Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – Označavanje - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOrgalutran
ATK šifraH01CC01
Tvarganirelix
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA VANJSKOM PAKIRANJU Orgalutran 1/ 5 napunjenih štrcaljki

1.NAZIV LIJEKA

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml otopina za injekciju ganireliks

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 napunjena štrcaljka sadrži 0,25 mg ganireliksa u 0,5 ml vodene otopine.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: acetatna kiselina, manitol, voda za injekcije, natrijev hidroksid i/ili acetatna kiselina za podešavanje pH.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml

Otopina za injekciju, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Zaštita za iglu ovog lijeka sadrži lateks prirodnu gumu koja može uzrokovati alergijske reakcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/130/001 1 napunjena štrcaljka

EU/1/00/130/002 5 napunjenih štrcaljki

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TEKST NA NAPUNJENOJ ŠTRCALJKI Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml otopina za injekciju ganireliks

potkožna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

MSD

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept