvantifikaciju bolesnikove opće procjene promjene i liječnikove opće procjene promjene, obje od početnih vrijednosti do 4. tjedna. Na tim ljestvicama 50 bodova pokazuje da nema promjene, 0 veliko pogoršanje, a 100 veliko poboljšanje. Rezultati usporedbi primarnih i sekundarnih varijabli djelotvornosti sažeto su prikazani u tablici 1. Analiza podljestvica TWSTRS pokazala je značajne učinke na težinu cervikalne distonije i pridruženu bol i invalidnost.

Tablica 1:

Rezultati djelotvornosti u fazi III ispitivanja lijeka NeuroBloc

 

ISPITIVANJE 1

 

ISPITIVANJE 2

 

(Bolesnici bez odgovora na

(Bolesnici s odgovorom na A)

 

 

A)

 

 

 

Procjene

Placebo

10 000 U

Placebo

5000 U

10 000 U

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

n = 37

TWSTRS - ukupno

 

 

 

 

 

Srednja vrijednost na početku

51,2

52,8

43,6

46,4

46,9

Srednja vrijednost u 4. tjednu

49,2

41,8

39,3

37,1

35,2

Promjena od početne

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

-11,7

vrijednosti

 

 

 

 

 

p-vrijednost*

 

0,0001

 

0,0115

0,0004

Bolesnikova opća procjena

 

 

 

 

 

Srednja vrijednost u 4. tjednu

39,5

60,2

43,6

60,6

64,6

p-vrijednost*

 

0,0001

 

0,0010

0,0001

Liječnička opća procjena

 

 

 

 

 

Srednja vrijednost u 4. tjednu

47,9

60,6

52,0

65,3

64,2

p-vrijednost*

 

0,0001

 

0,0011

0,0038

* Analiza kovarijance, dvostrani testovi, = 0,05

Sljedeće randomizirano, multicentrično, dvostruko slijepo ispitivanje provedeno je kako bi se usporedila djelotvornost NeuroBloca (10 000 U) naspram botulinskog toksina tipa A (150 U) u bolesnika s cervikalnom distonijom koji nikada prije nisu primili pripravak botulinskog toksina. Kao primarna procjena djelotvornosti služio je ukupni rezultat na ljestvici TWSTRS za procjenu spazmodičnog tortikolisa, a sekundarne procjene djelotvornosti uključivale su VAS procjene promjene koje su dali bolesnik i ispitivač, provedene u 4., 8. i 12. tjednu nakon liječenja. Ispitivanje je ispunilo prethodno definirane kriterije za neinferiornost NeuroBloca u usporedbi s botulinskim toksinom tipa A, i s obzirom na srednju vrijednost ukupnog rezultata na ljestvici TWSTRS za spazmodični tortikolis u 4. tjednu nakon prvog i drugog ciklusa liječenja, i s obzirom na trajanje učinka.

Neinferiornost NeuroBloca u usporedbi s botulinskim toksinom tipa A dodatno je poduprla analiza bolesnika s postignutim odgovorom, u kojoj je sličan postotak ispitanika pokazao poboljšanje rezultata na ljestvici TWSTRS u 4. tjednu 1. ciklusa liječenja (86% NeuroBloc i 85% Botox), a sličan udio ispitanika imao je najmanje 20%-tno smanjenje od početnih vrijednosti rezultata na ljestvici TWSTRS u 4. tjednu 1. ciklusa liječenja (51% NeuroBloc, 47% Botox).

Daljnja klinička ispitivanja i praćenja otvorenog tipa pokazala su da se odgovor ispitanika na NeuroBloc može nastaviti kroz dulja razdoblja s tim da su neki ispitanici imali više od 14 ciklusa liječenja u razdoblju duljem od 3,5 godina. Osim poboljšanja funkcije dokazanog smanjenjem ukupnog rezultata na ljestvici TWSTRS, liječenje NeuroBlocom bilo je povezano sa značajnim smanjenjem rezultata za bol na ljestvici TWSTRS i rezultata za bol na ljestvici VAS u svakom ciklusu liječenja u 4., 8. i 12. tjednu u odnosu na početne vrijednosti. U tim ispitivanjima učestalost doziranja bila je približno svakih 12 tjedana.

Imunogenost NeuroBloca procijenjena je u dva klinička ispitivanja i jednom otvorenom produžetku ispitivanja. Prisutnost protutijela u tim ispitivanjima procijenjena je testom zaštite miševa (poznatom također kao test neutralizacije u miševa, Mouse Neutralization Assay - MNA).

Podaci o imunogenosti iz tri dugotrajna klinička ispitivanja pokazuju da približno jedna trećina bolesnika razvije protutijela, kako je ustanovljeno testom neutralizacije u miševa/zaštite miševa ovisno o trajanju izloženosti. Posebice su ta ispitivanja pokazala da je bilo 19-25% slučajeva serokonverzije u roku od 18 mjeseci nakon započetog liječenja što se do 45. mjeseca liječenja povećalo na približno 33- 44%. Istraživanje posljedica serokonverzije pokazalo je da prisutnost protutijela nije značila i gubitak

kliničkog odgovora te da nije utjecala na sveukupni sigurnosni profil. Međutim, kliničko značenje prisutnosti protutijela ustanovljeno testom neutralizacije u miševa/zaštita miševa ostaje nedovoljno razjašnjeno.

Opseg i tijek serokonverzije bili su slični u bolesnika s prethodnim izlaganjem toksinu A i onih koji prije nisu primali toksin A te između bolesnika rezistentnih na toksin A i onih s odgovorom na toksin A.

5.2Farmakokinetička svojstva

NeuroBloc primijenjen intramuskularno izaziva lokaliziranu mišićnu slabost kemijskom denervacijom. Nakon lokalne intramuskularne injekcije NeuroBloca ozbiljni štetni događaji koji su se možda razvili zbog sistemskih učinaka botulinskog toksina tipa B opaženi su u 12% slučajeva nuspojava prijavljenih tijekom iskustva nakon stavljanja lijeka u promet (uključujući sljedeće nuspojave: suha usta, disfagija i zamagljen vid). Međutim, farmakokinetička ispitivanja ili ispitivanja apsorpcije, distribucije, metabolizma i izlučivanja nisu provedena.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Farmakološka ispitivanja primjenom jedne doze u makaki majmuna nisu pokazala drugih učinaka osim očekivane paralize injektiranih mišića ovisno o dozi, zajedno s izvjesnom difuzijom toksina pri visokim dozama, što je slične učinke proizvelo i u susjednim mišićima koji nisu bili injicirani.

Intramuskularna toksikološka ispitivanja jedne doze provedena su na makaki majmunima. Doza bez opaženih sistemskih učinka (No Observed Effect Level, NOEL) bila je približno 960 U/kg. Doza koja je rezultirala smrću bila je 2400 U/kg.

Zbog naravi lijeka nisu provedena ispitivanja na životinjama kako bi se ustanovili kancerogeni učinci NeuroBloca. Standardni testovi za istraživanje mutagenosti NeuroBloca nisu provedeni.

Razvojna ispitivanja u štakora i kunića nisu dala dokaze fetalnih malformacija ili promjene plodnosti. U razvojnim ispitivanjima doza bez opaženih štetnih učinaka (No Observed Adverse Effect Dose Level, NOAEL) iznosila je u štakora 1000 U/kg/dan za maternalne učinke i 3000 U/kg/dan za fetalne učinke. U kunića vrijednost NOAEL iznosila je 0,1 U/kg/dan za maternalne učinke i 0,3 U/kg/dan za fetalne učinke. U ispitivanjima plodnosti vrijednost NOAEL iznosila je 300 U/kg/dan za opću toksičnost i u mužjaka i u ženki, a 1000 U/kg/dan za plodnost i sposobnost reprodukcije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

dinatrijev sukcinat natrijev klorid

humani serumski albumin

kloridna kiselina (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

U originalnom pakiranju 5 godine.

Razrijeđeni lijek upotrijebite odmah (vidjeti dio 4.2 i dio 6.6).

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba upotrijebiti odmah osim kad metoda otvaranja/razrjeđivanja isključuje rizik mikrobiološke kontaminacije.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku na 2oC-8oC. Ne zamrzavati.

Spremnik čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek može biti izvan hladnjaka tijekom jednokratnog razdoblja do 3 mjeseca na temperaturi koja ne prelazi 25°C, bez ponovnog odlaganja u hladnjak. Na kraju ovoga razdoblja lijek ne smije biti vraćen u hladnjak nego ga treba baciti.

Uvjete čuvanja nakon razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml, 1 ml ili 2 ml otopine u staklenoj bočici od 3,5 ml izrađenoj od stakla tipa I, sa silikoniziranim čepom od butilne gume zatvorenoj aluminijskom kapicom.

Veličina pakiranja od 1 bočice.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

NeuroBloc je raspoloživ samo u bočicama za jednokratnu upotrebu.

Lijek je spreman za upotrebu i rekonstitucija nije potrebna. Nemojte tresti.

Da bi se omogućila raspodjela ukupne doze na nekoliko injekcija, NeuroBloc se može razrijediti 0,9%-tnom otopinom natrijevog klorida za injekcije (9 mg/ml) (vidjeti dio 4.2). Takva razrjeđenja s natrijevim kloridom treba provoditi u štrcaljki i to tako da se najprije u štrcaljku izvuče željena količina NeuroBloca, a zatim se u štrcaljku doda natrijev klorid. U nekliničkim ispitivanjima otopina lijeka NeuroBloc razrijeđena je do 6 puta bez ikakve posljedične promjene jakosti. Kad je razrijeđen, lijek treba upotrijebiti odmah jer pripravak ne sadrži konzervans.

Svu neupotrijebljenu otopinu, sve bočice lijeka NeuroBloc kojima je istekao rok valjanosti i pribor upotrijebljen za primjenu lijeka treba pažljivo zbrinuti kao opasan medicinski otpad u skladu s lokalnim propisima. Prije upotrebe bočice treba vizualno pregledati. Ako otopina NeuroBloca nije bistra i bezbojna/svijetložuta ili ako se čini da je bočica oštećena, lijek se ne smije upotrijebiti nego ga treba zbrinuti kao opasan medicinski otpad u skladu s lokalnim propisima.

U slučaju prolijevanja, dekontaminirajte površinu s 10% kaustične otopine ili otopinom natrijevog hipoklorita (bjelilo za domaćinstvo – 2 ml (0,5%): 1 litra vode). Nosite vodootporne rukavice i tekućinu upijte odgovarajućim apsorbentom. Materijal s apsorbiranim toksinom stavite u vrećicu za autoklav, nepropusno zatvorite i zbrinite kao opasni medicinski otpad u skladu s lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velika Britanija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/166/001 – 2500 U

EU/1/00/166/002 – 5000 U

EU/1/00/166/003 – 10 000 U

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 22. siječnja 2001.

Datum posljednje obnove odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept