Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNevanac
ATK šifraS01BC10
Tvarnepafenac
ProizvođačNovartis Europharm Limited

1.NAZIV LIJEKA

NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije sadrži 1 mg nepafenaka.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Svaki ml suspenzije sadrži 0,05 mg benzalkonijeva klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, suspenzija.

Svijetložuta do svijetlonarančasta homogena suspenzija, pH 7,4 (približno).

4.KLINIČKI PODACI

4.1.Terapijske indikacije

NEVANAC 1 mg/ml je indiciran u odraslih za:

-Prevenciju i liječenje postoperativne boli i upale povezane s operacijom katarakte

-Smanjenje rizika od postoperativnog makularnog edema povezanog s operacijom katarakte kod bolesnika s dijabetesom (vidjeti dio 5.1)

4.2.Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli, uključujući starije osobe

Za prevenciju i liječenje boli i upale, doza je 1 kap NEVANAC-a u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenoga oka (očiju) 3 puta dnevno, a primjena započinje 1 dan prije operacije katarakte, nastavlja se na dan operacije i tijekom prva 2 tjedna nakon operacije. Liječenje se može produžiti na prva 3 tjedna nakon operacije prema uputama liječnika. Dodatnu kap valja primijeniti 30 do 120 minuta prije kirurškog zahvata.

Za smanjenje rizika od postoperativnog makularnog edema povezanog sa operacijom katarakte kod bolesnika s dijabetesom, doza je 1 kap NEVANAC-a u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenoga oka (očiju) 3 puta dnevno, a primjena započinje 1 dan prije operacije katarakte, nastavlja se na dan operacije i do 60 dana nakon operacije, prema uputama liječnika. Dodatnu kap valja primijeniti 30 do 120 minuta prije kirurškog zahvata.

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre

NEVANAC nije ispitan u bolesnika s bolešću jetre ili oštećenjem bubrega. Nepafenak se eliminira prvenstveno putem biotransformacije i sistemska izloženost je vrlo niska nakon topikalne okularne primjene. U tih bolesnika nije potrebno prilagođavati dozu.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost NEVANAC-a u djece i adolescenata nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka. Ne preporuča se njegova primjena u ovih bolesnika sve do dostupnosti novih podataka.

Starija populacija

Ukupno nisu uočene razlike u sigurnosti i učinkovitosti između starijih i mlađih bolesnika.

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Bolesnika je potrebno uputiti da dobro protrese bočicu prije primjene. Nakon skidanja zatvarača, ukoliko je zaštitni obruč s evidencijom otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Koristi li se više od jednog oftalmičkog lijeka za topikalnu primjenu, treba ih primijeniti u razmaku od najmanje 5 minuta. Masti za oko se moraju primjenjivati posljednje.

Da bi se spriječila kontaminacija vrha kapaljke i otopine, bolesnik mora paziti da vrhom kapaljke na bočici ne dodiruje vjeđe, okolna područja ili druge površine. Bolesnike treba uputiti da bočica mora biti dobro zatvorena, kada se lijek ne upotrebljava.

Ako se preskoči doza, treba primijeniti jednu kap što je prije moguće, prije povratka na redovan režim primjene. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

4.3.Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Preosjetljivost na druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL).

Bolesnici u kojih acetilsalicilatna kiselina ili drugi NSAIL-i uzrokuju napadaje astme, urtikariju ili akutni rinitis.

4.4.Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ovaj lijek ne smije se injicirati. Bolesnike treba uputiti da ne gutaju NEVANAC.

Bolesnike je potrebno uputiti da tijekom liječenja s lijekom NEVANAC izbjegavaju sunčevo svjetlo.

Učinci na oko

Primjena topikalnih NSAIL-a može uzrokovati keratitis. U nekih podložnih bolesnika, kontinuirana primjena topikalnih NSAIL-a može dovesti do oštećenja epitela, stanjenja rožnice, erozije rožnice, ulceracije rožnice ili perforacije rožnice (vidjeti dio 4.8). Ti događaji mogu ugroziti vid. Bolesnici u kojih se jave znakovi oštećenja rožnice, trebaju odmah prekinuti primjenu NEVANAC-a, a stanje njihove rožnice treba pomno nadzirati.

Topikalni NSAIL-i mogu usporiti ili odgoditi zacjeljivanje. Za topikalne se kortikosteroide također zna, da usporavaju ili odgađaju zacjeljivanje. Istodobna primjena topikalnih NSAIL-a i topikalnih steroida može povećati mogućnost razvoja poteškoća sa zacjeljivanjem. Stoga, preporučuje se oprez kod istodobne primjene NEVANAC-a i kortikosteroida, osobito kod bolesnika kod kojih je povećan rizik pojave nuspojava na rožnici opisanih niže.

Postmarketinško iskustvo s topikalnim NSAIL-ima sugerira da bolesnici s kompliciranim operacijama na oku, denervacijom rožnice, defektima epitela rožnice, dijabetes melitusom, bolestima površine oka (npr. sindrom suhoga oka), reumatoidnim artritisom ili oni koji u kratkom vremenskom razdoblju imaju nekoliko kirurških zahvata na oku, mogu biti izloženi povećanom riziku od nuspojava na

rožnici, koje mogu ugroziti vid. U tih bolesnika valja oprezno primjenjivati topikalne NSAIL-e. Prolongirana primjena topikalnih NSAIL-a može povećati rizik od pojave i težine nuspojava na rožnici.

Postoje izvještaji da NSAIL-i za okularnu primjenu mogu uzrokovati pojačano krvarenje očnih tkiva (uključujući hifeme) u svezi s kiruškim zahvatom na oku. NEVANAC treba oprezno primjenjivati u bolesnika za koje se zna da su skloni krvarenju, ili koji primaju druge lijekove koji mogu produžiti vrijeme krvarenja.

Akutna infekcija oka može biti prikrivena topikalnom primjenom protuupalnih lijekova. NSAIL-i nemaju antimikrobna svojstva. U slučaju infekcije oka, treba ih oprezno primjenjivati s antiinfektivima.

Kontaktne leće

Ne preporučuje se nošenje kontaktnih leća tijekom postoperativnog perioda nakon operacije katarakte. Zbog toga bolesnike treba savjetovati da ne nose kontaktne leće osim u slučaju da je to jasno indicirano od strane njihovog liječnika.

Benzalkonijev klorid

NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid koji može izazvati iritaciju i za kojeg se zna da može promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Ukoliko je potrebno nositi kontaktne leće tijekom liječenja, bolesnicima treba savjetovati da skinu kontaktne leće prije primjene terapije i pričekaju barem 15 minuta prije njihovog ponovnog stavljanja.

Zabilježeno je da benzalkonijev klorid može izazvati punktiformnu keratopatiju i/ili toksičnu ulceroznu keratopatiju. S obzirom na to da NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid, bolesnika treba pri čestoj ili produženoj primjeni pomno nadzirati.

Ukrižena osjetljivost

Postoji potencijal za ukriženu osjetljivost nepafenaka s acetilsalicilatnom kiselinom, derivatima fenilacetatne kiseline i drugim NSAIL-ima.

4.5.Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja in vitro su pokazala vrlo mali potencijal za interakciju s drugim lijekovima te za interakcije vezanja na proteine (vidjeti dio 5.2).

Analozi prostaglandina

Postoje vrlo ograničeni podaci o istodobnoj primjeni analoga prostangladina i NEVANAC-a.

Uzimajući u obzir njihov mehanizam djelovanja, istodobna primjena ovih lijekova nije preporučena.

Istodobna primjena topikalnih NSAIL-a i topikalnih steroida može povećati mogućnost razvoja poteškoća sa zacjeljivanjem. Istodobna primjena NEVANAC-a i lijekova koji produljuju vrijeme krvarenja može povećati rizik od hemoragije (vidjeti dio 4.4).

4.6.Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

NEVANAC se ne smije primjenjivati kod žena repoduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju.

Trudnoća

Nema dovoljno podataka o primjeni nepafenaka u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Nije poznat potencijalni rizik za ljude. Budući da je sistemska izloženost zanemariva nakon liječenja žena koje nisu trudne s NEVANAC-om, rizik tijekom trudnoće mogao bi se smatrati malim. Unatoč tome, budući da inhibicija sinteze prostaglandina može

negativno djelovati na trudnoću i/ili razvoj embrija/fetusa i/ili porod i/ili postnatalni razvoj ne preporučuje se primjena NEVANAC-a tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se nepafenak u majčino mlijeko. Ispitivanja na životinjama pokazala su da se nepafenak izlučuje u mlijeko ženki štakora. No nije za očekivati učinak na dojenče, budući da je sistemsko izlaganje žena koje doje zanemarivo. NEVANAC se može primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju NEVANAC-a na plodnost kod ljudi.

4.7.Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

NEVANAC ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Privremeno zamagljen vid i drugi poremećaji vida mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Zamuti li se vid nakon ukapavanja, bolesnik mora pričekati da se vid razbistri prije upravljanja vozilom ili rada sa strojevima.

4.8.Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

U kliničkim ispitivanjima koja su uključila 2314 bolesnika koji su primali NEVANAC 1 mg/ml najučestalije nuspojave bile su punktiformni keratitis, osjećaj stranog tijela i stvaranje krusti na rubu vjeđe što je zabilježeno kod između 0,4% i 0,2 % bolesnika.

Tablični prikaz nuspojava

Niže navedene nuspojave razvrstane su na sljedeći način: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), ili nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Nuspojave su zabilježene kroz klinička ispitivanja i izvještaje nakon stavljanja lijeka u promet.

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojave

 

 

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko: preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava

Rijetko: omaglica, glavobolja

 

 

Poremećaji oka

Manje često: keratitis, punktiformni keratitis, defekt

 

epitela rožnice, osjećaj stranoga tijela u očima,

 

stvaranje krusti na rubu vjeđe

 

Rijetko: iritis, efuzija žilnice, depoziti na rožnici, bol u

 

oku, nelagoda u oku, suho oko, blefaritis, iritacija oka,

 

svrbež oka, iscjedak iz oka, alergijski konjunktivitis,

 

pojačano suzenje, hiperemija konjuktive

 

Nepoznato: perforacija rožnice, usporeno zacjeljivanje

 

(rožnica), zamućenje rožnice, ožiljak rožnice,

 

smanjena oštrina vida, oticanje oka, ulcerozni

 

keratitis, stanjenje rožnice, zamagljen vid

Krvožilni poremećaji

Nepoznato: povišeni krvni tlak

Poremećaji probavnog sustava

Rijetko: mučnina

 

Nepoznato: povraćanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Rijetko: cutis laxa (dermatohalaza), alergijski

 

dermatitis

Bolesnici s dijabetesom

U dva klinička ispitivanja koja su uključila 209 bolesnika, bolesnici s dijabetesom bili su izloženi liječenju NEVANAC-om 60 i više dana radi prevencije makularnog edema nakon operacije katarakte.

Najčešće zabilježena nuspojava bio je punktiformni keratitis koji se pojavio u 3% bolesnika, što je rezultiralo svrstavanjem unutar kategorije učesatalosti često. Ostale zabilježene nuspojave bile su defekt epitela rožnice i alergijski dermatitis, a koje su se pojavile u 1% odnosno 0,5% bolesnika, obje nuspojave unutar kategorije učestalosti manje često.

Opis odabranih nuspojava

Iskustvo kliničkih ispitivanja dugotrajne primjene NEVANAC-a za prevenciju makularnog edema nakon operacije katarakte je ograničeno. Nuspojave na oku mogu se javljati s većom učestalosti kod bolesnika s dijabetesom, u odnosu na opću populaciju (vidjeti dio 4.4).

Bolesnici koji imaju znakove oštećenja epitela rožnice uključujući perforaciju rožnice, moraju odmah prekinuti primjenu NEVANAC-a, a stanje njihove rožnice mora biti pomno nadzirano (vidjeti dio 4.4).

Kroz iskustvo nakon stavljanja lijeka NEVANAC u promet, zabilježeni su slučajevi defekta/poremećaja epitela rožnice. Težina ovih slučajeva varirala je od učinaka na epitelnu cjelovitost epitela rožnice koji nisu bili ozbiljni do ozbiljnijih nuspojava koje su zahtjevale kiruršku intervenciju i/ili terapiju lijekovima kako bi se povratila jasnoća vida.

Iskustvo nakon stavljanja u promet topikalnih NSAIL-a navodi na zaključak, da bolesnici s kompliciranim operacijama na oku, denervacijom rožnice, defektima epitela rožnice, dijabetes melitusom, bolestima površine oka (npr. sindrom suhoga oka), reumatoidnim artritisom ili oni koji u kratkom vremenskom razdoblju imaju nekoliko kirurških zahvata na oku mogu biti izloženi povećanom riziku od nuspojava na rožnici, koje mogu početi ugrožavati vid. Prilikom propisivanja nepafenaka pacijentu s dijabetesom nakon operacije katarakte radi prevencije makularnog edema, postojanje bilo kakvog dodatnog faktora opasnosti zahtijeva ponovnu procjenu predviđenih koristi/rizika i pojačano praćenje bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost NEVANAC-a u djece i adolescenata nisu ustanovljene.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9.Predoziranje

Malo je vjerojatno da će predoziranje kod okularne primjene, ili kod slučajne oralne ingestije uzrokovati toksično djelovanje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: oftalmici, protuupalni lijekovi, nesteroidni, ATK oznaka: S01BC10

Mehanizam djelovanja

Nepafenak je nesteroidni protuupalni i analgetski predlijek. Nakon topikalnog doziranja u oko, nepafenak penetrira kroz rožnicu i hidrolaze ga u očnom tkivu pretvaraju u amfenak, nesteroidni

protuupalni lijek. Amfenak inhibira djelovanje prostaglandin H sintaze (ciklooksigenaze), enzima koji je potreban za stvaranje prostaglandina.

Sekundarna farmakologija

U kunića se pokazalo da nepafenak inhibira raspad krvno-retinalne barijere, istodobno sa supresijom sinteze PGE2. Ex vivo se pokazalo da jednokratna topikalna okularna doza nepafenaka inhibira sintezu prostaglandina u šarenici/cilijarnom tijelu (85%-95%) do 6 sati i u mrežnici/žilnici (55%) do 4 sata.

Farmakodinamički učinci

Veći dio hidrolitičke konverzije lijeka odvija se u mrežnici/žilnici, nakon toga u šarenici/cilijarnom tijelu i rožnici, što je sukladno stupnju prokrvljenosti tkiva.

Rezultati kliničkih ispitivanja ukazuju na to da NEVANAC kapi za oko nemaju značajnog učinka na intraokularni tlak.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Prevencija i liječenje postoperativne boli i upale povezanih s operacijom katarakte.

Provedena su tri pivotalna ispitivanja za ocjenu djelotvornosti i sigurnosti NEVANAC-a koji je doziran 3 puta dnevno, u usporedbi s podlogom lijeka i/ili ketorolak trometamolom za prevenciju i liječenje postoperativne boli i upale u bolesnika koji su pripremani za operaciju katarakte. U tim se ispitivanjima započelo s primjenom ispitivanog lijeka jedan dan prije kirurškog zahvata, nastavilo na dan operacije te još do 2-4 tjedna tijekom postoperativnog perioda. Također, gotovo su svi bolesnici profilaktički liječeni s antibioticima po kliničkoj praksi ustanova gdje su vršena ispitivanja.

U dva dvostruko maskirana, randomizirana, podlogom lijeka kontrolirana ispitivanja, bolesnici, koji su liječeni NEVANAC-om imali su značajno manje upale (stanice i zamućenje u očnoj vodici) u početku postoperativnog razdoblja pa sve do kraja liječenja od onih koji su primali podlogu lijeka.

U jednom dvostruko maskiranom, randomiziranom ispitivanju koje je kontrolirano s podlogom lijeka i djelatnom tvari, bolesnici liječeni NEVANAC-om imali su značajno manje upale od onih koji su primali podlogu lijeka. Osim toga, u smanjenju upale i okularne boli NEVANAC nije bio inferioran u odnosu na ketorolak u dozi od 5 mg/ml, a po ukapavanju je bio malo ugodniji.

Značajno veći postotak bolesnika u skupini koja je primala NEVANAC izvijestio je da nakon operacije katarakte nema boli u usporedbi s onima u skupini koja je primala podlogu.

Redukcija rizika za postoperativni makularni edem povezan s operacijom katarakte kod bolesnika s dijabetesom.

Provedena su četiri ispitivanja (dva kod bolesnika s dijabetesom i dva kod bolesnika bez dijabetesa) za ocjenu djelotvornosti i sigurnosti NEVANAC-a za prevenciju postoperativnog makularnog edema povezanog s operacijom katarakte. U tim ispitivanjima, ispitivani lijek počeo se primjenjivati dan prije operacije, nastavio na dan operacije i do 90 dana nakon operacije.

U 1 dvostruko maskiranom, randomiziranom, podlogom lijeka kontroliranom ispitivanju, provedenom u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom, značajno veći postotak bolesnika u grupi s podlogom lijeka razvio je makularni edem (16,7%) u usporedbi s bolesnicima liječenim NEVANAC-om (3,2%). Veći postotak bolesnika liječenih podlogom lijeka doživio je smanjenje u vrijednosti u najbolje korigiranoj oštrini vida (BCVA, engl. best corrected vision accurity) za više od 5 slova u danima od 7 do 90 (ili ranijeg izlaza) (11,5%) u usporedbi s bolesnicima liječenim s Nepafenakom (5,6%). Više bolesnika liječenih s NEVANAC-om postiglo je poboljšanje od 15 slova u BCVA u usporedbi s bolesnicima koji su primali podlogu lijeka, 56,8 % u usporedbi s 41,9 % , p=0,019.

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja NEVANAC-a u svim podskupinama pedijatrijske populacije u prevenciji i liječenju postoperativne boli i upale povezanih s

operacijom katarakte i prevencijom postoperativnog makularnog edema (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nakon doziranja NEVANAC kapi za oko u oba oka tri puta na dan, u većine su ispitanika zapažene niske, no mjerljive plazmatske koncentracije nepafenaka i amfenaka 2, odnosno 3 sata nakon doziranja. Srednje vrijednosti plazmatske Cmax u stanju dinamičke ravnoteže za nepafenak i za amfenak bile su 0,310±0,104 ng/ml, odnosno 0,422±0,121 ng/ml, nakon okularne primjene.

Distribucija

Amfenak ima visoki afinitet za serumske albumine. In vitro, postotak vezan na albumin štakora iznosio je 98,4%, na albumin čovjeka 95,4% i na humani serum 99,1%.

Ispitivanja na štakorima su pokazala da se radioaktivno obilježeni materijali, koji su srodni djelatnoj tvari, nakon jednokratnih i višestrukih oralnih doza 14C-nepafenaka, široko distribuiraju po tijelu.

Ispitivanja na kunićima pokazala su da se topikalno primijenjeni nepafenak distribuira lokalno iz prednjeg dijela oka u stražnji segment oka (mrežnica i žilnica).

Biotransformacija

Nepafenak podliježe relativno brzoj bioaktivaciji u amfenak pomoću intraokularnih hidrolaza. Nakon toga, amfenak se opsežno metabolizira u polarnije metabolite s hidroksilacijom aromatskog prstena, što dovodi do tvorbe konjugata glukuronida. Radiokromatografske analize prije i nakon hidrolize-glukuronidazom pokazale su da su svi metaboliti bili u obliku konjugata glukuronida, s iznimkom amfenaka. Amfenak je bio glavni metabolit u plazmi i predstavljao je oko 13% ukupne radioaktivnosti u plazmi. Metabolit koji je po količini drugi u plazmi, identificiran je kao 5-hidroksinepafenak koji je predstavljao oko 9% ukupne radioaktivnosti pri Cmax.

Interakcije s drugim lijekovima: Niti nepafenak niti amfenak inhibira bilo koju od glavnih metaboličkih aktivnosti humanog citokroma P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4) in vitro pri koncentracijama do 3000 ng/ml. Zato interakcije koje uključuju metabolizam putem CYP istodobno primijenjenih lijekova nisu vjerojatne. Isto tako nisu vjerojatne ni interakcije posredovane vezanjem na proteine.

Eliminacija

Nakon peroralne primjene 14C-nepafenaka u zdravih dobrovoljaca, utvrđeno je da je izlučivanje mokraćom glavni put izlučivanja radioaktivno obilježenog lijeka, na što otpada oko 85% doze, dok se sa stolicom izlučuje oko 6% doze. Količine nepafenaka i amfenaka nisu se mogle mjeriti u mokraći.

Nakon primjene jednostruke doze NEVANAC-a kod 25 bolesnika s operacijom katarakte mjerile su se koncentracije lijeka u očnoj vodici 15, 30, 45 i 60 minuta poslije davanja doze. Maksimalne srednje vrijednosti koncentracije u očnoj vodici zapažene su nakon 1 sat (nepafenak 177 mg/ml, amfenak 44,8 ng/ml). Ti nalazi ukazuju na to da lijek brzo penetrira kroz rožnicu.

5.3.Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza i genotoksičnosti.

Nepafenak nije vrednovan u dugoročnim ispitivanjima kancerogenosti.

U ispitivanjima reprodukcije koja su s nepafenakom provedena u štakora, doze ≥10 mg/kg, koje su bile toksične po ženku, bile su povezane s distocijom, povećanim gubitkom nakon implantacije, smanjenom težinom i rastom fetusa te sa smanjenim preživljavanjem fetusa. U skotnih je kunića, doza

od 30 mg/kg, koju su primale ženke i koja je u njih izazvala malu toksičnost, pokazala signifikantan porast u incidenciji malformacija kod mladunčadi.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1.Popis pomoćnih tvari

manitol (E421) karbomer natrijev klorid tiloksapol dinatrijev edetat

benzalkonijev klorid

natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2.Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3.Rok valjanosti

2 godine.

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

6.4.Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Za uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka, vidjeti dio 6.3

6.5.Vrsta i sadržaj spremnika

Okrugla bočica od polietilena niske gustoće volumena 5 ml, s nastavkom za kapanje i bijelim polipropilenskim zatvaračem s navojem koja sadrži 5 ml suspenzije.

Kutija sadrži 1 bočicu.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/433/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11. prosinca 2007.

Datum posljednje obnove: 24. rujna 2012.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije sadrži 3 mg nepafenaka.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Svaki ml suspenzije sadrži 0,05 mg benzalkonijeva klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, suspenzija .

Svijetložuta do tamnonarančasta homogena suspenzija, pH 6,8 (približno).

4. KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija je indicirana u odraslih za:

-Prevenciju i liječenje postoperativne boli i upale povezane s operacijom katarakte

-Smanjenje rizika od postoperativnog makularnog edema povezanog s operacijom katarakte kod bolesnika s dijabetesom (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli, uključujući starije osobe

Za prevenciju i liječenje boli i upale, doza je 1 kap NEVANAC-a u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenoga oka (očiju) jedan puta dnevno, a primjena započinje 1 dan prije operacije katarakte, nastavlja se na dan operacije i tijekom prva 2 tjedna nakon operacije. Liječenje se može produžiti na prva 3 tjedna nakon operacije, prema uputama liječnika. Dodatnu kap valja primijeniti 30 do 120 minuta prije kirurškog zahvata.

U kliničkim ispitivanjima, bolesnici su liječeni do 21 dan s NEVANAC 3 mg/ml kapima za oko, suspenzijom (vidjeti dio 5.1).

Za smanjenje rizika od postoperativnog makularnog edema povezanog sa operacijom katarakte kod bolesnika s dijabetesom, doza je 1 kap NEVANAC-a u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenoga oka (očiju) jedan puta dnevno, a primjena započinje 1 dan prije operacije katarakte, nastavlja se na dan operacije i do 60 dana nakon operacije, prema uputama liječnika. Dodatnu kap valja primijeniti 30 do 120 minuta prije kirurškog zahvata.

Doziranje jednom dnevno s NEVANAC 3 mg/ml kapima za oko, suspenzijom pruža istu ukupnu dnevnu dozu nepafenaka kao i doziranje tri puta dnevno s NEVANAC 1 mg/ml kapima za oko, suspenzijom.

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre

NEVANAC nije ispitan u bolesnika s bolešću jetre ili oštećenjem bubrega. Nepafenak se eliminira prvenstveno putem biotransformacije i sistemska izloženost je vrlo niska nakon topikalne okularne primjene. U tih bolesnika nije potrebno prilagođavati dozu.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost NEVANAC-a u djece i adolescenata nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka. Ne preporuča se njegova primjena u ovih bolesnika sve do dostupnosti novih podataka.

Starija populacija

Ukupno nisu uočene razlike u sigurnosti i učinkovitosti između starijih i mlađih bolesnika.

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Bolesnika je potrebno uputiti da dobro protrese bočicu prije primjene. Nakon skidanja zatvarača, ukoliko postoji zaštitni obruč s evidencijom otvaranja i klimav je, uklonite ga prije primjene lijeka.

Koristi li se više od jednog oftalmičkog lijeka za topikalnu primjenu, treba ih primjeniti u razmaku od najmanje 5 minuta. Masti za oko se moraju primjenjivati posljednje.

Da bi se spriječila kontaminacija vrha kapaljke i otopine, bolesnik mora paziti da vrhom kapaljke na bočici ne dodiruje vjeđe, okolna područja ili druge površine. Bolesnike treba uputiti da bočica mora biti dobro zatvorena, kada se lijek ne upotrebljava.

Ako se preskoči doza, treba primijeniti jednu kap što je prije moguće, prije povratka na redovan režim primjene. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Preosjetljivost na druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL).

Bolesnici u kojih acetilsalicilatna kiselina ili drugi NSAIL-i uzrokuju napadaje astme, urtikariju ili akutni rinitis.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ovaj lijek ne smije se injicirati. Bolesnike treba uputiti da ne gutaju NEVANAC.

Bolesnike je potrebno uputiti da tijekom liječenja s lijekom NEVANAC izbjegavaju sunčevo svjetlo.

Učinci na oko

Primjena topikalnih NSAIL-a može uzrokovati keratitis. U nekih podložnih bolesnika, kontinuirana primjena topikalnih NSAIL-a može dovesti do oštećenja epitela, stanjenja rožnice, erozije rožnice, ulceracije rožnice ili perforacije rožnice (vidjeti dio 4.8). Ti događaji mogu ugroziti vid. Bolesnici u kojih se jave znakovi oštećenja rožnice, trebaju odmah prekinuti primjenu NEVANAC-a, a stanje njihove rožnice treba pomno nadzirati.

Topikalni NSAIL-i mogu usporiti ili odgoditi zacjeljivanje. Za topikalne se kortikosteroide također zna, da usporavaju ili odgađaju zacjeljivanje. Istodobna primjena topikalnih NSAIL-a i topikalnih steroida može povećati mogućnost razvoja poteškoća sa zacjeljivanjem. Stoga, preporučuje se oprez

kod istodobne primjene NEVANAC-a i kortikosteroida, osobito kod bolesnika kod kojih je povećan rizik pojave nuspojava na rožnici opisanih niže.

Postmarketinško iskustvo s topikalnim NSAIL-ima sugerira da bolesnici s kompliciranim operacijama na oku, denervacijom rožnice, defektima epitela rožnice, dijabetes melitusom, bolestima površine oka

(npr. sindrom suhoga oka), reumatoidnim artritisom ili oni koji u kratkom vremenskom razdoblju imaju nekoliko kirurških zahvata na oku, mogu biti izloženi povećanom riziku od nuspojava na rožnici, koje mogu ugroziti vid. U tih bolesnika valja oprezno primjenjivati topikalne NSAIL-e. Prolongirana primjena topikalnih NSAIL-a može povećati rizik od pojave i težine nuspojava na rožnici.

Postoje izvještaji da NSAIL-i za okularnu primjenu mogu uzrokovati pojačano krvarenje očnih tkiva (uključujući hifeme) u svezi s kiruškim zahvatom na oku. NEVANAC treba oprezno primjenjivati u bolesnika za koje se zna da su skloni krvarenju, ili koji primaju druge lijekove koji mogu produžiti vrijeme krvarenja.

Akutna infekcija oka može biti prikrivena topikalnom primjenom protuupalnih lijekova. NSAIL-i nemaju antimikrobna svojstva. U slučaju infekcije oka, treba ih oprezno primjenjivati s antiinfektivima.

Kontaktne leće

Ne preporučuje se nošenje kontaktnih leća tijekom postoperativnog perioda nakon operacije katarakte. Zbog toga bolesnike treba savjetovati da ne nose kontaktne leće osim u slučaju da je to jasno indicirano od strane njihovog liječnika.

Benzalkonijev klorid

NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid koji može izazvati iritaciju i za kojeg se zna da može promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Ukoliko je potrebno nositi kontaktne leće tijekom liječenja, bolesnicima treba savjetovati da skinu kontaktne leće prije primjene terapije i pričekaju barem 15 minuta prije njihovog ponovnog stavljanja.

Zabilježeno je da benzalkonijev klorid može izazvati punktiformnu keratopatiju i/ili toksičnu ulceroznu keratopatiju. S obzirom na to da NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid, bolesnika treba pri čestoj ili produženoj primjeni pomno nadzirati.

Ukrižena osjetljivost

Postoji potencijal za ukriženu osjetljivost nepafenaka s acetilsalicilatnom kiselinom, derivatima fenilacetatne kiseline i drugim NSAIL-ima.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja in vitro su pokazala vrlo mali potencijal za interakciju s drugim lijekovima te za interakcije vezanja na proteine (vidjeti dio 5.2).

Analozi prostaglandina

Postoje vrlo ograničeni podaci o istodobnoj primjeni analoga prostangladina i NEVANAC-a.

Uzimajući u obzir njihov mehanizam djelovanja, istodobna primjena ovih lijekova nije preporučena.

Istodobna primjena topikalnih NSAIL-a i topikalnih steroida može povećati mogućnost razvoja poteškoća sa zacjeljivanjem.Istodobna primjena NEVANAC-a i lijekova koji produljuju vrijeme krvarenja može povećati rizik od hemoragije (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

NEVANAC se ne smije primjenjivati kod žena repoduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju.

Trudnoća

Nema dovoljno podataka o primjeni nepafenaka u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Nije poznat potencijalni rizik za ljude. Budući da je sistemska izloženost zanemariva nakon liječenja žena koje nisu trudne s NEVANAC-om, rizik tijekom trudnoće mogao bi se smatrati malim. Unatoč tome, budući da inhibicija sinteze prostaglandina može negativno djelovati na trudnoću i/ili razvoj embrija/fetusa i/ili porod i/ili postnatalni razvoj ne preporučuje se primjena NEVANAC-a tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se nepafenak u majčino mlijeko. Ispitivanja na životinjama pokazala su da se nepafenak izlučuje u mlijeko ženki štakora. No nije za očekivati učinak na dojenče, budući da je sistemsko izlaganje žena koje doje zanemarivo. NEVANAC se može primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju NEVANAC-a na plodnost kod ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

NEVANAC ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Privremeno zamagljen vid i drugi poremećaji vida mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Zamuti li se vid nakon ukapavanja, bolesnik mora pričekati da se vid razbistri prije upravljanja vozilom ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

U kliničkim ispitivanjima koja su uključila preko 1900 bolesnika koji su primali NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenziju, najčešće zabilježene nuspojave bile su punktiformni keratitis, keratitis, osjećaj stranog tijela u oku i bol u oku, a pojavile su se kod između 0,4% i 0,1% bolesnika.

Bolesnici s dijabetesom

U dva klinička ispitivanja koja su uključila 594 bolesnika, bolesnici s dijabetesom bili su izloženi liječenju NEVANAC kapima za oko, suspenzijom tijekom 90 dana radi prevencije makularnog edema nakon operacije katarakte. Najčešće zabilježena nuspojava bio je punktiformni keratitis koji se pojavio u 1% bolesnika, što je rezultiralo svrstavanjem unutar kategorije učestalosti često. Ostale najčešće zabilježene nuspojave bile su keratitis i osjećaj stranog tijela u oku , a koje su se pojavile u 0,5% odnosno 0,3% bolesnika, obje nuspojave unutar kategorije učestalosti manje često.

Tablični prikaz nuspojava

Niže navedene nuspojave razvrstane su na sljedeći način: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), ili nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Nuspojave su zabilježene kroz klinička ispitivanja ili kroz iskustvo nakon stavljanja u promet lijeka NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija i NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija.

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojave

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko: preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava

Rijetko: omaglica, glavobolja

 

 

Poremećaji oka

Manje često: keratitis, punktiformni keratitis, defekt

 

epitela rožnice, osjećaj stranoga tijela u očima, stvaranje

 

krusti na rubu vjeđe

 

 

 

 

Rijetko: iritis, efuzija žilnice, depoziti na rožnici, bol u

 

oku, nelagoda u oku, suho oko, blefaritis, iritacija

 

oka,svrbež oka, iscjedak iz oka, alergijski konjunktivitis,

 

pojačano suzenje, hiperemija konjuktive

 

Nepoznato: perforacija rožnice, usporeno zacjeljivanje

 

(rožnica), zamućenje rožnice, ožiljak rožnice, smanjena

 

oštrina vida, oticanje oka, ulcerozni keratitis, stanjenje

 

rožnice, zamagljen vid

Krvožilni poremećaji

Manje često: hipertenzija

 

Nepozmato: povišeni krvni tlak

Poremećaji probavnog sustava

Rijetko: mučnina

 

Nepoznato: povraćanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Rijetko: cutis laxa (dermatohalaza), alergijski dermatitis

Opis odabranih nuspojava

Bolesnici koji imaju znakove oštećenja epitela rožnice uključujući perforaciju rožnice, moraju odmah prekinuti primjenu NEVANAC-a, a stanje njihove rožnice mora biti pomno nadzirano(vidjeti dio 4.4).

Kroz iskustvo nakon stavljanja lijeka NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija, u promet, zabilježeni su slučajevi defekta/poremećaja epitela rožnice. Težina ovih slučajeva varirala je od učinaka na epitelnu cjelovitost epitela rožnice koji nisu bili ozbiljni do ozbiljnijih nuspojava koje su zahtijevale kiruršku intervenciju i/ili terapiju lijekovima kako bi se povratila jasnoća vida.

Iskustvo nakon stavljanja u promet topikalnih NSAIL-a navodi na zaključak, da bolesnici s kompliciranim operacijama na oku, denervacijom rožnice, defektima epitela rožnice, dijabetes melitusom, bolestima površine oka (npr. sindrom suhoga oka), reumatoidnim artritisom ili oni koji u kratkom vremenskom razdoblju imaju nekoliko kirurških zahvata na oku mogu biti izloženi povećanom riziku od nuspojava na rožnici, koje mogu početi ugrožavati vid.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost NEVANAC-a kod djece i adolescena nisu ustanovljene.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Malo je vjerojatno da će predoziranje kod okularne primjene, ili kod slučajne oralne ingestije uzrokovati toksično djelovanje.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: oftalmici, protuupalni lijekovi, nesteroidni, ATK oznaka: S01BC10

Mehanizam djelovanja

Nepafenak je nesteroidni protuupalni i analgetski predlijek. Nakon topikalnog doziranja u oko, nepafenak penetrira kroz rožnicu i hidrolaze ga u očnom tkivu pretvaraju u amfenak, nesteroidni protuupalni lijek. Amfenak inhibira djelovanje prostaglandin H sintaze (ciklooksigenaze), enzima koji je potreban za stvaranje prostaglandina.

Sekundarna farmakologija

U kunića se pokazalo da nepafenak inhibira raspad krvno-retinalne barijere, istodobno sa supresijom sinteze PGE2. Ex vivo se pokazalo da jednokratna topikalna okularna doza nepafenaka inhibira sintezu prostaglandina u šarenici/cilijarnom tijelu (85%-95%) do 6 sati i u mrežnici/žilnici (55%) do 4 sata.

Farmakodinamički učinci

Veći dio hidrolitičke konverzije lijeka odvija se u mrežnici/žilnici, nakon toga u šarenici/cilijarnom tijelu i rožnici, što je sukladno stupnju prokrvljenosti tkiva.

Rezultati kliničkih ispitivanja ukazuju na to da NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija nemaju značajnog učinka na intraokularni tlak.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Prevencija i liječenje postoperativne boli i upale povezanih s operacijom katarakte.

Djelotvornost i sigurnost primjene NEVANAC-a 3 mg/ml u prevenciji i liječenju postoperativne boli i upale povezanih s operacijom katarakte dokazana je u dva maskirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana klinička ispitivanja na ukupno 1339 bolesnika. U ovim ispitivanjima u kojima su bolesnicima primjenjivane dnevne doze počevši jedan dan prije operacije katarakte, nastavljane na dan operacije i tijekom prvih 14 dana postoperativnog perioda, NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija pokazao je superiornu kliničku djelotvornost u usporedbi s podlogom lijeka u liječenju postoperativne boli i upale.

Kod bolesnika liječenih NEVANAC-om bila je manja vjerojatnost pojave boli u oku i mjerljivih znakova upale (stanice i zamućenje u očnoj vodici) u ranom postoperativnom periodu sve do kraja liječenja od onih liječenih s podlogom lijeka. U dva ispitivanja, NEVANAC je uklonio upalu na dan 14 nakon operacije kod 65 % i 68% bolesnika u usporedbi sa 25% i 35% bolesnika na podlozi lijeka. Postotak bez boli u NEVANAC grupi bio je 89% i 91% u usporedbi sa 40% i 50% bolesnika na podlozi lijeka.

Neki bolesnici su primali NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenziju do 21 dan nakon operacije. Ipak, djelotvornost nakon 14 dana poslije operacije nije mjerena.

Dodatno, u jednom od dva klinička ispitivanja, NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija dozirana jednom dnevno bila je neinferiorana u odnosu na NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenziju doziranu tri puta dnevno za prevenciju i liječenje postoperativne boli i upale nakon operacije katarakte. Postotak rješavanja upala i uklanjanja boli bio je sličan kod oba proizvoda u svim postoperativnim evaluacijama.

Redukcija rizika za postoperativni makularni edem povezan s operacijom katarakte kod bolesnika s dijabetesom:

Provedena su dva ispitivanja kod bolesnika s dijabetesom za ocjenu djelotvornosti i sigurnosti NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzije dozirane jednom dnevno za prevenciju postoperativnog makularnog edema povezanog s operacijom katarakte. U tim ispitivanjima, ispitivani lijek počeo se primjenjivati dan prije operacije, nastavio na dan operacije i do 90 dana nakon operacije.

U oba dvostruko maskirana, randomizirana, podlogom lijeka kontrolirana ispitivanja, provedena u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom, značajno veći postotak bolesnika u grupi s podlogom lijeka razvio je makularni edem (17,3% i 14,3%) u usporedbi s bolesnicima liječenim lijekom NEVANAC 3 mg/ml (2,3% i 5,9%). Odgovarajući postotci u integriranim analizama 2 ispitivanja bili su 15,9% u grupi s podlogom lijeka i 4,1% u grupi s lijekom NEVANAC, p<0,001). Značajno veći postotak bolesnika postigao je poboljšanje od 15 ili više slova u 14. danu i zadržao je poboljšanje do 90. dana u grupi koja je primala NEVANAC 3 mg/ml (61,7%) u usporedbi s grupom koja je primala podlogu lijeka (43%) u jednom ispitivanju; postoci ispitanika bili su slični u dvije liječenje grupe za ovaj ishod u drugom ispitivanju (48,8% u grupi s lijekom NEVANAC i 50,5% u grupi s podlogom lijeka). U integriranoj analizi dva ispitivanja, postotak ispitanika sa poboljšanjem od 15 slova u 14. danu i

održanim poboljšanjem do 90. dana bio je veći u grupi s lijekom NEVANAC 3mg/ml (55,4%) u usporedbi s grupom koja je primala podlogu lijeka (46,7%, p=0,003).

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja NEVANAC-a u svim podskupinama pedijatrijske populacije u prevenciji i liječenju postoperativne boli i upale povezanih s operacijom katarakte (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2.Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nakon doziranja NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija u oba oka jedanputa na dan tijekom 4 dana, u većine su ispitanika zapažene niske, no mjerljive plazmatske koncentracije nepafenaka i amfenaka 2, odnosno 3 sata nakon doziranja. Srednje vrijednosti plazmatske Cmax u stanju dinamičke ravnoteže za nepafenak i za amfenak bile su 0,847±0,269 ng/ml, odnosno 1,13±0,491 ng/ml, nakon okularne primjene.

Distribucija

Amfenak ima visoki afinitet za serumske albumine. In vitro, postotak vezan na albumin štakora iznosio je 98,4%, na albumin čovjeka 95,4% i na humani serum 99,1%.

Ispitivanja na štakorima su pokazala da se radioaktivno obilježeni materijali, koji su srodni djelatnoj tvari, nakon jednokratnih i višestrukih oralnih doza 14C-nepafenaka, široko distribuiraju po tijelu.

Ispitivanja na kunićima pokazala su da se topikalno primjenjeni nepafenak distribuira lokalno iz prednjeg dijela oka u stražnji segment oka (mrežnica i žilnica).

Biotransformacija

Nepafenak podliježe relativno brzoj bioaktivaciji u amfenak pomoću intraokularnih hidrolaza. Nakon toga, amfenak se opsežno metabolizira u polarnije metabolite s hidroksilacijom aromatskog prstena, što dovodi do tvorbe konjugata glukuronida.

Radiokromatografske analize prije i nakon hidrolize -glukuronidazom pokazale su da su svi metaboliti bili u obliku konjugata glukuronida, s iznimkom amfenaka. Amfenak je bio glavni metabolit u plazmi i predstavljao je oko 13% ukupne radioaktivnosti u plazmi. Metabolit koji je po količini drugi u plazmi, identificiran je kao 5-hidroksinepafenak koji je predstavljao oko 9% ukupne radioaktivnosti pri Cmax.

Interakcije s drugim lijekovima: Niti nepafenak niti amfenak inhibira bilo koju od glavnih metaboličkih aktivnosti humanog citokroma P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4) in vitro pri koncentracijama do 3000 ng/ml. Zato interakcije koje uključuju metabolizam putem CYP istodobno primjenjenih lijekova nisu vjerojatne. Isto tako nisu vjerojatne ni interakcije posredovane vezanjem na proteine.

Eliminacija

Nakon peroralne primjene 14C-nepafenaka u zdravih dobrovoljaca, utvrđeno je da je izlučivanje mokraćom glavni put izlučivanja radioaktivno obilježenog lijeka, na što otpada oko 85% doze, dok se sa stolicom izlučuje oko 6% doze.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza i genotoksičnosti.

Nepafenak nije vrednovan u dugoročnim ispitivanjima kancerogenosti.

U ispitivanjima reprodukcije koja su s nepafenakom provedena u štakora, doze ≥10 mg/kg, koje su bile toksične po ženku, bile su povezane s distocijom, povećanim gubitkom nakon implantacije, smanjenom težinom i rastom fetusa te sa smanjenim preživljavanjem fetusa. U skotnih je kunića, doza od 30 mg/kg, koju su primale ženke i koja je u njih izazvala malu toksičnost, pokazala signifikantan porast u incidenciji malformacija kod mladunčadi.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

boratna kiselina propilenglikol karbomer natrijev klorid gvar karmelozanatrij dinatrijev edetat

benzalkonijev klorid

natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

18 mjeseci

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25ºC. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Za uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka, vidjeti dio 6.3

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Okrugla ili ovalna bočica od polietilena niske gustoće s nastavkom za kapanje i bijelim polipropilenskim zatvaračem s navojem koja sadrži 3 ml suspenzije. Bočica se može nalaziti u vrećici.

Kutija sadrži 1 bočicu.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/433/002

EU/1/07/433/003

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 03. svibnja 2013.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept