Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osigraft (eptotermin alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOsigraft
ATK šifraM05BC02
Tvareptotermin alfa
ProizvođačOlympus Biotech International Limited

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Osigraft 3,3 mg prašak za suspenziju za implantat

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 3,3 mg eptotermina alfa*

*Proizveden tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO)

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

odobren

Prašak za suspenziju za implantat.

 

Bijeli do bjelkasti granulirani prašak.

 

4.

KLINIČKI PODACI

 

4.1

Terapijske indikacije

 

 

 

 

nije

Liječenje nesraslog loma goljenične kosti u trajanju od na manje 9 mjeseci, uzrokovanog traumom, u

skeletno zrelih pacijenata, u slučajevima kada prethod a liječenja autograftom nisu uspjela ili

primjena autografta nije provediva.

više

 

4.2

Doziranje i način primjene

 

 

 

Doziranje

Osigraft treba primijeniti odgovarakojiuće osposobljen kirurg.

Preporučena doza je jedna primjena za odrasle. Ovisno o veličini oštećenja kosti, možda će biti potrebno više od jedne bočice Osigrafta od 1 g. Preporučena maksimalna doza ne smije prekoračiti 2 bočice jer nijeLijekutvrđena djelotvornost u liječenju nesraslih lomova za koje je potrebna veća doza.

Pedijatrijska populaci a

Osigraft je kontra ndiciran u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) i skeletno nezrelih osoba (vidjeti dio 4.3).

Način primjene:

Za intraosealnu primjenu.

Pripremljeni lijek primjenjuje se izravnim kirurškim nanosom na mjesto nesraslog loma u dodiru s pripremljenom koštanom površinom. Nakon toga se oko implantata zatvara okolno meko tkivo. Iskustva iz kontroliranih kliničkih ispitivanja ograničena su na stabilizaciju frakture intramedularnim čavlima.

1.Sterilnom tehnikom izvadite bočicu iz pakovanja.

2.Na bočici podignite plastični poklopac i uklonite zatvarač.

Pažljivo postupajte sa zatvaračem. Rubovi zatvarača su oštri i mogu razrezati ili oštetiti rukavice.

3. Palcem podignite rub čepa. Nakon oslobađanja vakuuma, uklonite čep bočice uspravno držeći bočicu kako bi spriječili rasipanje praška.

Nemojte umetati iglu kroz čep. Ako čep probušite iglom, može doći do kontaminacije praška komadićima materijala od kojeg je izrađen čep.

4. Za upute o pripremi lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

5. Odstranite fibrozno, nekrotično ili sklerotično tkivo i na odgovarajući način odstranite kortikalne fragmente kosti kako bi pripremljeni Osigraft bio u izravnom dodiru s krvarećom kosti i živim koštanim tkivom.

6.

Na primjeren način zaustavite krvarenje kako biste spriječili izmještanje implantiranog

 

materijala s kirurškog mjesta. Prema potrebi mjesto isperite prije implantacije Osigrafta. Ako

 

 

 

 

odobren

 

je primjenjivo, kirurški postupak na kirurškom mjestu treba završiti prije impla tacije lijeka.

7.

Nanesite pripremljeni lijek na pripravljeno mjesto na kosti pomoću st ilnog instrumenta kao

 

što je spatula ili kireta. Količina Osigrafta približno treba odgovarati veličini koštanog

 

defekta.

 

 

 

8.

Nemojte koristiti sukciju ili irigaciju izravno na mjestu implantata jer se na taj način mogu

 

ukloniti čestice Osigrafta. Ako je potrebno, uklonite višak tekućine usisavanjem pored mjesta

 

implantata ili višak tekućine pažljivo upijte sterilnom spužv m.

9.

 

 

nije

 

Materijalom po izboru zašijte meko tkivo oko ozl ede na koju ste nanijeli lijek. Zatvaranje

 

mekog tkiva važno je kako bi se implantat zadržao na području koštanog defekta.

10.

 

više

 

 

Nakon zatvaranja mekog tkiva oko koštanog defekta, isperite područje kako biste uklonili sve

 

ostatke lijeka koji su se tijekom zatvaranja mekog tkiva možda izmješteni.

11.

 

koji

 

 

Nemojte postavljati dren d rektno na mjesto implantata. Ako je potrebno, postavite ga

 

supkutano.

 

 

 

4.3

Kontraindikacije

 

 

Osigraft se ne smije oristiti kod pacijenata koji:

 

 

imaju poznatu pr osjetljivost na djelatnu tvar ili na kolagen;

su skeletno nezreli;

imaju autoimunu bolest, uključujući reumatoidni artritis, sistemski eritematozni lupus, sklerodermiju, Sjögrenov sindrom i dermatomiozitis/polimiozitis;

imaju aktivnu infekciju na mjestu nesraslog loma ili aktivnu sistemsku infekciju;

imaju neadekvatnu pokrivenost kožom i prokrvljenost na mjestu nesraslog loma;

imaju vertebralne lomove;

imaju nesrasle lomove koji su posljedica patoloških lomova, metaboličkih bolesti kostiju ili tumora;Lijek

imaju bilo kakav tumor u blizini nesraslog loma;

primaju kemoterapiju, liječenje radioterapijom ili imunosupresijom;

Osigraft je kontraindiciran kod djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) i skeletno nezrelih osoba (vidjeti dio 4.2).

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Mjere opreza pri uporabi

Osigraft ne pruža nikakvu biomehaničku potporu, stoga se mora koristiti s internom ili eksternom fiksacijom kada je potrebna inicijalna mehanička stabilizacija. No, vanjska fiksacija možda neće pružati dostatnu imobilizaciju. Pomicanje na mjestu nesraslog loma može prekinuti proces liječenja frakture. Iskustva iz kontroliranih kliničkih ispitivanja ograničena su na stabilizaciju nesraslog loma

goljenične kosti pomoću istodobnog učvršćenja intramedularnim čavlom. U većini slučajeva korištene

su intramedularne šipke.

odobren

 

Primjena Osigrafta ne jamči izlječenje, možda će biti potrebna dodatna kiru ška op racija.

Implantirani materijal koji se pomakne s nesraslog mjesta može uzrok vati ektopično okoštavanje u okolnom tkivu s potencijalnim komplikacijama. Stoga se Osigraft smije primjenjivati samo na mjesto defekta uz odgovarajuću preglednost i krajnje mjere opreza. Posebne mjere opreza moraju se

provoditi kako bi se spriječilo curenje Osigrafta uslijed ispiranja rane, lošeg zatvaranja okolnog tkiva ili neadekvatne hemostaze.

U studiji nesrasle goljenične kosti nakon primjene eptoterminanije alfa, kod 66% pacijenata otkrivena su antitijela proteinu OP-1. Analiza tih antitijela pokazala je da ih je 9% imalo sposobnost neutralizacije.

Antitijela

Ponovna primjena

koji

više

 

U kliničkim studijama nije uočena veza s kliničkim ishodom ili štetnim događajem. Treba uzeti u obzir imuni odgovor na Osigraft, a odgovarajući testovi na prisutnost antitijela u serumu moraju se provesti u slučajevima kada se sumnja na munološki posredovanu nuspojavu, uključujući slučajeve u kojima je lijek nedjelotvoran.

Nije preporučljiva ponovna primjena lijeka. Studije s antitijelima anti-OP-1 pokazale su određenu ukriženu reaktivnost s blis o srodnim proteinima BMP, BMP-5 i BMP-6. Antitijela anti-OP-1 imaju sposobnost inLijekvitro neutralizacije biološke aktivnosti barem proteina BMP-6. Stoga u slučaju ponovne primjene eptotermina alfa postoji rizik od razvoja autoimuniteta prema endogenim proteinima BMP.

Interakcije s drug m lijekovima

Primjena Osigrafta sa sintetskim punilom za kosti može dovesti do rizika od lokalne upale, infekcije i povremenog premještanja implantiranog materijala i stoga se ne preporučuje (vidjeti dio 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

U ključnim kliničkim ispitivanjima koja podržavaju odobravanje Osigrafta, nije korištena primjena sintetskih punila za kosti. Postmarketinški podaci praćenja ukazuju na to da primjena lijeka u kombinaciji sa sintetskim punilom za kosti može dovesti do pojačanja lokalne upale, infekcije i povremenog premještanja implantiranog materijala i stoga se ne preporučuje.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

Žene koje mogu zatrudnjeti moraju obavijestiti svojeg kirurga o tome prije liječenja ovim lijekom.

Osjetljivost nakon postupka
(osjetljivost)
Oticanje nakon postupka
(oticanje)
5

Kontracepcija kod muškaraca i žena

Žene koje mogu zatrudnjeti treba savjetovati da koriste učinkovitu kontracepciju najmanje 12 mjeseci nakon liječenja.

Trudnoća

Provedene su studije na životinjama koje su pokazale da nije moguće isključiti učinke antitijela anti- OP-1 na embriofetalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Zbog nepoznatih rizika za fetus koje su povezane s potencijalnim razvojem neutralizirajućih antitijela na protein OP-1, Osigraft se ne bi smio primjenjivati u trudnoći osim ako potencijalna korist opravdava potencijalne rizike za fetus (vidjeti dio 4.4 i 5.3).

Dojenje

Studije na životinjama pokazale su da dolazi do izlučivanja antitijela klase IgG anti-OP-1 u mlijeko. Budući da se ljudski IgG izlučuje u majčino mlijeko u ljudi, a nije poznat štetni pote cijal za dojenče, žene ne bi smjele dojiti tijekom terapije Osigraftom (vidjeti dio 5.3). Osigraft tr ba dati dojiljama samo ako nadležni liječnik odluči da korist opravdava potencijalne rizike. P epo učuje se da se dojenje prekine nakon liječenja.

Plodnost

Nema podataka koji bi pokazali da eptotermin alfa utječe na plodnost.

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nije relevantno.

nije

odobren

 

4.8

Nuspojave

 

Sljedeća tablica nuspojava prikazuje nuspojavevišeuočene i zabilježene tijekom kliničkih ispitivanja. Sličan uzorak nuspojava zabilježen je u spontanom izvještavanju sa značajno nižom incidencijom od

onih uočenih u kliničkim ispitivanj ma. Prija ljeno je i da su neki pacijenti liječeni ovim lijekom imali razne nuspojave povezane s nedavn m ortopedskim kirurškim operacijama.

Sljedeće su kategorije nuspojava grupiranih prema učestalosti nastupa nuspojava: vrlo često (≥1/10);

često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1.000 do <1/100); rijetko (1/10.000 do <1/1.000); i vrlo

koji

 

 

rijetko (<1/10.000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija pr ma organskim sustavima

Česte nuspojave

 

 

 

 

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

Povećano formiranje koštanog tkiva

vezivnog tkiva

(heterotopična osifikacija / osificirajući

 

Lijek

miozitis)

 

 

 

Pretrage

Pozitivni test na antitijela

 

 

(stvaranje antitijela)

 

Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije

Postoperativni eritem rane

 

 

(eritem)

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Predoziranje

Slučajevi predoziranja nisu zabilježeni.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje bolesti kostiju, koštani morfogenetski proteini, ATK oznaka: M05BC02

Osigraft je osteoinduktivan i osteokonduktivan lijek.

Mehanizam djelovanja

Eptotermin alfa, djelatna tvar, potiče formiranje koštanog tkiva indukcijom stanične diferencijacije u mezenhimalnim stanicama, koje se iz koštane srži, pokosnice i mišića sele na mjesto implantata. Jednom vezana za staničnu površinu, djelatna tvar inducira slijed staničnih događaja čime dolazi do stvaranja hondroblasta i osteoblasta koji imaju ključnu ulogu u postupku formiranja košta og tkiva. Kolagenski matriks netopiv je i sastoji se od čestica veličine 75-425 µm. Tako se stvara odgovarajući biološki razgradljivi nosilac proliferacije stanica ovisne o sidrenju i proces dife encijacije koji potiče djelatna tvar. Stanični događaji koje potiče djelatna tvar odvijaju se unutar k lagenskog matriksa. Matriks također ima osteokonduktivne osobine i omogućuje urastanje k sti iz okolne zdrave kosti u područje koštanog defekta.

Klinička djelotvornost i sigurnost

više

nije

Farmakodinamički učinci

odobren

 

Novonastala kost je mehanički i radiografski uspored va s normalnom kosti. Nova kost oblikuje se

prirodno, stvaraju se korteks i elementi koštane srži. No, pr mjena Osigrafta ne jamči izlječenje; možda će biti potrebna dodatna kirurška operacija.

U ključnom ispitivanju nesraslog sloma goljenične kosti uspoređivan je Osigraft i autograft uz

primarni ishod djelotvornosti 9 mjeseci nakon liječenja. Klinički rezultati boli i nosivosti tereta bili su

usporedivi s autograftom (81% uspjeha u skupini liječenoj Osigraftom i 77% uspjeha u skupini

 

 

koji

liječenoj autograftom). Radiografski rezultati liječenja Osigraftom bili su nešto inferiorniji (68%) u

usporedbi s kontrolnom skupin m li ečenom autograftom (79%).

5.2

Farmakokinetič a svojstva

 

Lijek

 

Nema dostupnih podata a o farmakokinetici djelatne tvari u ljudi. No, rezultati studija implantacija

Osigrafta kod ž vot n a pokazuju da se djelatna tvar, eptotermin alfa, većinom ne širi sustavno.

5.3

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Provedene su studije jednokratnih i ponavljanih doza na više životinjskih modela (štakori, psi i primati). Rezultati su pokazali da tijekom razdoblja promatranja i nakon primjene nije bilo neočekivanih ili sustavnih toksičnih učinaka.

U dvogodišnjoj studiji supkutanih implantacija kod štakora, prema očekivanjima, uočeno je formiranje heterotopične kosti. Uz dugoročnu prisutnost heterotopične kosti bio je povezan nastanak sarkoma. Taj učinak, nazvan karcinogenošću krutih tvari, često je uočen u štakora kad su kruti materijali (plastika ili metal) implantirani supkutano.

Kod ljudi se često nakon nezgode ili kirurške traume javlja heterotopično okoštavanje. Do heterotopičnog okoštavanja također može doći nakon primjene (vidjeti dio 4.8). No, postoje dokazi koji ukazuju na to da heterotopično okoštavanje nije povezano s pojavom sarkoma u čovjeka.

Učinak antitijela anti-OP-1 na cijeljenje kosti istraživan je kod pasa nakon dva oštećenja dugih kostiju koje su liječene ponovljenim implantacijama. Rezultati radioloških i histoloških pretraga u ovoj nekliničkoj studiji pokazali su zacjeljivanje kosti u početnoj i ponovljenoj izloženosti za iste životinje. U obje izloženosti otkrivena su antitijela anti-OP-1 i koštani kolagen tipa 1; najviša koncentracija antitijela bila je viša nakon druge implantacije. Tijekom razdoblja praćenja došlo je do snižavanja razine antitijela na početne vrijednosti.

Na kunićima su provedene kontrolirane studije učinka izloženosti eptoterminu alfa na prenatalni i postnatalni razvoj. Eptotermin alfa u Freundovom adjuvansu prvo je primijenjen supkutano, a dodatne doze primijenjene su nakon 14 i 28 dana. U redovitim intervalima prikupljani su uzorci krvi i mlijeka te su analizirani enzimskim imunotestom (ELISA) krute faze. U serumu svih izloženih odraslih životinja razvijene su i pronađene odredive razine antitijela IgG i IgM na eptotermin alfa. Razine antitijela na eptotermin alfa koje su pronađene u serumu iz prikupljene fetalne krvi i krvi iz pupkovine odgovarale su razini u krvi majke. Tijekom razdoblja gestacije i laktacije moglo se otkriti antitijela

kod odraslih i potomaka. Značajno visoki titri antitijela IgG klase anti-OP-1 otkriveni su u mlijeku u cijelom razdoblju postnatalne faze studije do 28. dana laktacije (vidjeti dio 4.6).

6.

FARMACEUTSKI PODACI

nije

odobren

 

6.1

Popis pomoćnih tvari

više

 

Goveđi kolagen (sušen u vakuumu).

 

 

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbog nedostatka ispitivanja k mpatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3

Rok valjanosti

koji

 

 

 

3 godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremljeni l ek mora se odmah upotrijebiti.

 

 

6.4

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

Kod potomaka skupine koja je bila imunizirana antitijelima OP-1 uočena su statistički značajna povećanja fetalnih deformacija (otklon segmenata sternuma). U drugoj studiji uočena je razlika u porastu tjelesne težine u imuniziranih odraslih ženki između 14. i 21. dana laktacije u usporedbi sa životinjama iz kontrolne skupine. U razdoblju promatranja uočeno je a je tjelesna težina potomaka u skupini koja je liječena manja od kontrolne skupine. Kliničke implikacije tih promatranja za primjenu gotovog lijeka kod ljudi i dalje su nepouzdane (vidjeti dio 4.6).

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Prašak u staklenoj bočici (tip 1, borosilikat) zatvorenoj čepom (butilna guma) i sigurnosnim zatvaračem (aluminij).

Primarno pakovanje održava se sterilnim unutar blistera koji se sastoji od dva plastična dijela (unutarnjeg i vanjskog), podloge i poklopca.

Veličina pakovanja: 1 bočica.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Priprema

Svaka bočica Osigrafta se prije primjene priprema s 2 do 3 ml sterilne otopine natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9% m/V). Sterilna otopina natrijevog klorida za injekciju i sadržaj bočice Osigrafta prenose se u sterilnu zdjelicu i miješaju sterilnom spatulom ili kiretom. Da biste izbjegli lomljenje, nemojte lupkati dno bočice prilikom prijenosa sadržaja. Nakon pripreme, jednokratnu suspenziju za implantaciju treba odmah primijeniti.

Primjena

Nakon pripreme, Osigraft ima konzistenciju mokrog pijeska, što olakšava njegovu implantaciju i podešavanje na mjestu koštanog defekta.

Zbrinjavanje

 

 

 

odobren

 

 

 

 

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA

 

 

 

Olympus Biotech International Limited

 

 

40 Upper Mount Street

 

 

 

 

Dublin 2

 

 

nije

 

Irska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel +353 87 9278653

 

 

 

 

medicalinfo@olympusbiotech.com

više

 

 

8.

 

 

 

 

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/01/179/001

koji

 

 

 

 

 

 

 

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET/DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Datum prvogLijekodobrenja: 18.05.2001.

Datum posljednje obnove odobrenja: 18.05.2011.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Podrobnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranicama Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept