Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoMix (insulin aspart) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A10AD05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNovoMix
ATK šifraA10AD05
Tvarinsulin aspart
ProizvođačNovo Nordisk A/S

1.NAZIV LIJEKA

NovoMix 30 Penfill 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

NovoMix 30 FlexPen 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

NovoMix 30 Penfill

1 ml suspenzije sadrži 100 jedinica otopine aspart inzulina*/aspart inzulina* kristaliziranog s protaminom u omjeru 30/70 (što odgovara 3,5 mg). 1 uložak sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica.

NovoMix 30 FlexPen

1 ml suspenzije sadrži 100 jedinica otopine aspart inzulina*/aspart inzulina* kristaliziranog s protaminom u omjeru 30/70 (što odgovara 3,5 mg). 1 napunjena brizgalica sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica.

*Aspart inzulin proizveden je u Saccharomyces cerevisiae tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Suspenzija je zamućena, bijela i vodena.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

NovoMix 30 je indiciran za liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 10 ili više godina.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Jakost inzulinskih analoga, uključujući aspart inzulin, izražava se u jedinicama, dok se jakost humanog inzulina izražava u internacionalnim jedinicama.

Doziranje lijeka NovoMix 30 individualno je i određuje se u skladu s potrebama bolesnika. Za postizanje optimalne regulacije glikemije preporučuje se praćenje razine glukoze u krvi i prilagodba doze inzulina.

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 NovoMix 30 se može primjenjivati u monoterapiji. NovoMix 30 može se primjenjivati i u kombinaciji s oralnim antidijabeticima kada bolesnikove vrijednosti glukoze u krvi nisu dovoljno regulirane samo oralnim antidijabeticima. U bolesnika sa

šećernom bolešću tipa 2 preporučena početna doza lijeka NovoMix 30 je 6 jedinica uz doručak i 6 jedinica uz večeru (večernji obrok). Liječenje lijekom NovoMix 30 može započeti i davanjem 12 jedinica jednom dnevno, uz večeru (večernji obrok). Kad se NovoMix 30 primjenjuje jednom

dnevno i kad se dostigne doza od 30 jedinica, općenito se preporučuje prijeći na doziranje dva puta dnevno, odnosno podijeliti ukupnu dozu u dvije jednake doze uz doručak i večeru. Ako doziranje lijeka NovoMix 30 dva puta dnevno rezultira hipoglikemijama koje se ponavljaju tijekom dana, jutarnja doza može se podijeliti na jutarnju dozu i dozu uz ručak (doziranje tri puta dnevno).

Za prilagodbu doze preporučene su sljedeće smjernice za titraciju:

Vrijednosti glukoze u krvi prije

Prilagodba doze lijeka

obroka

NovoMix 30

< 4,4 mmol/l

< 80 mg/dl

- 2 jedinice

4,4 – 6,1 mmol/l

80 – 110 mg/dl

6,2 – 7,8 mmol/l

111 – 140 mg/dl

+ 2 jedinice

7,9 – 10 mmol/l

141 – 180 mg/dl

+ 4 jedinice

> 10 mmol/l

> 180 mg/dl

+ 6 jedinica

Treba uzeti u obzir najniže vrijednosti glukoze u krvi prije obroka u tri prethodna dana. Doza se ne smije povećavati ako se tih dana pojavila hipoglikemija. Doza se može prilagođavati jednom tjedno dok se ne postigne ciljna vrijednost HbA1c. Za procjenu primjerenosti prethodne doze treba koristiti vrijednosti glukoze u krvi prije obroka.

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 individualna potreba za inzulinom obično se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 jedinice/kg/dan. NovoMix 30 može u potpunosti ili djelomično nadoknaditi tu potrebu.

Prilagodba doze može biti potrebna ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost, promijeni uobičajenu prehranu ili tijekom popratne bolesti.

Posebne populacije

Starije osobe (≥ 65 godina)

NovoMix 30 se može koristiti u starijih bolesnika, no iskustvo primjene lijeka NovoMix 30 u kombinaciji s oralnim antidijabeticima u bolesnika starijih od 75 godina ograničeno je.

U starijih bolesnika treba pojačano pratiti razine glukoze te individualno prilagoditi dozu aspart inzulina.

Oštećenje bubrega i jetre

Oštećenje bubrega ili jetre može umanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom.

U bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre treba pojačano pratiti razine glukoze te individualno prilagoditi dozu aspart inzulina.

Pedijatrijska populacija

NovoMix 30 se može koristiti u adolescenata i djece u dobi od 10 ili više godina ako je predmiješani inzulin lijek izbora. Kliničko iskustvo s lijekom NovoMix 30 u djece u dobi 6–9 godina ograničeno je

(vidjeti dio 5.1).

Nema dostupnih podataka za NovoMix 30 u djece mlađe od 6 godina.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Kad bolesnik prelazi s bifazičnog humanog inzulina na NovoMix 30, započnite s istom dozom i shemom liječenja. Nakon toga dozu prilagodite individualnim potrebama bolesnika (vidjeti smjernice za titraciju u gornjoj tablici).

Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se pomno pratiti razine glukoze (vidjeti dio 4.4).

Način primjene

NovoMix 30 je bifazična suspenzija inzulinskog analoga, aspart inzulina. Suspenzija sadrži brzodjelujući i srednjedugodjelujući aspart inzulin u omjeru 30/70.

NovoMix 30 je namijenjen samo za supkutanu primjenu.

NovoMix 30 se primjenjuje supkutanom injekcijom u bedro ili trbušnu stijenku. Ako je to prikladno,

može se injicirati u glutealnu ili deltoidnu regiju. Mjesto injiciranja unutar istog područja treba stalno mijenjati kako bi se smanjio rizik od lipodistrofije. Nije ispitivan utjecaj različitih mjesta injiciranja na apsorpciju lijeka NovoMix 30. Trajanje djelovanja varirat će ovisno o dozi, mjestu injiciranja, protoku krvi, temperaturi i razini tjelesne aktivnosti.

NovoMix 30 ima brži početak djelovanja od bifazičnog humanog inzulina i uobičajeno se daje neposredno prije obroka. Kad je potrebno, NovoMix 30 može se dati neposredno nakon obroka.

Za detaljne upute za uporabu, molimo pogledajte uputu o lijeku.

NovoMix 30 Penfill

Primjena pomagalima za primjenu inzulina

NovoMix 30 Penfill je namijenjen uporabi s pomagalima za primjenu inzulina proizvođača Novo Nordisk i iglama NovoFine ili NovoTwist.

NovoMix 30 FlexPen

Primjena FlexPen brizgalicom

NovoMix 30 FlexPen je napunjena brizgalica (označena bojom) namijenjena uporabi s iglama NovoFine ili NovoTwist. Odmjeravanjem po 1 jedinicu, FlexPen brizgalicom mogu se odmjeriti doze u rasponu od 1 do 60 jedinica.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

NovoMix 30 se ne smije primjenjivati intravenski jer to može rezultirati teškom hipoglikemijom. Treba izbjegavati intramuskularnu primjenu. NovoMix 30 se ne smije koristiti u inzulinskim infuzijskim pumpama.

Prije putovanja u druge vremenske zone bolesnik treba potražiti savjet liječnika jer to može značiti da će bolesnik morati uzimati inzulin i obroke u druga doba dana.

Hiperglikemija

Neodgovarajuće doziranje ili prekid liječenja, posebice u šećernoj bolesti tipa 1, mogu dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze. Obično se prvi simptomi hiperglikemije javljaju postupno tijekom nekoliko sati ili dana, a uključuju: žeđ, učestalo mokrenje, mučninu, povraćanje, omamljenost, crvenu suhu kožu, suha usta, gubitak teka kao i acetonski zadah. U šećernoj bolesti tipa 1 neliječena hiperglikemija u konačnici vodi u dijabetičku ketoacidozu, koja može biti smrtonosna.

Hipoglikemija

Izostavljanje obroka ili neplanirana naporna tjelovježba mogu dovesti do hipoglikemije.

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom. U slučaju hipoglikemije ili sumnje na hipoglikemiju, NovoMix se ne smije injicirati. Nakon što se bolesnikova razina glukoze u krvi stabilizira, treba razmotriti prilagodbu doze (vidjeti dijelove 4.2, 4.8 i 4.9).

U usporedbi s bifazičnim humanim inzulinom, NovoMix 30 može imati izraženiji učinak snižavanja razine glukoze do 6 sati nakon injiciranja. To će se u pojedinih bolesnika možda morati kompenzirati prilagođavanjem doze inzulina i/ili unosa hrane.

U bolesnika u kojih je znatno poboljšana regulacija glikemije, primjerice intenziviranjem inzulinske terapije, mogu se promijeniti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije te ih o tome treba

primjereno savjetovati. U osoba koje dugo boluju od šećerne bolesti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu nestati.

Bolja regulacija glikemije može povećati vjerojatnost pojave hipoglikemije te je stoga potrebno posvetiti posebnu pažnju tijekom razdoblja povećavanja doze, kako je navedeno u dijelu 4.2.

Budući da se NovoMix 30 treba primjenjivati neposredno uz obrok, u bolesnika koji boluju od popratne bolesti ili su podvrgnuti liječenju kod kojeg se može očekivati usporena apsorpcija hrane, potrebno je imati u vidu njegov brz početak djelovanja.

Popratne bolesti, posebice infekcije i stanja praćena vrućicom, obično povećavaju bolesnikovu potrebu za inzulinom. Popratne bolesti bubrega, jetre ili one koje zahvaćaju nadbubrežnu žlijezdu, hipofizu ili štitnjaču mogu uvjetovati promjenu doze inzulina.

Kad bolesnici prelaze s jedne vrste inzulinskog pripravka na drugu, rani upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu se promijeniti ili postati manje izraženi nego tijekom liječenja s prethodnom vrstom inzulina.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti, podrijetlu (životinjski inzulin, humani inzulin, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK u odnosu na inzulin životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Bolesnicima koji su prešli na NovoMix 30 s druge vrste inzulina možda će biti potreban veći broj injekcija dnevno ili različita doza nego kod primjene njihovih uobičajenih inzulinskih pripravaka. Ako je prilagodba potrebna, može se provesti već pri prvoj dozi ili tijekom prvih nekoliko tjedana ili mjeseci.

Reakcije na mjestu injiciranja

Kao i u svakoj inzulinskoj terapiji, na mjestu injiciranja mogu se pojaviti reakcije kao što su bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja smanjuje rizik od razvoja takvih reakcija. Reakcije obično nestaju nakon nekoliko dana ili tjedana. Zbog reakcija na mjestu injiciranja rijetko će biti potrebno prekinuti liječenje lijekom NovoMix 30.

Kombinacija lijeka NovoMix s pioglitazonom

Zabilježeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka NovoMix. U slučaju primjene ove kombinacije, u bolesnika valja pratiti znakove i simptome zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Izbjegavanje slučajnih zamjena/medikacijskih pogrešaka

Bolesnicima se mora objasniti da prije svakog injiciranja uvijek provjere naljepnicu na inzulinu, kako bi izbjegli slučajne zamjene lijeka NovoMix i drugih inzulinskih pripravaka.

Inzulinska protutijela

Primjena inzulina može uzrokovati pojavu inzulinskih protutijela. U rijetkim slučajevima, prisustvo takvih inzulinskih protutijela može zahtijevati prilagodbu doze inzulina kako bi se korigirala sklonost hiperglikemiji ili hipoglikemiji.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Poznato je da niz lijekova stupa u interakciju s metabolizmom glukoze.

Sljedeće tvari mogu smanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom:

oralni antidijabetici, inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori), beta-blokatori, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori), salicilati, anabolički steroidi i sulfonamidi.

Sljedeće tvari mogu povećati bolesnikovu potrebu za inzulinom:

oralni kontraceptivi, tiazidi, glukokortikoidi, hormoni štitnjače, simpatomimetici, hormon rasta i danazol.

Beta-blokatori mogu prikriti simptome hipoglikemije.

Oktreotid/lanreotid mogu ili smanjiti ili povećati potrebu za inzulinom.

Alkohol može pojačati ili smanjiti hipoglikemijski učinak inzulina.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Kliničko iskustvo s lijekom NovoMix 30 u trudnoći ograničeno je.

Ispitivanja reprodukcije na životinjama nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na embriotoksično ili teratogeno djelovanje.

Općenito se tijekom cijele trudnoće, kao i pri planiranju trudnoće preporučuje pojačano praćenje glukoze u krvi te nadzor trudnica sa šećernom bolešću. Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a postupno povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Nakon poroda potrebe za inzulinom obično se brzo vraćaju na one prije trudnoće.

Dojenje

Ne postoje ograničenja za liječenje lijekom NovoMix 30 tijekom dojenja. Liječenje dojilje inzulinom nije rizično za dijete. Međutim, možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka NovoMix 30.

Plodnost

Ispitivanja reprodukcije na životinjama nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja automobila ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje ili rukovanja strojem. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom ili rukovati strojem.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave opažene u bolesnika liječenih lijekom NovoMix uglavnom su posljedica farmakološkog učinka aspart inzulina.

Najčešće prijavljivana nuspojava tijekom liječenja je hipoglikemija. Učestalost hipoglikemije varira ovisno o populaciji bolesnika, shemi doziranja i stupnju regulacije glikemije; molimo vidjeti Opis odabranih nuspojava u nastavku.

Na početku inzulinske terapije mogu se javiti refrakcijske anomalije, edem i reakcije na mjestu injiciranja (bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež na mjestu injiciranja). Te reakcije obično su prolazne naravi. Naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s akutnom bolnom neuropatijom, što je obično prolazno. Intenziviranje terapije inzulinom s naglim poboljšanjem regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije, dok dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik napredovanja dijabetičke retinopatije.

Tablični prikaz nuspojava

Dolje navedene nuspojave temelje se na podacima iz kliničkih ispitivanja i prikazane su prema MedDRA učestalosti i klasifikaciji organskih sustava. Za učestalost pojavljivanja korištena je sljedeća kategorizacija: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

Poremećaji imunološkog

Manje često - urtikarija, osip, erupcije

sustava

 

 

Vrlo rijetko - anafilaktičke reakcije*

 

 

Poremećaji metabolizma i

Vrlo često - hipoglikemija*

prehrane

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Rijetko - periferna neuropatija (bolna neuropatija)

 

 

Poremećaji oka

Manje često - poremećaji refrakcije

 

 

 

Manje često - dijabetička retinopatija

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

Manje često - lipodistrofija*

tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često - edem

mjestu primjene

 

 

Manje često – reakcije na mjestu injiciranja

*vidjeti Opis odabranih nuspojava

Opis odabranih nuspojava

Anafilaktičke reakcije:

Generalizirane reakcije preosjetljivosti (uključujući generalizirani kožni osip, svrbež, znojenje, gastrointestinalne poremećaje, angioneurotski edem, poteškoće s disanjem, palpitacije i pad krvnog tlaka) javljaju se vrlo rijetko, ali mogu biti opasne po život.

Hipoglikemija:

Hipoglikemija je najčešće prijavljivana nuspojava. Može nastupiti ako je primijenjena prevelika doza inzulina u odnosu na potrebu za inzulinom. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti i/ili konvulzija te može izazvati privremeno ili trajno oštećenje funkcije mozga pa čak i smrt. Simptomi hipoglikemije obično se javljaju naglo, a mogu uključivati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, umor, nervozu ili tremor, anksioznost, neuobičajeni umor ili slabost, konfuznost, poteškoće s koncentracijom, omamljenost, izrazitu glad, promjene vida, glavobolju, mučninu i palpitacije.

U kliničkim ispitivanjima učestalost hipoglikemija varirala je ovisno o populaciji bolesnika, shemi doziranja i stupnju regulacije glikemije. Tijekom kliničkih ispitivanja ukupna stopa hipoglikemija u bolesnika liječenih aspart inzulinom nije se razlikovala od one u bolesnika liječenih humanim inzulinom.

Lipodistrofija:

Lipodistrofija (uključujući lipohipertrofiju, lipoatrofiju) može nastati na mjestu injiciranja. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja smanjuje rizik od razvoja ovih reakcija.

Pedijatrijska populacija

Na temelju podataka dobivenih nakon stavljanja lijeka na tržište i iz kliničkih ispitivanja, učestalost, vrsta i težina nuspojava opaženih u pedijatrijskoj populaciji ne upućuju na razlike u odnosu na šire iskustvo u općoj populaciji.

Ostale posebne populacije

Na temelju podataka dobivenih nakon stavljanja lijeka na tržište i iz kliničkih ispitivanja, učestalost, vrsta i težina nuspojava opaženih u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre ne upućuju na razlike u odnosu na šire iskustvo u općoj populaciji.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Specifično predoziranje inzulinom nije moguće definirati; međutim, ako se primijene doze koje su prevelike u odnosu na bolesnikovu potrebu, može se razviti hipoglikemija u nekoliko različitih stadija:

Blage epizode hipoglikemije mogu se liječiti peroralnom primjenom glukoze ili uzimanjem proizvoda koji sadrže šećer. Stoga se bolesniku koji ima šećernu bolest preporučuje da sa sobom uvijek nosi proizvode koji sadrže šećer.

Teške epizode hipoglikemije, u kojima bolesnik ostane bez svijesti, mogu se liječiti glukagonom (0,5 do 1 mg) koji intramuskularno ili supkutano daje osoba upoznata s načinom primjene glukagona, ili glukozom koju intravenski daje zdravstveni radnik. Ako bolesnik ne reagira na glukagon 10 do 15 minuta nakon primjene, mora se intravenski primijeniti glukoza.

Kako bi se spriječilo ponavljanje hipoglikemije, po povratku svijesti u bolesnika se preporučuje peroralna primjena ugljikohidrata.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje, srednjedugodjelujući ili dugodjelujući u kombinaciji s brzodjelujućim. ATK oznaka: A10AD05.

NovoMix 30 je bifazična suspenzija sa 30% otopine aspart inzulina (brzodjelujući analog humanog inzulina) i 70% aspart inzulina kristaliziranog s protaminom (srednjedugodjelujući analog humanog inzulina).

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Učinak aspart inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi posljedica je olakšanog ulaska glukoze nakon vezanja inzulina na receptore na mišićnim i masnim stanicama te istovremene inhibicije otpuštanja glukoze iz jetre.

NovoMix 30 je bifazični inzulin koji sadrži 30% otopine aspart inzulina. Početak djelovanja mu je brz, što omogućuje primjenu bliže obroku (0 do 10 minuta od obroka) u usporedbi s otopinom humanog inzulina. Kristalna faza (70%) sadrži aspart inzulin kristaliziran s protaminom, čiji je profil aktivnosti sličan humanom NPH inzulinu.

Početak djelovanja lijeka NovoMix 30 nakon supkutane injekcije nastupit će unutar 10 do 20 minuta. Maksimalni učinak postiže se između 1 i 4 sata nakon injiciranja. Djelovanje traje do 24 sata (Slika 1).

Brzina infuzije glukoze

Sati

Slika 1: Profil djelovanja lijeka NovoMix 30 (___) i bifazičnog humanog inzulina 30 (---) u zdravih osoba

Klinička djelotvornost i sigurnost

U tromjesečnom kliničkom ispitivanju bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 NovoMix 30 pokazao je jednaku kontrolu glikoziliranog hemoglobina kao i liječenje bifazičnim humanim inzulinom 30. Aspart inzulin jednak je humanom inzulinu na molarnoj osnovi. U usporedbi s bifazičnim humanim inzulinom 30, primjena lijeka NovoMix 30 prije doručka i večere rezultirala je nižom postprandijalnom glikemijom nakon oba obroka (doručka i večere).

Meta-analiza koja je uključivala devet ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala je da je glikemija natašte bila viša u bolesnika liječenih lijekom NovoMix 30 nego u bolesnika liječenih bifazičnim humanim inzulinom 30.

U jednom kliničkom ispitivanju 341 bolesnik sa šećernom bolešću tipa 2 bio je randomiziran na liječenje lijekom NovoMix 30, samim ili u kombinaciji s metforminom, ili na liječenje kombinacijom metformina i sulfonilureje. Primarni pokazatelj učinkovitosti - HbA1c nakon 16 tjedana liječenja - nije se razlikovao u bolesnika liječenih lijekom NovoMix 30 i metforminom i u bolesnika liječenih metforminom i sulfonilurejom. U tom ispitivanju je 57% bolesnika imalo početni HbA1c veći od 9%; u tih je bolesnika liječenje lijekom NovoMix 30 u kombinaciji s metforminom rezultiralo značajno nižim razinama HbA1c u odnosu na liječenje kombinacijom metformina i sulfonilureje.

U jednom kliničkom ispitivanju bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2 nedovoljno kontrolirani samo oralnim antidijabeticima bili su randomizirani na liječenje lijekom NovoMix 30 dva puta dnevno (117 bolesnika) ili na liječenje inzulinom glarginom jednom dnevno (116 bolesnika). Nakon

28 tjedana liječenja prema preporukama za doziranje navedenima u dijelu 4.2, prosječno sniženje vrijednosti HbA1c s lijekom NovoMix 30 iznosilo je 2,8% (prosječna početna vrijednost = 9,7%). U skupini liječenoj lijekom NovoMix 30, 66% bolesnika postiglo je vrijednost HbA1c ispod 7%, a 42% ispod 6,5%, dok je srednja vrijednost glikemije natašte smanjena za približno 7 mmol/l (sa

14,0 mmol/l u početku ispitivanja na 7,1 mmol/l).

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2, jedna je meta-analiza pokazala smanjeni rizik za pojavu svih noćnih hipoglikemija i teških hipoglikemija s lijekom NovoMix 30 u usporedbi s bifazičnim humanim inzulinom 30. Rizik za nastup svih hipoglikemija koje se javljaju tijekom dana bio je povećan u bolesnika liječenih lijekom NovoMix 30.

Pedijatrijska populacija

U kliničkom ispitivanju koje je trajalo 16 tjedana postprandijalna regulacija glikemije s lijekom NovoMix 30 primijenjenim uz obrok uspoređena je s humanim inzulinom/bifazičnim humanim inzulinom 30 primijenjenim uz obrok uz NPH inzulin prije spavanja. Ispitivanje je obuhvatilo

167 bolesnika u dobi od 10 do 18 godina. Srednja vrijednost HbA1c ostala je slična početnoj tijekom cijelog ispitivanja u objema skupinama, a nije bilo ni razlike u učestalosti hipoglikemije kod primjene lijeka NovoMix 30 ili bifazičnog humanog inzulina 30.

U manjeg broja mlađih ispitanika (54 bolesnika u dobi od 6 do 12 godina) uključenih u dvostruko slijepo, križno ispitivanje (promjena režima liječenja nakon 12 tjedana), učestalost hipoglikemija te povećanje postprandijalne glikemije bili su značajno manji kod primjene lijeka NovoMix 30 u usporedbi s bifazičnim humanim inzulinom 30. Konačni HbA1c bio je znatno niži u skupini liječenoj bifazičnim humanim inzulinom 30 nego lijekom NovoMix 30.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija, distribucija i eliminacija

Kod aspart inzulina, zamjena aminokiseline prolina aspartnom kiselinom na položaju B28 smanjuje tendenciju stvaranja heksamera, što je opaženo kod otopine humanog inzulina. Aspart inzulin u topivoj fazi lijeka NovoMix 30 čini 30% ukupnog inzulina; on se iz supkutanog sloja apsorbira brže nego topiva komponenta bifazičnog humanog inzulina. Preostalih 70% je u kristalnoj fazi, kao aspart inzulin kristaliziran s protaminom; on ima produljen apsorpcijski profil sličan humanom NPH inzulinu.

Maksimalna koncentracija inzulina u serumu je prosječno 50% viša kod primjene lijeka NovoMix 30 nego bifazičnog humanog inzulina 30. Vrijeme do postizanja vršne koncentracije iznosi, u prosjeku, polovicu vremena potrebnog kod primjene bifazičnog humanog inzulina 30. U zdravih dobrovoljaca srednja maksimalna koncentracija u serumu od 140 ± 32 pmol/l postignuta je oko 60 minuta nakon supkutane primjene doze od 0,20 jedinica/kg tjelesne težine. Srednji poluvijek (t1/2) lijeka NovoMix 30, koji odražava stupanj apsorpcije frakcije vezane za protamin, iznosio je 8–9 sati. Razine inzulina u serumu vratile su se na početne vrijednosti 15–18 sati nakon supkutane doze. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 maksimalna koncentracija postignuta je oko 95 minuta nakon doziranja, a izmjerene su koncentracije dosta iznad nule za ne manje od 14 sati nakon doziranja.

Posebne populacije

Farmakokinetika lijeka NovoMix 30 nije ispitivana u starijih bolesnika niti u bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika lijeka NovoMix 30 nije ispitivana u djece ili adolescenata. No, farmakokinetička i farmakodinamička svojstva otopine aspart inzulina ispitivana su u djece (6–12 godina) i adolescenata (13–17 godina) sa šećernom bolešću tipa 1. Aspart inzulin se brzo apsorbirao u obje dobne skupine, sa sličnim tmax kao i u odraslih. Međutim, Cmax se razlikovao po dobnim skupinama, što naglašava važnost

individualne titracije aspart inzulina.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska i IGF-1 receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, aspart inzulin ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Ispitivanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore aspart inzulina jednaka kao i kod humanog inzulina.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Glicerol

Fenol

Metakrezol

Cinkov klorid

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat

Natrijev klorid

Protaminsulfat

Kloridna kiselina (za podešavanje pH)

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Prije otvaranja: 2 godine.

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: lijek se smije čuvati najviše 4 tjedna.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prije otvaranja: čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Držati dalje od rashladnih dijelova. Ne zamrzavati.

NovoMix 30 Penfill

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Uložak čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

NovoMix 30 FlexPen

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Zatvarač držati na FlexPen brizgalici radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

NovoMix 30 Penfill

3 ml suspenzije u ulošku (staklo tipa 1) s klipom (brombutil) i gumenim zatvaračem (brombutil/poliizopren). U ulošku je staklena kuglica koja olakšava resuspenziju.

Veličine pakiranja: 5 i 10 uložaka. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

NovoMix 30 FlexPen

3 ml suspenzije u ulošku (staklo tipa 1) s klipom (brombutil) i gumenim zatvaračem

(brombutil/poliizopren) nalazi se u jednokratnoj, višedoznoj napunjenoj brizgalici od polipropilena. U ulošku je staklena kuglica koja olakšava resuspenziju.

Veličine pakiranja: 1 (sa ili bez igala), 5 (bez igala) i 10 (bez igala) napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nakon što se NovoMix 30 Penfill ili NovoMix 30 FlexPen izvadi iz hladnjaka, preporučuje se pustiti NovoMix 30 Penfill ili NovoMix 30 FlexPen da dosegne sobnu temperaturu prije resuspendiranja inzulina prema uputama za prvu primjenu.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti ako resuspendirana tekućina nije jednoliko bijela, zamućena i vodena.

Bolesniku treba naglasiti da je NovoMix 30 potrebno resuspendirati neposredno prije primjene.

NovoMix 30 koji je bio zamrznut ne smije se primijeniti.

Bolesniku treba savjetovati da nakon svakog injiciranja iglu zbrine.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Igle, ulošci i napunjene brizgalice ne smiju se dijeliti s drugim osobama.

Uložak se ne smije ponovno puniti.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

NovMix 30 Penfill

EU/1/00/142/004

EU/1/00/142/005

NovoMix 30 FlexPen

EU/1/00/142/009

EU/1/00/142/010

EU/1/00/142/023

EU/1/00/142/024

EU/1/00/142/025

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2000.

Datum posljednje obnove odobrenja: 2. srpnja 2010.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

NovoMix 50 Penfill 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

NovoMix 50 FlexPen 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

NovoMix 50 Penfill

1 ml suspenzije sadrži 100 jedinica otopine aspart inzulina*/aspart inzulina* kristaliziranog s protaminom u omjeru 50/50 (što odgovara 3,5 mg). 1 uložak sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica.

NovoMix 50 FlexPen

1 ml suspenzije sadrži 100 jedinica otopine aspart inzulina*/aspart inzulina* kristaliziranog s protaminom u omjeru 50/50 (što odgovara 3,5 mg). 1 napunjena brizgalica sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica.

*Aspart inzulin proizveden je u Saccharomyces cerevisiae tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Suspenzija je zamućena, bijela i vodena.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

NovoMix 50 je indiciran za liječenje šećerne bolesti u odraslih osoba.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Jakost inzulinskih analoga, uključujući aspart inzulin, izražava se u jedinicama, dok se jakost humanog inzulina izražava u internacionalnim jedinicama.

Doziranje lijeka NovoMix 50 individualno je i određuje se u skladu s potrebama bolesnika. Za postizanje optimalne regulacije glikemije preporučuje se praćenje razine glukoze u krvi i prilagodba doze inzulina.

Individualna potreba za inzulinom obično se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 jedinice/kg/dan, a NovoMix 50 može u potpunosti ili djelomično nadoknaditi tu potrebu.

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 NovoMix 50 se može primjenjivati u monoterapiji ili u kombinaciji s metforminom kada vrijednosti glukoze u krvi nisu dovoljno regulirane samim metforminom.

Prilagodba doze može biti potrebna ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost, promijeni uobičajenu prehranu ili tijekom popratne bolesti.

Posebne populacije

U starijih bolesnika (≥65 godina) i u bolesnika s oštećenjem jetre ili bubrega treba pojačano pratiti razine glukoze te individualno prilagoditi dozu aspart inzulina.

Oštećenje bubrega ili jetre može umanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka NovoMix 50 u djece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Pri prijelazu s drugih inzulinskih pripravaka na NovoMix 50 možda će biti potrebno prilagoditi dozu i vrijeme primjene. Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se pomno pratiti razine glukoze (vidjeti dio 4.4).

Način primjene

NovoMix 50 je bifazična suspenzija inzulinskog analoga, aspart inzulina. Suspenzija sadrži brzodjelujući i srednjedugodjelujući aspart inzulin u omjeru 50/50.

NovoMix 50 je namijenjen samo za supkutanu primjenu.

NovoMix 50 se primjenjuje supkutanom injekcijom u bedro ili trbušnu stijenku. Ako je to prikladno, može se injicirati u glutealnu ili deltoidnu regiju. Mjesto injiciranja unutar istog područja treba stalno mijenjati kako bi se smanjio rizik od lipodistrofije. Nije ispitivan utjecaj različitih mjesta injiciranja na apsorpciju lijeka NovoMix 50. Trajanje djelovanja varirat će ovisno o dozi, mjestu injiciranja, protoku krvi, temperaturi i razini tjelesne aktivnosti.

NovoMix 50 ima brži početak djelovanja od bifazičnog humanog inzulina i uobičajeno se daje neposredno prije obroka. Kad je potrebno, NovoMix 50 može se dati neposredno nakon obroka.

Za detaljne upute za uporabu, molimo pogledajte uputu o lijeku.

NovoMix 50 Penfill

Primjena pomagalima za primjenu inzulina

NovoMix 50 Penfill je namijenjen uporabi s pomagalima za primjenu inzulina proizvođača Novo Nordisk i iglama NovoFine ili NovoTwist.

NovoMix 50 FlexPen

Primjena FlexPen brizgalicom

NovoMix 50 FlexPen je napunjena brizgalica (označena bojom) namijenjena uporabi s iglama NovoFine ili NovoTwist. Odmjeravanjem po 1 jedinicu, FlexPen brizgalicom mogu se odmjeriti doze u rasponu od 1 do 60 jedinica.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

NovoMix 50 se ne smije primjenjivati intravenski jer to može rezultirati teškom hipoglikemijom.

Treba izbjegavati intramuskularnu primjenu. NovoMix 50 se ne smije koristiti u inzulinskim infuzijskim pumpama.

Prije putovanja u druge vremenske zone bolesnik treba potražiti savjet liječnika jer to može značiti da će bolesnik morati uzimati inzulin i obroke u druga doba dana.

Hiperglikemija

Neodgovarajuće doziranje ili prekid liječenja, posebice u šećernoj bolesti tipa 1, mogu dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze. Obično se prvi simptomi hiperglikemije javljaju postupno tijekom nekoliko sati ili dana, a uključuju: žeđ, učestalo mokrenje, mučninu, povraćanje, omamljenost, crvenu suhu kožu, suha usta, gubitak teka kao i acetonski zadah. U šećernoj bolesti tipa 1 neliječena hiperglikemija u konačnici vodi u dijabetičku ketoacidozu, koja može biti smrtonosna.

Hipoglikemija

Izostavljanje obroka ili neplanirana naporna tjelovježba mogu dovesti do hipoglikemije.

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom. U slučaju hipoglikemije ili sumnje na hipoglikemiju, NovoMix se ne smije injicirati. Nakon što se bolesnikova razina glukoze u krvi stabilizira, treba razmotriti prilagodbu doze (vidjeti dijelove 4.2, 4.8 i 4.9).

U bolesnika u kojih je znatno poboljšana regulacija glikemije, primjerice intenziviranjem inzulinske terapije, mogu se promijeniti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije te ih o tome treba primjereno savjetovati. U osoba koje dugo boluju od šećerne bolesti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu nestati.

Budući da se NovoMix 50 treba primjenjivati neposredno uz obrok, u bolesnika koji boluju od popratne bolesti ili su podvrgnuti liječenju kod kojeg se može očekivati usporena apsorpcija hrane, potrebno je imati u vidu njegov brz početak djelovanja.

Popratne bolesti, posebice infekcije i stanja praćena vrućicom, obično povećavaju bolesnikovu potrebu za inzulinom. Popratne bolesti bubrega, jetre ili one koje zahvaćaju nadbubrežnu žlijezdu, hipofizu ili štitnjaču mogu uvjetovati promjenu doze inzulina.

Kad bolesnici prelaze s jedne vrste inzulinskog pripravka na drugu, rani upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu se promijeniti ili postati manje izraženi nego tijekom liječenja s prethodnom vrstom inzulina.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti, podrijetlu (životinjski inzulin, humani inzulin, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK u odnosu na inzulin životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Bolesnicima koji su prešli na NovoMix 50 s druge vrste inzulina možda će biti potreban veći broj injekcija dnevno ili različita doza nego kod primjene njihovih uobičajenih inzulinskih pripravaka. Ako je prilagodba potrebna, može se provesti već pri prvoj dozi ili tijekom prvih nekoliko tjedana ili mjeseci.

Reakcije na mjestu injiciranja

Kao i u svakoj inzulinskoj terapiji, na mjestu injiciranja mogu se pojaviti reakcije kao što su bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja smanjuje rizik od razvoja takvih reakcija. Reakcije obično nestaju nakon nekoliko dana ili tjedana. Zbog reakcija na mjestu injiciranja rijetko će biti potrebno prekinuti liječenje lijekom NovoMix 50.

Kombinacija lijeka NovoMix s pioglitazonom

Zabilježeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se

razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka NovoMix. U slučaju primjene ove kombinacije, u bolesnika valja pratiti znakove i simptome zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Izbjegavanje slučajnih zamjena/medikacijskih pogrešaka

Bolesnicima se mora objasniti da prije svakog injiciranja uvijek provjere naljepnicu na inzulinu, kako bi izbjegli slučajne zamjene lijeka NovoMix i drugih inzulinskih pripravaka.

Inzulinska protutijela

Primjena inzulina može uzrokovati pojavu inzulinskih protutijela. U rijetkim slučajevima, prisustvo takvih inzulinskih protutijela može zahtijevati prilagodbu doze inzulina kako bi se korigirala sklonost hiperglikemiji ili hipoglikemiji.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Poznato je da niz lijekova stupa u interakciju s metabolizmom glukoze.

Sljedeće tvari mogu smanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom:

oralni antidijabetici, inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori), beta-blokatori, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori), salicilati, anabolički steroidi i sulfonamidi.

Sljedeće tvari mogu povećati bolesnikovu potrebu za inzulinom:

oralni kontraceptivi, tiazidi, glukokortikoidi, hormoni štitnjače, simpatomimetici, hormon rasta i danazol.

Beta-blokatori mogu prikriti simptome hipoglikemije.

Oktreotid/lanreotid mogu ili smanjiti ili povećati potrebu za inzulinom.

Alkohol može pojačati ili smanjiti hipoglikemijski učinak inzulina.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Kliničko iskustvo s lijekom NovoMix 50 u trudnoći ograničeno je.

Ispitivanja reprodukcije na životinjama nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na embriotoksično ili teratogeno djelovanje.

Općenito se tijekom cijele trudnoće, kao i pri planiranju trudnoće preporučuje pojačano praćenje glukoze u krvi te nadzor trudnica sa šećernom bolešću. Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a postupno povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Nakon poroda potrebe za inzulinom obično se brzo vraćaju na one prije trudnoće.

Dojenje

Ne postoje ograničenja za liječenje lijekom NovoMix 50 tijekom dojenja. Liječenje dojilje inzulinom nije rizično za dijete. Međutim, možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka NovoMix 50.

Plodnost

Ispitivanja reprodukcije na životinjama nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na plodnost.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja automobila ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje ili rukovanja strojem. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom ili rukovati strojem.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave opažene u bolesnika liječenih lijekom NovoMix uglavnom su posljedica farmakološkog učinka aspart inzulina.

Najčešće prijavljivana nuspojava tijekom liječenja je hipoglikemija. Učestalost hipoglikemije varira ovisno o populaciji bolesnika, shemi doziranja i stupnju regulacije glikemije; molimo vidjeti Opis odabranih nuspojava u nastavku.

Na početku inzulinske terapije mogu se javiti refrakcijske anomalije, edem i reakcije na mjestu injiciranja (bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež na mjestu injiciranja). Te reakcije obično su prolazne naravi. Naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s akutnom bolnom neuropatijom, što je obično prolazno. Intenziviranje terapije inzulinom s naglim poboljšanjem regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije, dok dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik napredovanja dijabetičke retinopatije.

Tablični prikaz nuspojava

Dolje navedene nuspojave temelje se na podacima iz kliničkih ispitivanja i prikazane su prema MedDRA učestalosti i klasifikaciji organskih sustava. Za učestalost pojavljivanja korištena je sljedeća kategorizacija: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

Poremećaji imunološkog

Manje često - urtikarija, osip, erupcije

sustava

 

 

Vrlo rijetko - anafilaktičke reakcije*

 

 

Poremećaji metabolizma i

Vrlo često - hipoglikemija*

prehrane

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Rijetko - periferna neuropatija (bolna neuropatija)

 

 

Poremećaji oka

Manje često - poremećaji refrakcije

 

 

 

Manje često - dijabetička retinopatija

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

Manje često - lipodistrofija*

tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često - edem

mjestu primjene

 

 

Manje često – reakcije na mjestu injiciranja

*vidjeti Opis odabranih nuspojava.

Opis odabranih nuspojava

Anafilaktičke reakcije:

Generalizirane reakcije preosjetljivosti (uključujući generalizirani kožni osip, svrbež, znojenje, gastrointestinalne poremećaje, angioneurotski edem, poteškoće s disanjem, palpitacije i pad krvnog tlaka) javljaju se vrlo rijetko, ali mogu biti opasne po život.

Hipoglikemija:

Hipoglikemija je najčešće prijavljivana nuspojava. Može nastupiti ako je primijenjena prevelika doza inzulina u odnosu na potrebu za inzulinom. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti i/ili konvulzija te može izazvati privremeno ili trajno oštećenje funkcije mozga pa čak i smrt. Simptomi hipoglikemije obično se javljaju naglo, a mogu uključivati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, umor, nervozu ili tremor, anksioznost, neuobičajeni umor ili slabost, konfuznost, poteškoće s koncentracijom, omamljenost, izrazitu glad, promjene vida, glavobolju, mučninu i palpitacije.

U kliničkim ispitivanjima učestalost hipoglikemija varirala je ovisno o populaciji bolesnika, shemi doziranja i stupnju regulacije glikemije. Tijekom kliničkih ispitivanja ukupna stopa hipoglikemija u bolesnika liječenih aspart inzulinom nije se razlikovala od one u bolesnika liječenih humanim inzulinom.

Lipodistrofija:

Lipodistrofija (uključujući lipohipertrofiju, lipoatrofiju) može nastati na mjestu injiciranja. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja smanjuje rizik od razvoja ovih reakcija.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka NovoMix 50 u djece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Ostale posebne populacije

Na temelju podataka dobivenih nakon stavljanja lijeka na tržište i iz kliničkih ispitivanja, učestalost, vrsta i težina nuspojava opaženih u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre ne upućuju na razlike u odnosu na šire iskustvo u općoj populaciji.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Specifično predoziranje inzulinom nije moguće definirati; međutim, ako se primijene doze koje su prevelike u odnosu na bolesnikovu potrebu, može se razviti hipoglikemija u nekoliko različitih stadija:

Blage epizode hipoglikemije mogu se liječiti peroralnom primjenom glukoze ili uzimanjem proizvoda koji sadrže šećer. Stoga se bolesniku koji ima šećernu bolest preporučuje da sa sobom uvijek nosi proizvode koji sadrže šećer.

Teške epizode hipoglikemije, u kojima bolesnik ostane bez svijesti, mogu se liječiti glukagonom (0,5 do 1 mg) koji intramuskularno ili supkutano daje osoba upoznata s načinom primjene glukagona, ili glukozom koju intravenski daje zdravstveni radnik. Ako bolesnik ne reagira na glukagon 10 do 15 minuta nakon primjene, mora se intravenski primijeniti glukoza.

Kako bi se spriječilo ponavljanje hipoglikemije, po povratku svijesti u bolesnika se preporučuje peroralna primjena ugljikohidrata.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje, srednjedugodjelujući ili dugodjelujući u kombinaciji s brzodjelujućim. ATK oznaka: A10AD05.

NovoMix 50 je bifazična suspenzija sa 50% otopine aspart inzulina (brzodjelujući analog humanog inzulina) i 50% aspart inzulina kristaliziranog s protaminom (srednjedugodjelujući analog humanog inzulina).

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Učinak aspart inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi posljedica je olakšanog ulaska glukoze nakon vezanja inzulina na receptore na mišićnim i masnim stanicama te istovremene inhibicije otpuštanja glukoze iz jetre.

NovoMix 50 je bifazični inzulin koji sadrži 50% otopine aspart inzulina. Početak djelovanja mu je brz, što omogućuje primjenu bliže obroku (0 do 10 minuta od obroka) u usporedbi s otopinom humanog inzulina. Kristalna faza (50%) sadrži aspart inzulin kristaliziran s protaminom, čiji je profil aktivnosti sličan humanom NPH inzulinu.

Početak djelovanja lijeka NovoMix 50 nakon supkutane injekcije nastupit će unutar 10 do 20 minuta. Maksimalni učinak postiže se između 1 i 4 sata nakon injiciranja. Djelovanje traje 14 do 24 sata (Slika 1).

Brzina infuzije glukoze

Sati

NovoMix 50

Slika 1: Profil djelovanja lijeka NovoMix 50 u zdravih osoba bijele rase

Aspart inzulin jednak je humanom inzulinu na molarnoj osnovi.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija, distribucija i eliminacija

Kod aspart inzulina, zamjena aminokiseline prolina aspartnom kiselinom na položaju B28 smanjuje tendenciju stvaranja heksamera, što je opaženo kod otopine humanog inzulina. Aspart inzulin u topivoj fazi lijeka NovoMix 50 čini 50% ukupnog inzulina; on se iz supkutanog sloja apsorbira brže nego topiva komponenta bifazičnog humanog inzulina. Preostalih 50% je u kristalnoj fazi, kao aspart inzulin kristaliziran s protaminom; on ima produljen apsorpcijski profil sličan humanom NPH inzulinu.

U zdravih dobrovoljaca srednja maksimalna koncentracija u serumu od 445 ± 135 pmol/l postignuta je oko 60 minuta nakon supkutane primjene doze od 0,30 jedinica/kg tjelesne težine. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 maksimalna koncentracija postignuta je oko 95 minuta nakon doziranja.

Posebne populacije

Farmakokinetika lijeka NovoMix 50 nije ispitivana u pedijatrijskoj populaciji, kao niti u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska i IGF-1 receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, aspart inzulin ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Ispitivanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore aspart inzulina jednaka kao i kod humanog inzulina.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Glicerol

Fenol

Metakrezol

Cinkov klorid

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat

Natrijev klorid

Protaminsulfat

Kloridna kiselina (za podešavanje pH)

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

Prije otvaranja: 2 godine.

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: lijek se smije čuvati najviše 4 tjedna.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prije otvaranja: čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Držati dalje od rashladnih dijelova. Ne zamrzavati.

NovoMix 50 Penfill

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Uložak čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

NovoMix 50 FlexPen

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Zatvarač držati na FlexPen brizgalici radi zaštite od svjetlosti.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

NovoMix 50 Penfill

3 ml suspenzije u ulošku (staklo tipa 1) s klipom (brombutil) i gumenim zatvaračem (brombutil/poliizopren). U ulošku je staklena kuglica koja olakšava resuspenziju.

Veličine pakiranja: 1, 5 i 10 uložaka. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

NovoMix 50 FlexPen

3 ml suspenzije u ulošku (staklo tipa 1) s klipom (brombutil) i gumenim zatvaračem

(brombutil/poliizopren) nalazi se u jednokratnoj, višedoznoj napunjenoj brizgalici od polipropilena. U ulošku je staklena kuglica koja olakšava resuspenziju.

Veličine pakiranja: 1, 5 i 10 napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nakon što se NovoMix 50 Penfill ili NovoMix 50 FlexPen izvadi iz hladnjaka, preporučuje se pustiti NovoMix 50 Penfill ili NovoMix 50 FlexPen da dosegne sobnu temperaturu prije resuspendiranja inzulina prema uputama za prvu primjenu.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti ako resuspendirana tekućina nije jednoliko bijela, zamućena i vodena.

Bolesniku treba naglasiti da je NovoMix 50 potrebno resuspendirati neposredno prije primjene.

NovoMix 50 koji je bio zamrznut ne smije se primijeniti.

Bolesniku treba savjetovati da nakon svakog injiciranja iglu zbrine.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Igle, ulošci i napunjene brizgalice ne smiju se dijeliti s drugim osobama.

Uložak se ne smije ponovno puniti.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

NovoMix 50 Penfill

EU/1/00/142/011

EU/1/00/142/012

EU/1/00/142/013

NovoMix 50 FlexPen

EU/1/00/142/014

EU/1/00/142/015

EU/1/00/142/016

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2000.

Datum posljednje obnove odobrenja: 2. srpnja 2010.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

NovoMix 70 Penfill 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

NovoMix 70 FlexPen 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

NovoMix 70 Penfill

1 ml suspenzije sadrži 100 jedinica otopine aspart inzulina*/aspart inzulina* kristaliziranog s protaminom u omjeru 70/30 (što odgovara 3,5 mg). 1 uložak sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica.

NovoMix 70 FlexPen

1 ml suspenzije sadrži 100 jedinica otopine aspart inzulina*/aspart inzulina* kristaliziranog s protaminom u omjeru 70/30 (što odgovara 3,5 mg). 1 napunjena brizgalica sadrži 3 ml, što odgovara 300 jedinica.

*Aspart inzulin proizveden je u Saccharomyces cerevisiae tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Suspenzija je zamućena, bijela i vodena.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

NovoMix 70 je indiciran za liječenje šećerne bolesti u odraslih osoba.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Jakost inzulinskih analoga, uključujući aspart inzulin, izražava se u jedinicama, dok se jakost humanog inzulina izražava u internacionalnim jedinicama.

Doziranje lijeka NovoMix 70 individualno je i određuje se u skladu s potrebama bolesnika. Za postizanje optimalne regulacije glikemije preporučuje se praćenje razine glukoze u krvi i prilagodba doze inzulina.

Individualna potreba za inzulinom obično se kreće u rasponu od 0,5 do 1,0 jedinice/kg/dan, a NovoMix 70 može u potpunosti ili djelomično nadoknaditi tu potrebu.

U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 NovoMix 70 se može primjenjivati u monoterapiji ili u kombinaciji s metforminom kada vrijednosti glukoze u krvi nisu dovoljno regulirane samim metforminom.

Prilagodba doze može biti potrebna ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost, promijeni uobičajenu prehranu ili tijekom popratne bolesti.

Posebne populacije

U starijih bolesnika (≥ 65 godina) i u bolesnika s oštećenjem jetre ili bubrega treba pojačano pratiti razine glukoze te individualno prilagoditi dozu aspart inzulina.

Oštećenje bubrega ili jetre može umanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka NovoMix 70 u djece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Pri prijelazu s drugih inzulinskih pripravaka na NovoMix 70 možda će biti potrebno prilagoditi dozu i vrijeme primjene. Tijekom prijelaza i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se pomno pratiti razine glukoze (vidjeti dio 4.4).

Način primjene

NovoMix 70 je bifazična suspenzija inzulinskog analoga, aspart inzulina. Suspenzija sadrži brzodjelujući i srednjedugodjelujući aspart inzulin u omjeru 70/30.

NovoMix 70 je namijenjen samo za supkutanu primjenu.

NovoMix 70 se primjenjuje supkutanom injekcijom u bedro ili trbušnu stijenku. Ako je to prikladno, može se injicirati u glutealnu ili deltoidnu regiju. Mjesto injiciranja unutar istog područja treba stalno mijenjati kako bi se smanjio rizik od lipodistrofije. Nije ispitivan utjecaj različitih mjesta injiciranja na apsorpciju lijeka NovoMix 70. Trajanje djelovanja varirat će ovisno o dozi, mjestu injiciranja, protoku krvi, temperaturi i razini tjelesne aktivnosti.

NovoMix 70 ima brži početak djelovanja od bifazičnog humanog inzulina i uobičajeno se daje neposredno prije obroka. Kad je potrebno, NovoMix 70 može se dati neposredno nakon obroka.

Za detaljne upute za uporabu, molimo pogledajte uputu o lijeku.

NovoMix 70 Penfill

Primjena pomagalima za primjenu inzulina

NovoMix 70 Penfill je namijenjen uporabi s pomagalima za primjenu inzulina proizvođača Novo Nordisk i iglama NovoFine ili NovoTwist.

NovoMix 70 FlexPen

Primjena FlexPen brizgalicom

NovoMix 70 FlexPen je napunjena brizgalica (označena bojom) namijenjena uporabi s iglama NovoFine ili NovoTwist. Odmjeravanjem po 1 jedinicu, FlexPen brizgalicom mogu se odmjeriti doze u rasponu od 1 do 60 jedinica.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

NovoMix 70 se ne smije primjenjivati intravenski jer to može rezultirati teškom hipoglikemijom.

Treba izbjegavati intramuskularnu primjenu. NovoMix 70 se ne smije koristiti u inzulinskim infuzijskim pumpama.

Prije putovanja u druge vremenske zone bolesnik treba potražiti savjet liječnika jer to može značiti da će bolesnik morati uzimati inzulin i obroke u druga doba dana.

Hiperglikemija

Neodgovarajuće doziranje ili prekid liječenja, posebice u šećernoj bolesti tipa 1, mogu dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze. Obično se prvi simptomi hiperglikemije javljaju postupno tijekom nekoliko sati ili dana, a uključuju: žeđ, učestalo mokrenje, mučninu, povraćanje, omamljenost, crvenu suhu kožu, suha usta, gubitak teka kao i acetonski zadah. U šećernoj bolesti tipa 1 neliječena hiperglikemija u konačnici vodi u dijabetičku ketoacidozu, koja može biti smrtonosna.

Hipoglikemija

Izostavljanje obroka ili neplanirana naporna tjelovježba mogu dovesti do hipoglikemije.

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom. U slučaju hipoglikemije ili sumnje na hipoglikemiju, NovoMix se ne smije injicirati. Nakon što se bolesnikova razina glukoze u krvi stabilizira, treba razmotriti prilagodbu doze (vidjeti dijelove 4.2, 4.8 i 4.9).

U bolesnika u kojih je znatno poboljšana regulacija glikemije, primjerice intenziviranjem inzulinske terapije, mogu se promijeniti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije te ih o tome treba primjereno savjetovati. U osoba koje dugo boluju od šećerne bolesti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu nestati.

Budući da se NovoMix 70 treba primjenjivati neposredno uz obrok, u bolesnika koji boluju od popratne bolesti ili su podvrgnuti liječenju kod kojeg se može očekivati usporena apsorpcija hrane, potrebno je imati u vidu njegov brz početak djelovanja.

Popratne bolesti, posebice infekcije i stanja praćena vrućicom, obično povećavaju bolesnikovu potrebu za inzulinom. Popratne bolesti bubrega, jetre ili one koje zahvaćaju nadbubrežnu žlijezdu, hipofizu ili štitnjaču mogu uvjetovati promjenu doze inzulina.

Kad bolesnici prelaze s jedne vrste inzulinskog pripravka na drugu, rani upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu se promijeniti ili postati manje izraženi nego tijekom liječenja s prethodnom vrstom inzulina.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u jačini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti, podrijetlu (životinjski inzulin, humani inzulin, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK u odnosu na inzulin životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze. Bolesnicima koji su prešli na NovoMix 70 s druge vrste inzulina možda će biti potreban veći broj injekcija dnevno ili različita doza nego kod primjene njihovih uobičajenih inzulinskih pripravaka. Ako je prilagodba potrebna, može se provesti već pri prvoj dozi ili tijekom prvih nekoliko tjedana ili mjeseci.

Reakcije na mjestu injiciranja

Kao i u svakoj inzulinskoj terapiji, na mjestu injiciranja mogu se pojaviti reakcije kao što su bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja smanjuje rizik od razvoja takvih reakcija. Reakcije obično nestaju nakon nekoliko dana ili tjedana. Zbog reakcija na mjestu injiciranja rijetko će biti potrebno prekinuti liječenje lijekom NovoMix 70.

Kombinacija lijeka NovoMix s pioglitazonom

Zabilježeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka NovoMix. U slučaju primjene ove kombinacije,

u bolesnika valja pratiti znakove i simptome zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Izbjegavanje slučajnih zamjena/medikacijskih pogrešaka

Bolesnicima se mora objasniti da prije svakog injiciranja uvijek provjere naljepnicu na inzulinu, kako bi izbjegli slučajne zamjene lijeka NovoMix i drugih inzulinskih pripravaka.

Inzulinska protutijela

Primjena inzulina može uzrokovati pojavu inzulinskih protutijela. U rijetkim slučajevima, prisustvo takvih inzulinskih protutijela može zahtijevati prilagodbu doze inzulina kako bi se korigirala sklonost hiperglikemiji ili hipoglikemiji.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Poznato je da niz lijekova stupa u interakciju s metabolizmom glukoze.

Sljedeće tvari mogu smanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom:

oralni antidijabetici, inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori), beta-blokatori, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori), salicilati, anabolički steroidi i sulfonamidi.

Sljedeće tvari mogu povećati bolesnikovu potrebu za inzulinom:

oralni kontraceptivi, tiazidi, glukokortikoidi, hormoni štitnjače, simpatomimetici, hormon rasta i danazol.

Beta-blokatori mogu prikriti simptome hipoglikemije.

Oktreotid/lanreotid mogu ili smanjiti ili povećati potrebu za inzulinom.

Alkohol može pojačati ili smanjiti hipoglikemijski učinak inzulina.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Kliničko iskustvo s lijekom NovoMix 70 u trudnoći ograničeno je.

Ispitivanja reprodukcije na životinjama nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na embriotoksično ili teratogeno djelovanje.

Općenito se tijekom cijele trudnoće, kao i pri planiranju trudnoće preporučuje pojačano praćenje glukoze u krvi te nadzor trudnica sa šećernom bolešću. Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a postupno povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Nakon poroda potrebe za inzulinom obično se brzo vraćaju na one prije trudnoće.

Dojenje

Ne postoje ograničenja za liječenje lijekom NovoMix 70 tijekom dojenja. Liječenje dojilje inzulinom nije rizično za dijete. Međutim, možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka NovoMix 70.

Plodnost

Ispitivanja reprodukcije na životinjama nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na plodnost.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja automobila ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje ili rukovanja strojem. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s čestim epizodama hipoglikemije. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom ili rukovati strojem.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave opažene u bolesnika liječenih lijekom NovoMix uglavnom su posljedica farmakološkog učinka aspart inzulina.

Najčešće prijavljivana nuspojava tijekom liječenja je hipoglikemija. Učestalost hipoglikemije varira ovisno o populaciji bolesnika, shemi doziranja i stupnju regulacije glikemije; molimo vidjeti Opis odabranih nuspojava u nastavku.

Na početku inzulinske terapije mogu se javiti refrakcijske anomalije, edem i reakcije na mjestu injiciranja (bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež na mjestu injiciranja). Te reakcije obično su prolazne naravi. Naglo poboljšanje regulacije glikemije može biti povezano s akutnom bolnom neuropatijom, što je obično prolazno. Intenziviranje terapije inzulinom s naglim poboljšanjem regulacije glikemije može biti povezano s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije, dok dugoročno poboljšanje regulacije glikemije smanjuje rizik napredovanja dijabetičke retinopatije.

Tablični prikaz nuspojava

Dolje navedene nuspojave temelje se na podacima iz kliničkih ispitivanja i prikazane su prema MedDRA učestalosti i klasifikaciji organskih sustava. Za učestalost pojavljivanja korištena je sljedeća kategorizacija: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

Poremećaji imunološkog

Manje često - urtikarija, osip, erupcije

sustava

 

 

Vrlo rijetko - anafilaktičke reakcije*

 

 

Poremećaji metabolizma i

Vrlo često - hipoglikemija*

prehrane

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Rijetko - periferna neuropatija (bolna neuropatija)

 

 

Poremećaji oka

Manje često - poremećaji refrakcije

 

 

 

Manje često - dijabetička retinopatija

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

Manje često - lipodistrofija*

tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često - edem

mjestu primjene

 

 

Manje često – reakcije na mjestu injiciranja

 

 

 

*vidjeti Opis odabranih nuspojava.

Opis odabranih nuspojava

Anafilaktičke reakcije:

Generalizirane reakcije preosjetljivosti (uključujući generalizirani kožni osip, svrbež, znojenje, gastrointestinalne poremećaje, angioneurotski edem, poteškoće s disanjem, palpitacije i pad krvnog tlaka) javljaju se vrlo rijetko, ali mogu biti opasne po život.

Hipoglikemija:

Hipoglikemija je najčešće prijavljivana nuspojava. Može nastupiti ako je primijenjena prevelika doza inzulina u odnosu na potrebu za inzulinom. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti i/ili konvulzija te može izazvati privremeno ili trajno oštećenje funkcije mozga pa čak i smrt. Simptomi hipoglikemije obično se javljaju naglo, a mogu uključivati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, umor, nervozu ili tremor, anksioznost, neuobičajeni umor ili slabost, konfuznost, poteškoće s koncentracijom, omamljenost, izrazitu glad, promjene vida, glavobolju, mučninu i palpitacije.

U kliničkim ispitivanjima učestalost hipoglikemija varirala je ovisno o populaciji bolesnika, shemi doziranja i stupnju regulacije glikemije. Tijekom kliničkih ispitivanja ukupna stopa hipoglikemija u bolesnika liječenih aspart inzulinom nije se razlikovala od one u bolesnika liječenih humanim inzulinom.

Lipodistrofija:

Lipodistrofija (uključujući lipohipertrofiju, lipoatrofiju) može nastati na mjestu injiciranja. Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja smanjuje rizik od razvoja ovih reakcija.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka NovoMix 70 u djece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Ostale posebne populacije

Na temelju podataka dobivenih nakon stavljanja lijeka na tržište i iz kliničkih ispitivanja, učestalost, vrsta i težina nuspojava opaženih u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre ne upućuju na razlike u odnosu na šire iskustvo u općoj populaciji.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Specifično predoziranje inzulinom nije moguće definirati; međutim, ako se primijene doze koje su prevelike u odnosu na bolesnikovu potrebu, može se razviti hipoglikemija u nekoliko različitih stadija:

Blage epizode hipoglikemije mogu se liječiti peroralnom primjenom glukoze ili uzimanjem proizvoda koji sadrže šećer. Stoga se bolesniku koji ima šećernu bolest preporučuje da sa sobom uvijek nosi proizvode koji sadrže šećer.

Teške epizode hipoglikemije, u kojima bolesnik ostane bez svijesti, mogu se liječiti glukagonom (0,5 do 1 mg) koji intramuskularno ili supkutano daje osoba upoznata s načinom primjene glukagona, ili glukozom koju intravenski daje zdravstveni radnik. Ako bolesnik ne reagira na glukagon 10 do 15 minuta nakon primjene, mora se intravenski primijeniti glukoza.

Kako bi se spriječilo ponavljanje hipoglikemije, po povratku svijesti u bolesnika se preporučuje peroralna primjena ugljikohidrata.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za liječenje šećerne bolesti, inzulini i analozi za injiciranje, srednjedugodjelujući ili dugodjelujući u kombinaciji s brzodjelujućim. ATK oznaka: A10AD05.

NovoMix 70 je bifazična suspenzija sa 70% otopine aspart inzulina (brzodjelujući analog humanog inzulina) i 30% aspart inzulina kristaliziranog s protaminom (srednjedugodjelujući analog humanog inzulina).

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Učinak aspart inzulina na snižavanje razine glukoze u krvi posljedica je olakšanog ulaska glukoze nakon vezanja inzulina na receptore na mišićnim i masnim stanicama te istovremene inhibicije otpuštanja glukoze iz jetre.

NovoMix 70 je bifazični inzulin koji sadrži 70% otopine aspart inzulina. Početak djelovanja mu je brz, što omogućuje primjenu bliže obroku (0 do 10 minuta od obroka) u usporedbi s otopinom humanog inzulina. Kristalna faza (30%) sadrži aspart inzulin kristaliziran s protaminom, čiji je profil aktivnosti sličan humanom NPH inzulinu.

Početak djelovanja lijeka NovoMix 70 nakon supkutane injekcije nastupit će unutar 10 do 20 minuta. Maksimalni učinak postiže se između 1 i 4 sata nakon injiciranja. Djelovanje traje 14 do 24 sata (Slika 1).

Brzina infuzije glukoze

Sati

NovoMix 70

Slika 1: Profil djelovanja lijeka NovoMix 70 u zdravih osoba bijele rase

Aspart inzulin jednak je humanom inzulinu na molarnoj osnovi.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija, distribucija i eliminacija

Kod aspart inzulina, zamjena aminokiseline prolina aspartnom kiselinom na položaju B28 smanjuje tendenciju stvaranja heksamera, što je opaženo kod otopine humanog inzulina. Aspart inzulin u topivoj fazi lijeka NovoMix 70 čini 70% ukupnog inzulina; on se iz supkutanog sloja apsorbira brže nego topiva komponenta bifazičnog humanog inzulina. Preostalih 30% je u kristalnoj fazi, kao aspart inzulin kristaliziran s protaminom; on ima produljen apsorpcijski profil sličan humanom NPH inzulinu.

U zdravih dobrovoljaca srednja maksimalna koncentracija u serumu od 645 ± 185 pmol/l postignuta je oko 60 minuta nakon supkutane primjene doze od 0,30 jedinica/kg tjelesne težine. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 maksimalna koncentracija postignuta je oko 75 minuta nakon doziranja. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 srednja maksimalna koncentracija u serumu od 721 ± 184 pmol/l postignuta je oko 60 minuta nakon supkutane primjene doze od 0,30 jedinica/kg tjelesne težine.

Posebne populacije

Farmakokinetika lijeka NovoMix 70 nije ispitivana u pedijatrijskoj populaciji, kao niti u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska i IGF-1 receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, aspart inzulin ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Ispitivanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore aspart inzulina jednaka kao i kod humanog inzulina.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Glicerol

Fenol

Metakrezol

Cinkov klorid

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat

Natrijev klorid

Protaminsulfat

Kloridna kiselina (za podešavanje pH)

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

Prije otvaranja: 2 godine.

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: lijek se smije čuvati najviše 4 tjedna.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prije otvaranja: čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Držati dalje od rashladnih dijelova. Ne zamrzavati.

NovoMix 70 Penfill

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Uložak čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

NovoMix 70 FlexPen

Tijekom uporabe ili kad se lijek nosi kao rezervni: čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati.

Zatvarač držati na FlexPen brizgalici radi zaštite od svjetlosti

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

NovoMix 70 Penfill

3 ml suspenzije u ulošku (staklo tipa 1) s klipom (brombutil) i gumenim zatvaračem (brombutil/poliizopren). U ulošku je staklena kuglica koja olakšava resuspenziju.

Veličine pakiranja: 1, 5 i 10 uložaka. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

NovoMix 70 FlexPen

3 ml suspenzije u ulošku (staklo tipa 1) s klipom (brombutil) i gumenim zatvaračem

(brombutil/poliizopren) nalazi se u jednokratnoj, višedoznoj napunjenoj brizgalici od polipropilena. U ulošku je staklena kuglica koja olakšava resuspenziju.

Veličine pakiranja: 1, 5 i 10 napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nakon što se NovoMix 70 Penfill ili NovoMix 70 FlexPen izvadi iz hladnjaka, preporučuje se pustiti NovoMix 70 Penfill ili NovoMix 70 FlexPen da dosegne sobnu temperaturu prije resuspendiranja inzulina prema uputama za prvu primjenu.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti ako resuspendirana tekućina nije jednoliko bijela, zamućena i vodena.

Bolesniku treba naglasiti da je NovoMix 70 potrebno resuspendirati neposredno prije primjene.

NovoMix 70 koji je bio zamrznut ne smije se primijeniti.

Bolesniku treba savjetovati da nakon svakog injiciranja iglu zbrine.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Igle, ulošci i napunjene brizgalice ne smiju se dijeliti s drugim osobama.

Uložak se ne smije ponovno puniti

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

8. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

NovoMix 70 Penfill

EU/1/00/142/017

EU/1/00/142/018

EU/1/00/142/019

NovoMix 70 FlexPen

EU/1/00/142/020

EU/1/00/142/021

EU/1/00/142/022

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 1. kolovoza 2000.

Datum posljednje obnove odobrenja: 2. srpnja 2010.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept