Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoEight (turoctocog alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNovoEight
ATK šifraB02BD02
Tvarturoctocog alfa
ProizvođačNovo Nordisk A/S

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

NovoEight 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

NovoEight 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica s praškom nominalno sadrži 250 IU humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Nakon rekonstitucije, NovoEight sadrži približno 62,5 IU/ml humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

NovoEight 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica s praškom nominalno sadrži 500 IU humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Nakon rekonstitucije, NovoEight sadrži približno 125 IU/ml humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

NovoEight 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica s praškom nominalno sadrži 1000 IU humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Nakon rekonstitucije, NovoEight sadrži približno 250 IU/ml humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

NovoEight 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica s praškom nominalno sadrži 1500 IU humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Nakon rekonstitucije, NovoEight sadrži približno 375 IU/ml humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

NovoEight 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica s praškom nominalno sadrži 2000 IU humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Nakon rekonstitucije, NovoEight sadrži približno 500 IU/ml humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

NovoEight 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica s praškom nominalno sadrži 3000 IU humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Nakon rekonstitucije, NovoEight sadrži približno 750 IU/ml humanog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), turoktokoga alfa.

Jačina (IU) se određuje kromogenim testom prema Europskoj farmakopeji. Specifična aktivnost lijeka NovoEight iznosi približno 8300 IU/mg proteina.

Turoktokog alfa (humani koagulacijski faktor VIII (rDNK)) je pročišćen protein koji sadrži 1445 aminokiselina i čija molekulska masa iznosi približno 166 kDA. Proizvodi se tehnologijom rekombinantne DNK u stanicama jajnika kineskog hrčka (engl. Chinese hamster ovary, CHO) i

priprema se bez dodavanja bilo kojeg proteina ljudskog ili životinjskog podrijetla tijekom postupka kultiviranja stanica, pročišćavanja ili konačne formulacije.

Turoktokog alfa je rekombinantni humani koagulacijski faktor VIII sa skraćenom B-domenom (B-domena sastoji se od 21 aminokiseline B-domene divljega tipa) koji nema nikakvih drugih modifikacija u slijedu aminokiselina.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

0,31 mmol natrija (7 mg) po ml rekonstituirane otopine.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Bijeli do žućkasti prašak ili drobljiva masa.

Bistra i bezbojna otopina za injekciju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (prirođeni nedostatak faktora VIII).

NovoEight se može koristiti u svim dobnim skupinama.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije.

Bolesnici koji prethodno nisu bili liječeni

Sigurnost i djelotvornost lijeka NovoEight u bolesnika koji prethodno nisu bili liječeni još nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Doziranje

Doziranje i trajanje nadomjesne terapije ovise o težini nedostatka faktora VIII, mjestu i opsegu krvarenja te kliničkom stanju bolesnika.

Broj primijenjenih jedinica faktora VIII izražava se u internacionalnim jedinicama (IU), koje su u skladu s važećim standardom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za lijekove koji sadrže

faktor VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi izražava se ili postotkom (u odnosu na normalnu razinu u ljudskoj plazmi) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor VIII u plazmi).

Jedna internacionalna jedinica (IU) aktivnosti faktora VIII jednaka je količini faktora VIII u jednome ml normalne ljudske plazme.

Liječenje kod krvarenja

Izračun potrebne doze faktora VIII temelji se na empirijskom saznanju da 1 internacionalna jedinica (IU) faktora VIII po kg tjelesne težine povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2 IU/dl. Potrebna doza određuje se prema sljedećoj formuli:

Potreban broj jedinica = tjelesna težina (kg) x željeno povećanje faktora VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg po IU/dl).

Količinu koju treba primijeniti i učestalost primjene uvijek treba uskladiti s kliničkom djelotvornošću u svakom pojedinom slučaju.

U slučaju sljedećih događaja krvarenja, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod navedene razine aktivnosti u plazmi (izražene u % normalne vrijednosti ili u IU/dl) u odgovarajućem razdoblju. Sljedeća se tablica može koristiti kao vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i kirurških zahvata:

Tablica 1 Vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i kirurških zahvata

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina

Učestalost doziranja (sati)/trajanje terapije

kirurškog zahvata

faktora VIII (%) (IU/dl)

(dani)

 

 

 

Krvarenje

 

 

Rana hemartroza, krvarenje u

20-40

Ponavljati svakih 12 do 24 sata tijekom

mišiću ili krvarenje u usnoj

 

najmanje 1 dana, dok se ne zaustavi

šupljini

 

krvarenje na koje upućuje bol ili do

 

 

zacijeljenja.

Jača hemartroza, krvarenje u

30-60

Ponavljati infuziju svakih 12-24 sata tijekom

mišiću ili hematom

 

3-4 dana ili dulje, do prestanka boli i akutne

 

 

onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život

60-100

Ponavljati infuziju svakih 8 do 24 sata do

 

 

otklanjanja opasnosti.

 

 

 

Kirurški zahvati

 

 

Manji kirurški zahvat,

30-60

Svaka 24 sata tijekom najmanje 1 dana, do

uključujući vađenje zuba

 

zacijeljenja.

Veći kirurški zahvat

80-100

Ponavljati infuziju svakih 8-24 sata do

 

(prije i nakon zahvata)

odgovarajućeg zacijeljenja rane, a zatim

 

 

nastaviti liječenje tijekom još najmanje

 

 

7 dana kako bi se aktivnost faktora VIII

 

 

održala između 30% i 60% (IU/dl).

 

 

 

Profilaksa

Za dugotrajnu profilaksu protiv krvarenja u bolesnika s teškom hemofilijom A. Uobičajene preporučane doze iznose 20-40 IU faktora VIII po kg tjelesne težine svaki drugi dan ili 20-50 IU faktora VIII po kg tjelesne težine 3 puta na tjedan. U nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, možda će biti potrebni kraći intervali između doziranja ili veće doze.

Nadziranje liječenja

Tijekom liječenja preporučuje se odgovarajuće određivanje razine faktora VIII kako bi se mogla odrediti doza koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja injekcija. Osobito u slučaju većih kirurških zahvata neizostavno je precizno praćenje nadomjesne terapije pomoću analize koagulacije

(određivanja aktivnosti faktora VIII u plazmi). Pojedini bolesnici mogu imati različite odgovore na faktor VIII, pri čemu se postižu različite razine povrata in vivo uz različite poluvijekove.

Kirurški zahvat

Nema iskustva pri kirurškim zahvatima u pedijatrijskih bolesnika.

Starije osobe

Nema iskustva u bolesnika >65 godina.

Pedijatrijska populacija

Za dugotrajnu profilaksu protiv krvarenja u bolesnika mlađih od 12 godina preporučuju se doze od 25-50 IU faktora VIII po kg tjelesne težine svaki drugi dan ili 25-60 IU faktora VIII po kg tjelesne težine 3 puta na tjedan. Za pedijatrijske bolesnike starije od 12 godina preporučene doze jednake su onima za odrasle bolesnike.

Način primjene

Intravenska primjena.

Preporučena brzina infuzije lijeka NovoEight je 1-2 ml/min. Brzinu infuzije treba odrediti prema razini podnošljivosti bolesnika.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Poznata alergijska reakcija na protein hrčka.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Kod primjene lijeka NovoEight moguća je pojava reakcija preosjetljivosti alergijskog tipa. Ovaj lijek sadrži proteine hrčka u tragovima, što u nekih bolesnika može izazvati alergijske reakcije. Ako se pojave simptomi preosjetljivosti, bolesnicima se mora savjetovati da odmah prestanu primjenjivati lijek i obrate se svom liječniku. Bolesnike se mora upoznati s ranim znakovima reakcija preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje pri disanju, hipotenziju i anafilaksiju.

U slučaju šoka potrebno je uvesti standardno liječenje za šok.

Inhibitori

Stvaranje neutralizirajućih protutijela (inhibitora) na faktor VIII poznata je komplikacija u liječenju osoba s hemofilijom A. Ti su inhibitori obično IgG imunoglobulini koji djeluju protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII, a njihova količina određuje se u Bethesda jedinicama (BU) po ml plazme korištenjem modificiranog testa. Rizik od razvoja inhibitora povezan je s izloženošću faktoru VIII, a rizik je najveći unutar prvih 20 dana izloženosti. Rijetko se inhibitori mogu razviti nakon prvih

100 dana izloženosti.

Primijećeni su slučajevi ponovne pojave inhibitora (niskog titra) nakon prelaska s jednog lijeka koji sadrži faktor VIII na drugi u prethodno liječenih bolesnika s više od 100 dana izloženosti u kojih su se ranije već razvili inhibitori. Stoga se preporučuje pažljivo nadzirati sve bolesnike zbog moguće pojave inhibitora nakon prelaska s jednoga lijeka na drugi.

Općenito, sve bolesnike liječene lijekovima koji sadrže koagulacijski faktor VIII treba pažljivo pratiti odgovarajućim kliničkim pregledima i laboratorijskim testovima zbog razvoja inhibitora. Ako se ne postignu očekivane razine aktivnosti faktora VIII u plazmi ili ako se krvarenje ne može kontrolirati

primjerenom dozom, treba provesti test radi utvrđivanja prisutnosti inhibitora faktora VIII. U bolesnika s visokim razinama inhibitora liječenje faktorom VIII može biti nedjelotvorno pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Liječenje tih bolesnika treba prepustiti liječnicima s iskustvom u liječenju hemofilije i inhibitora faktora VIII.

Izrazito se preporučuje pri svakoj primjeni lijeka NovoEight u bolesnikov karton upisati naziv i broj serije lijeka kako bi se održala veza između bolesnika i serije lijeka.

Napomena o pomoćnim tvarima

Nakon rekonstitucije ovaj lijek sadrži 0,31 mmol natrija (7 mg) po ml rekonstituirane otopine. O tome treba voditi računa u bolesnika na prehrani s kontroliranim unosom natrija.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako je potreban centralni venski pristup, treba uzeti u obzir rizik od komplikacija povezanih s centralnim venskim pristupom uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju te trombozu na mjestu kateterizacije.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se i na odrasle i na djecu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija lijeka NovoEight s drugim lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu provedena ispitivanja reprodukcije na životinjama s lijekom NovoEight. Budući da se hemofilija A rijetko javlja u žena, iskustva s primjenom faktora VIII tijekom trudnoće i dojenja nisu dostupna. Stoga se tijekom trudnoće i dojenja faktor VIII smije primjenjivati samo ako je to jasno indicirano.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

NovoEight ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Reakcije preosjetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, žarenje i peckanje na mjestu infuzije, zimicu, crvenilo praćeno osjećajem vrućine, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsištu, trnce, povraćanje, piskanje pri disanju) primijećene su rijetko, a u nekim slučajevima mogu napredovati do teške anafilaksije (uključujući šok).

Vrlo je rijetko primijećen razvoj protutijela na proteine hrčka i s time povezane reakcije preosjetljivosti.

U bolesnika s hemofilijom A mogu se razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitori) na faktor VIII. Ako se takvi inhibitori razviju, stanje se manifestira kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim se slučajevima preporučuje kontaktirati specijalizirani centar za liječenje hemofilije.

Tablični prikaz nuspojava

Tablica u nastavku prikazuje nuspojave prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava (organski sustav i preporučeni pojam).

Učestalost pojavljivanja definirana je kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 2 Učestalost nuspojava na lijek u kliničkim ispitivanjima

Organski sustav

Učestalost*

Nuspojava

Psihijatrijski poremećaji

manje često

nesanica

Poremećaji živčanog sustava

manje često

glavobolja, omaglica

Srčani poremećaji

manje često

sinusna tahikardija

Krvožilni poremećaji

manje često

hipertenzija, limfedem

Poremećaji jetre i žuči

često

povišene vrijednosti jetrenih

 

 

enzima**

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

manje često

osip

Poremećaji mišićno-koštanog

manje često

ukočenost mišića i kostiju,

sustava i vezivnog tkiva

 

artropatija, bol u ekstremitetima, bol

 

 

u mišićima i kostima

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

često

reakcije na mjestu injiciranja***

primjene

manje često

umor, osjećaj vrućine, periferni

 

 

edem, pireksija

Pretrage

manje često

ubrzan srčani ritam

Ozljede, trovanja i proceduralne

manje često

kontuzija

komplikacije

 

 

*Izračunato na temelju ukupnog broja jedinstvenih bolesnika u svim kliničkim ispitivanjima (214).

**Povišeni jetreni enzimi uključuju alanin aminotransferazu, aspartat aminotransferazu, gama-glutamiltransferazu i bilirubin.

***Reakcije na mjestu injiciranja uključuju eritem na mjestu injiciranja, ekstravazaciju na mjestu injiciranja i pruritus na mjestu injiciranja.

Opis odabranih nuspojava

Tijekom svih kliničkih ispitivanja lijeka NovoEight prijavljeno je ukupno 30 nuspojava u 19 od 214 bolesnika izloženih lijeku NovoEight. Najčešće prijavljene nuspojave bile su reakcije na mjestu

injiciranja i povišene vrijednosti jetrenih enzima. Od 30 nuspojava 2 su prijavljene u 1 od 31 bolesnika mlađeg od 6 godina, nijedna nuspojava nije prijavljena u bolesnika u dobi od 6 do 18 godina, a

28 nuspojava prijavljeno je u 18 od 127 odraslih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

U kliničkim ispitivanjima, u kojima su sudjelovala 63 pedijatrijska bolesnika u dobi od 0 do 12 godina i 24 adolescenta u dobi od 12 do 18 godina s teškom hemofilijom A, nije primijećena razlika u sigurnosnom profilu lijeka NovoEight između pedijatrijskih i odraslih bolesnika.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja rekombinantnim koagulacijskim faktorom VIII.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antihemoragici, krvni koagulacijski faktor VIII, ATK oznaka: B02BD02.

Mehanizam djelovanja

NovoEight sadrži turoktokog alfa, humani koagulacijski faktor VIII (rDNK), sa skraćenom B-domenom. Ovaj glikoprotein ima istu strukturu kao i aktivirani humani faktor VIII te posttranslacijske promjene slične onima kod molekule dobivene iz plazme. Utvrđeno je da je mjesto sulfatacije tirozina prisutno na Tyr1680 (prirodna puna duljina), koje je važno za vezivanje za von Willebrandov faktor, potpuno sulfatirano u molekuli turoktokoga alfa. Kada se lijek primjeni u bolesnika s hemofilijom, faktor VIII veže se za endogeni von Willebrandov faktor u bolesnikovu krvotoku. Kompleks faktora VIII/von Willebrandova faktora sastoji se od dviju molekula (faktora VIII i von Willebrandova faktora) različitih fizioloških funkcija. Aktivirani faktor VIII djeluje kao kofaktor za aktivirani faktor IX te tako ubrzava pretvorbu faktora X u aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X pretvara protrombin u trombin. Trombin zatim pretvara fibrinogen u fibrin i tako omogućuje stvaranje krvnog ugruška. Hemofilija je spolno vezan nasljedni poremećaj koagulacije krvi uslijed smanjenih razina faktora VIII:C, a uzrokuje obilno krvarenje u zglobove, mišiće ili unutarnje organe, koje može nastati spontano ili kao posljedica slučajne ili kirurške traume. Nadomjesnom terapijom povećavaju se razine faktora VIII u plazmi, čime se omogućuje privremena korekcija nedostatka faktora te korekcija sklonosti krvarenju.

Klinička djelotvornost

Provedena su tri multicentrična, otvorena, nekontrolirana ispitivanja sigurnosti i djelotvornosti lijeka NovoEight u prevenciji i liječenju krvarenja u prethodno liječenih bolesnika s teškom hemofilijom A (aktivnost FVIII ≤1%). U ispitivanja je bilo uključeno 213 bolesnika izloženih lijeku;

150 adolescenata ili odraslih bolesnika bez inhibitora u dobi od 12 i više godina (≥150 dana izloženosti) i 63 pedijatrijska bolesnika bez inhibitora mlađa od 12 godina (≥50 dana izloženosti). 187 od 213 bolesnika nastavilo je sudjelovanje u produžetku ispitivanja sigurnosti primjene. Pokazalo se da je liječenje lijekom NovoEight sigurno te da se njime postiže željeni hemostatski i preventivni učinak. Tijekom kumulativne izloženosti od preko 54 000 dana (što odgovara 342 bolesnik-godine), u kliničkim ispitivanjima faze 3a nije primijećen razvoj inhibitora faktora VIII u prethodno liječenih bolesnika. Od 1377 prijavljenih krvarenja primijećenih u 177 od 213 bolesnika, 1244 (90,3%) slučaja krvarenja riješena su primjenom 1-2 infuzije lijeka NovoEight.

Tablica 3 Unos turoktokoga alfa i stope ukupne uspješnosti

 

Mala djeca

Starija djeca

Adolescenti

Odrasli

Ukupno

 

(0 – <6

(6 – <12

(12 – <18

(≥18

 

 

godina)

godina)

godina)

godina)

 

Broj bolesnika

 

 

 

Doza primijenjena za

 

 

 

 

 

 

 

 

prevenciju po bolesniku

 

 

 

 

 

 

 

 

(IU/kg TT)

40,1

(8,5)

36,6

(9,0)

27,0

(7,6)

26,9 (6,9)

30,3 (9,2)

Srednja vrijednost (SD)

Min ; Maks

26,5

; 57,3

24,9

; 57,9

20,5

; 46,9

20,0 ; 50,8

20,0 ; 57,9

Doza primijenjena za

 

 

 

 

 

 

 

 

liječenje krvarenja

 

 

 

 

 

 

 

 

(IU/kg TT)

44,4

(17,9)

40,0

(10,4)

28,2

(10,2)

33,8 (11,9)

34,5 (12,6)

Srednja vrijednost (SD)

Min ; Maks

25,9

; 193,8

25,5

; 65,5

12,4

; 76,8

9,3 ; 104,0

9,3 ; 193,8

Stopa uspješnosti* %

92,9%

88,9%

79,7%

85,6%

85,9%

TT: tjelesna težina; SD: standardna devijacija *Uspješnost je definirana ili kao 'odlično' ili kao 'dobro'.

Ukupno je izvedeno 14 kirurških zahvata u 14 bolesnika, od čega 13 većih i 1 manji zahvat. Hemostaza je bila uspješna u svim kirurškim zahvatima, a nije prijavljeno niti jedno neuspjelo liječenje.

5.2Farmakokinetička svojstva

Sva farmakokinetička ispitivanja turoktokoga alfa provedena su u prethodno liječenih bolesnika s teškom hemofilijom A (FVIII ≤1%). Analiza uzoraka plazme provedena je primjenom i jednostupanjskog testa koagulacije i kromogenog testa.

U međunarodnom ispitivanju u kojem je sudjelovalo 36 laboratorija, djelotvornost lijeka NovoEight u testovima FVIII:C ocijenjena je i uspoređena s tržišno dostupnim lijekom koji sadrži rekombinantni FVIII pune duljine. Ispitivanje je pokazalo da su rezultati za oba lijeka bili usporedivi i dosljedni te da se razina lijeka NovoEight u plazmi može pouzdano izmjeriti pa stoga nema potrebe za zasebnim standardom za mjerenje razine lijeka NovoEight.

Farmakokinetički parametri jedne doze lijeka NovoEight navedeni su u Tablici 4 za test koagulacije i Tablici 5 za kromogeni test.

Tablica 4 Farmakokinetika jedne doze turoktokoga alfa u bolesnika s teškom hemofilijom A (FVIII ≤1%), test koagulacije

Parametar

0 − <6 godina

6 − <12 godina

≥12 godina

 

n=14

n=14

 

n=33

 

 

Srednja

Srednja

Srednja

 

vrijednost (SD)

vrijednost (SD)

vrijednost (SD)

Prirast po jedinici

0,018 (0,007)

0,020

(0,004)

0,022

(0,004)

doze (IU/ml)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

AUC ((IU*h)/ml)

9,92 (4,11)

11,09

(3,74)

15,26

(5,77)

CL (ml/h/kg)

6,21 (3,66)

5,02 (1,68)

3,63 (1,09)

t½ (h)

7,65 (1,84)

8,02 (1,89)

11,00

(4,65)

Vss (ml/kg)

56,68 (26,43)

46,82

(10,63)

47,40

(9,21)

Cmax (IU/ml)

1,00 (0,58)

1,07 (0,35)

1,226

(0,41)

Srednje vrijeme

9,63 (2,50)

9,91 (2,57)

14,19

(5,08)

zadržavanja (h)

 

 

 

 

 

Tablica 5 Farmakokinetika jedne doze turoktokoga alfa u bolesnika s teškom hemofilijom A (FVIII ≤1%), kromogeni test

Parametar

0 − <6 godina

6 − <12 godina

≥12 godina

 

n=14

 

n=14

 

n=33

 

 

Srednja

Srednja

Srednja

 

vrijednost (SD)

vrijednost (SD)

vrijednost (SD)

Prirast po jedinici

0,022

(0,006)

0,025

(0,006)

0,029

(0,006)

doze (IU/ml)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

 

AUC ((IU*h)/ml)

12,23

(4,36)

14,37

(3,48)

19,63

(7,73)

CL (ml/h/kg)

4,59 (1,73)

3,70 (1,00)

2,86 (0,94)

t½ (h)

9,99 (1,71)

9,42 (1,52)

11,22

(6,86)

Vss (ml/kg)

55,46

(23,53)

41,23

(6,00)

38,18

(10,24)

Cmax (IU/ml)

1,12 (0,31)

1,25 (0,27)

1,63 (0,50)

Srednje vrijeme

12,06

(1,90)

11,61

(2,32)

14,54

(5,77)

zadržavanja (h)

 

 

 

 

 

 

Farmakokinetički parametri bili su usporedivi između pedijatrijskih bolesnika mlađih od 6 godina i pedijatrijskih bolesnika u dobi od 6 do manje od 12 godina. Primijećena je određena varijabilnost farmakokinetičkih parametara lijeka NovoEight između pedijatrijskih bolesnika i odraslih bolesnika. Viši klirens (CL) i kraći poluvijek (t½) primijećen u pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s odraslim bolesnicima s hemofilijom A dijelom bi mogli biti posljedica poznate činjenice da je volumen u plazmi po kilogramu tjelesne težine veći u mlađih bolesnika.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije i toksičnosti ponovljenih doza.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak: natrijev klorid L-histidin saharoza polisorbat 80

L-metionin

kalcijev klorid dihidrat natrijev hidroksid kloridna kiselina

Otapalo: natrijev klorid voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neotvoreno: 30 mjeseci

Unutar roka valjanosti lijek se može čuvati na sobnoj temperaturi (≤30°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 9 mjeseci. Kada se jednom izvadi iz hladnjaka, lijek se ne smije ponovno vraćati u hladnjak. Zabilježite datum početka čuvanja lijeka na sobnoj temperaturi na kutiji lijeka.

Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Nakon rekonstitucije:

Dokazana je kemijska i fizička stabilnost rekonstituiranog lijeka tijekom 24 sata na temperaturi od 2°C - 8°C te tijekom 4 sata na sobnoj temperaturi (≤30°C). S mikrobiološkog stajališta, lijek se mora upotrijebiti odmah nakon rekonstitucije. Ako se ne primijeni odmah, trajanje i uvjeti čuvanja do primjene lijeka odgovornost su korisnika i normalno se ne bi se smio čuvati dulje od 4 sata na sobnoj temperaturi (≤30°C) ili dulje od 24 sata na temperaturi od 2°C - 8°C, osim ako rekonstitucija nije provedena u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Neiskorišteni lijek koji je čuvan na sobnoj temperaturi dulje od 4 sata mora se baciti.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Za čuvanje na sobnoj temperaturi i uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje NovoEight 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU i 3000 IU praška i otapala za otopinu za injekciju sadrži:

1 staklenu bočicu (staklo tipa I) s praškom i čepom od klorbutilne gume

1 sterilni nastavak za bočicu za rekonstituciju

1 napunjenu štrcaljku sa 4 ml otapala s graničnikom (polipropilen), gumenim klipom (brombutil) i zatvaračem vrha s čepom (brombutil)

1 potisni klip (polipropilen).

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

NovoEight se primjenjuje intravenski nakon rekonstitucije praška s otapalom koje dolazi u štrcaljki. Nakon rekonstitucije otopina mora biti bistra ili blago opalescentna. Otopina se ne smije upotrijebiti ako je mutna ili ako sadrži taloge.

Potreban je i infuzijski set (cjevčica i leptirasta igla), sterilni alkoholni tupferi, gaze i flasteri. Ovaj pribor nije uključen u pakiranje lijeka NovoEight.

Uvijek treba primjenjivati aseptičku tehniku.

Rekonstitucija

A)

Izvadite bočicu, nastavak za bočicu i napunjenuA štrcaljku iz kutije. Potisni klip ostavite u kutiji.

Bočica i napunjena štrcaljka trebaju postići sobnu temperaturu. To se može postići tako da ih držite u rukama dok ne postanu tople poput Vaših ruku. Ne koristite nikakav drugi način za zagrijavanje bočice i napunjene štrcaljke.

B)

Uklonite plastični zatvarač s bočice. AkoB plastični zatvarač nije dobro pričvršćen ili

nedostaje, bočicu nemojte koristiti. Obrišite gumeni čep na bočici sterilnim alkoholnim tupferom i pričekajte nekoliko sekundi da se osuši na zraku prije uporabe.

C)

Uklonite zaštitni papir s nastavka za bočicu. AkoC zaštitni papir nije u potpunosti pričvršćen ili je

oštećen, nemojte koristiti nastavak za bočicu. Nemojte prstima vaditi nastavak za bočicu iz zaštitnog omota.

D)

Preokrenite zaštitni omot i pričvrstite nastavak zaD bočicu na bočicu. Nakon što pričvrstite nastavak

za bočicu, nemojte ga skidati s bočice.

E)

Lagano pritisnite zaštitni omot palcem iE kažiprstom, kako je prikazano na slici. Uklonite

zaštitni omot s nastavka za bočicu.

F)

Uhvatite potisni klip za široki gornji dio i odmahF ga spojite sa štrcaljkom tako da ga navijete u

smjeru kazaljke na satu u klip koji se nalazi unutar napunjene štrcaljke, sve dok ne osjetite otpor.

G)

Uklonite zatvarač štrcaljke s napunjene štrcaljkeG savijajući ga prema dolje dok se perforirani dio

ne odvoji. Ne dotičite vrh štrcaljke ispod zatvarača štrcaljke.

H)

Čvrsto navijte napunjenu štrcaljku na nastavak zaH bočicu, dok ne osjetite otpor.

I)

Držite napunjenu štrcaljku lagano nagnutu, sI bočicom prema dolje. Pritisnite potisni klip kako

biste cjelokupno otapalo ubrizgali u bočicu.

J)

Pritisnite potisni klip do kraja i nježno vrtiteJ bočicu dok se sav prašak ne otopi. Ne tresite

bočicu jer će to izazvati pjenjenje.

Preporučuje se NovoEight primijeniti odmah nakon rekonstitucije. Za uvjete čuvanja rekonstituiranog lijeka, vidjeti dio 6.3.

Ako je potrebna veća doza, ponovite korake A do J s dodatnim bočicama, nastavcima za bočicu i napunjenim štrcaljkama.

Primjena rekonstituirane otopine

K)

Držite potisni klip pritisnutim do kraja. OkreniteK

štrcaljku s bočicom naopako. Prestanite pritiskati potisni klip i pustite ga da se samostalno pomiče unatrag dok rekonstituirana otopina ne ispuni

štrcaljku. Lagano povucite potisni klip prema dolje kako biste uvukli rekonstituiranu otopinu u štrcaljku.

Ako trebate samo dio sadržaja bočice, pomoću skale na štrcaljki odredite koliko rekonstituirane otopine ćete izvući, u skladu s uputama koje ste dobili od liječnika ili medicinske sestre.

Dok držite bočicu okrenutu naopako, lagano lupnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh. Polako pritišćite potisni klip dok svi mjehurići zraka ne izađu.

L)

 

Odvijte nastavak za bočicu zajedno s bočicom.

L

NovoEight je sada spreman za injiciranje. Nađite prikladno mjesto i polako injicirajte NovoEight u venu tijekom perioda od 2-5 minuta.

Zbrinjavanje

Nakon injiciranja zbrinite neiskorištenu otopinu lijeka NovoEigth, štrcaljku s infuzijskom setom, bočicu s nastavkom za bočicu i drugi otpadni materijal na siguran način, u skladu s uputama koje ste dobili od ljekarnika.

Nemojte to baciti u običan kućni otpad.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

NovoEight 250 IU

EU/1/13/888/001

NovoEight 500 IU

EU/1/13/888/002

NovoEight 1000 IU

EU/1/13/888/003

NovoEight 1500 IU

EU/1/13/888/004

NovoEight 2000 IU

EU/1/13/888/005

NovoEight 3000 IU

EU/1/13/888/006

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 13. studenog 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept